Merkezin amaçları

Merkezin amaçları multidisipliner iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında toplum için sağlıklı yaşam konusunda (beslenme, sağlığın yükseltilmesi, egzersiz ve benzeri) uygulama ve araştırma yapmak, bilimsel danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, topluma, Üniversite çalışanlarına ve öğrencilere ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Araştırmacıların ulusal ve uluslararası destekli multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik ederek, temel bilimlerin ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

c) Tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde hastaların en çok fayda gördüğü ve talepte bulunduğu vücut akupunkturu ile kulak akupunkturu yapmak.

ç) İlaç ve zehirlenme danışma hizmetleri programı çerçevesinde ilaç kullanımı ve zehirlenmelere karşı danışmanlık hizmeti vermek.

d) Sigara ile mücadele kapsamında sigarayı bırakmak isteyen bireylere destek olmak.

e) Toplumun yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak bireye yönelik kişisel egzersiz programı oluşturmak ve bu hususta topluma hizmet vermek.

f) Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılar konusunda toplumu bilinçlendirmek ve enfeksiyonlar konusunda topluma eğitim hizmeti vermek.

g) Ailelere genetik konularda danışmanlık hizmeti vererek toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak.

ğ) Biyokimyasal değerleri inceleyerek bireyleri doğru yönlendirmek, kronik hastalıklarda hastaların biyokimyasal verilerini takip ederek hastalıklarının seyri konusunda bu kişileri bilinçlendirmek.

h) Merkezde istihdam edilecek diyetisyenler tarafından Merkeze başvuracak değişik yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumdaki bireylerin beslenme yönünden değerlendirilmesi, enerji harcamalarının saptanması, buna göre bireylere özel diyet planları hazırlanması, diyet planları konusunda eğitilmesi ve izlenmesi, eğitimde kullanılacak materyallerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

ı) Yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı gelişebilen kronik hastalıkların önlenmesi konusunda beslenme rehberlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

i) Üniversite bünyesinde sunulan yiyecek, içecek hizmetlerinin besin değeri ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, toplu beslenme hizmetlerinde menü planlama konusunda danışmanlık vermek.

j) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını tamamlayıcı terapileri ve terapötik ürünlerin geliştirilmesine yönelik inovatif çalışmalar yapmak.

k) Fizyoterapi ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylerde terapi ve sağlıklı kişilerde koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak, halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

l) Üniversite öğrenci, personeli ve topluma yönelik sağlık taramaları yapmak ve hastalıklara ilişkin risk saptanan bireylere yönelik eğitim ve danışmanlık yapmak.

m) Hemşirelik hizmetleri sorunlarına yönelik politika geliştirmeye destek olmak ve interdisipliner etkileşimi arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

n) Kronik hastalığı olan çocuk ve aileleri için danışmanlık hizmetleri kapsamında hastalığın yönetim sürecinde aileler ve çocuklarının karşılaştıkları sorunların çözümüne destek olmak,  hastalığa uyum, gelişimsel dönem özelliklerinin bilinmesi, kardeşlerin desteklenmesi gibi psikososyal gereksinimleri karşılamak.

o) Ebeveynlerin doğuma ve ebeveynliğe hazırlanması,  ebeveynlere doğum, doğum sonu dönem ve yenidoğan bakımı ile ilgili konularında bilgi ve beceri kazandırmak, ebeveynliğe ilişkin bilgileri değerlendirerek gerekli eğitimler vermek.

ö) Aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan anlayışla bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük, değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmet sunmak ve ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler vermek.

p) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile iş birliği yaparak ortak projeler üretmek.

r) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

s) Toplum sağlığını geliştirmeye yönelik sağlıklı yaşam ile ilgili konularda etkinlikler planlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ş) Kamu/özel kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

t) Üniversite öğrencilerinin multidisipliner ve interdisipliner bilimsel projelerde yer almasına katkıda bulunmak.

u) Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda bilimsel çalışmalar yaparak kanıta dayalı veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak.

ü) Kongre, panel, seminer, kurs gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve sertifika programları düzenlemek.