ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK - 16 08 2018

Üniversitemiz Senatosunun 16.08.2018 tarih ve 09 sayılı kararı ile Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 26 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Ek süre ve tekrar sınav hakkı

MADDE 26(1) Önlisans veya lisans programlarındaki mezuniyet için gerekli olan tüm müfredat derslerini alan öğrencilerden

a) Not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere, bu notları aldıkları en fazla iki ders için,

b) (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) ve/veya (DC) notunu aldıkları en fazla iki ders için,

c) Yalnızca bir dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere (FF) veya (FD) notunu aldıkları bir ders yanında genel not ortalamalarının aynı zamanda 2,00’ın altında olması halinde genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) veya (DC) notu aldıkları bir ders için,

ek süre ve tekrar sınav hakkı verilir. Öğrencilerin verilen bu ek süre sonunda başarı durumları ve genel not ortalamaları ek süre sonunda girmiş oldukları tekrar sınavda aldıkları notlar esas alınarak hesaplanır.

(2) Yarıyıl, ders ve not durumları birinci fıkraya uyan öğrenciler yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek süre ve tekrar sınav hakkı tanınacağını bildirir.

(3) Tekrar sınavları ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Bu maddede öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır. Tanınan bu hak neticesinde mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek ve usulüne uygun ders kaydını yaptırmak sureti ile derslere devam etmek zorundadır.”