ME101 - Introduction to Mechanical Engineering (1 + 0) 1

History of mechanical engineering, its areas of interest and its relationship with the other engineering disciplines, sub-disciplines of mechanical engineering, design, materials, mechanical and thermal sciences, emerging technologies and latest trends in mechanical engineering, skills necessary for a degree in mechanical engineering and

ME201 - Statics (3 + 0) 6

Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.

ME210 - Strength of Materials (3 + 1) 6

Concepts of normal and shear stress, strain, axial load, statically indeterminate axially loaded members, torsion, statically indeterminate torque-loaded members, bending of beams, combined loadings, stress and strain transformation, simple loading tension, torsion and bending, deflections with simple loadings, superposition techniques.

ME399 - Summer Practice I (0 + 0) 6

A minimum of four weeks (twenty working days) summer practice at the shop floor of a suitable factory; practice on manufacturing processes such as machining, foundry work, metal forming, welding, non-traditional machining, heat treatment, finishing.

ME316 - Machine Elements (3 + 1) 7

2-D and 3-D stress analysis; static failure criteria, factor of safety; fatigue failure criteria, S-N curves, stress concentration; design of shafts and detachable joints; design of threaded fasteners and power screws; design of rolling contact bearings; power transmission; design of gear drives, spur gears, helical gears; design of belt drives;

ME390 - Mechanical Engineering Systems Laboratory (1 + 3) 4

Experimental systems, measurement devices, fundamental concepts in measurement and experimentation; designing a measurement system, treatment of experimental data, measurement errors and uncertainty.

ME403 - Mechanical Systems Design (3 + 1) 8

Systems design concepts, mathematical modeling, optimization methods, static and dynamic analysis and failure analysis of large systems.

ME499 - Summer Practice II (0 + 0) 6

A minimum of four weeks (twenty working days) summer practice in a suitable factory or an engineering design and consultancy office; getting acquainted with a real business environment by studying various managerial and engineering practices through active participation.

ME488 - Production Design and Prototyping (1 + 4) 5

Introduction to basic mechanical concepts,mechanical behavior of basic structural elements;introduction to basic materials science and basic manufacturing methods,introduction to mechanical and physical properties of materials;introduction to basic manufacturing processes and casting and material forming; basic design factors(line,figure,color,material,texture,design field,form,value in lighting), ergonomics/anthropometry;meaning in design;design project development by drawing and prototyping.

ME302 - Fluid Mechanics II (3 + 0) 5

Akışkan hareketinin diferansiyel analizine giriş, süreklilik, momentum ve enerji denklemleri, sıkıştırılamaz sürtünmesiz akış, hız potansiyeli, akım fonksiyonu, temel düzlemsel akış, boyut analizi ve benzerlik, sıkıştırılamaz viskoz akış, Navier-Stokes denklemleri, laminer, türbülanslı akışta sınır tabaka, daldırılmış cisimler etrafında akış.

ME408 - Thermal Systems Design (3 + 0) 6

Sistem tasarım kavramları, matematiksel modelleme, optimizasyon metotları, büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu, fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış, ısıl sistemlerin dinamik davranışı.

ME424 - Nuclear Energy (3 + 0) 5

Atom enerjisi, radyoaktivite, nükleer işlemler, nötron-atom etkileşimi, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları, nötron dağılma teorisi, nükleer enerji sistemleri, nükleer ısı enerjisi ve uygulamaları, nükleer güç santralları.

ME425 - Mechanical Vibrations (3 + 0) 5

Temel tanımlar, tek serbestlik dereceli sistemler, titreşim yalıtımı, iki serbestlik dereceli sistemler: hareket denklemleri, koordinat dönüşümleri, temel koordinatlar, titreşim modları, torsiyonel titreşim, çoklu serbestlik dereceli sistemler, koordinat dönüşümler ve normal koordinatlar, modal analiz, harmonik zorlamalı sistemlerin çözümü.

ME431 - Failure Analysis (3 + 0) 5

Hata türleri, makro ve mikro çatlak mekanizmaları, hata nedenleri: defolu malzeme, yanlış tasarım, uygun olmayan malzeme seçimi, yanlış imalat ve montaj, hata analizi, vaka incelemeleri.

ME435 - Fracture Mechanics (3 + 0) 5

Metallerde kırılma türleri, Griffith gevrek kırılma teorisi, çatlak yayılımı, sünek kırılma, elastik-plastik kırılma mekaniği, çentik etkileri, enerji-sıcaklık eğrileri, gerilim yoğunluğu katsayısının belirlenmesi, kırılma tasarımının felsefesi; meneviş gevrekliği, hidrojen gevretmesi, lineer elastik-plastik kırılmanın kararsızlığı, yorulma çatlağı

ME437 - Introduction to Computational Fluid Dynamics (3 + 0) 5

Hesaplamalı akışkanlar mekaniğine giriş, akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri, temel hesaplamalı teknikler, sayısal şemaların özellikleri, sonlu farklar yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi, denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri, ağ (mesh) oluşturma.

ME438 - Pipeline Fundamentals and Design (3 + 0) 5

Gaz ve sıvı akışkanların boru hatlarıyla taşıma ve dağıtma sistemleri, tasarımda kullanılması gereken malzemeler, mekanik hususlar, tasarım, yapısal ve ekonomik yönleri, boru hattı taşımacılığı, sıvı, gaz maddelerin boru hatlarındaki akışı, boru hattı bileşenleri, pompa ve kompresör ilişkileri, taşıma, dağıtma tasarımı, maliyet, yapısal, işletimsel

ME441 - Gas Dynamics (3 + 0) 5

Sıkıştırılabilir akış dinamiği ve termodinamiği, bir boyutlu isentropik akış, lüleler, difüzörler, normal ve eğik şoklar, sürtünme ve ısıtma ile akış, iki boyutlu Prandtl-Meyer akışı ve karakteristik yöntemi, genel gaz dinamik akışı için bilgisayar çözümleri.

ME452 - Introduction to Fluid Power Control (3 + 0) 5

Hidrolik ve pnömatik sistem elemanları, özellikleri ve kullanım alanları, pompalar ve performans özellikleri, hidrolik ve pnömatik valfler ve akış özellikleri, yön, akış ve basınç kontrolü valfleri, rezervuarlar, akümülatörler, aktüatörler, filtreleme, hidrolik ve pnömatik devre tasarımı.

ME472 - Energy Engineering (3 + 0) 5

Enerji ve enerji ekonomisi, enerji çevrim sistemlerinin ekonomik ve çevresel analizi, buhar, gaz ve buhar-gaz çevrimleriyle çalışan termik santraller, termik santrallerin tasarımında çevrim analizi, sentezi ve optimizasyonu, fosil yakıtlar, yanma ve buhar üretme sistemleri, nükleer yakıtlar, nükleer tepkimeler ve nükleer santraller.

ME491 - CO_OP Practice I (0 + 3) 5

Choosing and completing a mechanical engineering related research or design project under co-supervision of a mentor from hosting company as well as a mentor from mechanical engineering department. The performance of the students will be evaluated jointly by the two mentors. The outcomes of the project must include a formal final report and a product with a prototype built and/or an engineering model developed.

ME493 - CO_OP Practice II (0 + 3) 5

The requirements of this course are same as in ME 491. The project chosen must be different than in ME 491, preferably in a substantially different application area.

ME404 - Design Project (1 + 4) 8

The design process and morphology, problem solving and decision making, modeling and simulation, use of computers in engineering design and CAD, project engineering, planning, and management, design optimization, economic decision making cost and reliability, human and ecological factors in design, case studies.