AHZT101 - Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I (2 + 0) 4

İnsizyonlar, sütur teknikleri, yara bakımı ve iyileşmesi, ameliyat yöntemleri, genel postoperatif erken ve geç komplikasyonlar, özefagus, mide, duedonum ve fıtık ameliyatları, İnce barsak, kolon, rektum ve anal kanal ameliyatları, stomalar, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve dalak ameliyatları, meme, tiroid ve paratiroid ameliyatları, trakeotomi, kulak-burun-boğaz ameliyatları, plastik-rekonstrüktif ve estetik cerrahi, kırık ve çıkıklar, el cerrahisi, omurga hastalıkları ve eklem hastalıkları

AHZT102 - Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II (2 + 0) 7

Kalp damar cerrahisi hastalıkları ve cerrahi yaklaşımlar, akciğer, plevra hastalıkları, göğüs cerrahisi, nöroşirurjikal ameliyatlar, ortopedik hastalıklar ve cerrahisi, erkek genital sistem ameliyatları, kadınlarda ürolojik ameliyatlar, jinekolojik ameliyatlar, Sezaryen, çocuk cerrahisinin özellikleri, ameliyathane hazırlığı, yenidoğanın cerrahi hastalıkları, transport ve ameliyathane hazırlığı, çocuklarda minimal invaziv girişimler, çocuklarda toraks ameliyatları, çocukluk çağı tümörleri,

AHZT104 - Ameliyathane Uygulamaları I (0 + 2) 6

Ameliyat odasında bulunması gereken ekipmanlar, ameliyat salonunun ameliyata hazırlık çalışmaları, cerrahi setlerin özellikleri, özel malzemeleri ve özel setleri, cerrahi enstrümanları sınıflandırma ve örneklendirme, cerrahi masa hazırlığına yardım etme, hastanın ameliyata hazırlanma prosedürü, yapılacak cerrahi işleme uygun olarak, hastaya verilecek pozisyonun önemi.

AHZT199 - Staj I (0 + 0) 6

Ameliyathanede;el yıkama, steril giyinme (gömlek-eldiven giyme), başkasına gömlek ve eldiven giydirme, ameliyathanede masa hazırlama, ameliyathanedeki aletlerin isimlerini öğrenme, spanç katlama-paketleme, paketlere indikatör koyma, paketleri makinalardan geçirme, tarih damgalama, ameliyathanede makinaların kullanımı.

AHZT201 - Ameliyathane Uygulamaları II (0 + 4) 11

Ameliyat odasında bulunması gereken ekipmanlar, ameliyat salonunun ameliyata hazırlık çalışmaları, cerrahi setlerin özellikleri, özel malzemeleri ve özel setleri, cerrahi enstrümanları sınıflandırma ve örneklendirme, cerrahi masa hazırlığına yardım etme, hastanın ameliyata hazırlanma prosedürü, yapılacak cerrahi işleme uygun olarak, hastaya verilecek pozisyonun önemi.

AHZT203 - Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (2 + 0) 4

Biyomedikal cihaz teknolojisine giriş, biyomedikalin tarihsel gelişimi, biyomedikal cihaz teknolojisinde tıp ve biyolojinin önemi, biyomedikal teknolojisi, ülkemizde biyomedikal cihaz teknolojisinin eğitim ve sektördeki durumu, biyomedikal cihaz teknikerlerinin istihdam alanları, biyomedikal cihaz teknikerlerinin görev ve sorumlulukları, biyomedikal cihazların tanımlanması, biyomedikal cihazlarda kullanılan sensörler, medikal cihazların sınıflandırılması, hastanelerde kullanılan cihazların temel

AHZT205 - Ameliyathanede Güvenlik (2 + 0) 4

Ameliyathane fiziki yapısı ve işleyişi, ameliyathanede çalışan-çevre-kalite ve hasta güvenliği,ameliyathanede kullanılan kimyasal ürünler ve depolanması, kişisel korunma önlemleri, risk analizi, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, ameliyathanede etik ve yasal sorumluluklar.

AHZT208 - Cerrahi Farmakoloji (1 + 0) 7

Temel farmakolojide kullanılan kısaltmalar, ameliyathanede çeşitli ilaç türlerini hazırlama, cerrahide kullanılan ilaç uygulama yolları, ameliyathane kullanılan ilaçları sınıflandırma, başlıca anestezi türlerini sınıflandırma, anestezi ile ilişkili olası komplikasyonları, ameliyatta kan ve sıvı replasmanı endikasyonları, hastanın postoperatif bakımı.

AHZT210 - Cerrahide Teknolojik Yöntemler (2 + 0) 7

Tarihteki cerrahi teknikler, bilgi teknolojisi sistemleri-teletıp, telesağlık, progranmış barkodlu infüzyon sistemleri, minimal invazif cerrahi teknikleri /hibrit ameliyathaneler, laporoskopik cerrahi, yara bakım teknolojisi,robotik cerrahi, robotik ürolojik ameliyatlar, robotik jinekolojik ameliyatlar, robotik genel cerrahisi ameliyatları, robotik kalp-damar-göğüs cerrahisi ameliyatları, robotik pediatrik cerrahisi ameliyatları, Gamma Knife radyo cerrahisi-nanoteknoloji.

AHZT299 - Staj II (0 + 0) 6

Ameliyathane uygulamalarında enfeksiyon kontrolü; kardiyovasküler cerrahisi, toraks cerrahisi, beyin cerrahisi, ortopedik cerrahisi, KBB cerrahisi, göz cerrahisi, üroloji cerrahisi, kadın hastalıkları cerrahisi, sectio cerrahisi, endokrin cerrahisi ve pediatri cerrahisi ameliyathane çalışma ortamları ve bu alanlara özgü temel ekipmanlar

ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO102 - Temel Mikrobiyoloji (2 + 0) 4

Mikroorganizma grupları ve özellikleri, mikrobiyal flora ve özellikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, mikroskopi, direkt bakı, preparat hazırlama ve boyama yöntemleri, besiyerleri, ekim yöntemleri ve koloni özellikleri, antibiyotik duyarlılık testleri, uygun örnek alımı, örnek ret gerekçeleri ve örneklerin laboratuvara gönderimi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

SMYO106 - Temel Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmokolojide temel tanımlar ve kavramlar,ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği,ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları,reçete tipleri ve yazım kuralları,otonom sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar, santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar,santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar ve narkotik olmayan analjezikler,kanama ve kanama ile ilişkili ilaçlar,kalp damar sistemi ile ilişkili ilaçlar, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile ilişkili ilaçlar

SMYO107 - Temel Anestezi ve Uygulamaları (2 + 2) 7

Anestezinin tarihçesi ve anestezistlerin sorumlulukları, genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, anestezi riskinin belirlenmesi, preoperatif değerlendirmede hazırlık, premedikasyon ve kayıtları, anestezi ve mönitörizasyon, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, periferik ve santral damar yolu açma ve kateterizasyon, intravenöz anestezikler, inhalasyon anestezikleri, narkotik analjezikler, genel anestezinin sonlandırılması

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

SMYO207 - Reanimasyon I (2 + 0) 2

Reanimasyon ünitesinde is? organizasyonu, pozisyon deg?is?iklig?i, bası yarası, kanül/kateter bakımı, stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı, ağız bakımı, enteral beslenme, parenteral beslenme, mekanik ventilator ve kullanımı, reanimasyon ünitesinde hasta takibi, hasta transferi, şok, emboli, sepsis.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

Alan Dışı

FTR108 - Ergoterapi (2 + 0) 2

Ergoterapi ile ilgili genel terimler, aktivite ve katılımın tanımı, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve boş zaman aktiviteleri,sosyal roller, Dünya Sağlık Örgütünün özür ile ilgili fonksiyon sınıflandırması, yaşam kalitesi, zaman yönetimi, kişi merkezli yaklaşımlar, çok yönlü bakış, mental sağlık hizmetleri, engelin psikolojik yönleri, ergoterapinin sosyal yönünün tartışılması, kişisel ve çevresel faktörlerin ergoterapi ile bağlantılarının gerçek yaşam örnekleri üzerinden anlatılması.

Alan Dışı

SMYO114 - Sterilizasyon Esasları (2 + 0) 2

Temel kavramlar, mikroorganizmalar, sterilizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, kaynatma ile sterilizasyon, sıcak hava ile sterilizasyon, basınçlı buhar ile sterilizasyon, flambaj, kimyasal yöntem ile sterilizasyon, sterilizasyon devamlılığının sağlanması, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tanıtımı ve işleyişi

Alan Dışı

SMYO110 - EKG Analizi (2 + 1) 2

Elektrokradiyografinin tanımı, amacı, çekim tekniği, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisindeki yeri ve gerekliliği, EKG cihazları, çekim sırasında dikkat edilmesi gereken konular, EKG değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar, normal EKG verileri, ritim bozuklukları, ileti bozuklukları, koroner kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, diğer kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, EKG bozukluklarının nedenleri, acil tedavi yaklaşımları.

Alan Dışı

SMYO201 - Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi (2 + 0) 2

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlik hizmetleri kavramı ve gelişimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, üreme, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, yaşlanma sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

Alan Dışı

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

Alan Dışı

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

Alan Dışı

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

Alan Dışı

SMYO215 - Hasta Psikolojisi (2 + 0) 3

Hastalık ve sağlık kavramları, hasta davranışlarının nedenleri, stres, acil hastalarda gözlenen tepkiler, acil hastalara sağlık personelinin yaklaşımı, kronik hasta psikolojisi ve davranışlarının nedenleri, kronik hastalarla iletişim, bireyin hastalığa verdiği tepki, travma sonrası hasta psikolojisi, hasta yakını ile iletişim.

Alan Dışı

SMYO208 - İlk Yardım (2 + 0) 3

İlk yardıma giriş, insan vücudu ve yaşamsal bulgular, temel yaşam desteği, kanamalar, şoklar, bilinç bozuklukları, yaralar, pansuman ve sargılar, travmalar, kırıklar, burkulmalar, çıkıklar, yanıklar ve donuklar, elektrik çarpması, sıcak ve güneş çarpması, boğulmalar, zehirlenmeler, burun, boğaz ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, hayvan ısırma ve sokmasında ilk yardım, doğal afetlerde ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, hasta taşınma ilkeleri.

Alan Dışı

SMYO214 - Tıbbi Atık Yönetimi (2 + 0) 3

Atığın tanımı ve sınıflandırması, atık yönetimiyle ilgili genel kavramlar, sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların nitelikleri, tıbbi atıkların neden olabileceği sağlık riskleri, tıbbi atık yönetimiyle ilgili yasal mevzuat, tıbbi atıkların sınıflandırılması, tıbbi atıkların toplanması ve taşınması, tıbbi atıkların geçici depolanması, sağlık kuruluşlarında evsel atık yönetimi, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıkların bertarafı, sağlık kuruluşlarında tehlikeli atık yönetimi

Alan Dışı

SMYO204 - Cerrahi Tarihi (2 + 0) 2

Tıp tarihi, tarihte cerrahi ve medikal uygulamalar, geçmişten günümüze cerrahi aletlerin tanımı, kullanımı ve gelişimi, cerrahinin gelişimi, kanıta dayalı tıbbın gelişimi, 19, 20 ve 21. yüzyıllarda Türk cerrahisi, dünyadaki gelişmeler.

Alan Dışı

SMYO210 - Parazitoloji (2 + 0) 2

Parazitolojiye genel bir giriş, parazit-konak ilişkileri, parazit çeşitleri ve kaynakları, parazitlerin bulaşma ve konaktan atılım yolları, parazitlerin sınıflandırılması, gaita analizi, parazitik kan analizi, vücut sıvıları, idrar ve doku örneklerinin incelenmesi, parazitolojide serolojik tanı yöntemleri, klinik önemi olan paraziter enfeksiyonlarda tanısal yaklaşım.

Alan Dışı

SMYO206 - Sağlık Yönetimi (2 + 0) 2

Giriş ve Yönetimin Temelleri, Yönetim Fonksiyonları, Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol, Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu, Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Kurumlarında Takım

Alan Dışı