Prof. Dr. Sarper SÜZEK

sarper.suzek@atilim.edu.tr

Atılım University Faculty of Law was established in the 2003-2004 academic year and since then, it   gives a qualified law education with its expanding, valuable and experienced academic staff. Senior academics and young and dynamic lecturers and instructors keep the program that is being taught up to date, transmit and educate undergraduate students the theory and practice regarding each and every single area of law, with a great equipment and discipline.

Since the 2015-2016 academic year, under Atılım University Institute of Social Sciences, the graduate Master of Laws Programme under the name of “Private Law” is being given in order to construct a more intense, detailed and varied law education than the undergraduate education, for those who want to continue their works in one of the areas of private law. In this Programme, classes from the areas that comprise private law such as Civil Law, Commercial Law, Labor and Social Security Law, Private International Law, Civil Procedural Law are being lectured with the current body of law, including the most recent arguments and discussions in the field. Moreover, more specialised topics inside these areas of law such as trademark law, international jurisdiction of Turkish courts, law of employment contracts are being taught in order to have an insightful perspective. These classes allow graduate students to develop a better, more detailed and wider understanding of the point of views and arguments in the doctrine, as well as to do research, examine and write about those while enhancing their academic skills. A distinctive part of this Programme is that each class is elective besides compulsory Research Methods and Seminar classes. This grants students the opportunity to choose the area they want to work and specialize in and choose their classes according to that, freely. Therefore, students can personalize their education in the light of thaw interests in the vast field of work of private law that governs interpersonal relations.

The Programme, that aims to train lawyers who develop a detailed understanding on every area and discipline of private law and have academic discussions, do research and write seminars, articles and a thesis about these, will continue to give a distinctive graduate law education with its growing and expanding haste in the next academic years. Atılım University Institute of Social Sciences Private Law Department has done preparations in order to further carry on its graduate law education in a doctorate level with its experienced and senior academic staff, and has issued its application to Board of High Education, as well.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1268 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003-2004 akademik yılından bu yana, sürekli genişleyen ve alanında yetkin birbirinden değerli ve deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla kaliteli bir hukuk eğitimi vermektedir. Aralarında kıdemli öğretim üyelerinin yanında genç ve dinamik öğretim elemanlarının da olduğu bu kadro, verilen hukuk eğitimini daima güncel gelişmelere uyarlayarak, güçlü bir donanım ve büyük bir disiplinle yürütmekte, her alana ilişkin hukuk formasyonunu ve uygulamasını öğrencilere aktarmakta ve öğretmektedir.

2015-2016 akademik yılından bu yana, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde “Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı” başlatılmış, çalışmalarını özel hukuk alanında sürdürmek ve geliştirmek isteyen hukuk fakültesi mezunlarının lisans düzeyinde aldıklarından daha yoğun, detaylı ve kapsamlı bir eğitim almaları amaçlanmıştır. Bu programda özel hukuka ait genel anabilim dalları olan Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Medeni Usûl Hukukuna ilişkin en güncel tartışma konularını ve mevzuat düzenlemelerini bünyesinde barındıran dersler bulunmaktadır. Genel anabilim dalları yanında, bu dallar içinde yer alan daha özel nitelikli konular (örneğin marka hukuku, Türk Mahkemelerinin uluslararası yetkisi, iş sözleşmesi hukuku) da öğretim üyeleri tarafından ders olarak verilmektedir. Bu alanlarda açılan dersler, yüksek lisans öğrencilerinin doktrinde yer alan görüş ve tartışmaları, lisans düzeyinde olduğundan daha ayrıntılı ve geniş bir biçimde ele almalarına, araştırmalarına ve incelemelerine olanak tanımakta, akademik araştırma ve yazım yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktadır. Programın ayırt edici bir özelliği de, Araştırma Metotları ve Seminer Derslerinin dışında diğer tüm derslerin seçimlik olması, böylece öğrenciye uzmanlaşmak ve derinleşmek istediği alanı belirleyip buna ilişkin dersleri seçmesinde özgür bir alan bırakmasıdır. Bu yöntemle öğrenciler, özel hukukun bireylerarası ilişkileri düzenleyen geniş çalışma alanında özellikle ilgilerini çeken ya da üzerine yoğunlaşmak istedikleri dersleri seçmek suretiyle eğitim gördükleri programı kendilerine özgü kılabilmektedirler.

Özel hukukun çalışma disiplinlerini ve alanlarını detaylı bir biçimde tanıyan, bunlar üzerinde akademik tartışmalar yapabilen, inceleme ve araştırma yöntemlerini uygulayabilen, ödevler, seminerler ve tez yazan hukukçular yetiştirme amacındaki bu program, gelecek akademik dönemlerde de büyüme ve gelişme hızını artırarak seçkin bir lisansüstü hukuk eğitimi vermeye devam edecektir. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalımız, lisansüstü programımızı doktora düzeyinde de geliştirmek yönünde hazırlıklarını yapmış, deneyimli ve seçkin öğretim üyesi kadrosuyla bu görevi yerine getirmek üzere Enstitümüz kanalıyla Yüksek Öğretim Kurulu’na başvurusunu yapmıştır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım University Faculty of Law was established in the 2003-2004 academic year and since then, it   gives a qualified law education with its expanding, valuable and experienced academic staff. Senior academics and young and dynamic lecturers and instructors keep the program that is being taught up to date, transmit and educate undergraduate students the theory and practice regarding each and every single area of law, with a great equipment and discipline.

Since the 2015-2016 academic year, under Atılım University Institute of Social Sciences, the graduate Master of Laws Programme under the name of “Private Law” is being given in order to construct a more intense, detailed and varied law education than the undergraduate education, for those who want to continue their works in one of the areas of private law. In this Programme, classes from the areas that comprise private law such as Civil Law, Commercial Law, Labor and Social Security Law, Private International Law, Civil Procedural Law are being lectured with the current body of law, including the most recent arguments and discussions in the field. Moreover, more specialised topics inside these areas of law such as trademark law, international jurisdiction of Turkish courts, law of employment contracts are being taught in order to have an insightful perspective. These classes allow graduate students to develop a better, more detailed and wider understanding of the point of views and arguments in the doctrine, as well as to do research, examine and write about those while enhancing their academic skills. A distinctive part of this Programme is that each class is elective besides compulsory Research Methods and Seminar classes. This grants students the opportunity to choose the area they want to work and specialize in and choose their classes according to that, freely. Therefore, students can personalize their education in the light of thaw interests in the vast field of work of private law that governs interpersonal relations.

The Programme, that aims to train lawyers who develop a detailed understanding on every area and discipline of private law and have academic discussions, do research and write seminars, articles and a thesis about these, will continue to give a distinctive graduate law education with its growing and expanding haste in the next academic years. Atılım University Institute of Social Sciences Private Law Department has done preparations in order to further carry on its graduate law education in a doctorate level with its experienced and senior academic staff, and has issued its application to Board of High Education, as well.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 143 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 17:49:26 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 194 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_en] => Graduate School of Social Sciences [url] => sbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 143 [name_en] => Department of Private Law [url] => ozel-hukuk-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1268 [title_tr] => Ana Bilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Message from the Head of the Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2003-2004 akademik y\u0131l\u0131ndan bu yana, sürekli geni\u015fleyen ve alan\u0131nda yetkin birbirinden de\u011ferli ve deneyimli ö\u011fretim üyesi kadrosuyla kaliteli bir hukuk e\u011fitimi vermektedir. Aralar\u0131nda k\u0131demli ö\u011fretim üyelerinin yan\u0131nda genç ve dinamik ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n da oldu\u011fu bu kadro, verilen hukuk e\u011fitimini daima güncel geli\u015fmelere uyarlayarak, güçlü bir donan\u0131m ve büyük bir disiplinle yürütmekte, her alana ili\u015fkin hukuk formasyonunu ve uygulamas\u0131n\u0131 ö\u011frencilere aktarmakta ve ö\u011fretmektedir.<\/p>\n\n

2015-2016 akademik y\u0131l\u0131ndan bu yana, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde “Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Program\u0131” ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f, çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 özel hukuk alan\u0131nda sürdürmek ve geli\u015ftirmek isteyen hukuk fakültesi mezunlar\u0131n\u0131n lisans düzeyinde ald\u0131klar\u0131ndan daha yo\u011fun, detayl\u0131 ve kapsaml\u0131 bir e\u011fitim almalar\u0131 amaçlanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu programda özel hukuka ait genel anabilim dallar\u0131 olan Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, \u0130\u015f ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararas\u0131 Özel Hukuk, Medeni Usûl Hukukuna ili\u015fkin en güncel tart\u0131\u015fma konular\u0131n\u0131 ve mevzuat düzenlemelerini bünyesinde bar\u0131nd\u0131ran dersler bulunmaktad\u0131r. Genel anabilim dallar\u0131 yan\u0131nda, bu dallar içinde yer alan daha özel nitelikli konular (örne\u011fin marka hukuku, Türk Mahkemelerinin uluslararas\u0131 yetkisi, i\u015f sözle\u015fmesi hukuku) da ö\u011fretim üyeleri taraf\u0131ndan ders olarak verilmektedir. Bu alanlarda aç\u0131lan dersler, yüksek lisans ö\u011frencilerinin doktrinde yer alan görü\u015f ve tart\u0131\u015fmalar\u0131, lisans düzeyinde oldu\u011fundan daha ayr\u0131nt\u0131l\u0131 ve geni\u015f bir biçimde ele almalar\u0131na, ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na ve incelemelerine olanak tan\u0131makta, akademik ara\u015ft\u0131rma ve yaz\u0131m yeteneklerinin geli\u015fmesini sa\u011flamaktad\u0131r. Program\u0131n ay\u0131rt edici bir özelli\u011fi de, Ara\u015ft\u0131rma Metotlar\u0131 ve Seminer Derslerinin d\u0131\u015f\u0131nda di\u011fer tüm derslerin seçimlik olmas\u0131, böylece ö\u011frenciye uzmanla\u015fmak ve derinle\u015fmek istedi\u011fi alan\u0131 belirleyip buna ili\u015fkin dersleri seçmesinde özgür bir alan b\u0131rakmas\u0131d\u0131r. Bu yöntemle ö\u011frenciler, özel hukukun bireyleraras\u0131 ili\u015fkileri düzenleyen geni\u015f çal\u0131\u015fma alan\u0131nda özellikle ilgilerini çeken ya da üzerine yo\u011funla\u015fmak istedikleri dersleri seçmek suretiyle e\u011fitim gördükleri program\u0131 kendilerine özgü k\u0131labilmektedirler.<\/p>\n\n

Özel hukukun çal\u0131\u015fma disiplinlerini ve alanlar\u0131n\u0131 detayl\u0131 bir biçimde tan\u0131yan, bunlar üzerinde akademik tart\u0131\u015fmalar yapabilen, inceleme ve ara\u015ft\u0131rma yöntemlerini uygulayabilen, ödevler, seminerler ve tez yazan hukukçular yeti\u015ftirme amac\u0131ndaki bu program, gelecek akademik dönemlerde de büyüme ve geli\u015fme h\u0131z\u0131n\u0131 art\u0131rarak seçkin bir lisansüstü hukuk e\u011fitimi vermeye devam edecektir. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dal\u0131m\u0131z, lisansüstü program\u0131m\u0131z\u0131 doktora düzeyinde de geli\u015ftirmek yönünde haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015f, deneyimli ve seçkin ö\u011fretim üyesi kadrosuyla bu görevi yerine getirmek üzere Enstitümüz kanal\u0131yla Yüksek Ö\u011fretim Kurulu’na ba\u015fvurusunu yapm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m University Faculty of Law was established in the 2003-2004 academic year and since then, it   gives a qualified law education with its expanding, valuable and experienced academic staff. Senior academics and young and dynamic lecturers and instructors keep the program that is being taught up to date, transmit and educate undergraduate students the theory and practice regarding each and every single area of law, with a great equipment and discipline.<\/p>\n\n

Since the 2015-2016 academic year, under At\u0131l\u0131m University Institute of Social Sciences, the graduate Master of Laws Programme under the name of “Private Law” is being given in order to construct a more intense, detailed and varied law education than the undergraduate education, for those who want to continue their works in one of the areas of private law. In this Programme, classes from the areas that comprise private law such as Civil Law, Commercial Law, Labor and Social Security Law, Private International Law, Civil Procedural Law are being lectured with the current body of law, including the most recent arguments and discussions in the field. Moreover, more specialised topics inside these areas of law such as trademark law, international jurisdiction of Turkish courts, law of employment contracts are being taught in order to have an insightful perspective. These classes allow graduate students to develop a better, more detailed and wider understanding of the point of views and arguments in the doctrine, as well as to do research, examine and write about those while enhancing their academic skills. A distinctive part of this Programme is that each class is elective besides compulsory Research Methods and Seminar classes. This grants students the opportunity to choose the area they want to work and specialize in and choose their classes according to that, freely. Therefore, students can personalize their education in the light of thaw interests in the vast field of work of private law that governs interpersonal relations.<\/p>\n\n

The Programme, that aims to train lawyers who develop a detailed understanding on every area and discipline of private law and have academic discussions, do research and write seminars, articles and a thesis about these, will continue to give a distinctive graduate law education with its growing and expanding haste in the next academic years. At\u0131l\u0131m University Institute of Social Sciences Private Law Department has done preparations in order to further carry on its graduate law education in a doctorate level with its experienced and senior academic staff, and has issued its application to Board of High Education, as well.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 143 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-14 17:49:26 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 194 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-bilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410927 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 143 [url] => ozel-hukuk-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Private Law [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 151 [rgt] => 152 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 143 [url] => ozel-hukuk-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Private Law [type_id] => 12 [parent_id] => 30 [lft] => 151 [rgt] => 152 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 194 [name] => Sarper SÜZEK [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/sarper-suzek\/sarper_suzek.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":175094,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/sarper-suzek\/sarper_suzek.jpg"},"caption":"sarper_suzek.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/sarper-suzek\/sarper_suzek.jpg"}]} [email] => sarper.suzek@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 194 [name] => Sarper SÜZEK [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/sarper-suzek\/sarper_suzek.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":175094,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/sarper-suzek\/sarper_suzek.jpg"},"caption":"sarper_suzek.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/sarper-suzek\/sarper_suzek.jpg"}]} [email] => sarper.suzek@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities