Asst. Prof. Dr. Gökhan TUNÇ

gokhan.tunc@atilim.edu.tr

As the Graduate Program of Civil Engineering, our belief in the necessity of graduate studies in our rapidly changing and developing technological age is endless. We foresee that the products and technical infrastructure produced in the light of these studies will not only provide benefit for the industry and academia, but also our university and country. We are conducting our studies in accordance with this important mission.

Our graduate education is implemented through university-industry cooperation and involves the participation of full-time and part-time academic staff members who are expert in their fields. We have a total of six full-capacity laboratories to meet the technical infrastructure needs of our research. In these laboratories, we carry out testing activities according to specific requirements, and our technical equipment is updated according to today’s needs.

In addition to the fruits of university-industry cooperation, we would also like to take part in research and development studies with other national and international universities. Rather than being disconnected from the industry, we believe that our university should be an integral part of its operation.

The Graduate Program of Civil Engineering offers a Master of Science degree (with thesis and non-thesis options). Our language of instruction is English and our program is designed to accommodate both full-time and part-time students. The courses in our program are designed and developed to meet the needs of the private sector as well as students who wish to pursue an academic career. We are also very proud of our courses in engneering ethics and our continuing efforts to improve the quality of our academic education.

On behalf of our department, I wish our students a happy and successful academic life.

Sincerely, App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1040 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İnşaat Mühendisliği anabilim dalı olarak hızla değişen ve gelişen teknoloji çağında lisansüstü çalışmalarının gerekliliğine olan inancımız sonsuzdur. Bu tür çalışmaların ortaya çıkaracağı ürünler ve teknik altyapının sanayi ve akademiye sağlayacağı faydaların sadece üniversitemiz açısından değil, ülkemiz açısından da büyük önem arz ettiğini görüyor ve bu önemli misyona uygun olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Üniversite-sanayi işbirliğine dayalı olarak yürütülen lisansüstü çalışmalarımızın çoğunda konularında uzman tam ve yarı zamanlı akademik personelimiz görev almaktadır. Araştırmalarımızda teknik altyapı ihtiyacını karşılamak üzere tam kapasite çalışan toplam altı adet laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlarımızda gerekli test çalışmaları ihtiyaçlara dönük olarak yürütülmekte ve günümüz gereksinimlerine uygun olarak teknik donanımları güncellenmektedir.

Üniversite-sanayi işbirliğinin bizlere sağladığı faydaların yanısıra, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle AR-GE çalışmalarında birlikte yer almak istiyoruz. Böylelikle, üniversitemizin işlevsellik kazanarak sanayinin önemli bir parçası haline geleceğine inanıyoruz.

İnşaat Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalımızda tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız mevcuttur. Lisansüstü eğitim dilimiz İngilizce olup, programımız tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrencilerimize uygun olarak düzenlenmiştir. Programımızda yer alan dersler, hem akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimizin hem de özel sektörün gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmakta ve geliştirilmektedir.  Akademik eğitim kalitemizin yükseltilebilmesi için devam eden bu tür çalışmalarımıza ek olarak öğrencilerimize farklı derslerde verdiğimiz etik eğitim ile de bölüm olarak ayrıca büyük gurur duymaktayız.

İnşaat Mühendisliği yüksek lisans eğitimini almaya hak kazanan siz değerli öğrencilerimize ve adaylarımıza bölümümüz adına başarılı ve mutlu bir akademik hayat diliyorum.

Saygılarımla...

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

As the Graduate Program of Civil Engineering, our belief in the necessity of graduate studies in our rapidly changing and developing technological age is endless. We foresee that the products and technical infrastructure produced in the light of these studies will not only provide benefit for the industry and academia, but also our university and country. We are conducting our studies in accordance with this important mission.

Our graduate education is implemented through university-industry cooperation and involves the participation of full-time and part-time academic staff members who are expert in their fields. We have a total of six full-capacity laboratories to meet the technical infrastructure needs of our research. In these laboratories, we carry out testing activities according to specific requirements, and our technical equipment is updated according to today’s needs.

In addition to the fruits of university-industry cooperation, we would also like to take part in research and development studies with other national and international universities. Rather than being disconnected from the industry, we believe that our university should be an integral part of its operation.

The Graduate Program of Civil Engineering offers a Master of Science degree (with thesis and non-thesis options). Our language of instruction is English and our program is designed to accommodate both full-time and part-time students. The courses in our program are designed and developed to meet the needs of the private sector as well as students who wish to pursue an academic career. We are also very proud of our courses in engneering ethics and our continuing efforts to improve the quality of our academic education.

On behalf of our department, I wish our students a happy and successful academic life.

Sincerely, 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 65 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 18:13:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 562 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 24 [name_en] => Graduate School of Natural and Applied Sciences [url] => fbe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 65 [name_en] => Department of Civil Engineering [url] => insaat-muhendisligi-ana-bilim-dali [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [news] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [announcements] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object ( [items:protected] => Array ( ) ) [popup] => [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1040 [title_tr] => Anabilim Dalı Başkanının Mesajı [title_en] => Chairperson's Message [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi anabilim dal\u0131 olarak h\u0131zla de\u011fi\u015fen ve geli\u015fen teknoloji ça\u011f\u0131nda lisansüstü çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n gereklili\u011fine olan inanc\u0131m\u0131z sonsuzdur. Bu tür çal\u0131\u015fmalar\u0131n ortaya ç\u0131karaca\u011f\u0131 ürünler ve teknik altyap\u0131n\u0131n sanayi ve akademiye sa\u011flayaca\u011f\u0131 faydalar\u0131n sadece üniversitemiz aç\u0131s\u0131ndan de\u011fil, ülkemiz aç\u0131s\u0131ndan da büyük önem arz etti\u011fini görüyor ve bu önemli misyona uygun olarak çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 yürütüyoruz.<\/p>\n\n

Üniversite-sanayi i\u015fbirli\u011fine dayal\u0131 olarak yürütülen lisansüstü çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131n ço\u011funda konular\u0131nda uzman tam ve yar\u0131 zamanl\u0131 akademik personelimiz görev almaktad\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131zda teknik altyap\u0131 ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak üzere tam kapasite çal\u0131\u015fan toplam alt\u0131 adet laboratuvar\u0131m\u0131z mevcuttur. Bu laboratuvarlar\u0131m\u0131zda gerekli test çal\u0131\u015fmalar\u0131 ihtiyaçlara dönük olarak yürütülmekte ve günümüz gereksinimlerine uygun olarak teknik donan\u0131mlar\u0131 güncellenmektedir.<\/p>\n\n

Üniversite-sanayi i\u015fbirli\u011finin bizlere sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 faydalar\u0131n yan\u0131s\u0131ra, yurtiçi ve yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki üniversitelerle AR-GE çal\u0131\u015fmalar\u0131nda birlikte yer almak istiyoruz. Böylelikle, üniversitemizin i\u015flevsellik kazanarak sanayinin önemli bir parças\u0131 haline gelece\u011fine inan\u0131yoruz.<\/p>\n\n

\u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi Enstitü Anabilim Dal\u0131m\u0131zda tezli ve tezsiz yüksek lisans programlar\u0131m\u0131z mevcuttur. Lisansüstü e\u011fitim dilimiz \u0130ngilizce olup, program\u0131m\u0131z tam zamanl\u0131 ve yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011frencilerimize uygun olarak düzenlenmi\u015ftir. Program\u0131m\u0131zda yer alan dersler, hem akademik kariyer yapmak isteyen ö\u011frencilerimizin hem de özel sektörün gereksinimlerini kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasarlanmakta ve geli\u015ftirilmektedir.  Akademik e\u011fitim kalitemizin yükseltilebilmesi için devam eden bu tür çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za ek olarak ö\u011frencilerimize farkl\u0131 derslerde verdi\u011fimiz etik e\u011fitim ile de bölüm olarak ayr\u0131ca büyük gurur duymaktay\u0131z.<\/p>\n\n

\u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi yüksek lisans e\u011fitimini almaya hak kazanan siz de\u011ferli ö\u011frencilerimize ve adaylar\u0131m\u0131za bölümümüz ad\u0131na ba\u015far\u0131l\u0131 ve mutlu bir akademik hayat diliyorum.<\/p>\n\n

Sayg\u0131lar\u0131mla...<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

As the Graduate Program of Civil Engineering, our belief in the necessity of graduate studies in our rapidly changing and developing technological age is endless. We foresee that the products and technical infrastructure produced in the light of these studies will not only provide benefit for the industry and academia, but also our university and country. We are conducting our studies in accordance with this important mission.<\/p>\n\n

Our graduate education is implemented through university-industry cooperation and involves the participation of full-time and part-time academic staff members who are expert in their fields. We have a total of six full-capacity laboratories to meet the technical infrastructure needs of our research. In these laboratories, we carry out testing activities according to specific requirements, and our technical equipment is updated according to today’s needs.<\/p>\n\n

In addition to the fruits of university-industry cooperation, we would also like to take part in research and development studies with other national and international universities. Rather than being disconnected from the industry, we believe that our university should be an integral part of its operation.<\/p>\n\n

The Graduate Program of Civil Engineering offers a Master of Science degree (with thesis and non-thesis options). Our language of instruction is English and our program is designed to accommodate both full-time and part-time students. The courses in our program are designed and developed to meet the needs of the private sector as well as students who wish to pursue an academic career. We are also very proud of our courses in engneering ethics and our continuing efforts to improve the quality of our academic education.<\/p>\n\n

On behalf of our department, I wish our students a happy and successful academic life.<\/p>\n\n

Sincerely, <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 65 [start] => [end] => [created_at] => 2017-10-09 18:13:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => 562 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => anabilim-dali-baskaninin-mesaji-1517410925 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 65 [url] => insaat-muhendisligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Civil Engineering [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 109 [rgt] => 110 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 65 [url] => insaat-muhendisligi-ana-bilim-dali [name_en] => Department of Civil Engineering [type_id] => 18 [parent_id] => 24 [lft] => 109 [rgt] => 110 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 562 [name] => Gökhan TUNÇ [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/gokhan-tunc\/gokhantunc.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":213589,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/gokhan-tunc\/gokhantunc.jpg"},"caption":"gokhantunc.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/gokhan-tunc\/gokhantunc.jpg"}]} [email] => gokhan.tunc@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Asst. Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 562 [name] => Gökhan TUNÇ [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/gokhan-tunc\/gokhantunc.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":213589,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/gokhan-tunc\/gokhantunc.jpg"},"caption":"gokhantunc.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/gokhan-tunc\/gokhantunc.jpg"}]} [email] => gokhan.tunc@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Asst. Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1

News

Activities