12 Aylık (24/07/2022-24/07/2023) Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, Mürettebat Ferdi Kaza İle Hangar Ve Pat Alanı Sigortaları Hizmet Alım İşi
23.06.2022

İHALE İLANI

12 Aylık (24/07/2022-24/07/2023) Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, Mürettebat Ferdi Kaza İle Hangar Ve Pat Alanı Sigortaları Hizmet Alım İşi

Atılım Üniversitesi İhale Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN

:

2022/006

 

1- İdarenin

a) Adres

:

Atılım Üniversitesi / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara

b) Telefon ve Faks numarası

:

0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49

c)  E-posta adresi

:

satinalma@atilim.edu.tr

d) İhale İlanının görülebileceği internet adresi

:

https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu

2 - İhale Konusu Hizmet Alımının

a) Adı

:

12 Aylık (24/07/2022-24/07/2023) Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, Mürettebat Ferdi Kaza İle Hangar Ve Pat Alanı Sigortaları Hizmet Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

24/07/2022-24/07/2023 Tarihleri Arasındaki süreyi kapsayacak 365 (Üçyüzaltmışbeş) gün süreli ayrıntıları İdarede bulunan teknik şartnamede belirtilen 5 (Beş) Adet Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet, Mürettebat Ferdi Kaza Sigortaları İle Hangar Ve Pat Alanı Sigortası Hizmet Alım İşi.

c) Yapılacağı Yer

:

Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek/Ankara

d) Süresi

:

1 Yıl (365 gün)

3 – İhale

a) Tarih ve saati

:

04/07/2022 – 14:30

b) İhalenin yeri

:

Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü İdari Bina Toplantı Salonu Kızılcaşar Mahallesi 06836 Gölbaşı/ANKARA

                   

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında verilen, konusu sigorta faaliyeti olan ruhsatnamelerden veya teknik şartnamede belirtilen sigorta türlerine ait ruhsatnamelerden veya sigorta brokerlik faaliyet ruhsatnamelerine ait belgelerden en az bir tanesi İhale teklif dosyasında beyan edecektir.

Sigorta brokerlik firmalarının ihaleye katılımı halinde mesleki sorumluluk sigorta poliçesi bilgilerini yeterlik bilgileri İhale teklif dosyasında beyan edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler.

Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler: Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığı hususunda Kamu İhale Genel Tebliği Md. 17.3, kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığı hususunda Kamu İhale Genel Tebliği Md. 17.4 uygulanacaktır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ya da özel sektöre yapılan, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen her türlü sigortacılık işlemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.-TL (İkiyüzTürklirası) bedel karşılığı

(Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı/İban No: TR060013400000280383200534 No’lu hesaba - Firma Bilgileri ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü – Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresinden İhale gününden bir gün öncesine kadar satın alınabilir.

7.1.1. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin İhale Dokümanını İhale gününden bir gün öncesine kadar almaları (İhale günü doküman satışı yapılmayacaktır) zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İhale konusu hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.