Karton Bisiklet Projemiz Hayata Geçiyor - 21 12 2016

İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Cemal Merih Şengönül ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Akış önderliğinde İmalat Mühendisliği öğrencileri Yekta Özden Çelebi, Burak Bağcı, Kaan İnam, Özgün Öğretmen, Şafak Özden’in gerçekleştirdiği “Karton Bisiklet Projesi” büyük başarılara imza attı.

Her yıl düzenli olarak ARGEDA- TTO tarafından düzenlenen lisans araştırma projelerinden biri olan “Karton Bisiklet Projesi”, Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği TechAnkara Proje Pazarı Yarışması’na katıldı. Proje; 30 kişiden oluşan bağımsız değerlendiriciler tarafından yenilikçilik, ticarileşme potansiyeli, pazar potansiyeli ve sosyal ve çevresel fayda alanlarında 4 aşamalı eleme sonucunda  579 proje arasında ilk 101’e girdi. Proje ekibi; 19 Aralık 2016'da ATO Congresium’da gün boyu devam eden elemeler sonucunda, ilk 20 proje için yapılan yatırımcı şirket sunumlarına katılmaya hak kazandı. Sunumlarda; alanında uzman, tanınmış şirket ve yatırımcıların şirketleşmek isteyen girişimciler ve büyümeye çalışan şirketler için  bire bir danışmanlık ve yatırım olanakları konuşuldu. Görüşmeler sonucunda “Karton Bisiklet Projesi” alanında öncü iki büyük şirket tarafından yatırım yapılmaya uygun görüldü. Konuyla ilgili şirketleşme ve yatırım görüşmelerine başlandı.

Proje ekibi daha önce; ARGEDA- TTO’nun Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirdiği Lisans Araştırma Projeleri Sergisi, Bursa’da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi ve son olarak 14-15-16 Aralık tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenen Ankara Marka Festivali’nde başarılı sunumlar gerçekleştirmiş ve projelerini tanıtmıştı. “Karton Bisiklet Projesi”, sözkonusu etkinliklerde katılımcılar tarafından oldukça ilgi görmüş ve olumlu geri dönüşler almıştı.  App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1726 [site_id] => 1 [title_tr] => Karton Bisiklet Projemiz Hayata Geçiyor [title_en] => Cardboard Bicycle Project to be Launched [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Cemal Merih Şengönül ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Akış önderliğinde İmalat Mühendisliği öğrencileri Yekta Özden Çelebi, Burak Bağcı, Kaan İnam, Özgün Öğretmen, Şafak Özden’in gerçekleştirdiği “Karton Bisiklet Projesi” büyük başarılara imza attı.

Her yıl düzenli olarak ARGEDA- TTO tarafından düzenlenen lisans araştırma projelerinden biri olan “Karton Bisiklet Projesi”, Ankara Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği TechAnkara Proje Pazarı Yarışması’na katıldı. Proje; 30 kişiden oluşan bağımsız değerlendiriciler tarafından yenilikçilik, ticarileşme potansiyeli, pazar potansiyeli ve sosyal ve çevresel fayda alanlarında 4 aşamalı eleme sonucunda  579 proje arasında ilk 101’e girdi. Proje ekibi; 19 Aralık 2016'da ATO Congresium’da gün boyu devam eden elemeler sonucunda, ilk 20 proje için yapılan yatırımcı şirket sunumlarına katılmaya hak kazandı. Sunumlarda; alanında uzman, tanınmış şirket ve yatırımcıların şirketleşmek isteyen girişimciler ve büyümeye çalışan şirketler için  bire bir danışmanlık ve yatırım olanakları konuşuldu. Görüşmeler sonucunda “Karton Bisiklet Projesi” alanında öncü iki büyük şirket tarafından yatırım yapılmaya uygun görüldü. Konuyla ilgili şirketleşme ve yatırım görüşmelerine başlandı.

Proje ekibi daha önce; ARGEDA- TTO’nun Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirdiği Lisans Araştırma Projeleri Sergisi, Bursa’da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi ve son olarak 14-15-16 Aralık tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenen Ankara Marka Festivali’nde başarılı sunumlar gerçekleştirmiş ve projelerini tanıtmıştı. “Karton Bisiklet Projesi”, sözkonusu etkinliklerde katılımcılar tarafından oldukça ilgi görmüş ve olumlu geri dönüşler almıştı.  

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Students of the Department of Manufacturing Engineering Yekta Ozden Celebi, Burak Bagcı, Kaan Inam, Ozgun Ogretment and Safak Ozden developed “Cardboard Bicycle Project” and attained great success under the supervision of Asst. Prof. Cemal Merih Sengonul, Instructor at the Department of Manufacturing Engineering and Assoc. Prof. Tolga Akis, Instructor at the Department of Civil Engineering.

One of the undergraduate research programs organized by ARGEDA-TTO every year regularly, “Cardboard Bicycle Project” participated in TechAnkara Project Market Contest organized by Ankara Development Agency. The project managed to rank in the top 101 among 579 projects after being evaluated by 30 independent jury members by means of 4-stage elimination including innovation, commercialization potential, market potential and social and environmental benefit. Project team became entitled to take part in investor company presentations organized for the top 20 projects after the eliminations which continued all day long at Congresium on Friday, 19 December 2016. One-to-one consultancy and investment opportunities for expert and prestigious companies and investors, entrepreneurs intending to grow and be incorporated were the main focus of the presentations. As a result of the negotiations, “Cardboard Bicycle Project” was found suitable to be invested by two leading and large companies. Incorporation and investment negotiations have started.

Project team presented the product in the Undergraduate Research Projects Exhibition organized by ARGEDA-TTO at the Faculty of Law, 17th International Machine Design and Manufacturing Congress and last of all in Ankara Marka Festivali organized at ATO Congresium on 14-15-16th December. “Cardboard Bicycle Project” drew considerable attention in these organizations and received positive feedbacks.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2016-12-21 00:00:00 [end] => 2017-12-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-12-21 15:56:37 [updated_at] => 2016-12-26 13:58:32 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => karton-bisiklet-projemiz-hayata-geciyor-5621 [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1726 [site_id] => 1 [title_tr] => Karton Bisiklet Projemiz Hayata Geçiyor [title_en] => Cardboard Bicycle Project to be Launched [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

\u0130malat Mühendisli\u011fi Bölümü Ö\u011fretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Cemal Merih \u015eengönül ve \u0130n\u015faat Mühendisli\u011fi Bölüm Ba\u015fkan\u0131 Doç. Dr. Tolga Ak\u0131\u015f önderli\u011finde \u0130malat Mühendisli\u011fi ö\u011frencileri Yekta Özden Çelebi, Burak Ba\u011fc\u0131, Kaan \u0130nam, Özgün Ö\u011fretmen, \u015eafak Özden’in gerçekle\u015ftirdi\u011fi “Karton Bisiklet Projesi” büyük ba\u015far\u0131lara imza att\u0131.<\/p>

Her y\u0131l düzenli olarak ARGEDA- TTO taraf\u0131ndan düzenlenen lisans ara\u015ft\u0131rma projelerinden biri olan “Karton Bisiklet Projesi”, Ankara Kalk\u0131nma Ajans\u0131’n\u0131n düzenledi\u011fi TechAnkara Proje Pazar\u0131 Yar\u0131\u015fmas\u0131’na kat\u0131ld\u0131. Proje; 30 ki\u015fiden olu\u015fan ba\u011f\u0131ms\u0131z de\u011ferlendiriciler taraf\u0131ndan yenilikçilik, ticarile\u015fme potansiyeli, pazar potansiyeli ve sosyal ve çevresel fayda alanlar\u0131nda 4 a\u015famal\u0131 eleme sonucunda  579 proje aras\u0131nda ilk 101’e girdi. Proje ekibi; 19 Aral\u0131k 2016'da ATO Congresium’da gün boyu devam eden elemeler sonucunda, ilk 20 proje için yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mc\u0131 \u015firket sunumlar\u0131na kat\u0131lmaya hak kazand\u0131. Sunumlarda; alan\u0131nda uzman, tan\u0131nm\u0131\u015f \u015firket ve yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n \u015firketle\u015fmek isteyen giri\u015fimciler ve büyümeye çal\u0131\u015fan \u015firketler için  bire bir dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve yat\u0131r\u0131m olanaklar\u0131 konu\u015fuldu. Görü\u015fmeler sonucunda “Karton Bisiklet Projesi” alan\u0131nda öncü iki büyük \u015firket taraf\u0131ndan yat\u0131r\u0131m yap\u0131lmaya uygun görüldü. Konuyla ilgili \u015firketle\u015fme ve yat\u0131r\u0131m görü\u015fmelerine ba\u015fland\u0131.<\/p>

Proje ekibi daha önce; ARGEDA- TTO’nun Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde gerçekle\u015ftirdi\u011fi Lisans Ara\u015ft\u0131rma Projeleri Sergisi, Bursa’da gerçekle\u015ftirilen 17. Uluslararas\u0131 Makine Tasar\u0131m ve \u0130malat Kongresi ve son olarak 14-15-16 Aral\u0131k tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenen Ankara Marka Festivali’nde ba\u015far\u0131l\u0131 sunumlar gerçekle\u015ftirmi\u015f ve projelerini tan\u0131tm\u0131\u015ft\u0131. “Karton Bisiklet Projesi”, sözkonusu etkinliklerde kat\u0131l\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan oldukça ilgi görmü\u015f ve olumlu geri dönü\u015fler alm\u0131\u015ft\u0131.  <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Students of the Department of Manufacturing Engineering Yekta Ozden Celebi, Burak Bagc\u0131, Kaan Inam, Ozgun Ogretment and Safak Ozden developed “Cardboard Bicycle Project” and attained great success under the supervision of Asst. Prof. Cemal Merih Sengonul, Instructor at the Department of Manufacturing Engineering and Assoc. Prof. Tolga Akis, Instructor at the Department of Civil Engineering.<\/p>

One of the undergraduate research programs organized by ARGEDA-TTO every year regularly, “Cardboard Bicycle Project” participated in TechAnkara Project Market Contest organized by Ankara Development Agency. The project managed to rank in the top 101 among 579 projects after being evaluated by 30 independent jury members by means of 4-stage elimination including innovation, commercialization potential, market potential and social and environmental benefit. Project team became entitled to take part in investor company presentations organized for the top 20 projects after the eliminations which continued all day long at Congresium on Friday, 19 December 2016. One-to-one consultancy and investment opportunities for expert and prestigious companies and investors, entrepreneurs intending to grow and be incorporated were the main focus of the presentations. As a result of the negotiations, “Cardboard Bicycle Project” was found suitable to be invested by two leading and large companies. Incorporation and investment negotiations have started.<\/p>

Project team presented the product in the Undergraduate Research Projects Exhibition organized by ARGEDA-TTO at the Faculty of Law, 17th<\/sup> International Machine Design and Manufacturing Congress and last of all in Ankara Marka Festivali organized at ATO Congresium on 14-15-16th<\/sup> December. “Cardboard Bicycle Project” drew considerable attention in these organizations and received positive feedbacks.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2016-12-21 00:00:00 [end] => 2017-12-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2016-12-21 15:56:37 [updated_at] => 2016-12-26 13:58:32 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => karton-bisiklet-projemiz-hayata-geciyor-5621 ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-06-12 13:01:43 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 334 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-06-12 13:01:43 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 334 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1