14 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31244

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATÜGAM): Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Göç konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili ulusal/uluslararası, resmî ve özel kuruluşlar ile iş birliği içinde ortak çalışmalar üretmek.

c) Üniversitenin ilgili lisans ve lisansüstü programları ile birlikte iş birliği içinde bulunmak, koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

ç) Göç alanında mevcut olan ulusal ve uluslararası literatürü, Üniversite kütüphanesi ile iş birliği içinde Üniversiteye kazandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetler alanları şunlardır:

a) Göç ile ilgili konularda Üniversite genelinde farkındalığın arttırılması amacıyla etkinlikler yapmak.

b) Türkiye ve dünyadaki göç süreçleri ile ilgili konularda araştırmalar, yayınlar, projeler yapmak ve tematik merkez alt çalışma grupları kurmak.

c) Göçün her türlü boyutunu kapsayan konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, konuşu (kolokyum), seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında göç ile ilgili konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler yapmak ve eğitim programları düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası göç politikaları geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki konularda lisansüstü ve doktora sonrası düzeyindeki araştırmaları teşvik etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile bu alanlarda iş birliği içinde olmak.

f) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin Yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili akademik çalışmalar yürütmüş ve yürütmekte olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

c) Merkez faaliyetlerinin 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek.

e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek Merkezin faaliyetlerine ve amacına uygun projelerin yürütülmesine destek olmak ve bunlara ulusal ve uluslararası destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

 (2) Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine, Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresi sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi hâlinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına ilişkin kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet programları ile bunların raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör; Merkezin faaliyet alanlarında daha önce faaliyet göstermiş ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek nitelikte olan en fazla 5 kişiyi  Danışma Kurulunda görevlendirebilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, gerekli gördüğü hâllerde, Danışma Kurulunu düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu, faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma grupları kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma gruplarının görevi kendiliğinden sona erer.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.