Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor - 07 11 2019

Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler başvuru dokümanları üzerinden ve elektronik ortamda, alanında uzman uluslararası hakemler tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci aşamada ise, tüm proje başvuruları bu değerlendirme raporları dikkate alınarak Bağımsız Değerlendirme Paneli’nde (IEP) görüşülmekte ve aldıkları puana göre sıralanmaktadır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçerek ulusal fonlayıcı kuruluşlarca destekleneceğı taahhüt edilen projeler, Eurostars projesi olmaya hak kazanmaktadır.

Eurostars Programı kapsamında, ilk aşamada elektronik ortamda gerçekleştirilen uluslararası değerlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

- Yüksek öğrenim diploması (yüksek lisans ya da üstü)
- Uzman olduğu teknoloji alanında 10 yıllık profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
- İyi düzeyde İngilizce

Hakemlik konusunda detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Eurostars Programı hakem havuzuna kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Eurostars Nedir?

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve 36 Eurostars üye ülkesinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin artırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerle ikili ve/veya çok taraflı işbirliği olanağı sunmaktadır Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2020 yılı ilk dönem Eurostars çağrısı 13 Şubat 2020’de kapanacaktır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web adreslerini ziyaret edebilirsiniz:

https://www.eurostars-eureka.eu

http://www.eureka.org.trApp\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7158 [site_id] => 229 [title_tr] => Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Eurostars projelerinin değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. İlk aşamada, projeler başvuru dokümanları üzerinden ve elektronik ortamda, alanında uzman uluslararası hakemler tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. İkinci aşamada ise, tüm proje başvuruları bu değerlendirme raporları dikkate alınarak Bağımsız Değerlendirme Paneli’nde (IEP) görüşülmekte ve aldıkları puana göre sıralanmaktadır. Sıralama sonucunda eşik değeri geçerek ulusal fonlayıcı kuruluşlarca destekleneceğı taahhüt edilen projeler, Eurostars projesi olmaya hak kazanmaktadır.

Eurostars Programı kapsamında, ilk aşamada elektronik ortamda gerçekleştirilen uluslararası değerlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

- Yüksek öğrenim diploması (yüksek lisans ya da üstü)
- Uzman olduğu teknoloji alanında 10 yıllık profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
- İyi düzeyde İngilizce

Hakemlik konusunda detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Eurostars Programı hakem havuzuna kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Eurostars Nedir?

EUREKA'nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve 36 Eurostars üye ülkesinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin artırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerle ikili ve/veya çok taraflı işbirliği olanağı sunmaktadır Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2020 yılı ilk dönem Eurostars çağrısı 13 Şubat 2020’de kapanacaktır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web adreslerini ziyaret edebilirsiniz:

https://www.eurostars-eureka.eu

http://www.eureka.org.tr

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-11-07 17:20:56 [end] => 2020-02-14 17:20:56 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-08 14:21:18 [updated_at] => 2019-11-08 14:21:18 [short_desc_tr] => Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => eurostars-programi-hakem-havuzu-icin-kayitlar-devam-ediyor-1573222878 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7158 [site_id] => 229 [title_tr] => Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Eurostars projelerinin de\u011ferlendirme süreci iki a\u015famal\u0131 olarak yürütülmektedir. \u0130lk a\u015famada, projeler ba\u015fvuru dokümanlar\u0131 üzerinden ve elektronik ortamda, alan\u0131nda uzman uluslararas\u0131 hakemler taraf\u0131ndan teknik de\u011ferlendirmeye tabi tutulmaktad\u0131r. \u0130kinci a\u015famada ise, tüm proje ba\u015fvurular\u0131 bu de\u011ferlendirme raporlar\u0131 dikkate al\u0131narak Ba\u011f\u0131ms\u0131z De\u011ferlendirme Paneli’nde (IEP) görü\u015fülmekte ve ald\u0131klar\u0131 puana göre s\u0131ralanmaktad\u0131r. S\u0131ralama sonucunda e\u015fik de\u011feri geçerek ulusal fonlay\u0131c\u0131 kurulu\u015flarca desteklenece\u011f\u0131 taahhüt edilen projeler, Eurostars projesi olmaya hak kazanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Eurostars Program\u0131 kapsam\u0131nda, ilk a\u015famada elektronik ortamda gerçekle\u015ftirilen uluslararas\u0131 de\u011ferlendirme süreçlerinde yer almak isteyen uzmanlar\u0131n a\u015fa\u011f\u0131daki niteliklere sahip olmalar\u0131 gerekmektedir:
\n
\n- Yüksek ö\u011frenim diplomas\u0131 (yüksek lisans ya da üstü)
\n- Uzman oldu\u011fu teknoloji alan\u0131nda 10 y\u0131ll\u0131k profesyonel tecrübe (doktora süresi dahil edilebilir)
\n- \u0130yi düzeyde \u0130ngilizce
\n
\nHakemlik konusunda detayl\u0131 bilgi için lütfen t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a>
\n
\nEurostars Program\u0131 hakem havuzuna kay\u0131t olmak için lütfen 
t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>\n\n

Eurostars Nedir?<\/strong><\/p>\n\n

EUREKA'n\u0131n destek mekanizmalar\u0131ndan bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve 36 Eurostars üye ülkesinin Avrupa’daki KOB\u0130’lerin rekabetçili\u011finin art\u0131r\u0131lmas\u0131 için yürüttükleri KOB\u0130’lere özel, h\u0131zl\u0131 ve etkin bir destek program\u0131d\u0131r. Bu kapsamda, söz konusu ülkelerle ikili ve\/veya çok tarafl\u0131 i\u015fbirli\u011fi olana\u011f\u0131 sunmaktad\u0131r Eurostars kapsam\u0131nda herhangi bir teknoloji alan\u0131 ve sektör ayr\u0131m\u0131 yapmaks\u0131z\u0131n Ar-Ge odakl\u0131 faaliyetler yürüten KOB\u0130’lerin ve büyük ölçekli i\u015fletmelerin uluslararas\u0131 Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2020 y\u0131l\u0131 ilk dönem Eurostars ça\u011fr\u0131s\u0131 13 \u015eubat 2020<\/strong>’de kapanacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Daha fazla bilgi için a\u015fa\u011f\u0131daki web adreslerini ziyaret edebilirsiniz:<\/p>\n\n

https:\/\/www.eurostars-eureka.eu<\/a><\/p>\n\n

http:\/\/www.eureka.org.tr<\/a><\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/announcements\/eurostars-programi-hakem-havuzu-icin-kayitlar-devam-ediyor-1573222878\/1573222851-thumbnail-b.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":602306,"extra":{"file":"\/uploads\/announcements\/eurostars-programi-hakem-havuzu-icin-kayitlar-devam-ediyor-1573222878\/1573222851-thumbnail-b.png"},"caption":"1573222851-thumbnail-b.png","width":"2560px","height":"1707px","key":0,"target_url":"\/uploads\/announcements\/eurostars-programi-hakem-havuzu-icin-kayitlar-devam-ediyor-1573222878\/1573222851-thumbnail-b.png"}]} [start] => 2019-11-07 17:20:56 [end] => 2020-02-14 17:20:56 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-11-08 14:21:18 [updated_at] => 2019-11-08 14:21:18 [short_desc_tr] => Eurostars Programı Hakem Havuzu İçin Kayıtlar Devam Ediyor [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => eurostars-programi-hakem-havuzu-icin-kayitlar-devam-ediyor-1573222878 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 229 [name_tr] => ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü [name_en] => Directorate of ARGEDA Technology Transfer Office [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [slug_en] => directorate-of-argeda-technology-transfer-office [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":102813,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"},"caption":"1519302419-argeda.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/argeda---teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu\/1519302419-argeda.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-11-23 11:02:00 [updated_at] => 2019-03-18 10:39:20 [type_id] => 16 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 113 [lft] => 216 [rgt] => 217 [depth] => 3 [color] => [url] => argeda-teknoloji-transfer-ofisi-direktorlugu [home_page_id] => 1309 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => Doç.Dr. Yılser Devrim [admin_phone] => +90 (312) 586 88 92 [admin_email] => yilser.devrim@atilim.edu.tr [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 16 [title] => Direktörlükler [slug] => direktorlukler [created_at] => 2017-10-14 14:56:17 [updated_at] => 2018-07-27 08:42:18 [label_tr] => Direktörlükler [label_en] => Directorates [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Personeller [dep_label_en] => [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1