1- Atılım Üniversitesi GSTM Fakültesi Staj Yönergesi - 04 01 2013

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
STAJ YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç-Kapsam-Dayanak
 
Amaç 
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerinin mesleki alanlarda uygulanmasını, yönlendirme ve doğru karar verme alışkanlıklarının geliştirilmesini sağlamaktadır.
 
Kapsam
Madde 2:Bu yönerge, Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin işyerlerinde yapacakları stajın planlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilmesindeki temel kural, ilke, amaç ve yöntemleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3:Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Staj yeri 
Madde 4: Stajlar, Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen kamu veya özel sektör işletmelerinde ve Madde 5’de öngörülen durumlarda kurum içinde yapılır. Yurt dışında staj yapılabilmesi Staj Komisyonu’nun izni ile mümkündür.
        
 
Staj süresi 
Madde 5: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlere göre Tablo 1’de belirtilen konularda ve sürelerde staj yapmakla yükümlüdürler:
 
Tablo 1: Staj konuları ve süreleri (işgünü)
Bölüm Staj 1 
(2. yarıyıl sonu)
Staj 2 
(4. yarıyıl sonu)
Staj 3 
(6. yarıyıl sonu)
  Konu Gün Konu Gün Konu Gün
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Şantiye 20 Atölye 20 Büro 20
Grafik Tasarımı - - Üretim 20 Tasarım 20
Moda ve Tekstil Tasarımı Atölye
(kurum içi)
10 Fabrika 20 Tasarım-stüdyo 20
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilgisayar (kurum içi) 20 Üretim 20 Büro 20
Mimarlık Topografya (kurum içi) 15 Şantiye 20 Büro 20
 
Diğer derslerden başarısız olunması stajın yapılmasına engel değildir. Olağanüstü durumlarda, stajın yaz ayları dışında yapılmasına karar verme ve bunun koşullarını belirleme yetkisi Staj Komisyonuna aittir.
 
Stajın planlanması 
Madde 6:Bölümlerde, her öğretim yılının ikinci yarıyılında derslerin bitimine en fazla iki hafta kala, her staj türü için biri staj sorumlusu olmak üzere üç kişilik bir staj komisyonu atanır.Staj sorumluları, stajların yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesi ve staj sonucunda komisyonca belirlenmiş staj notlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi ile yükümlüdür. Komisyon üyeleri, öğrencilerin stajı öncesinde bölüme düşen işlemleri yerine getirir, staj sürecini izler ve staj defterlerini ortak bir çalışmayla değerlendirir.
 
Stajın yürütülmesi ve staj dosyasının teslimi
Madde 7: Öğrenciler, staj süresince ilgili disiplin yönetmeliklerine ve staj yaptıkları işyerinin kurallarına uymakla yükümlüdür. Staja kabul edilen öğrencilerin iş güvenliğinden işyerleri sorumludur. Staj komisyonu üyeleri veya bölüm başkanının belirleyeceği öğretim elemanları öğrencileri staj yerlerinde denetleyebilir.
                  
Staja kabul ve sonraki işlemler
Madde 8: Öğrenciler, aşağıdaki belgeleri öngörülen süreç içinde tamamlamak, onaylatmak ve teslim etmek zorundadır:
a) Staj Yeri Kabul Formu :Öğrencilerin bölüm sekreterliğinden alıp doldurarak stajı yapacağı kuruma onaylatıp ilgili bölüm başkanlığına ilk başvurusunu yaptığı form  (EK-1). Staj yeri kabul formunun, en geç yaz stajının yapılacağı yılın bahar dönemi sonunda akademik takvimde ilan edilmiş olan final sınavlarının son gününe kadar staj komisyonuna elden teslim edilmesi gerekmektedir.
b) Staj Bilgi Formu :Staj komisyonu tarafından doldurularak öğrencinin diğer belgeleriyle birlikte üniversitenin Personel Mali İşler Birimi’ne iletilir.
c) Sigorta Belgesi ve İşe Başlama Belgesi:Öğrencinin Personel Mali İşler Birimi’nden alarak işe başlamak için işyerine teslim ettiği formlar.
d) Staj Dosyası: Öğrencinin staj süresince yapmış olduğu tüm çalışmaları, görev ve sorumlulukları gün ve saat belirtilerek işlemek ve ilgili belgeleri eklemek üzere bölümün web sayfasında formatı ve içeriği tanımlanan dosya. Staj dosyaları, bilgisayar ortamda doldurulur ve stajın yapıldığı dönemi izleyen güz yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen kayıt günleri içerisinde staj komisyonuna bir adet basılı dosya ve bir adet CD halinde teslim edilir. Staj dosyası süresi içinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.
e) İşyeri Staj Değerlendirme Formu:İşyeri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulup onaylanarak kapalı bir zarf içerisinde öğrenciye verdiği ve öğrencinin staj dosyası ile birlikte Staj Komisyonu’na teslim ettiği form (EK-2).
 
Stajın değerlendirilmesi 
Madde 9: Stajlar, Bölümün Staj Komisyonu tarafından güz yarıyılının başlangıcını izleyen 30 gün içinde ortak bir çalışmayla değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirme, başarılı (S) veya başarısız (U) şeklinde yapılır. Staj komisyonu, öğrencilerden staj dosyasında düzeltmeler yapmasını isteyebilir. Kabul edilmeyen stajlar yeniden yapılır.
        
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
 
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 10: 27.01.2009 gün ve 01 sayılı Senato Toplantısı’nda görüşülerek kabul edilen Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönergenin Üniversite Senatosu’nca kabul edildiği tarihte lisans programının üçüncü veya daha ileri yarıyıllarını tamamlamış öğrenciler, önceki yönerge hükümlerine ve uygulamalara göre staj yaparlar.
 
Yürürlük
Madde 11:Bu yönerge Üniversite Senatosu’nun kabulünden sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 12: Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.