BOREN Proje Çağrısı - 02 02 2018

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bor madeni üretim faaliyetlerini Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda yürütmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde(Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka) bor cevherlerinden (Kolemanit, Tinkal ve Üleksit) konsantre cevher ve rafine ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Maden sahasından öncelikle fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilen bor cevherleri (konsantre bor), daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına(Borik Asit, Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Susuz Boraks, Disodyum Oktaborat Tetrahidrat, Bor Oksit vd.)  dönüştürülmektedir.

Bor cevherinin maden sahasından çıkartılıp müşteriye sevkiyatına kadar birçok aşamada proses kontrol, ürün sınıflandırma, satış vb. amaçlarla kimyasal ve fiziksel analiz yapılmaktadır. Bu proje çağrısı ile tasarlanacak sistem; konveyör bant ile taşıması yapılan, yüzey nemine sahip tüvenan cevher, konsantre cevher ve rafine ürünlerin bant üzerinden akışı sırasında veya banttan dökülme noktasından online olarak B2O3 veya istenilen parametrelerin analizini yapacaktır.

Bu proje çağrısı ile üretim sisteminin otomasyon seviyesi daha da artırılarak insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesi, üretim planlamasında yaşanan aksaklıkların azaltılması amaçlanmaktadır.

Başvuru, BOREN Proje Başvuru Formu kullanılarak 02.05.2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı (4 nüsha)  ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru sahipleri, BOREN’den laboratuvar çalışmaları için online analiz noktalarına ait numune temin ederek istenilen parametrelerin online analiz ölçümü ile yapılabilirliğini araştıracak ve laboratuvar çalışmaları ile test edecektir. Araştırma ve laboratuvar çalışmaları, başvuru süresi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5237 [site_id] => 51 [title_tr] => BOREN Proje Çağrısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bor madeni üretim faaliyetlerini Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda yürütmektedir. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde(Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka) bor cevherlerinden (Kolemanit, Tinkal ve Üleksit) konsantre cevher ve rafine ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Maden sahasından öncelikle fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilen bor cevherleri (konsantre bor), daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına(Borik Asit, Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Susuz Boraks, Disodyum Oktaborat Tetrahidrat, Bor Oksit vd.)  dönüştürülmektedir.

Bor cevherinin maden sahasından çıkartılıp müşteriye sevkiyatına kadar birçok aşamada proses kontrol, ürün sınıflandırma, satış vb. amaçlarla kimyasal ve fiziksel analiz yapılmaktadır. Bu proje çağrısı ile tasarlanacak sistem; konveyör bant ile taşıması yapılan, yüzey nemine sahip tüvenan cevher, konsantre cevher ve rafine ürünlerin bant üzerinden akışı sırasında veya banttan dökülme noktasından online olarak B2O3 veya istenilen parametrelerin analizini yapacaktır.

Bu proje çağrısı ile üretim sisteminin otomasyon seviyesi daha da artırılarak insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesi, üretim planlamasında yaşanan aksaklıkların azaltılması amaçlanmaktadır.

Başvuru, BOREN Proje Başvuru Formu kullanılarak 02.05.2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla yazılı (4 nüsha)  ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü Saat:17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular dikkate alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru sahipleri, BOREN’den laboratuvar çalışmaları için online analiz noktalarına ait numune temin ederek istenilen parametrelerin online analiz ölçümü ile yapılabilirliğini araştıracak ve laboratuvar çalışmaları ile test edecektir. Araştırma ve laboratuvar çalışmaları, başvuru süresi sonuna kadar tamamlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2018-02-02 00:00:00 [end] => 2018-05-02 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-02-02 12:56:49 [updated_at] => 2018-02-02 13:00:32 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => boren-proje-cagrisi-12959 [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 5237 [site_id] => 51 [title_tr] => BOREN Proje Çağrısı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Eti Maden \u0130\u015fletmeleri Genel Müdürlü\u011fü bor madeni üretim faaliyetlerini Bal\u0131kesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eski\u015fehir (K\u0131rka)’daki sahalarda yürütmektedir. Eti Maden \u0130\u015fletmeleri Genel Müdürlü\u011fü’ne ba\u011fl\u0131 i\u015fletmelerde(Band\u0131rma, Bigadiç, Emet ve K\u0131rka) bor cevherlerinden (Kolemanit, Tinkal ve Üleksit) konsantre cevher ve rafine ürünlerin üretimi yap\u0131lmaktad\u0131r. Maden sahas\u0131ndan öncelikle fiziksel i\u015fleme tabi tutularak zenginle\u015ftirilen bor cevherleri (konsantre bor), daha sonra rafine edilerek çe\u015fitli bor kimyasallar\u0131na(Borik Asit, Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Susuz Boraks, Disodyum Oktaborat Tetrahidrat, Bor Oksit vd.)  dönü\u015ftürülmektedir.<\/span><\/p>

Bor cevherinin maden sahas\u0131ndan ç\u0131kart\u0131l\u0131p mü\u015fteriye sevkiyat\u0131na kadar birçok a\u015famada proses kontrol, ürün s\u0131n\u0131fland\u0131rma, sat\u0131\u015f vb. amaçlarla kimyasal ve fiziksel analiz yap\u0131lmaktad\u0131r. Bu proje ça\u011fr\u0131s\u0131 ile tasarlanacak sistem; konveyör bant ile ta\u015f\u0131mas\u0131 yap\u0131lan, yüzey nemine sahip tüvenan cevher, konsantre cevher ve rafine ürünlerin bant üzerinden ak\u0131\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda veya banttan dökülme noktas\u0131ndan online olarak B2O3 veya istenilen parametrelerin analizini yapacakt\u0131r.<\/span><\/p>

Bu proje ça\u011fr\u0131s\u0131 ile üretim sisteminin otomasyon seviyesi daha da art\u0131r\u0131larak insan faktöründen kaynaklanan hatalar\u0131n minimize edilmesi, üretim planlamas\u0131nda ya\u015fanan aksakl\u0131klar\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 amaçlanmaktad\u0131r.<\/span><\/p>

Ba\u015fvuru, BOREN Proje Ba\u015fvuru Formu<\/a> kullan\u0131larak 02.05.2018<\/strong> tarihine kadar elden veya posta yoluyla yaz\u0131l\u0131 (4 nüsha)  ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yap\u0131lacakt\u0131r. Ba\u015fvuru tarihinin son günü Saat:17:30 itibar\u0131yla elden veya posta yoluyla BOREN’e ula\u015fmam\u0131\u015f ba\u015fvurular dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r. <\/strong>\u0130nceleme ve de\u011ferlendirme sonuçlar\u0131 BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.<\/p>

Ba\u015fvuru sahipleri, BOREN’den laboratuvar çal\u0131\u015fmalar\u0131 için online analiz noktalar\u0131na ait numune temin ederek istenilen parametrelerin online analiz ölçümü ile yap\u0131labilirli\u011fini ara\u015ft\u0131racak ve laboratuvar çal\u0131\u015fmalar\u0131 ile test edecektir. Ara\u015ft\u0131rma ve laboratuvar çal\u0131\u015fmalar\u0131, ba\u015fvuru süresi sonuna kadar tamamlanacakt\u0131r.<\/p>

Ayr\u0131nt\u0131l\u0131 bilgi için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2018-02-02 00:00:00 [end] => 2018-05-02 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2018-02-02 12:56:49 [updated_at] => 2018-02-02 13:00:32 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => boren-proje-cagrisi-12959 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [name_en] => Research [name_ru] => [name_ar] => Arastırma_AR [slug_tr] => arastirma [slug_en] => research [slug_ru] => [slug_ar] => arastirmaar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":91703,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"},"caption":"1520604285-arastirma.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":52617,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"},"caption":"arastirmakucuk.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-16 13:07:29 [updated_at] => 2019-04-22 07:47:21 [type_id] => 2 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 [color] => 03326c [url] => argeda [home_page_id] => 931 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 1 [hide_announcements] => 1 [hide_news] => 1 [not_program] => 0 [old_id] => 83 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [name_en] => Research [name_ru] => [name_ar] => Arastırma_AR [slug_tr] => arastirma [slug_en] => research [slug_ru] => [slug_ar] => arastirmaar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":91703,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"},"caption":"1520604285-arastirma.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/1520604285-arastirma.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":52617,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"},"caption":"arastirmakucuk.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/arastirma\/arastirmakucuk.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-16 13:07:29 [updated_at] => 2019-04-22 07:47:21 [type_id] => 2 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 [color] => 03326c [url] => argeda [home_page_id] => 931 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 1 [hide_announcements] => 1 [hide_news] => 1 [not_program] => 0 [old_id] => 83 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2 [title] => Genel [slug] => genel [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-10 16:28:46 [label_tr] => Genel [label_en] => [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2 [title] => Genel [slug] => genel [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-10 16:28:46 [label_tr] => Genel [label_en] => [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1