App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4778 [title_tr] => İngilizce Eğitim Yapan Bölüm Öğrencileri İçin Bilgilendirme [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İngilizce Eğitim Yapan Bölüm Öğrencileri İçin Seviye Tespit Sınavı ile İlgili Önemli Duyuru

 
Değerli Öğrencimiz,

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere yerleşen her öğrencimizin seviye tespit sınavına girmesi gerekmektedir. 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında kayıt günlerinde sabah kayıt yaptıran öğrenciler aynı gün sabah, öğleden sonra kayıt yaptıranlar ise öğleden sonra Temel İngilizce Bölümü’nde (Hazırlık Okulu) yapılacak Seviye Tespit Sınavına girecektir. Seviye Tespit Sınavı sonucunda A (B1+) seviyesinde olduğu belirlenen öğrencilerimiz “Yeterlik Sınavına” girmeye hak kazanacaktır. Listeler Yabancı Diller Yüksekokulu ana sayfa ve Temel İngilizce (Hazırlık Okulu) Bölümü web sayfalarında duyurular kısmında ilan edilecektir. Öğrencilerimiz, kayıt oldukları gün kendilerine belirtilen yer ve saatte Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir.

Yeterlik Sınavı 10 Eylül 2019 tarihinde, saat 10.00'da yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan öğrencilerimiz, fakültelerinde eğitime başlayacaktır. Yeterlik Sınavında başarısız olan A seviyesi öğrencilerimiz ve Seviye Tespit Sınavında B, C ve D seviyesine yerleştirilen öğrencilerimiz ise bu seviyelere göre eğitimlerine 18 Eylül 2019 tarihinde başlayacaklardır.

Sınıfların oluşturulmasında bilgi düzeyi esas alındığı için, öğrencilerimizin bu sınava girmesi önemli ve zorunludur. Seviye Tespit Sınavı, bir muafiyet sınavı veya yarışma olmadığı için öğrencilerimizin sadece bilgilerini ortaya koymaları beklenmektedir. Dolayısı ile bu sınavda öğrencilerimiz sadece bildiklerinden emin oldukları soruları cevaplamalı ve bilmedikleri soruları gelişigüzel işaretlememelidirler.

Seviye Tespit Sınavına girmeyenler en düşük kur olan (D) seviyesinde eğitime başlarlar. Verilen tarihler dışında Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı yapılmaz.

 

Hepinize başarılar diliyoruz.
 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 167 [start] => [end] => [created_at] => 2019-08-01 13:11:05 [updated_at] => 2019-09-05 07:21:57 [parent_id] => 2456 [lft] => 24 [rgt] => 25 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ingilizce-egitim-yapan-bolum-ogrencileri-icin-bilgilendirme-1535704914 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) [1] => Array ( [id] => 167 [name_en] => Department of Basic English (Prep School) [url] => dbe [type] => ) ) [pages] => Array ( [2456] => Array ( [id] => 2456 [title_en] => Education and Training [parent_id] => [site_id] => 167 [external_link] => javascript:; [lft] => 13 [rgt] => 26 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 2456 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4778 [title_tr] => İngilizce Eğitim Yapan Bölüm Öğrencileri İçin Bilgilendirme [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\u0130ngilizce E\u011fitim Yapan Bölüm Ö\u011frencileri \u0130çin Seviye Tespit S\u0131nav\u0131 ile \u0130lgili Önemli Duyuru<\/strong>
\n
\n 
\nDe\u011ferli Ö\u011frencimiz,<\/p>\n\n

E\u011fitim dili \u0130ngilizce olan bölümlere yerle\u015fen her ö\u011frencimizin seviye tespit s\u0131nav\u0131na girmesi gerekmektedir. 19-23 A\u011fustos 2019 tarihleri aras\u0131nda kay\u0131t günlerinde sabah kay\u0131t yapt\u0131ran ö\u011frenciler ayn\u0131 gün sabah, ö\u011fleden sonra kay\u0131t yapt\u0131ranlar ise ö\u011fleden sonra Temel \u0130ngilizce Bölümü’nde (Haz\u0131rl\u0131k Okulu) yap\u0131lacak Seviye Tespit S\u0131nav\u0131na girecektir. Seviye Tespit S\u0131nav\u0131 sonucunda A (B1+) seviyesinde oldu\u011fu belirlenen ö\u011frencilerimiz “Yeterlik S\u0131nav\u0131na” girmeye hak kazanacakt\u0131r. Listeler Yabanc\u0131 Diller Yüksekokulu ana sayfa ve Temel \u0130ngilizce (Haz\u0131rl\u0131k Okulu) Bölümü web sayfalar\u0131nda duyurular k\u0131sm\u0131nda ilan edilecektir. Ö\u011frencilerimiz, kay\u0131t olduklar\u0131 gün kendilerine belirtilen yer ve saatte Seviye Tespit S\u0131nav\u0131na gireceklerdir.<\/p>\n\n

Yeterlik S\u0131nav\u0131 10 Eylül 2019<\/strong> tarihinde, saat 10.00<\/strong>'da yap\u0131lacakt\u0131r. Bu s\u0131navda ba\u015far\u0131l\u0131 olan ö\u011frencilerimiz, fakültelerinde e\u011fitime ba\u015flayacakt\u0131r. Yeterlik S\u0131nav\u0131nda ba\u015far\u0131s\u0131z olan A seviyesi ö\u011frencilerimiz ve Seviye Tespit S\u0131nav\u0131nda B, C ve D seviyesine yerle\u015ftirilen ö\u011frencilerimiz ise bu seviyelere göre e\u011fitimlerine 18 Eylül 2019<\/strong> tarihinde ba\u015flayacaklard\u0131r.<\/p>\n\n

S\u0131n\u0131flar\u0131n olu\u015fturulmas\u0131nda bilgi düzeyi esas al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 için, ö\u011frencilerimizin bu s\u0131nava girmesi önemli ve zorunludur. Seviye Tespit S\u0131nav\u0131, bir muafiyet s\u0131nav\u0131 veya yar\u0131\u015fma olmad\u0131\u011f\u0131 için ö\u011frencilerimizin sadece bilgilerini ortaya koymalar\u0131 beklenmektedir. Dolay\u0131s\u0131 ile bu s\u0131navda ö\u011frencilerimiz sadece bildiklerinden emin olduklar\u0131 sorular\u0131 cevaplamal\u0131 ve bilmedikleri sorular\u0131 geli\u015figüzel i\u015faretlememelidirler.<\/p>\n\n

Seviye Tespit S\u0131nav\u0131na girmeyenler en dü\u015fük kur olan (D) seviyesinde e\u011fitime ba\u015flarlar. Verilen tarihler d\u0131\u015f\u0131nda Seviye Tespit S\u0131nav\u0131 ve Yeterlik S\u0131nav\u0131 yap\u0131lmaz.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Hepinize ba\u015far\u0131lar diliyoruz.
\n <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 167 [start] => [end] => [created_at] => 2019-08-01 13:11:05 [updated_at] => 2019-09-05 07:21:57 [parent_id] => 2456 [lft] => 24 [rgt] => 25 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ingilizce-egitim-yapan-bolum-ogrencileri-icin-bilgilendirme-1535704914 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 167 [url] => dbe [name_en] => Department of Basic English (Prep School) [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 167 [url] => dbe [name_en] => Department of Basic English (Prep School) [type_id] => 9 [parent_id] => 32 [lft] => 3 [rgt] => 4 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1