ACL101 - Acil Hasta Bakımı I (2 + 2) 5

Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesi ve birinci değerlendirme teknikleri, hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesi ve ikinci değerlendirme teknikleri, solunum sistemi hastalıkları, solunum sıkıntısında acil bakım, kardiyovasküler sistem hastalıkları, göğüs ağrısı olan hastaya acil bakım, sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarda acil bakım.

ACL103 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları I (0 + 6) 6

Hastane öncesi acil bakım uygulamaları, invazif girişim uygulamaları; intradermal, subkutan, intramusküler, intravenöz ve diğer damaryolu girişimleri, ilaç uygulama yöntemleri, oksijen tedavisinde kullanılan ekipmanların kulllanımı, aspirasyon, üriner kateterizasyon uygulaması, nazogastrik kateterizasyon, lavaj, gavaj, pansuman, sütur atma, sargı, bandaj uygulamaları, vital bulgular; ateş, ?nabız, solunum, tansiyon, saturasyon ölçme ve değerlendirme, ilk inceleme (primer muayene), ikinci incelem

ACL199 - Staj I (0 + 0) 6

1. ve 2. yarıyılda edinilen teorik bilgilerin devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil bölümleri ile ambulans hizmetlerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

ACL102 - Acil Hasta Bakımı II (2 + 6) 7

İlaç uygulamaları, sindirim sistemi hastalıklarını değerlendirme ve acil bakım uygulamaları, dolaşım sistemi hastalıklarını değerlendirme ve acil bakım uygulamaları, gastrointestinal sistem hastalıklarını değerlendirme, acil bakım uygulamaları ve acil bakım uygulamaları ile çevresel acilleri değerlendirme, acil bakım uygulamaları.

ACL104 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları II (0 + 6) 6

Hastanın hareket ettirilmesi, taşınması metodları, kırık, çıkık ve burkulmalarda acil bakım uygulamaları, şokta acil bakım uygulaması, vaka çalışmaları.

ACL201 - Travma (3 + 2) 5

Travma vakalarına genel bir yaklaşım, ekstremite travmalarında acil bakım, yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım, çevresel acil durumlarda bakım, baş, boyun ve omurilik yaralanmalarında acil bakım.

ACL205 - İleri Yaşam Desteği Uygulamaları (1 + 4) 5

Bebek, çocuk ve erişkinde temel yaşam desteği, temel ve ileri havayolu uygulamaları, kritik durumdaki hastanın tanınması ve kardiyorespiratuvar arrestten korunma, erişkin ileri yaşam desteği algoritmaları, pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları.

ACL203 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları III (0 + 6) 6

Temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk ve bebekte), hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlama, oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım (erişkin, çocuk ve bebekte), defibrilasyon ve kardiyoversiyon.

ACL207 - Ambulans Servis Eğitimi (2 + 2) 5

Ambulans servis standartları, araç ve ekipman kontrolü, trafik bilgisi, telsiz ve haberleşme, ambulans malzemeleri, ekipmanları ve kullanımı, paramediğin görev ve sorumlulukları, ambulans çeşitleri, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi.

ACL299 - Staj II (0 + 0) 6

3. ve 4. yarıyılda edinilen teorik bilgilerin devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil bölümleri ile ambulans hizmetlerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

ACL202 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları IV (0 + 8) 8

Obstetrik acillere genel yaklaşım, normal doğum, komplikasyonlu doğum, obstetrik değerlendirme, yenidoğanda acillere genel yaklaşım, riskli yenidoğanlarda acil bakım, yenidoğan transportu, pediatrik aciller, pediatrik değerlendirme, pediatrik triyaj, obstetrik triyaj, pediatrik travmalara yaklaşım.

ACL204 - Acil Sağlık Hizmetleri (2 + 0) 4

Triyaj, KBRN riskini değerlendirme, afetlerde acil bakım uygulama, acil sağlık hizmetleri mevzuatı ve teşkilat yapısı, acil servis ve ambulanslarda haberleşme ve güvenlik, paramedik yetki ve sorumlulukları.

ACL206 - Resüsitasyon (4 + 0) 6

Temel yaşam desteği (yetişkinler, çocuklar ve bebekler için), entübasyon, solunum desteği sağlama, oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, katı cisme bağlı boğulma durumlarında ilk yardım ve acil bakım (yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde), defibrilasyon ve kardiyoversiyon.

ACL210 - İlk ve Acil Yardımda Farmakoloji (2 + 0) 2

Sempatomimetik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar, parasempatomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar, antihipertansif ilaçlar, kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, hematopoetik sisteme etkili ilaçlar, anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik vazodilatörler, antiaritmik ilaçlar, antihiperlipidemik ilaçlar, sedatif-hipnotik ilaçlar, antikonvülsan ilaçlar, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, analjezikler, anestezik etkili ilaçlar, nöromuskuler bloke edici

ACL212 - Travma ve spor yaralanmaları (2 + 0) 2

Travmanın tanımı, travma ile ilişkili kavramlar, spor yaralanmalarına giriş, spor yaralanma komplikasyonları, spor yaralanmalarında sağlık ekibi, yüzme sporu boğulma hastalarına yaklaşım, futbol sporu ekstermite yaralanmalarına yaklaşım, kayak sporu donma hastalarına yaklaşım, amerikan futbolu sonrası göğüs travmalı hastalara yaklaşım, jimnastik sporu sonrası boyun travmalarına yaklaşım, atel uygulamaları; şişme, sert, vakum, traksiyon atel.

ACL208 - Kaza ve Afet Yönetimi (2 + 0) 2

Afet yönetimiyle ilgili temel kavramlar, acil sağlık hizmetleri sistemleri, acil sağlık hukuku ve etik, afetlerde iletişim ve dökümantasyon, yaralanmanın önlenmesi ve hastanın değerlendirilmesi, tıbbi aciller ve yaklaşımlar.