Cinsiyet Bağlamında Hukuka Eleştirel Bakış Sempozyumu Bildiri Özeti Çağrısı
13.01.2023

Bu sempozyumda, hukukta yer alan cinsiyete dayalı ayrımcı norm ve uygulamaların, kapsayıcı ve kesişimsel feminist çalışmalar ile, eşitlik ve adalete ulaşmak için hukuka eleştirel bir bakış çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Sempozyum bünyesinde tartışılması beklenen meseleler ve gönderilecek bildiri özetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine konu olabilecek her hukuk disiplininden, her türlü araştırma sorusuna ilişkin olabilir. 

Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabının ve Sempozyum Bildiri Kitabının yayınlanma tarihleri ilan edilecektir. 

Bu etkinlik yüz yüze gerçekleştirilecek olup tüm oturumlar aynı zamanda çevrimiçi olarak yayımlanacaktır. Sempozyum, hakemli ulusal bilimsel toplantı niteliğindedir. 

TAKVİM

Bildiri Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi: 26 Şubat 2023

Sempozyum Tarihi: 31 Mart 2023

Tam Metinlerin Gönderimi Bitiş Tarihi: 9 Haziran 2023

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Esra Dardağan-Kibar

Prof. Dr. Aynur Yongalık

Prof. Dr. Gülriz Uygur

Prof. Dr. Türkan Yalçın 

Prof. Dr. Hülya Şimga


BİLİM KURULU

Prof. Dr. Gülriz Uygur

Prof. Dr. Türkan Yalçın

Prof. Dr. Gaye Burcu Yıldız

Doç. Dr. Çiğdem Sever

Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu-Yılmaz

Doç. Dr. Doğa Elçin

Doç. Dr. Nadire Özdemir

Doç. Dr. Orhan Ersun Civan

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şimşek

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur

Dr Öğr. Üyesi Bilge Bingöl

Dr. Öğr. Üyesi Hale Akdağ-Yüksel

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile, Türkçe 750-1000 sözcük arasında olmalı; konunun önemine, çalışmanın amacına, kapsamına ve varılması hedeflenen sonuca dair bilgileri içermelidir. Ayrıca özetin sonuna 5 adet anahtar sözcük eklenmelidir. 

Bildiri özeti ile birlikte; yazarın kurumu, telefonu, e-posta adresi ve varsa ORCID numarası ile akademik unvan ve görevleri ile ilgili bilgiler, özetin başında yazar adına dipnot olarak eklenmelidir. 

Bildiri özetinin hakem denetiminden geçmesini arzu eden yazarlar, bildiri özetini gönderdikleri e-postada bu durumu açık bir biçimde belirtmelidir. Tüm bildiri özetleri, sempozyumdan sonra ilan edilecek bir tarihte, Bildiri Özeti Kitapçığında (hakem incelemesinden geçmiş çalışmaların bu durumu belirtilerek) yayımlanacaktır. Aynı şekilde bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesinden ve hakem incelemesinden geçmesinden sonra Sempozyum Bildiri Kitabı da ileriki bir tarihte yayımlanacaktır.