Prof. Dr. Selahattin ÖNÜR

selahattin.onur@atilim.edu.tr

Architecture Integrated PhD Program, which was initiated in the year 2012 at the Graduate School of Natural & Applied Sciences, runs graduate education and research studies leading to PhD degree for the students bearing bachelor and master degrees. The offical educational language of the Program is Turkish. The Program is available for applications by graduates from different disciplines (architecture; urban design; city and regional planning; industrial design; interior design; landscape design) who wish to be researcher or academician in any of the areas of specialization in architecture specified by IMP.

The Program includes three separate focal areas as “Architectural Design”, “Building Science” and “Conservation and Restoration”. The courses to be successfully fulfilled prior to thesis studies are gathered in three groups as scientific research and architectural subjects, focal area subjects, and those related with the thesis topic.

Ph.D. Students are expected to acquire the abilities required to be a qualified researcher and academician, such as, defining a research topic and carrying out research activities, scientific reasoning, initiating and implementing existing or original technologies and methods in research. The program emphasizes the originality and international qualification of the research and the knowledge produced. Importance is attached to sharing this knowledge with the society during thesis research and after through different means. Development of contributions to interaction and cooperation of the University with the field of practice are sought for.

Architecture Master’s Programs (Thesis-Oriented & Project-Oriented) were started in the year 2018. The official educational languages of these Programs are Turkish and English. These programs are available for applications by canditates who have undergraduate degrees in architecture.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1048 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Fen Bilimleri Enstitüsünde 2012 yılında açılan Mimarlık Bütünleşik Doktora Programı, lisans ve yüksek lisans mezunları için Mimarlık Doktora derecesine yönelik lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Program’ın resmi eğitim dili Türkçe’dir. Program, Mimarlık anabilim dalı tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında araştırmacı veya akademisyen olarak yetişmek isteyen farklı disiplinlerden (mimarlık, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık ve peyzaj tasarımı) lisans ve lisansüstü mezunlarının başvurularına açıktır.

Program, Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri ve Koruma ve Restorasyon olmak üzere üç ayrı odak alanı içermektedir. Doktora tezi çalışmaları öncesi alınan dersler, bilimsel araştırma ve mimarlık konuları, odak alan konuları ve seçilen doktora konusu ile ilgili olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  

Doktora öğrencilerinin, nitelikli bir araştırmacı ve akademisyen tanımının gerekliliği olarak, araştırma konusu tanımlama ve araştırma etkinlikleri üstlenme, bilimsel akıl yürütme, araştırmalarında var olan veya özgün teknoloji ve yöntemleri kullanma gibi becerileri edinmeleri beklenmektedir. Program, araştırmanın ve üretilen bilginin özgünlüğü ve uluslararası niteliği üzerinde durmaktadır. Üretilen bilginin tez araştırmaları sırasında ve sonrasında toplumla değişik yollarla paylaşılmasına önem verilmektedir.  Üniversite ile uygulama alanının etkileşimine ve işbirliğine katkıların geliştirilmesi istenmektedir.

Mimarlık Yüksek Lisans Programları (Teze yönelik & Projeye yönelik) 2018 yılında başlatılmıştır. Programlar’ın resmi eğitim dili Türkçe ve İngilizce olmak üzere karmadır. Programlar, mimarlık lisans derecesi olan adayların başvurularına açıktır. 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Architecture Integrated PhD Program, which was initiated in the year 2012 at the Graduate School of Natural & Applied Sciences, runs graduate education and research studies leading to PhD degree for the students bearing bachelor and master degrees. The offical educational language of the Program is Turkish. The Program is available for applications by graduates from different disciplines (architecture; urban design; city and regional planning; industrial design; interior design; landscape design) who wish to be researcher or academician in any of the areas of specialization in architecture specified by IMP.

The Program includes three separate focal areas as “Architectural Design”, “Building Science” and “Conservation and Restoration”. The courses to be successfully fulfilled prior to thesis studies are gathered in three groups as scientific research and architectural subjects, focal area subjects, and those related with the thesis topic.

Ph.D. Students are expected to acquire the abilities required to be a qualified researcher and academician, such as, defining a research topic and carrying out research activities, scientific reasoning, initiating and implementing existing or original technologies and methods in research. The program emphasizes the originality and international qualification of the research and the knowledge produced. Importance is attached to sharing this knowledge with the society during thesis research and after through different means. Development of contributions to interaction and cooperation of the University with the field of practice are sought for.

Architecture Master’s Programs (Thesis-Oriented & Project-Oriented) were started in the year 2018. The official educational languages of these Programs are Turkish and English. These programs are available for applications by canditates who have undergraduate degrees in architecture.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 69 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 18:29:43 [updated_at] => 2019-07-18 13:11:31 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 744 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_en] => Graduate School of Natural and Applied Sciences [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 69 [name_en] => Department of Architecture [url] => mimarlik-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1048 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Fen Bilimleri Enstitüsünde 2012 y\u0131l\u0131nda aç\u0131lan Mimarl\u0131k Bütünle\u015fik Doktora Program\u0131, lisans ve yüksek lisans mezunlar\u0131 için Mimarl\u0131k Doktora derecesine yönelik lisansüstü e\u011fitim ve ara\u015ft\u0131rma çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 yürütmektedir. Program’\u0131n resmi e\u011fitim dili Türkçe’dir. Program, Mimarl\u0131k anabilim dal\u0131 taraf\u0131ndan belirlenen uzmanl\u0131k alanlar\u0131nda ara\u015ft\u0131rmac\u0131 veya akademisyen olarak yeti\u015fmek isteyen farkl\u0131 disiplinlerden (mimarl\u0131k, kentsel tasar\u0131m, \u015fehir ve bölge planlama, iç mimarl\u0131k ve peyzaj tasar\u0131m\u0131) lisans ve lisansüstü mezunlar\u0131n\u0131n ba\u015fvurular\u0131na aç\u0131kt\u0131r.<\/p>\n\n

Program, Mimari Tasar\u0131m, Yap\u0131 Bilimleri ve Koruma ve Restorasyon olmak üzere üç ayr\u0131 odak alan\u0131 içermektedir. Doktora tezi çal\u0131\u015fmalar\u0131 öncesi al\u0131nan dersler, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve mimarl\u0131k konular\u0131, odak alan konular\u0131 ve seçilen doktora konusu ile ilgili olmak üzere üç grupta toplanmaktad\u0131r.  <\/p>\n\n

\n

Doktora ö\u011frencilerinin, nitelikli bir ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ve akademisyen tan\u0131m\u0131n\u0131n gereklili\u011fi olarak, ara\u015ft\u0131rma konusu tan\u0131mlama ve ara\u015ft\u0131rma etkinlikleri üstlenme, bilimsel ak\u0131l yürütme, ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda var olan veya özgün teknoloji ve yöntemleri kullanma gibi becerileri edinmeleri beklenmektedir. Program, ara\u015ft\u0131rman\u0131n ve üretilen bilginin özgünlü\u011fü ve uluslararas\u0131 niteli\u011fi üzerinde durmaktad\u0131r. Üretilen bilginin tez ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ve sonras\u0131nda toplumla de\u011fi\u015fik yollarla payla\u015f\u0131lmas\u0131na önem verilmektedir.  Üniversite ile uygulama alan\u0131n\u0131n etkile\u015fimine ve i\u015fbirli\u011fine katk\u0131lar\u0131n geli\u015ftirilmesi istenmektedir.<\/p>\n\n

Mimarl\u0131k Yüksek Lisans Programlar\u0131 (Teze yönelik & Projeye yönelik) 2018 y\u0131l\u0131nda ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Programlar’\u0131n resmi e\u011fitim dili Türkçe ve \u0130ngilizce olmak üzere karmad\u0131r. Programlar, mimarl\u0131k lisans derecesi olan adaylar\u0131n ba\u015fvurular\u0131na aç\u0131kt\u0131r. <\/p>\n<\/div>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Architecture Integrated PhD Program, which was initiated in the year 2012 at the Graduate School of Natural & Applied Sciences, runs graduate education and research studies leading to PhD degree for the students bearing bachelor and master degrees. The offical educational language of the Program is Turkish. The Program is available for applications by graduates from different disciplines (architecture; urban design; city and regional planning; industrial design; interior design; landscape design) who wish to be researcher or academician in any of the areas of specialization in architecture specified by IMP.<\/p>\n\n

The Program includes three separate focal areas as “Architectural Design”, “Building Science” and “Conservation and Restoration”. The courses to be successfully fulfilled prior to thesis studies are gathered in three groups as scientific research and architectural subjects, focal area subjects, and those related with the thesis topic.<\/p>\n\n

\n

Ph.D. Students are expected to acquire the abilities required to be a qualified researcher and academician, such as, defining a research topic and carrying out research activities, scientific reasoning, initiating and implementing existing or original technologies and methods in research. The program emphasizes the originality and international qualification of the research and the knowledge produced. Importance is attached to sharing this knowledge with the society during thesis research and after through different means. Development of contributions to interaction and cooperation of the University with the field of practice are sought for.<\/p>\n\n

Architecture Master’s Programs (Thesis-Oriented & Project-Oriented) were started in the year 2018. The official educational languages of these Programs are Turkish and English. These programs are available for applications by canditates who have undergraduate degrees in architecture.<\/p>\n<\/div>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 69 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 18:29:43 [updated_at] => 2019-07-18 13:11:31 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 744 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 69 [url] => mimarlik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Architecture [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 121 [rgt] => 122 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 69 [url] => mimarlik-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Architecture [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 121 [rgt] => 122 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 744 [name] => Selahattin ÖNÜR [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/selahattin-onur\/selahattin_onur.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":368999,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/selahattin-onur\/selahattin_onur.jpg"},"caption":"selahattin_onur.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/selahattin-onur\/selahattin_onur.jpg"}]} [email] => selahattin.onur@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 744 [name] => Selahattin ÖNÜR [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/selahattin-onur\/selahattin_onur.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":368999,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/selahattin-onur\/selahattin_onur.jpg"},"caption":"selahattin_onur.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/selahattin-onur\/selahattin_onur.jpg"}]} [email] => selahattin.onur@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities