Türkiye’nin Değişen Yönetim Yapısı Çerçevesinde Yapısal Reform Alanları Konferansı
11.10.2022

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Maliye Bölümü- Hukuk Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen ve Dünya Gazetesinin katkı sunduğu “Türkiye’nin Değişen Yönetim Yapısı Çerçevesinde Yapısal Reform Alanları Konferansı”, 6 – 7 Ekim 2022 tarihlerinde Orhan Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Yurtiçinden ve dışından akademisyenlerin katıldığı ve hibrit olarak düzenlenen etkinlikteTürkiye’de yaşanan anayasal gelişme ve değişikliklerde en önemli tartışma konularından biri olan hükümet sistemi başta olmak üzere yapısal reform ile ilgili birçok konuya değinildi. 

Günümüz dünyasında ekonomi, hukuk ve siyaseti birbirinden ayrı düşünmek mümkün olmadığından “Türkiye’nin Değişen Yönetim Yapısı Çerçevesinde Yapısal Reform Alanları Konferansı” ile yasama, yürütme ve yargı organları ve bu organlar arasındaki ilişkiyle ilgili tartışmalar, idari yapıda sadece anayasa değişikliği kapsamında değil, mevzuatın tamamında ve geniş bir zamana yayılan değişiklikler ve bu değişikliklerin etkisi ele alındı.

Disiplinlerarası şekilde yürütülen konferansta ilk gün, mevcut hükümet sistemimiz ve erkler arası güç dengesi hukuk perspektifinden, ikinci gün ekonomi yönetimi perspektifinden incelendi. Yine aynı şekilde restorasyon ve reform alanları birinci gün hukuki bakış açısı ile ikinci gün ekonomi ve maliye disiplinleri üzerinden tartışıldı.

Konferansın ilk gününde özellikle, ülkemizde de uzun zamandır gündemi işgal eden yasama ve yürütme arasındaki ilişkilerin nasıl kurulacağı ile yargının yapısal ve işlevsel anlamda tarafsızlığı ve bağımsızlığının nasıl sağlanabileceğine yönelik tartışmalar dile getirildi. Üç devlet erki arasındaki ilişkilerin ve bu erklerin nasıl yapılandırıldığının, sadece organik anlamda bir mesele olmaktan öte, Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin durumu açısından da önemli bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Konferans hukuk odaklı oturumlarının gerçekleştirildiği ilk gününde, anayasa değişikliklerinin tamamında ve çeşitli eylem planlarında ön plana çıkan, farklı çevrelerce dile getirilen bu tartışmalar ve reform ihtiyacına, 2017 Anayasa değişiklikleri sonrasında özellikle hukukçular arasında yoğunlaşan tartışmalara değinildi. Kanunlarda yapılan değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile idarenin yeniden yapılandırılması, bu yetkinin sınırları gibi tartışmalar, bu süreçte yasama organının etkisini kaybetmesi ve yürütme organının güçlenmesi eğilimi, Türkiye’nin demokratikleşme süreci öne çıkan başlıklar arasındaydı.