Prof. Dr. Sadık Engin KILIÇ

engin.kilic@atilim.edu.tr

Dear Candidates,

I invite you to join us to participate in our research projects, contribute science and technology and develop your research vision using our contemporary research infrastructure under the supervision of our qualified faculty.

In parallel to the research university mission of our university, the Department of Manufacturing Engineering enriched its infrastructure by establishing laboratories and research centers equipped with modern devices and machines of which details are available in the website of the department. Metal Forming Center of Excellence was established in 2010 with the financial support of the Turkish Ministry of Development. BOREN Center of Competence for Boron Coatings was also established in the same year with the financial support of the National Boron Research Institute. Both of the Centers are unique in their research areas in Turkey.

Graduate Program of Manufacturing Engineering has thesis and non-thesis options. Our students aiming for the Ph. D. study in Manufacturing Engineering may pursue their study either in the Mechanical Engineering Ph. D. Program or in MODES (Modeling and Engineering System Design). All of our graduate programs are available for both part time and full time students.

We are living in the era of Industry 4.0 revolution and undergraduate degree will not be enough for you in the sector. I recommend you not to miss the opportunity to become a qualified R&D specialist in manufacturing sector which is the largest item in technology import in Turkey. I invite you to visit us and explore our research infrastructure.

Best regardsApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1046 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,

Sizleri, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı Başkanı olarak bizlere katılmaya, ülkemiz ve teknolojimizin gelişmesi için bizler ile birlikte araştırma projelerinde görev almaya, kendinizi uzman hocalarımız ile birlikte ve çağdaş araştırma altyapımızı kullanarak yetiştirmeye ve bilime katkıda bulunmaya davet ediyorum.

Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi misyonuna paralel olarak, İmalat Mühendisliği anabilim dalımız araştırma altyapısını kendi uzmanlık alanında web sitemizde göreceğiniz çağdaş cihaz ve makina teçhizatı içeren laboratuvarları ve araştırma merkezlerini kurmuştur. Bölümümüzde bulunan altı laboratuvarın dışında, Kalkınma Bakanlığının desteği ile2010 yılında kurulmuş olan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi ve gene aynı yıl BOREN tarafından sağlanan destekle kurulmuş olan Bor Kaplamaları Yetkinlik Merkezi araştırmalarımıza büyük destekler vermektedir. Bu merkezler kendi alanlarında ilk ve tek olarak kurulmuş ve tüm ülkemize hizmet sunan araştırma altyapılarıdır.

Anabilim dalımızda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları mevcuttur. Ayrıca yüksek lisans ile bütünleşik veya ayrı olarak sürdürülebilecek iki ayrı doktora programı (Makina Mühendisliği ve MODES) bulunmaktadır. Tüm lisansüstü programlarımız tam zamanlı veya yarı zamanlı öğrencilerimize uygundur. Ayrıca, lisansüstü öğrencilere, üniversite tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında görüldüğü gibi çeşitli burslar verilmektedir.

Sanayi 4.0 devriminin yaşandığı ve lisans derecesinin yeterli olmadığı bu günlerde, Türkiye’nin en fazla teknolojik ihracat yaptığı imalat sektöründe aktif bir AR-GE uzmanı olmak için bu fırsatı kaçırmayınız. Sizleri bizlerle görüşmeye ve araştırma alt yapılarımızı görmeye davet ediyorum.
 

Saygılarımla

Prof. Dr. S. Engin Kılıç

İmalat EABD Başkanı

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Dear Candidates,

I invite you to join us to participate in our research projects, contribute science and technology and develop your research vision using our contemporary research infrastructure under the supervision of our qualified faculty.

In parallel to the research university mission of our university, the Department of Manufacturing Engineering enriched its infrastructure by establishing laboratories and research centers equipped with modern devices and machines of which details are available in the website of the department. Metal Forming Center of Excellence was established in 2010 with the financial support of the Turkish Ministry of Development. BOREN Center of Competence for Boron Coatings was also established in the same year with the financial support of the National Boron Research Institute. Both of the Centers are unique in their research areas in Turkey.

Graduate Program of Manufacturing Engineering has thesis and non-thesis options. Our students aiming for the Ph. D. study in Manufacturing Engineering may pursue their study either in the Mechanical Engineering Ph. D. Program or in MODES (Modeling and Engineering System Design). All of our graduate programs are available for both part time and full time students.

We are living in the era of Industry 4.0 revolution and undergraduate degree will not be enough for you in the sector. I recommend you not to miss the opportunity to become a qualified R&D specialist in manufacturing sector which is the largest item in technology import in Turkey. I invite you to visit us and explore our research infrastructure.

Best regards

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 68 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 18:24:22 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 566 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_en] => Graduate School of Natural and Applied Sciences [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 68 [name_en] => Department of Manufacturing Engineering [url] => imalat-muhendisligi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1046 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

De\u011ferli Lisansüstü Ö\u011frenci Adaylar\u0131,<\/p>\n\n

Sizleri, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, \u0130malat Mühendisli\u011fi Enstitü Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 olarak bizlere kat\u0131lmaya, ülkemiz ve teknolojimizin geli\u015fmesi için bizler ile birlikte ara\u015ft\u0131rma projelerinde görev almaya, kendinizi uzman hocalar\u0131m\u0131z ile birlikte ve ça\u011fda\u015f ara\u015ft\u0131rma altyap\u0131m\u0131z\u0131 kullanarak yeti\u015ftirmeye ve bilime katk\u0131da bulunmaya davet ediyorum.<\/p>\n\n

Üniversitemizin bir ara\u015ft\u0131rma üniversitesi misyonuna paralel olarak, \u0130malat Mühendisli\u011fi anabilim dal\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rma altyap\u0131s\u0131n\u0131 kendi uzmanl\u0131k alan\u0131nda web sitemizde görece\u011finiz ça\u011fda\u015f cihaz ve makina teçhizat\u0131 içeren laboratuvarlar\u0131 ve ara\u015ft\u0131rma merkezlerini kurmu\u015ftur. Bölümümüzde bulunan alt\u0131 laboratuvar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda, Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n deste\u011fi ile2010 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olan Metal \u015eekillendirme Mükemmeliyet Merkezi ve gene ayn\u0131 y\u0131l BOREN taraf\u0131ndan sa\u011flanan destekle kurulmu\u015f olan Bor Kaplamalar\u0131 Yetkinlik Merkezi ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131za büyük destekler vermektedir. Bu merkezler kendi alanlar\u0131nda ilk ve tek olarak kurulmu\u015f ve tüm ülkemize hizmet sunan ara\u015ft\u0131rma altyap\u0131lar\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Anabilim dal\u0131m\u0131zda tezli ve tezsiz yüksek lisans programlar\u0131 mevcuttur. Ayr\u0131ca yüksek lisans ile bütünle\u015fik veya ayr\u0131 olarak sürdürülebilecek iki ayr\u0131 doktora program\u0131 (Makina Mühendisli\u011fi ve MODES) bulunmaktad\u0131r. Tüm lisansüstü programlar\u0131m\u0131z tam zamanl\u0131 veya yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011frencilerimize uygundur. Ayr\u0131ca, lisansüstü ö\u011frencilere, üniversite taraf\u0131ndan Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfas\u0131nda görüldü\u011fü gibi çe\u015fitli burslar verilmektedir.<\/p>\n\n

Sanayi 4.0 devriminin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ve lisans derecesinin yeterli olmad\u0131\u011f\u0131 bu günlerde, Türkiye’nin en fazla teknolojik ihracat yapt\u0131\u011f\u0131 imalat sektöründe aktif bir AR-GE uzman\u0131 olmak için bu f\u0131rsat\u0131 kaç\u0131rmay\u0131n\u0131z. Sizleri bizlerle görü\u015fmeye ve ara\u015ft\u0131rma alt yap\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 görmeye davet ediyorum.
\n <\/p>\n\n

Sayg\u0131lar\u0131mla<\/p>\n\n

Prof. Dr. S. Engin K\u0131l\u0131ç<\/p>\n\n

\u0130malat EABD Ba\u015fkan\u0131<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Dear Candidates,<\/p>\n\n

I invite you to join us to participate in our research projects, contribute science and technology and develop your research vision using our contemporary research infrastructure under the supervision of our qualified faculty.<\/p>\n\n

In parallel to the research university mission of our university, the Department of Manufacturing Engineering enriched its infrastructure by establishing laboratories and research centers equipped with modern devices and machines of which details are available in the website of the department. Metal Forming Center of Excellence was established in 2010 with the financial support of the Turkish Ministry of Development. BOREN Center of Competence for Boron Coatings was also established in the same year with the financial support of the National Boron Research Institute. Both of the Centers are unique in their research areas in Turkey.<\/p>\n\n

Graduate Program of Manufacturing Engineering has thesis and non-thesis options. Our students aiming for the Ph. D. study in Manufacturing Engineering may pursue their study either in the Mechanical Engineering Ph. D. Program or in MODES (Modeling and Engineering System Design). All of our graduate programs are available for both part time and full time students.<\/p>\n\n

We are living in the era of Industry 4.0 revolution and undergraduate degree will not be enough for you in the sector. I recommend you not to miss the opportunity to become a qualified R&D specialist in manufacturing sector which is the largest item in technology import in Turkey. I invite you to visit us and explore our research infrastructure.<\/p>\n\n

Best regards<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 68 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 18:24:22 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 566 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 68 [url] => imalat-muhendisligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Manufacturing Engineering [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 107 [rgt] => 108 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 68 [url] => imalat-muhendisligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Manufacturing Engineering [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 107 [rgt] => 108 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 566 [name] => Sadık Engin KILIÇ [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/engin-kilic\/sadikenginkilic.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":369840,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/engin-kilic\/sadikenginkilic.jpg"},"caption":"sadikenginkilic.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/engin-kilic\/sadikenginkilic.jpg"}]} [email] => engin.kilic@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 566 [name] => Sadık Engin KILIÇ [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/engin-kilic\/sadikenginkilic.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":369840,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/engin-kilic\/sadikenginkilic.jpg"},"caption":"sadikenginkilic.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/engin-kilic\/sadikenginkilic.jpg"}]} [email] => engin.kilic@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities