Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi (PÇ.2018/1) - 15 03 2018

BOREN, ülkemiz bor kaynaklarından milli ekonomiye sağlanacak katkıyı artırmak amacıyla; bora dayalı rekabet avantajı oluşturan teknolojik çözümler üreterek teknolojik uygulama alanlarında kullanımını yaygınlaştıracak yeni bor ürünleri geliştirilmesi, mevcut bor ürünlerine yeni kullanım alanları bulunması, yüksek katma değerli borlu ürünlerin elde edilmesi, ülkemizde bora dayalı sektörün geliştirilmesi, yeni üretim alanlarının oluşturulması, istihdamın arttırılması ve borun yurtiçi tüketim değerlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması çalışmalarına odaklanmıştır.

Bu doğrultuda başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasalları Alanlarında Ürün Ve Teknoloji Geliştirme”ye yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Çağrıları İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir. 

Çağrı Başlığı Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi
Çağrı No PÇ.2018/1
Çağrı Kapsamı

Borlu malzemeler ve bor kimyasalları alanlarında;

  • Yüksek ticarileşme ve ekonomik katkı potansiyeline sahip,
  • Sonuçları itibariyle bor kullanımını yaygınlaştıracak ve/veya bora dayalı rekabet avantajı sağlayacak,

ürün ve teknoloji (yöntem/süreç) geliştirilmesi.

Çağrı Kapsamı Dışındaki Alanlar Tarım ve Çevre
Proje Nitelikleri
  • Ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen uygulama odaklı proje önerileri desteklenecektir.
  • Temel araştırma içerikli ve altyapı yatırımına ve/veya doğrudan endüstriyel üretime yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
Kimler Başvurabilir Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar bünyesinde yürütülmek üzere; anılan kuruluş çalışanları veya projenin anılan kuruluşlarda yürütülebileceğine dair taahhüt almış olmak kaydıyla diğer gerçek kişiler.
Proje Süresi/Bütçesi
  • Önerilecek projelerin süresi 36 ayı aşamaz.
  • Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir.
  • BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir.
Çağrı İlan Tarihi 12/03/2018
Ön Başvuru Tarihleri 07/05/2018 - 15/05/2018
Öngörülen Kesin Başvuru Son Tarihi 30/06/2018
Öngörülen Proje Başlangıç Tarihi 10/09/2018

Ön başvuru,  BOREN Proje Ön Başvuru Formu  kullanılarak elden veya posta yoluyla yazılı ve elektronik ortamda (CD) BOREN’e yapılacaktır. Format açısından yeterli bulunmayan ve kapsam dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ön değerlendirme aşamasını geçen öneriler için kesin başvuru, ilan edilecek tarihe kadar BOREN Proje Kesin Başvuru Formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru tarihlerinin son günü Saat 17:30 itibarıyla elden veya posta yoluyla BOREN’e ulaşmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İnceleme ve değerlendirme sonuçları BOREN internet sitesinde ilan edilecektir.