Asemptomatik (yakınması olmayan) bireylerden viral bulaşma - 10 08 2020

JAMA Internal Medicine'de yapılan retrospektif (geriye dönük) bir çalışmaya göre, SARS-CoV-2 viral yükü asemptomatik (yakınması olmayan) hastalarda da semptomatik (yakınması olan) hastalardaki kadar yüksek olabiliyor. Kore'deki bir toplum sağlığı merkezinde izole edilen 300 civarında COVID-19 hastasına, kaldıkları süre boyunca tekrarlanan PCR tanı testi uygulanmış. Olguların üçte birinden fazlası izolasyon sırasında asemptomatik olarak kaydedilmişler; bunların %19'unda sonunda hastalık yakınmaları ortaya çıkmış (semptom başlangıcına kadar geçen medyan süre, tanıdan itibaren 15 gün). Viral yükler asemptomatik ve semptomatik (sonradan yakınması ortaya çıkan bireyler de bu gruba dâhil edilmiş) hasta grubunda benzer bulunmuş. Ek olarak, viral yüklerin asemptomatik hastalarda daha yavaş kaybolma eğiliminde olduğu izlenmiş.

Bu bulgular, yakınması olmayan hastalardan SARS-CoV-2 bulaşmasının "biyolojik olarak olası olduğunu" göstermekte ve “SARS-CoV-2'nin yayılmasını kontrol etmek için bu tür hastaların da tespitinin ve izolasyonunun gerekli olduğu” görüşünü desteklemektedir.

Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ