ME108 - Computer Aided Solid Modeling (1 + 3) 4.5

Part design and principles of surface design, drafting of part design, fundamental concepts of dimensioning and tolerances, fundamentals of assembly design and bill of materials.

ME101 - Introduction to Mechanical Engineering (1 + 0) 1.5

History of mechanical engineering, its areas of interest and its relationship with the other engineering disciplines, sub-disciplines of mechanical engineering, design, materials, mechanical and thermal sciences, emerging technologies and latest trends in mechanical engineering, skills necessary for a degree in mechanical engineering and

ME201 - Statics (3 + 0) 6

Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.

ME210 - Strength of Materials (3 + 1) 6

Concepts of normal and shear stress, strain, axial load, statically indeterminate axially loaded members, torsion, statically indeterminate torque-loaded members, bending of beams, combined loadings, stress and strain transformation, simple loading tension, torsion and bending, deflections with simple loadings, superposition techniques.

ME399 - Summer Practice I (0 + 0) 6

A minimum of four weeks (twenty working days) summer practice at the shop floor of a suitable factory; practice on manufacturing processes such as machining, foundry work, metal forming, welding, non-traditional machining, heat treatment, finishing.

ME316 - Machine Elements (3 + 1) 7

2-D and 3-D stress analysis; static failure criteria, factor of safety; fatigue failure criteria, S-N curves, stress concentration; design of shafts and detachable joints; design of threaded fasteners and power screws; design of rolling contact bearings; power transmission; design of gear drives, spur gears, helical gears; design of belt drives;

ME390 - Mechanical Engineering Systems Laboratory (1 + 3) 4

Experimental systems, measurement devices, fundamental concepts in measurement and experimentation; designing a measurement system, treatment of experimental data, measurement errors and uncertainty.

ME403 - Mechanical Systems Design (3 + 1) 8

Systems design concepts, mathematical modeling, optimization methods, static and dynamic analysis and failure analysis of large systems.

ME499 - Summer Practice II (0 + 0) 6

A minimum of four weeks (twenty working days) summer practice in a suitable factory or an engineering design and consultancy office; getting acquainted with a real business environment by studying various managerial and engineering practices through active participation.

ME488 - Production Design and Prototyping (1 + 4) 5

Introduction to basic mechanical concepts,mechanical behavior of basic structural elements;introduction to basic materials science and basic manufacturing methods,introduction to mechanical and physical properties of materials;introduction to basic manufacturing processes and casting and material forming; basic design factors(line,figure,color,material,texture,design field,form,value in lighting), ergonomics/anthropometry;meaning in design;design project development by drawing and prototyping.

ME302 - Fluid Mechanics II (3 + 0) 5

Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri, sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış, hız potansiyeli, akım fonksiyonu, temel düzlemsel akış, boyut analizi ve benzerlik, sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri, laminer, türbülanslı akışta sınır tabaka, daldırılmış cisimler etrafında akış.

ME408 - Thermal Systems Design (3 + 0) 6

Sistem tasarım kavramları, matematiksel modelleme, optimizasyon metotları, büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu, fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış, ısıl sistemlerin dinamik davranışı.

ME424 - Nuclear Energy (3 + 0) 5

Atom enerjisi, radyoaktivite, nükleer işlemler, nötron-atom etkileşimi, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları, nötron dağılma teorisi, nükleer enerji sistemleri, nükleer ısı enerjisi ve uygulamaları, nükleer güç santralları.

ME425 - Mechanical Vibrations (3 + 0) 5

Temel tanımlar, tek serbestlik dereceli sistemler, titreşim yalıtımı, iki serbestlik dereceli sistemler: hareket denklemleri, koordinat dönüşümleri, temel koordinatlar, titreşim modları, torsiyonel titreşim, çoklu serbestlik dereceli sistemler, koordinat dönüşümler ve normal koordinatlar, modal analiz, harmonik zorlamalı sistemlerin çözümü.

ME431 - Failure Analysis (3 + 0) 5

Hata türleri, makro ve mikro çatlak mekanizmaları, hata nedenleri: defolu malzeme, yanlış tasarım, uygun olmayan malzeme seçimi, yanlış imalat ve montaj, hata analizi, vaka incelemeleri.

ME435 - Fracture Mechanics (3 + 0) 5

Metallerde kırılma türleri, Griffith gevrek kırılma teorisi, çatlak yayılımı, sünek kırılma, elastik-plastik kırılma mekaniği, çentik etkileri, enerji-sıcaklık eğrileri, gerilim yoğunluğu katsayısının belirlenmesi, kırılma tasarımının felsefesi; meneviş gevrekliği, hidrojen gevretmesi, lineer elastik-plastik kırılmanın kararsızlığı, yorulma çatlağı

ME437 - Introduction to Computational Fluid Dynamics (3 + 0) 5

Hesaplamalı akışkanlar mekaniğine giriş, akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri, temel hesaplamalı teknikler, sayısal şemaların özellikleri, sonlu farklar yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi, denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, ağ (mesh) oluşturma.

ME438 - Pipeline Fundamentals and Design (3 + 0) 5

Gaz ve sıvı akışkanların boru hatlarıyla taşıma ve dağıtma sistemleri, tasarımda kullanılması gereken malzemeler, mekanik hususlar, tasarım, yapısal ve ekonomik yönleri, boru hattı taşımacılığı, sıvı, gaz maddelerin boru hatlarındaki akışı, boru hattı bileşenleri, pompa ve kompresör ilişkileri, taşıma, dağıtma tasarımı, maliyet, yapısal, işletimsel

ME441 - Gas Dynamics (3 + 0) 5

Sıkıştırılabilir akış dinamiği ve termodinamiği, bir boyutlu isentropik akış, lüleler, difüzörler, normal ve eğik şoklar, sürtünme ve ısıtma ile akış, iki boyutlu Prandtl-Meyer akışı ve karakteristik yöntemi, genel gaz dinamik akışı için bilgisayar çözümleri.

ME452 - Introduction to Fluid Power Control (3 + 0) 5

Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri ve kullanım alanları, pompalar ve performans özellikleri, hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri, yön, akış ve basınç kontrolü valfleri, rezervuarlar, akümülatörler, aktüatörler, filtreleme, hidrolik ve pnömatik devre tasarımı.

ME472 - Energy Engineering (3 + 0) 5

Enerji ve enerji ekonomisi, enerji çevrim sistemlerinin ekonomik ve çevresel analizi, buhar, gaz ve buhar-gaz çevrimleriyle çalışan termik santraller, termik santrallerin tasarımında çevrim analizi, sentezi ve optimizasyonu, fosil yakıtlar, yanma ve buhar üretme sistemleri, nükleer yakıtlar, nükleer tepkimeler ve nükleer santraller.

ME491 - CO_OP Practice I (0 + 3) 5

Choosing and completing a mechanical engineering related research or design project under co-supervision of a mentor from hosting company as well as a mentor from mechanical engineering department. The performance of the students will be evaluated jointly by the two mentors. The outcomes of the project must include a formal final report and a product with a prototype built and/or an engineering model developed.

ME493 - CO_OP Practice II (0 + 3) 5

The requirements of this course are same as in ME 491. The project chosen must be different than in ME 491, preferably in a substantially different application area.

ME415 - Rapid Prototyping (3 + 0) 5

Rapid prototyping technologies, CAD models suitable for automated fabrication, secondary processing, additive manufacturing technologies, stereolithography, fused deposition modeling, laminated object manufacturing, selective laser sintering, direct metal laser sintering, casting processes for rapid prototyping, investment casting, rapid tooling, reverse engineering.

ME420 - Project Management in Manufacturing (3 + 0) 5

Project management standards;project,portfolio,program and operation management concepts;managing participation,teamwork,and conflict;need identification and assessment,problem definition;creativity and idea generation;methods and tools of functional/physical/task decomposition;mind mapping; planning methods;cost estimation and budgeting:time management and scheduling;project quality management;resource allocation; project risk management techniques;project execution,monitoring technique

ME421 - Polymer Processing (3 + 0) 5

Introduction to hydrocarbons and macromolecular structures, homopolymers, copolymers, elastomers, blends and thermosets, morphology of polymers, semicrystalline and amorhous states, polymer additives, mechanical properties, differential scanning calorimetry and dilatometry, rheological properties, non Newtonian flow, viscoelasticity, melt flow index and rheometers, melting and mixing; die forming, extrusion based processes, molding processes, manufacture of tires and other rubber products.

ME481 - Nanofabrication (3 + 0) 5

Fabrication of metallic nanomaterials, manufacturing of carbon based nanostructures, nanostructured systems from low-dimensional building blocks, characterization techniques and manufacturing methods, proximity effect.

ME482 - Introduction to CAD/CAM (2 + 1) 5

Introduction to CAD, overview of geometric modeling techniques (wireframes, boundary representation, constructive solid geometry and hybrid modelers), parametric and variation modeling, parametric modeling of curves and surfaces (Bezier, B-spline and NURBS), introduction to CAM, CNC part programming, machining strategies, cutting tool selection, tool path generation, post-processing.

ME430 - Finite Element Analysis for Manufacturing (2 + 2) 5

Direct approach, plane strain, plane stress and axisymmetric problems, principle of virtual work based formulation for 2D problems, FEM for heat transfer problems.

ME411 - Metal Forming (3 + 1) 5

Plasticity theory and metal forming, metalurgical considerations; cold, warm and hot forming; extrusion, forging, wire drawing and deep drawing.

ME412 - Metal Cutting (3 + 1) 5

Machine tools and metal cutting operations, metal cutting mechanics, cutting temperatures, cutting tools: materials and geometry, tool wear and tool life, cutting fluids, economics of metal cutting operations, introduction to computer-aided manufacturing.

ME413 - Tool and Die Design (2 + 2) 5

Introduction, definitions of jigs and fixtures, types of fixtures, design and manufacturing of jigs and fixtures, FE analysis of loading and stress analysis of jigs during processes.

ME414 - Computer Integrated Manufacturing (3 + 1) 5

Introduction, computer aided design (CAD) systems, computer aided graphical modeling, CAD databases, computer aided manufacturing (CAM) systems, computer aided process planning (CAPP) systems, robotic systems, group technology and cellular manufacturing systems, automated material handling systems, automated inspection systems, flexible manufacturing.

ME416 - Casting and Powder Metallurgy (3 + 1) 5

Fundamentals of casting, solidification of pure metals, solidification of alloys, riser and runner design, feeding distance calculations, Bernoulli equations and sprue design, mold materials, casting problems and defects.

ME417 - Joining Technologies (3 + 0) 5

Stress analysis, static and fatigue failure criteria for joined structures; design methods for mechanical fastening, welding and adhesive bonding; manufacturing of joints (i.e. installation of fasteners, application on adhesive on substrates); maintenance of joints (e.g. corrosion protection, inspection, etc.).

ME418 - Advanced Strength of Materials (3 + 0) 5

Analysis of stress and strain, principle stresses and strains, generalized Hooke's law, strain energy, yield and failure criteria, plane strain and plane stress problems, airy stress function, unsymmetrical bending of beams and shear center, torsion of noncircular cross sections, Prandtl's membrane analogy, energy methods, plastic deformation and residual stresses analyses for basic structural members.

ME419 - Manufacturing of Automobiles (3 + 0) 5

Manufacturing techniques used in automobile industry, automobile parts and manufacturing methods, cast parts, machined parts, parts produced by metal forming, sheet deformation processes, polymers and composite parts, assembly, welded parts and welding techniques, production lines, design of automobile parts considering production.

ME422 - Statistical Analysis and Instrumentation (3 + 1) 5

Basic concepts, analysis of experimental data, working principles of basic electrical measurements and sensing devices

ME423 - Introduction to Distortion Engineering (3 + 1) 5

Distortion, distortion potential, distortion potential carriers, compensation potential, production step based solutions, intelligent process chain design, predictive methods, use of in-situ measurement techniques and adaptive process control.

ME428 - Introduction to Optimization (3 + 0) 5

Introduction to optimization, graphical optimization, least squares regression, linear and non-linear programming, numerical techniques, unconstrained and constrained optimization, global optimization (genetic algorithm) applications.

ME433 - Residual Stresses (3 + 1) 5

Residual stresses, measurement techniques, sources of residual stresses, development of residual stresses based on the manufacturing method, effect of residual stresses on subsequent manufacturing processes, effect of residual stresses on service performance and failure.

ME436 - Fluid Mechanics II (3 + 0) 5

Introduction to differential analysis of fluid motion, continuity, momentum and energy equations, incompressible inviscid flow, velocity potential, stream function, elementary plane flows, dimensional analysis and similitude, incompressible viscous flow, Navier-Stokes equations, boundary layer in laminar and turbulent flow, fluid flow about immerse

ME478 - Production Plant Design (3 + 0) 5

Introduction, fundamantals of design and CAD, manufacturing systems (CAD/CAM, FMS, CIM), market survey and plant location, plant layout, process analysis, quantity and quality planning and controlling for production, process and machine selection, materials handling, storage types, safety regulations, maintenance, environmental factors and R&D.

ME484 - Plastic Injection Moulding Technology (3 + 1) 5

Main properties of plastics, design of injection moulds, types of injection moulds, injection moulding process; filling packing, and cooling stages, computer aided analysis of injection moulding process, introducing, using, and evaluating of a simulation software, and its analysis results, different types of injection moulds, new developed processes of injection moulding.

ME427 - Kinematic Synthesis (3 + 0) 5

Introduction to synthesis, graphical and analytical methods in dimensional synthesis. Two, three and four positions of a plane. Correlation of crank angles. Classical transmission angle problem. Optimization for the transmission angle. Chebyshev theorem. Current topics in mechanism synthesis.

ME426 - Dynamics of Machinery (3 + 0) 5

Knematic influence coefficients, equation of motion of single degree of freedom systems, analytical and numerical solution methods, effects of dry and viscous friction, force analysis and power flow in simple and planetary gear trains, rotating mass balancing, balancing of inertia-variant machines, analysis of unbalance in multi-cylinder engines

ME404 - Design Project (1 + 4) 8

The design process and morphology, problem solving and decision making, modeling and simulation, use of computers in engineering design and CAD, project engineering, planning, and management, design optimization, economic decision making cost and reliability, human and ecological factors in design, case studies.