ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI - 25 03 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana iki (2) aday başvurmuştur. Yapılan öndeğerlendirme sonucunda, adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemeler ile, iki adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, yapılan yazılı giriş sınava davet edilmişlerdir. İki adaydan sadece bir (1) aday yazılı giriş sınavına katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaya, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı giriş sınavı sonrasında ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Yazılı giriş sınavına giren tek aday olan Ozan Tekin, değerlendirme puanı olan minimum 65 (altmış beş) puan kriterini sağladığından, asıl aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren başka aday olmadığından, ikinci asil aday ve yedek aday listesi belirlenmemiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

İsim

Giriş Sınavı

ALES

YDS

CPGA

Toplam (%100)

Karar

Not

Ağırlık (% 30)

Not

Ağırlık (% 30)

Not

Ağırlık (% 10)

Not

Ağırlık (% 30)

 

1

Ozan Tekin

 

74,00

 

22,20

 

73,31

 

21,99

 

70,00

 

7,00

 

81,33

 

24,40

 

75,59

Başarılı Asıl

AdayApp\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6526 [site_id] => 13 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI [title_en] => RESULT OF THE RESEARCH ASSISTANT POSITION (SPRING 2018-19) [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Otomotiv Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana iki (2) aday başvurmuştur. Yapılan öndeğerlendirme sonucunda, adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemeler ile, iki adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Bu iki aday, 20.03.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, yapılan yazılı giriş sınava davet edilmişlerdir. İki adaydan sadece bir (1) aday yazılı giriş sınavına katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaya, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

 

Yazılı giriş sınavı sonrasında ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Yazılı giriş sınavına giren tek aday olan Ozan Tekin, değerlendirme puanı olan minimum 65 (altmış beş) puan kriterini sağladığından, asıl aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren başka aday olmadığından, ikinci asil aday ve yedek aday listesi belirlenmemiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

İsim

Giriş Sınavı

ALES

YDS

CPGA

Toplam (%100)

Karar

Not

Ağırlık (% 30)

Not

Ağırlık (% 30)

Not

Ağırlık (% 10)

Not

Ağırlık (% 30)

 

1

Ozan Tekin

 

74,00

 

22,20

 

73,31

 

21,99

 

70,00

 

7,00

 

81,33

 

24,40

 

75,59

Başarılı Asıl

Aday

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

Name

Surname

Entrance Examination

ALES

Foreign Language Exam (YDS)

CGPA

TOTAL

(%100)

DECISION

Grade

Percentage

(% 30)

Grade

Percentage

(% 30)

Grade

Percentage

(% 10)

Grade

Percentage

(% 30)

 

1

Ozan Tekin

 

74,00

 

22,20

 

73,31

 

21,99

 

70,00

 

7,00

 

81,33

 

24,40

 

75,59

Candidate

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-03-25 13:49:00 [end] => 2070-03-07 13:49:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-25 10:49:59 [updated_at] => 2019-03-25 11:24:00 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesi-otomotiv-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-son-degerlendirme-sonuclari-1553510999 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [url] => ae [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6526 [site_id] => 13 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI [title_en] => RESULT OF THE RESEARCH ASSISTANT POSITION (SPRING 2018-19) [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca “Otomotiv Mühendisli\u011fi Bölümü - Ara\u015ft\u0131rma Görevlili\u011fi” için yap\u0131lan ilana iki (<\/strong>2)<\/strong> aday<\/strong> <\/strong>ba\u015fvurmu\u015ftur. Yap\u0131lan önde\u011ferlendirme sonucunda, adaylar\u0131n yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 ve ALES say\u0131sal puan\u0131 esas al\u0131narak yap\u0131lan incelemeler ile, iki<\/strong> aday\u0131n da<\/strong> <\/strong>yeterli<\/strong> <\/strong>oldu\u011fu görülmü\u015ftür. Bu iki aday, 20.03.2019 Çar\u015famba günü saat 10:30’da, yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 giri\u015f s\u0131nava davet edilmi\u015flerdir. \u0130ki adaydan sadece bir (1) aday yaz\u0131l\u0131 giri\u015f s\u0131nav\u0131na kat\u0131lmak üzere belirtilen gün ve saatte haz\u0131r bulunmu\u015ftur. Adaya, daha önceden haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sorular\u0131n\u0131 yapmas\u0131 için 120 dakika süre verilmi\u015f ve bu süre sonunda s\u0131nav kâ\u011f\u0131tlar\u0131 toplanm\u0131\u015f ve de\u011ferlendirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yaz\u0131l\u0131 giri\u015f s\u0131nav\u0131 sonras\u0131nda ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30), yabanc\u0131 dil notu (%10) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (% 30) dikkate al\u0131narak son de\u011ferlendirilme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Yaz\u0131l\u0131 giri\u015f s\u0131nav\u0131na giren tek aday olan Ozan Tekin<\/strong>, de\u011ferlendirme puan\u0131 olan minimum 65 (altm\u0131\u015f be\u015f) puan kriterini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131ndan, as<\/strong>\u0131<\/strong>l aday olarak belirlenmi\u015ftir<\/strong>. S\u0131nava giren ba\u015fka aday olmad\u0131\u011f\u0131ndan, ikinci asil aday ve yedek aday listesi belirlenmemi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ba\u015far\u0131l\u0131 aday\u0131n de\u011ferlendirme puan\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir:<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130sim<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f S\u0131nav\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

YDS<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

CPGA<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Toplam <\/strong>(%100)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karar<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Not<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A<\/strong>\u011f\u0131rl\u0131k (% 30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Not<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A<\/strong>\u011f\u0131rl\u0131k (% 30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Not<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A<\/strong>\u011f\u0131rl\u0131k (% 10)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Not<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A<\/strong>\u011f\u0131rl\u0131k (% 30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ozan Tekin<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

74,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

22,20<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

73,31<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

21,99<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

70,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

7,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

81,33<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

24,40<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

75,59<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131l\u0131 As\u0131l<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Aday<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Name<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Surname<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Entrance Examination<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Foreign Language Exam (YDS)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

CGPA<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TOTAL<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

(%100)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

DECISION<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Grade<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Percentage<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

(% 30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Grade<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Percentage<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

(% 30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Grade<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Percentage<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

(% 10)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Grade<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Percentage<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

(% 30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ozan Tekin<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

74,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

22,20<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

73,31<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

21,99<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

70,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

7,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

81,33<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

24,40<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

75,59<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Candidate<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-03-25 13:49:00 [end] => 2070-03-07 13:49:41 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-25 10:49:59 [updated_at] => 2019-03-25 11:24:00 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => atilim-universitesi-otomotiv-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-son-degerlendirme-sonuclari-1553510999 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [name_en] => Automotive Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => otomotiv-muhendisligi [slug_en] => ae [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":107052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"},"caption":"1519399586-otomotiv_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1046785,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"},"caption":"1.jpg","width":"1366px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:48:42 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [color] => [url] => ae [home_page_id] => 239 [atacs_id] => 5188 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 46 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 13 [name_tr] => Otomotiv Mühendisliği [name_en] => Automotive Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => otomotiv-muhendisligi [slug_en] => ae [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":107052,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"},"caption":"1519399586-otomotiv_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1519399586-otomotiv_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1046785,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"},"caption":"1.jpg","width":"1366px","height":"768px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/otomotiv-muhendisligi\/1.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:48:42 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [color] => [url] => ae [home_page_id] => 239 [atacs_id] => 5188 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 46 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1