Nurettin Özdebir Atılım'daydı - 18 03 2015App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2219 [site_id] => 40 [title_tr] => Nurettin Özdebir Atılım'daydı [title_en] => Nurettin Özdebir Atılım'daydı [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2015-03-18 00:00:00 [end] => 2015-03-18 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2015-03-04 15:10:21 [updated_at] => 2015-03-25 16:38:32 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => nurettin-ozdebir-atilimda-9059 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 40 [name_tr] => İşletme [url] => management [type] => ) ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2219 [site_id] => 40 [title_tr] => Nurettin Özdebir Atılım'daydı [title_en] => Nurettin Özdebir Atılım'daydı [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Giri\u015fimcilik E\u011fitim Serileri’nin ikincisi \u0130\u015fletme Fakültesi ve ARGEDA TTO i\u015fbirli\u011fi ile 2014-2015 Bahar dönemi ile birlikte tekrar ba\u015flad\u0131.<\/span><\/h1> <\/div>

Giri\u015fimcilik ve Yenilik ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda i\u015f dünyas\u0131 ile akademiyi bir araya getirmeye devam etti\u011fimiz e\u011fitimlerin bu dönem ki ikinci konu\u011fu Ankara Sanayi Odas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Say\u0131n M. Nurettin Özdebir oldu. At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencilerinin ilgi ve kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n yüksek oldu\u011fu etkinlikte, Say\u0131n Özdebir'in konu\u015fmas\u0131 ve soru cevap k\u0131sm\u0131na yer verildi.<\/span><\/p>

Uzun y\u0131llardan gelen sanayicilik birikimi ve i\u015f hayat\u0131ndaki giri\u015fimcilik ve yöneticilik deneyimlerini aktard\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmas\u0131nda, Say\u0131n Ba\u015fkan globalle\u015fme süreci ile Avrupa ve Amerika aras\u0131nda imzalanmas\u0131 gündemde olan ticaret anla\u015fmalar\u0131n\u0131n Türkiye'nin sanayi ve d\u0131\u015f ticaretine muhtemel etkilerini de\u011ferlendirdi. Bunun yan\u0131nda faiz ve kur politikalar\u0131n\u0131n reel sektöre etkilerine örnekler verdi.<\/span><\/p>

Küreselle\u015fen i\u015f hayat\u0131nda rekabetçi üstünlük elde etmenin yenilik ve farkl\u0131la\u015fmadan geçti\u011finin belirtildi\u011fi konu\u015fmada, uluslararas\u0131 piyasalarda yer elde etmeye çal\u0131\u015fan i\u015fletmelerin oyunun d\u0131\u015f\u0131nda kalmamak için ürün ve süreçlerini sürekli iyile\u015ftirmeleri gereklili\u011fi üzerinde duruldu. Özdebir, i\u015fletmeler için bilgiye eri\u015fimin daha kolay oldu\u011fu bir teknoloji ça\u011f\u0131nda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 belirtirken, i\u015fletmeler için önemli olan\u0131n elde edilen bilginin farkl\u0131 ürün ve süreçlere dönü\u015ftürme becerisi oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 çizdi.<\/span><\/p>

Özdebir, \u0130\u015f hayat\u0131nda ö\u011frenme yetene\u011fi ve merak sahibi gençlerin i\u015f hayat\u0131nda rakiplerinin bir ad\u0131m önüne geçti\u011fini belirtirken, sorun çözmeye odaklanan ve grup içinde var olabilen bireylerin günümüz i\u015f dünyas\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olabilece\u011fi bilgisini ö\u011frenciler ile payla\u015ft\u0131. At\u0131l\u0131m Üniversitesi ö\u011frencilerini giri\u015fimcili\u011fe te\u015fvik etti\u011fi konu\u015fmas\u0131nda, giri\u015fimcilerin sevdikleri i\u015flere yo\u011funla\u015farak ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayabilece\u011fini vurgulad\u0131. Yenilik ve inovasyonun sanayi üretiminin merkezinde konumlanaca\u011f\u0131n\u0131, gelecekteki sanayi sektöründeki giri\u015fimlerinin yeni fikirlere ve yarat\u0131lacak katma de\u011fere dayal\u0131 oldu\u011funu sözlerine ekledi. <\/span><\/p>

Say\u0131n Özdebir, konu\u015fmas\u0131nda Ankara özelinde katma de\u011feri yüksek sanayinin geli\u015fmesi için yap\u0131lmas\u0131 gerekenlere dair önerilere yer verirken, bu sanayi kollar\u0131nda çal\u0131\u015fabilecek kalifiye eleman yetersizli\u011fine de\u011findi. Ayr\u0131ca, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki endüstri meslek lisesi ö\u011frencilerinin tamam\u0131n\u0131n mezuniyet sonras\u0131 i\u015fe yerle\u015fti\u011fi bilgisini aktard\u0131, talebin bu türden sektörle iç içe okullar\u0131n mezunlar\u0131na yönelik oldu\u011funu belirtti.<\/span><\/p> <\/div>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":""} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2015-03-18 00:00:00 [end] => 2015-03-18 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2015-03-04 15:10:21 [updated_at] => 2015-03-25 16:38:32 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => nurettin-ozdebir-atilimda-9059 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 40 [name_tr] => İşletme [name_en] => Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme [slug_en] => business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":198046,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"},"caption":"isletme.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 17:41:43 [updated_at] => 2019-07-08 05:56:56 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 69 [rgt] => 70 [depth] => 2 [color] => [url] => management [home_page_id] => 52 [atacs_id] => 18 [parent] => 0 [master_id] => 144 [doctorate_id] => 147 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 49 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 40 [name_tr] => İşletme [name_en] => Business [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => isletme [slug_en] => business [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":198046,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"},"caption":"1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/1562565413-TURAK-isletme-thumbnail.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":58792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"},"caption":"isletme.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/isletme\/isletme.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 17:41:43 [updated_at] => 2019-07-08 05:56:56 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 69 [rgt] => 70 [depth] => 2 [color] => [url] => management [home_page_id] => 52 [atacs_id] => 18 [parent] => 0 [master_id] => 144 [doctorate_id] => 147 [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 49 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1