İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz International Federation of Interior Architects / Designer (IFI) Üyeliğine Kabul Edildi - 29 05 2019

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz 2018-2019 Akademik Yılında kurum olarak eğitim alanında üyelik işlemlerini sürdürdüğümüz International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) üyeliğine kabul edildi. 
Ülkemizde sadece 4 üniversitenin üye olduğu IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) yani Uluslararası İçmimarlar/Tasarımcılar Federasyonu, profesyonel içmimarları/tasarımcıları temsil eden, mesleki örgütlenmelerin, mesleği icra eden ve destekleyen şirket, kurum ve kuruluşlar ile mesleğin eğitimini veren kurumların temsiliyetinin olduğu küresel bir üst yapıdır. IFI, iç mimarlık/tasarım organizasyonları için tek uluslararası federasyon kuruluşu olarak dünya çapında eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bilgi ve tecrübenin paylaşımı ve geliştirilmesi için küresel bir forum olarak önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, iç mekân tasarımının önemini ve etkisini daha da ileri götürmek, küresel ve sosyal sorumluluğuna vurgu yapmak ve dünyada mesleğin statüsünü yükseltmek için katılımcıları uluslararası bir topluluk başlığı altında birleştirmektedir.
IFI, Uluslararası kimliği ile üyelerine küresel görünürlük sağlamaktadır. Üyeler üyelikleri boyunca tüm resmi yazışmalarında IFI ismini ve markasını kendi kurumsal isimleriyle birlikte kullanma hakkına sahiptir.

IFI üyeliği kapsamındaki genel kazanımlar

 • Uluslararası platformda temsiliyet ve tanınırlık,
 • Uluslararası bir kalite standardı yakalamak,
 • Profesyonel anlamda küresel bir tutarlılık seviyesi yakalamak,
 • Uluslararası profesyonel vitrinde üniversitelerinin isimlerini ve programlarını sergilemek,
 • Programlarının uluslararası denklik kriterlerine sahip olması,
 • Düzenlenecek akademik etkinliklerde IFI markasını kullanarak daha yaygın bir etki imkânı,
 • Her türlü akademik çalışma, faaliyet ve etkinlik çalışmalarından IFI kaynaklarından ve bağlantılarından yararlanabilme şansı,

şeklinde sıralanabilir. App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4207 [site_id] => 17 [title_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz International Federation of Interior Architects / Designer (IFI) Üyeliğine Kabul Edildi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz 2018-2019 Akademik Yılında kurum olarak eğitim alanında üyelik işlemlerini sürdürdüğümüz International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) üyeliğine kabul edildi. 
Ülkemizde sadece 4 üniversitenin üye olduğu IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) yani Uluslararası İçmimarlar/Tasarımcılar Federasyonu, profesyonel içmimarları/tasarımcıları temsil eden, mesleki örgütlenmelerin, mesleği icra eden ve destekleyen şirket, kurum ve kuruluşlar ile mesleğin eğitimini veren kurumların temsiliyetinin olduğu küresel bir üst yapıdır. IFI, iç mimarlık/tasarım organizasyonları için tek uluslararası federasyon kuruluşu olarak dünya çapında eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında bilgi ve tecrübenin paylaşımı ve geliştirilmesi için küresel bir forum olarak önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, iç mekân tasarımının önemini ve etkisini daha da ileri götürmek, küresel ve sosyal sorumluluğuna vurgu yapmak ve dünyada mesleğin statüsünü yükseltmek için katılımcıları uluslararası bir topluluk başlığı altında birleştirmektedir.
IFI, Uluslararası kimliği ile üyelerine küresel görünürlük sağlamaktadır. Üyeler üyelikleri boyunca tüm resmi yazışmalarında IFI ismini ve markasını kendi kurumsal isimleriyle birlikte kullanma hakkına sahiptir.

IFI üyeliği kapsamındaki genel kazanımlar

 • Uluslararası platformda temsiliyet ve tanınırlık,
 • Uluslararası bir kalite standardı yakalamak,
 • Profesyonel anlamda küresel bir tutarlılık seviyesi yakalamak,
 • Uluslararası profesyonel vitrinde üniversitelerinin isimlerini ve programlarını sergilemek,
 • Programlarının uluslararası denklik kriterlerine sahip olması,
 • Düzenlenecek akademik etkinliklerde IFI markasını kullanarak daha yaygın bir etki imkânı,
 • Her türlü akademik çalışma, faaliyet ve etkinlik çalışmalarından IFI kaynaklarından ve bağlantılarından yararlanabilme şansı,

şeklinde sıralanabilir. 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-05-29 15:44:30 [end] => 2019-05-29 15:44:30 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-29 12:42:33 [updated_at] => 2019-05-29 12:52:07 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumumuz-international-federation-of-interior-architects---designer-ifi-uyeligine-kabul-edildi-1559133753 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 16 [name_tr] => Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi [url] => gsf [type] => ) [1] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [url] => ict [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4207 [site_id] => 17 [title_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümümüz International Federation of Interior Architects / Designer (IFI) Üyeliğine Kabul Edildi [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 Bölümümüz 2018-2019 Akademik Y\u0131l\u0131nda kurum olarak e\u011fitim alan\u0131nda üyelik i\u015flemlerini sürdürdü\u011fümüz International Federation of Interior Architects\/Designers (IFI) üyeli\u011fine kabul edildi. 
\nÜlkemizde sadece 4 üniversitenin üye oldu\u011fu IFI (International Federation of Interior Architects\/Designers) yani Uluslararas\u0131 \u0130çmimarlar\/Tasar\u0131mc\u0131lar Federasyonu, profesyonel içmimarlar\u0131\/tasar\u0131mc\u0131lar\u0131 temsil eden, mesleki örgütlenmelerin, mesle\u011fi icra eden ve destekleyen \u015firket, kurum ve kurulu\u015flar ile mesle\u011fin e\u011fitimini veren kurumlar\u0131n temsiliyetinin oldu\u011fu küresel bir üst yap\u0131d\u0131r. IFI, iç mimarl\u0131k\/tasar\u0131m organizasyonlar\u0131 için tek uluslararas\u0131 federasyon kurulu\u015fu olarak dünya çap\u0131nda e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve uygulama alanlar\u0131nda bilgi ve tecrübenin payla\u015f\u0131m\u0131 ve geli\u015ftirilmesi için küresel bir forum olarak önemli bir rol oynamaktad\u0131r. Ayn\u0131 zamanda, iç mekân tasar\u0131m\u0131n\u0131n önemini ve etkisini daha da ileri götürmek, küresel ve sosyal sorumlulu\u011funa vurgu yapmak ve dünyada mesle\u011fin statüsünü yükseltmek için kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 uluslararas\u0131 bir topluluk ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda birle\u015ftirmektedir.
\nIFI, Uluslararas\u0131 kimli\u011fi ile üyelerine küresel görünürlük sa\u011flamaktad\u0131r. Üyeler üyelikleri boyunca tüm resmi yaz\u0131\u015fmalar\u0131nda IFI ismini ve markas\u0131n\u0131 kendi kurumsal isimleriyle birlikte kullanma hakk\u0131na sahiptir.
\n
\nIFI üyeli\u011fi kapsam\u0131ndaki genel kazan\u0131mlar<\/p>\n\n

  \n\t
 • Uluslararas\u0131 platformda temsiliyet ve tan\u0131n\u0131rl\u0131k,<\/li>\n\t
 • Uluslararas\u0131 bir kalite standard\u0131 yakalamak,<\/li>\n\t
 • Profesyonel anlamda küresel bir tutarl\u0131l\u0131k seviyesi yakalamak,<\/li>\n\t
 • Uluslararas\u0131 profesyonel vitrinde üniversitelerinin isimlerini ve programlar\u0131n\u0131 sergilemek,<\/li>\n\t
 • Programlar\u0131n\u0131n uluslararas\u0131 denklik kriterlerine sahip olmas\u0131,<\/li>\n\t
 • Düzenlenecek akademik etkinliklerde IFI markas\u0131n\u0131 kullanarak daha yayg\u0131n bir etki imkân\u0131,<\/li>\n\t
 • Her türlü akademik çal\u0131\u015fma, faaliyet ve etkinlik çal\u0131\u015fmalar\u0131ndan IFI kaynaklar\u0131ndan ve ba\u011flant\u0131lar\u0131ndan yararlanabilme \u015fans\u0131,<\/li>\n<\/ul>\n\n

  \u015feklinde s\u0131ralanabilir. <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumumuz-international-federation-of-interior-architects---designer-ifi-uyeligine-kabul-edildi-1559133753\/1559134311-logo-ifi.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":14168,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumumuz-international-federation-of-interior-architects---designer-ifi-uyeligine-kabul-edildi-1559133753\/1559134311-logo-ifi.png"},"caption":"1559134311-logo-ifi.png","width":"344px","height":"239px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumumuz-international-federation-of-interior-architects---designer-ifi-uyeligine-kabul-edildi-1559133753\/1559134311-logo-ifi.png","lightbox":true}]} [start] => 2019-05-29 15:44:30 [end] => 2019-05-29 15:44:30 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-05-29 12:42:33 [updated_at] => 2019-05-29 12:52:07 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi-bolumumuz-international-federation-of-interior-architects---designer-ifi-uyeligine-kabul-edildi-1559133753 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [name_en] => Interior Architecture and Environmental Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ict [slug_en] => interior-architecture-and-environmental-design [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":493472,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},"caption":"1561726259-ic_mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":208097,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"},"caption":"1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":49245,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"},"caption":"icmimarlik_cevre.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:00:18 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:04 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 2 [color] => [url] => ict [home_page_id] => 1436 [atacs_id] => 455 [parent] => 0 [master_id] => 104 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 50 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 17 [name_tr] => İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı [name_en] => Interior Architecture and Environmental Design [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => ict [slug_en] => interior-architecture-and-environmental-design [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg","\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":493472,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},"caption":"1561726259-ic_mimarlik.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1561726259-ic_mimarlik.jpg"},{"type":"image","size":208097,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"},"caption":"1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/1519742284-icmimarlik_fakulte.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":49245,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"},"caption":"icmimarlik_cevre.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi\/icmimarlik_cevre.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 15:00:18 [updated_at] => 2019-06-28 12:51:04 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 16 [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 2 [color] => [url] => ict [home_page_id] => 1436 [atacs_id] => 455 [parent] => 0 [master_id] => 104 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 50 [old_cat_id] => 2 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1