ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

FTR101 - Fizyoterapide Temel Ölçme Değerlendirme (4 + 0) 6

Hasta hikayesi-anamnez, hareketin temel prensipleri, anatomik pozisyonlar, postür analizi, kısalık testleri, antropometrik ölçümler, çevre-uzunluk ölçümleri, çap yağ dokusu ölçümleri, esneklik testleri, duyu değerlendirmesi, kas kuvveti değerlendirmesi, normal eklem hareket açıklığı değerlendirmesi, değerlendirme anketleri.

FTR102 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri I (2 + 4) 10

Elektroterapinin fizyolojik özellikleri, tedavi ajanlarının bakımını sağlamak, elektrofizyolojik temel bilgiler, elektroterapi ajanları, elektrik stimülasyonu, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için seçimi.

FTR103 - Hidroterapi ve Balneoterapi (2 + 0) 5

Hidroterapi tanımı, hidroterapi yöntemleri, akuaterapi havuzlarının özellikleri, akuaterapi-akuatik rehabilitasyon yöntemleri ve ekipmanları, kaplıca tıbbı, tedavisi ve tanımı, internal ve eksternal balneoterapi yöntemleri, etki mekanizmaları, kükürtlü sular- Radonlu sular, sülfatlı sular-bikarbonatlı sular, demirli sular-iyotlu sular-florlu sular-eser elementli sular, peloidler, şişelenmiş doğal mineralli sular ve kaynak suları, sauna etkileri ve uygulama şekilleri,bitki banyoları ve etkileri.

FTR106 - Masaj Uygulamaları (2 + 4) 6

Tıbbi masaj uygulamasında temel prensipler, masajın etki mekanizması, masajın kullanım alanları, endikasyonları ve kontrendikasyonları, vücut mekanikleri, masaj ekipmanları, tedavi ortamı, temel masaj hareketleri, bölgelere göre klasik masaj uygulaması, uyluk masajı, alt bacak masajı, bel masajı, boyun ve sırt masajı, üst ekstremite masajı, el-elbileği masajı, ayak-ayak bileği masajı, karın masajı, yüz masajı.

FTR199 - Staj I (0 + 0) 6

Genel fizyoterapi, hasta gözlemi, elektroterapi modeliteleri uygulaması, ısı ışık modaliteleri uygulaması, hidroterapi modaliteleri uygulaması.

FTR201 - Fizik Tedavi Yöntemleri Uygulamaları I (0 + 4) 6

Isının fizyolojik özellikleri, yüzeysel ısı veren ajanlar-hot pack-parafin-infraruj-ultraviyole, fluidoterapi, derin ısı veren ajanlar-ultrason-kısa dalga diatermi-mikrodalga diatermi ve uzun dalga diatermi, kriyoterapi, elektroterapinin tanımı-elektrofizyolojik temel bilgiler, doğru akım-Galvanik akım-fonoforez-iyontoforez, düşük frekanslı akımlar, orta frekanslı akımlar, diyadinamik akımlar, vakum tedavisi, elektrik stimülasyonu, transkütan elektrik sinir stimülasyonu, fizyoterapi uygulamaları

FTR202 - Kardiyak-Pulmoner Hastalıklar Rehabilitasyonu (2 + 0) 5

Dolas?ım ve solunum sistemi anatomisi, fizyolojisi, kardiopulmoner rehabilitasyonun temel prensipleri, miyokard enfarktu?su? rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyonda özel o?lc?me yo?ntemleri, brons?ial drenaj teknikleri, kontrollu? solunum teknikleri, kardiyak ve pulmoner egzersiz teknikleri, fiziksel uygunluk.

FTR203 - Fizyoterapide Biyomekanik ve Kinezyoloji (2 + 0) 4

Kinezyoloji ve biyomekaniğe giriş ve tanımlar, üst ekstremite biyomekaniği, alt ekstremite biyomekaniği, egzersiz fizyolojisi, postür, immobilizasyonun olumsuz etkileri, hareketin kontrol sistemleri, tedavi edici egzersizler, bölgesel egzersizler, biyolojik sistemlerin yapı ve fonksiyonları, çeşitli biyomekanik problemlerin çözümü, yardımcı araç-gereçlerin biyomekaniksel özellikler ve pratik kullanımı.

FTR204 - Pediatrik Rehabilitasyon (2 + 0) 4

Normal motor gelişim, refleks gelişim, serebral palsi, serebral palside klinik sınıflama, serebral palsili çocuklarda erken belirtiler, serebral palside değerlendirme, fasilitasyonlar ve denge eğitimi, brachial plexus, juvenil romatoid artrit, Down sendromunda hareket gelişimi, spina bifida ve rehabilitasyonu, hemofili ve rehabilitasyonu, müsküler distrofiler ve spinal musküler atrofi.

FTR205 - Isı-Işık ve Hidroterapi (2 + 0) 3

İnflamasyon ve ağrı mekanizmaları, doku onarımı ve yara iyileşmesini sağlamak için yüzeyel ve derin sıcaklık modaliteleri ve soğuk tedavisi, lokal ve genel vücut sistemleri üzerine ısı-ışık ajanlarının fizyolojik etkiler, hidroterapi ile ilgili temel kavramlar ve tanımları, hidroterapi endikasyonları ve kontraendikasyonlarını, hidroterapi yöntemlerinin fizyolojik etkileri.

FTR206 - Ortez ve Protez (2 + 0) 3

Ortez ve protez kullanım amaçları, üst ekstremite ortezleri, alt ekstremite ortezleri, gövde ortezleri, alt ekstremite amputasyon seviyeleri, üst ekstremite amputasyon seviyeleri, diz altı protezleri, diz üstü protezleri, diz dezartikülasyon protezleri, kalça dezartikülasyon protezleri, protez ayaklar.

FTR207 - Ortopedik ve Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon (2 + 0) 4

İnflamasyon ve ağrı, kırık iyileşmesi, yara iyileşmesi, el rehabilitasyonu, romatolojik ve ortopedik hastaya yaklaşım, romatolojik ve ortopedik hastalıklarda temel ölçme, fizik tedavi, romatoid artritli hastada fizyoterapi uygulamaları ve egzersiz, ankilozan spondilitli hastada fizyoterapi uygulamaları ve egzersiz, osteoartritli hastada fizyoterapi uygulamaları ve egzersiz, romatizmal ve ortopedik hastalıklarda ortez ve yürüme yardımcıları, osteoporozda fizyoterapi uygulamaları ve egzersiz, bel

FTR209 - Nörolojik Rehabilitasyon (2 + 0) 4

Nörolojik hastaya yaklaşım, nörofizyolojik egzersiz mekanizmaları, spastisite mekanizması, denge bozukluklarında rehabilitasyon, hemiplejik hastada fizik tedavi, travmatik beyin yaralanmalarında fizik tedavi, omurilik yaralanmasında fizik tedavi, nöromuskuler hastalıklarda fizik tedavi, periferik sinir yaralanmalarında fizik tedavi, multipl sklerozlu hastada fizik tedavi, Parkinsonlu hastada fizik tedavi, nörojenik mesane, barsak, basınç ülserleri, nörolojik hastalıklarda ortez ve yürüme yardımc

FTR210 - Fizik Tedavi Yöntemleri Uygulamaları II (0 + 4) 7

Manyetik alan tedavisi, lazer tedavisi, klasik masaj ve etki mekanizmaları, bağ dokusu masajı, sporcu masajı, lenf drenajı, pnömatik kompresyon sistemleri, manipülasyon- mobilizasyon, biofeedback, servikal ve lumbal traksiyon uygulaması, pozisyonlama, bölgesel kas iskelet sistemi hastalıklarında fizyoterapi uygulamalarının seçimi ve pratiği.

FTR299 - Staj II (0 + 0) 6

Ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehablitasyon, pediatrik rehabilitasyon, ortez-protez kliniği, elektroterapi uygulaması, masaj uygulaması.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

SMYO106 - Temel Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmokolojide temel tanımlar ve kavramlar,ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği,ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları,reçete tipleri ve yazım kuralları,otonom sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar, santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar,santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar ve narkotik olmayan analjezikler,kanama ve kanama ile ilişkili ilaçlar,kalp damar sistemi ile ilişkili ilaçlar, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile ilişkili ilaçlar

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

Alan Dışı

FTR108 - Ergoterapi (2 + 0) 2

Ergoterapi ile ilgili genel terimler, aktivite ve katılımın tanımı, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve boş zaman aktiviteleri,sosyal roller, Dünya Sağlık Örgütünün özür ile ilgili fonksiyon sınıflandırması, yaşam kalitesi, zaman yönetimi, kişi merkezli yaklaşımlar, çok yönlü bakış, mental sağlık hizmetleri, engelin psikolojik yönleri, ergoterapinin sosyal yönünün tartışılması, kişisel ve çevresel faktörlerin ergoterapi ile bağlantılarının gerçek yaşam örnekleri üzerinden anlatılması.

FTR104 - Cerrahi Bilimler (2 + 0) 3

Nöroşirurjide klinik tanı, eklem patolojileri, fonksiyonel nöroşirurji, kırıklar, boyun ve bel problemleri, nöroşirurjide yoğun bakım, ortopedik tanı, hasta izlem protokolleri, omuz, el, kalça, diz ve ayak bileği problemleri, servikal ve lumbal disk hernileri, santral sinir sistemi anomalileri, onkolojik cerrahi.

SMYO201 - Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi (2 + 0) 2

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlik hizmetleri kavramı ve gelişimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, üreme, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, yaşlanma sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

Alan Dışı

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

Alan Dışı

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

Alan Dışı

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

Alan Dışı

SMYO215 - Hasta Psikolojisi (2 + 0) 3

Hastalık ve sağlık kavramları, hasta davranışlarının nedenleri, stres, acil hastalarda gözlenen tepkiler, acil hastalara sağlık personelinin yaklaşımı, kronik hasta psikolojisi ve davranışlarının nedenleri, kronik hastalarla iletişim, bireyin hastalığa verdiği tepki, travma sonrası hasta psikolojisi, hasta yakını ile iletişim.

Alan Dışı

FTR212 - Onkolojik Rehabilitasyon (2 + 0) 2

Onkolojik fizyoterapinin tanımı, korunma-tanı-operasyon evrelerinde fizyoterapi, kemoterapi-radyoterapi-kanser ile yas?ama evrelerinde fizyoterapi, toraks kanserleri ve fizyoterapi, sindirim sistemi kanserleri ve fizyoterapi, meme kanseri ve fizyoterapi, lenfo?demde fizyoterapi, kas-iskelet sistemi kanserleri ve fizyoterapi, genitou?riner kanserler ve fizyoterapi, jinekolojik kanserler ve fizyoterapi, cilt kanserleri ve fizyoterapi.

ACL212 - Travma ve spor yaralanmaları (2 + 0) 2

Travmanın tanımı, travma ile ilişkili kavramlar, spor yaralanmalarına giriş, spor yaralanma komplikasyonları, spor yaralanmalarında sağlık ekibi, yüzme sporu boğulma hastalarına yaklaşım, futbol sporu ekstermite yaralanmalarına yaklaşım, kayak sporu donma hastalarına yaklaşım, amerikan futbolu sonrası göğüs travmalı hastalara yaklaşım, jimnastik sporu sonrası boyun travmalarına yaklaşım, atel uygulamaları; şişme, sert, vakum, traksiyon atel.

Alan Dışı

SMYO206 - Sağlık Yönetimi (2 + 0) 2

Giriş ve Yönetimin Temelleri, Yönetim Fonksiyonları, Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol, Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu, Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Kurumlarında Takım

Alan Dışı

FTR208 - Fizyoterapide Yardımcı Gereçler (2 + 0) 3

Yardımcı gereç ihtiyacı, yardımcı gereç seçimi, koltuk değneği,baston, walker ve paralel bar eğitimi, koltuk değneği, walker ve baston uygulamaları, tekerlekli sandalye ve çeşitleri, tekerlekli sandalye seçimi ve özel ilaveleri, tekerlekli sandalye eğitimi, teknolojik uygulamalar, robotik eğitimler, sanal gerçeklik, nanoteknoloji uygulamaları.