HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

ACL101 - Acil Hasta Bakımı I (2 + 2) 5

Hasta veya yaralının birinci değerlendirmesi ve birinci değerlendirme teknikleri, hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesi ve ikinci değerlendirme teknikleri, solunum sistemi hastalıkları, solunum sıkıntısında acil bakım, kardiyovasküler sistem hastalıkları, göğüs ağrısı olan hastaya acil bakım, sinir sistemi hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarda acil bakım.

SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

ACL103 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları I (0 + 6) 6

Hastane öncesi acil bakım uygulamaları, invazif girişim uygulamaları; intradermal, subkutan, intramusküler, intravenöz ve diğer damaryolu girişimleri, ilaç uygulama yöntemleri, oksijen tedavisinde kullanılan ekipmanların kulllanımı, aspirasyon, üriner kateterizasyon uygulaması, nazogastrik kateterizasyon, lavaj, gavaj, pansuman, sütur atma, sargı, bandaj uygulamaları, vital bulgular; ateş, ?nabız, solunum, tansiyon, saturasyon ölçme ve değerlendirme, ilk inceleme (primer muayene), ikinci incelem

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

ACL199 - Staj I (0 + 0) 6

1. ve 2. yarıyılda edinilen teorik bilgilerin devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil bölümleri ile ambulans hizmetlerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

SMYO102 - Temel Mikrobiyoloji (2 + 0) 4

Mikroorganizma grupları ve özellikleri, mikrobiyal flora ve özellikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, mikroskopi, direkt bakı, preparat hazırlama ve boyama yöntemleri, besiyerleri, ekim yöntemleri ve koloni özellikleri, antibiyotik duyarlılık testleri, uygun örnek alımı, örnek ret gerekçeleri ve örneklerin laboratuvara gönderimi.

SMYO106 - Temel Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmokolojide temel tanımlar ve kavramlar,ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği,ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları,reçete tipleri ve yazım kuralları,otonom sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar, santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar,santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar ve narkotik olmayan analjezikler,kanama ve kanama ile ilişkili ilaçlar,kalp damar sistemi ile ilişkili ilaçlar, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile ilişkili ilaçlar

ACL102 - Acil Hasta Bakımı II (2 + 6) 7

İlaç uygulamaları, sindirim sistemi hastalıklarını değerlendirme ve acil bakım uygulamaları, dolaşım sistemi hastalıklarını değerlendirme ve acil bakım uygulamaları, gastrointestinal sistem hastalıklarını değerlendirme, acil bakım uygulamaları ve acil bakım uygulamaları ile çevresel acilleri değerlendirme, acil bakım uygulamaları.

ACL104 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları II (0 + 6) 6

Hastanın hareket ettirilmesi, taşınması metodları, kırık, çıkık ve burkulmalarda acil bakım uygulamaları, şokta acil bakım uygulaması, vaka çalışmaları.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

ACL201 - Travma (3 + 2) 5

Travma vakalarına genel bir yaklaşım, ekstremite travmalarında acil bakım, yumuşak doku yaralanmalarında acil bakım, çevresel acil durumlarda bakım, baş, boyun ve omurilik yaralanmalarında acil bakım.

ACL205 - İleri Yaşam Desteği Uygulamaları (1 + 4) 5

Bebek, çocuk ve erişkinde temel yaşam desteği, temel ve ileri havayolu uygulamaları, kritik durumdaki hastanın tanınması ve kardiyorespiratuvar arrestten korunma, erişkin ileri yaşam desteği algoritmaları, pediatrik ileri yaşam desteği algoritmaları.

ACL203 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları III (0 + 6) 6

Temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk ve bebekte), hava yolunu açma teknikleri, entübasyon, solunum desteği sağlama, oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, oksijen tedavisi, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardım ve acil bakım (erişkin, çocuk ve bebekte), defibrilasyon ve kardiyoversiyon.

ACL207 - Ambulans Servis Eğitimi (2 + 2) 5

Ambulans servis standartları, araç ve ekipman kontrolü, trafik bilgisi, telsiz ve haberleşme, ambulans malzemeleri, ekipmanları ve kullanımı, paramediğin görev ve sorumlulukları, ambulans çeşitleri, acil sağlık hizmetlerinin işleyişi.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

ACL299 - Staj II (0 + 0) 6

3. ve 4. yarıyılda edinilen teorik bilgilerin devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil bölümleri ile ambulans hizmetlerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

ACL202 - İlk ve Acil Yardım Uygulamaları IV (0 + 8) 8

Obstetrik acillere genel yaklaşım, normal doğum, komplikasyonlu doğum, obstetrik değerlendirme, yenidoğanda acillere genel yaklaşım, riskli yenidoğanlarda acil bakım, yenidoğan transportu, pediatrik aciller, pediatrik değerlendirme, pediatrik triyaj, obstetrik triyaj, pediatrik travmalara yaklaşım.

ACL204 - Acil Sağlık Hizmetleri (2 + 0) 4

Triyaj, KBRN riskini değerlendirme, afetlerde acil bakım uygulama, acil sağlık hizmetleri mevzuatı ve teşkilat yapısı, acil servis ve ambulanslarda haberleşme ve güvenlik, paramedik yetki ve sorumlulukları.

ACL206 - Resüsitasyon (4 + 0) 6

Temel yaşam desteği (yetişkinler, çocuklar ve bebekler için), entübasyon, solunum desteği sağlama, oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, katı cisme bağlı boğulma durumlarında ilk yardım ve acil bakım (yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde), defibrilasyon ve kardiyoversiyon.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

Alan Dışı

FTR108 - Ergoterapi (2 + 0) 2

Ergoterapi ile ilgili genel terimler, aktivite ve katılımın tanımı, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve boş zaman aktiviteleri,sosyal roller, Dünya Sağlık Örgütünün özür ile ilgili fonksiyon sınıflandırması, yaşam kalitesi, zaman yönetimi, kişi merkezli yaklaşımlar, çok yönlü bakış, mental sağlık hizmetleri, engelin psikolojik yönleri, ergoterapinin sosyal yönünün tartışılması, kişisel ve çevresel faktörlerin ergoterapi ile bağlantılarının gerçek yaşam örnekleri üzerinden anlatılması.

Alan Dışı

SMYO110 - EKG Analizi (2 + 0) 2

Elektrokradiyografinin tanımı, amacı, çekim tekniği, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisindeki yeri ve gerekliliği, EKG cihazları, çekim sırasında dikkat edilmesi gereken konular, EKG değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar, normal EKG verileri, ritim bozuklukları, ileti bozuklukları, koroner kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, diğer kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, EKG bozukluklarının nedenleri, acil tedavi yaklaşımları.

Alan Dışı

SMYO108 - Biyofizik (2 + 0) 2

Moleküller biyofiziğin temelkavramları. Biyoenerjetik. Hücrede fiziksel olaylar, Uyarılabilir dokular ve aksiyon potansiyelleri. Canlılarda biyoelektrik olaylar, gözlem ve uygulama araçları. Dolaşım, solunum, görme, işitme ve radyasyon biyofiziği. Tıbbi görüntüleme tekniklerinin temel ilkeleri.

Alan Dışı

SMYO201 - Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi (2 + 0) 2

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlik hizmetleri kavramı ve gelişimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, üreme, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, yaşlanma sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

Alan Dışı

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

Alan Dışı

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

Alan Dışı

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

Alan Dışı

SMYO215 - Hasta Psikolojisi (2 + 0) 3

Hastalık ve sağlık kavramları, hasta davranışlarının nedenleri, stres, acil hastalarda gözlenen tepkiler, acil hastalara sağlık personelinin yaklaşımı, kronik hasta psikolojisi ve davranışlarının nedenleri, kronik hastalarla iletişim, bireyin hastalığa verdiği tepki, travma sonrası hasta psikolojisi, hasta yakını ile iletişim.

Alan Dışı

TLT206 - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (2 + 0) 2

Kan gruplama sistemleri ve yöntemleri, tarama testleri, aferez uygulaması, transfüzyon sırasında oluşabilecek reaksiyonlar, kan bankacılığı kalite kontrol sistemi, bio-emniyet kuralları.

Alan Dışı

ACL210 - İlk ve Acil Yardımda Farmakoloji (2 + 0) 2

Sempatomimetik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar, parasempatomimetik ilaçlar, parasempatolitik ilaçlar, antihipertansif ilaçlar, kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar, hematopoetik sisteme etkili ilaçlar, anjina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik vazodilatörler, antiaritmik ilaçlar, antihiperlipidemik ilaçlar, sedatif-hipnotik ilaçlar, antikonvülsan ilaçlar, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, analjezikler, anestezik etkili ilaçlar, nöromuskuler bloke edici

ACL212 - Travma ve spor yaralanmaları (2 + 0) 2

Travmanın tanımı, travma ile ilişkili kavramlar, spor yaralanmalarına giriş, spor yaralanma komplikasyonları, spor yaralanmalarında sağlık ekibi, yüzme sporu boğulma hastalarına yaklaşım, futbol sporu ekstermite yaralanmalarına yaklaşım, kayak sporu donma hastalarına yaklaşım, amerikan futbolu sonrası göğüs travmalı hastalara yaklaşım, jimnastik sporu sonrası boyun travmalarına yaklaşım, atel uygulamaları; şişme, sert, vakum, traksiyon atel.

ACL208 - Kaza ve Afet Yönetimi (2 + 0) 2

Afet yönetimiyle ilgili temel kavramlar, acil sağlık hizmetleri sistemleri, acil sağlık hukuku ve etik, afetlerde iletişim ve dökümantasyon, yaralanmanın önlenmesi ve hastanın değerlendirilmesi, tıbbi aciller ve yaklaşımlar.

SMYO218 - Hasta Güvenliği Yaklaşımları (2 + 0) 2

Hasta güvenliğinin temel kavramları, Türkiyede hasta güvenliği, radyolojide hasta güvenliği, sağlık hukuku açısından hasta güvenliği, tele tıp uygulamaları, akreditasyon ve hasta güvenliği, hata yakınları ve hasta güvenliği, acil görüntüleme uygulamarında hasta güvenliği.

Alan Dışı

SMYO206 - Sağlık Yönetimi (2 + 0) 2

Giriş ve Yönetimin Temelleri, Yönetim Fonksiyonları, Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol, Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu, Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Kurumlarında Takım

Alan Dışı