These services are to meet the needs of users in accordance to the Defense Planning Processes of Turkish Armed Forces and Defense Industry:

 • Conduct research,
 • Conduct analyses,
 • Carry out modeling and simulation studies,
 • Make technology-related forecasts in relation to defense, and follow-up and evaluate new technologies,
 • Develop basic technologies,
 • Carry out system engineering applications regarding defense systems and/or their sub-systems,
 • Create synergy and a flexible and dynamic working environment in defense technology for the researchers specializing in different disciplines,
 • Develop and support graduate thesis studies within the scope of the projects,
 • Contribute to the development of researchers’ potential in multidisciplinary and interdisciplinary studies,
 • Increase the R&D potential of industrial institutions and organizations; develop joint projects,
 • Contribute to knowledge and technology at both national and international levels,
 • Keep pace with national and international developments in defense technologies, and collaborate with other universities, institutes, departments, research centers and laboratories,
 • Inform the society about defense technologies; promote this technology in the society,
 • Support and guide researchers in advanced studies and subjects,
 • Create solutions for existing and potential problems through defense technologies and carry out studies to make up for the necessary infrastructure,
 • Organize and participate in national and international courses, seminars, congresses, workshops, meetings and contests.

 



App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1131 [title_tr] => Hizmetler [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Savunma Sanayii ve TSK’nin Savunma Planlama Süreci’nde ortaya çıkacak ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere sektörden talep edilecek diğer konularda;

 • Araştırmalar yapmak,
 • Analizler icra etmek,
 • Modelleme ve simülasyon çalışmaları yürütmek,
 • Savunma teknolojileri öngörülerinde  bulunmak, teknolojileri izlemek ve değerlendirmek,
 • Temel teknolojiler geliştirmek ve teknolojik gösterimlerde bulunmak,
 • Savunma sistemleri ve/veya alt sistemlerine ilişkin sistem mühendisliği uygulamaları yapmak,
 • Farklı disiplinlerden araştırmacılara savunma teknolojileri ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çalışma ortamı hazırlamak ve sinerji üretmek,
 • Lisansüstü tez çalışmalarını projeler çerçevesinde geliştirmek ve desteklemek,
 • Çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara uygun araştırmacı potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Endüstriyel kurum ve kuruluşların ARGE potansiyelini arttırmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek,
 • Ulusal ve evrensel düzeylerde bilgi ve teknoloji birikimine katkıda bulunmak,
 • Savunma teknolojilerine ait yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek, diğer üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Toplumu savunma teknolojileri alanında bilgilendirmek ve teknoloji tanıtmak,
 • Savunma teknolojileri ile ilgili çeşitli alanlarda çalışanları ileri düzey araştırma ve geliştirme konularına yönlendirmek ve desteklemek,
 • Savunma teknolojileri ile günümüzde karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası görülen sorunlara çözüm ve ihtiyaçlara yönelik altyapının hazırlanması için çalışmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde kurs, seminer, kongre, çalıştay vb. toplantılar ve yarışmalar düzenlemek ve katılmak.
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

These services are to meet the needs of users in accordance to the Defense Planning Processes of Turkish Armed Forces and Defense Industry:

 • Conduct research,
 • Conduct analyses,
 • Carry out modeling and simulation studies,
 • Make technology-related forecasts in relation to defense, and follow-up and evaluate new technologies,
 • Develop basic technologies,
 • Carry out system engineering applications regarding defense systems and/or their sub-systems,
 • Create synergy and a flexible and dynamic working environment in defense technology for the researchers specializing in different disciplines,
 • Develop and support graduate thesis studies within the scope of the projects,
 • Contribute to the development of researchers’ potential in multidisciplinary and interdisciplinary studies,
 • Increase the R&D potential of industrial institutions and organizations; develop joint projects,
 • Contribute to knowledge and technology at both national and international levels,
 • Keep pace with national and international developments in defense technologies, and collaborate with other universities, institutes, departments, research centers and laboratories,
 • Inform the society about defense technologies; promote this technology in the society,
 • Support and guide researchers in advanced studies and subjects,
 • Create solutions for existing and potential problems through defense technologies and carry out studies to make up for the necessary infrastructure,
 • Organize and participate in national and international courses, seminars, congresses, workshops, meetings and contests.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 84 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-11 15:59:52 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetler-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_en] => Research [url] => argeda [type] => ) [1] => Array ( [id] => 257 [name_en] => Research Centers [url] => arastirma-merkezleri [type] => ) [2] => Array ( [id] => 84 [name_en] => Defense Technologies Application and Research Center [url] => savtam [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1131 [title_tr] => Hizmetler [title_en] => Services [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Savunma Sanayii ve TSK’nin Savunma Planlama Süreci’nde ortaya ç\u0131kacak ihtiyaçlar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 ba\u015fta olmak üzere sektörden talep edilecek di\u011fer konularda;<\/p>\n\n

  \n\t
 • Ara\u015ft\u0131rmalar yapmak,<\/li>\n\t
 • Analizler icra etmek,<\/li>\n\t
 • Modelleme ve simülasyon çal\u0131\u015fmalar\u0131 yürütmek,<\/li>\n\t
 • Savunma teknolojileri öngörülerinde  bulunmak, teknolojileri izlemek ve de\u011ferlendirmek,<\/li>\n\t
 • Temel teknolojiler geli\u015ftirmek ve teknolojik gösterimlerde bulunmak,<\/li>\n\t
 • Savunma sistemleri ve\/veya alt sistemlerine ili\u015fkin sistem mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131 yapmak,<\/li>\n\t
 • Farkl\u0131 disiplinlerden ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara savunma teknolojileri ekseninde esnek ve dinamik bir ortak çal\u0131\u015fma ortam\u0131 haz\u0131rlamak ve sinerji üretmek,<\/li>\n\t
 • Lisansüstü tez çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 projeler çerçevesinde geli\u015ftirmek ve desteklemek,<\/li>\n\t
 • Çok disiplinli ve disiplinleraras\u0131 çal\u0131\u015fmalara uygun ara\u015ft\u0131rmac\u0131 potansiyelinin geli\u015fmesine katk\u0131da bulunmak,<\/li>\n\t
 • Endüstriyel kurum ve kurulu\u015flar\u0131n ARGE potansiyelini artt\u0131rmak, ortak projeler geli\u015ftirmek ve üretmek,<\/li>\n\t
 • Ulusal ve evrensel düzeylerde bilgi ve teknoloji birikimine katk\u0131da bulunmak,<\/li>\n\t
 • Savunma teknolojilerine ait yurtiçi ve yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki geli\u015fmeleri izlemek, di\u011fer üniversite, enstitü, bölüm, merkez ve laboratuvarlarla i\u015fbirli\u011finde bulunmak,<\/li>\n\t
 • Toplumu savunma teknolojileri alan\u0131nda bilgilendirmek ve teknoloji tan\u0131tmak,<\/li>\n\t
 • Savunma teknolojileri ile ilgili çe\u015fitli alanlarda çal\u0131\u015fanlar\u0131 ileri düzey ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirme konular\u0131na yönlendirmek ve desteklemek,<\/li>\n\t
 • Savunma teknolojileri ile günümüzde kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan ve gelecekte kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lmas\u0131 olas\u0131 görülen sorunlara çözüm ve ihtiyaçlara yönelik altyap\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131 için çal\u0131\u015fmak,<\/li>\n\t
 • Ulusal ve uluslararas\u0131 düzeylerde kurs, seminer, kongre, çal\u0131\u015ftay vb. toplant\u0131lar ve yar\u0131\u015fmalar düzenlemek ve kat\u0131lmak.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  These services are to meet the needs of users in accordance to the Defense Planning Processes of Turkish Armed Forces and Defense Industry:<\/p>\n\n

   \n\t
  • Conduct research,<\/li>\n\t
  • Conduct analyses,<\/li>\n\t
  • Carry out modeling and simulation studies,<\/li>\n\t
  • Make technology-related forecasts in relation to defense, and follow-up and evaluate new technologies,<\/li>\n\t
  • Develop basic technologies,<\/li>\n\t
  • Carry out system engineering applications regarding defense systems and\/or their sub-systems,<\/li>\n<\/ul>\n\n
    \n\t
   • Create synergy and a flexible and dynamic working environment in defense technology for the researchers specializing in different disciplines,<\/li>\n\t
   • Develop and support graduate thesis studies within the scope of the projects,<\/li>\n\t
   • Contribute to the development of researchers’ potential in multidisciplinary and interdisciplinary studies,<\/li>\n\t
   • Increase the R&D potential of industrial institutions and organizations; develop joint projects,<\/li>\n\t
   • Contribute to knowledge and technology at both national and international levels,<\/li>\n\t
   • Keep pace with national and international developments in defense technologies, and collaborate with other universities, institutes, departments, research centers and laboratories,<\/li>\n\t
   • Inform the society about defense technologies; promote this technology in the society,<\/li>\n\t
   • Support and guide researchers in advanced studies and subjects,<\/li>\n\t
   • Create solutions for existing and potential problems through defense technologies and carry out studies to make up for the necessary infrastructure,<\/li>\n\t
   • Organize and participate in national and international courses, seminars, congresses, workshops, meetings and contests.<\/li>\n<\/ul>\n\n

     <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 84 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-11 15:59:52 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => hizmetler-1517410926 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 84 [url] => savtam [name_en] => Defense Technologies Application and Research Center [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 174 [rgt] => 175 [depth] => 3 ) [original:protected] => Array ( [id] => 84 [url] => savtam [name_en] => Defense Technologies Application and Research Center [type_id] => 13 [parent_id] => 257 [lft] => 174 [rgt] => 175 [depth] => 3 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1