ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

SMYO106 - Temel Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmokolojide temel tanımlar ve kavramlar,ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği,ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları,reçete tipleri ve yazım kuralları,otonom sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar, santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar,santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar ve narkotik olmayan analjezikler,kanama ve kanama ile ilişkili ilaçlar,kalp damar sistemi ile ilişkili ilaçlar, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile ilişkili ilaçlar

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

TGT101 - Tıbbi Görüntüleme I (2 + 0) 6

Radyolojinin tanımı, tanı ve tedavide radyolojinin kullanım alanları, radyografi odası, röntgen cihazlarının tipleri ve özellikleri, röntgen tüpü yapısı, radyografi ekspojur parametreleri, röntgen filmi ve görüntü oluşumu, ranforsitor ve grid, radyasyon kontrolü.

TGT102 - Tıbbi Görüntüleme II (2 + 0) 8

Bilgisayarlı tomografi inceleme tetkikleri, mammografi, dijital röntgen, kontrastlı görüntüleme teknikleri, radyografide kalite, radyografik pozisyonlar.

TGT103 - Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları I (0 + 2) 5

Röntgen cihazları, röntgen cihazlarında grüntü oluşumu, radyolojik incelemelere hazırlık, kranyum radylojisi, vertebra radyolojisi, toraks radyolojisi, abdomen radyolojisi, üst ekstremite radyolojisi, alt ekstremite radyolojisi.

TGT104 - Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları II (0 + 2) 5

Radyografik pozisyonlar ve hastaların radyografiye hazırlanması, mammografi cihazı kullanımı, kontrastlı görüntüleme tekniklerinde hasta hazırlığı, kontrast maddelerin uygulama alanları.

TGT199 - Staj I (0 + 0) 6

Anamnaz alınması, hastayı görüntüleme yöntemi için hazırlama, röntgen uygulamaları, röntgen filmi banyo teknikleri, bilgisayarlı tomografi uygulamaları, mammografi cihazının kullanımı.

TGT201 - Nükleer Tıp (2 + 2) 8

Nükleer görüntüleme tekniklerinin temel prensipleri, nükleer görüntüleme tekniklerinin amacı ve kullanım alanları, görüntü elde etme sistemlerine anatomik ve fizyolojik yaklaşım, nükleer tıpta görüntü oluşumu, kemik sintigrafisi, tiroid sintigrafisi, miyokard sintigrafisi, akciğer sintigrafisi, lenfosintigrafi, sentinal nod görüntülemeleri, pozitron emisyon tomografisi.

TGT202 - Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları IV (0 + 6) 7

Dijital subtraksiyon anjiyografi, ileri görüntüleme yöntemlerinde inceleme teknikleri ve uygulanışı, spektroskopi, BT ve MRG uygulamaları, nükleer tıp uygulamaları.

TGT203 - Radyolojik Farmakoloji (1 + 0) 2

Kontrast madde sınıflaması, kontrast maddelerin uygulanması, iyanlo kontrast maddeler, baryumlu kontrast maddeler, kontrast maddelerin yan etkileri, gebelerde ve emziren kadınlarda kontrast maddelerin etkileri, çocuklarda kontrast madde uygulamaları, nefrotoksisite, premedikasyon, kontrast madde enjeksiyonu.

TGT204 - Radyolojik Anatomi (2 + 0) 5

Radyolojik tekniklerin farklı dokulardan elde edilen görüntüleri, baş-boyun MRD-BT görüntüleri, toraks radyografik görüntüleri, pulmoner sistem radyografik görüntüleri, ekstremiteler radyografisi ve radyolojik anatomisi, abdomenin radyografik görüntüleri, pelvisin radyografik göötüntüleri.

TGT205 - Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları III (2 + 4) 9

İlaçlı ve ilaçsız çekimlerde radyografi uygulamaları, röntgen çekiminde hasta pozisyonları, manyetik rezonans görüntülemede hasta pozisyonları ve cihaz kullanımı, bilgisayarlı tomografide hasta pozisyonları ve uygulamaları, ultrasonografi için hasta hazırlanması, radyoterapi uygulamaları.

TGT206 - Radyasyon Onkolojisi (2 + 0) 4

Radyoterapi tanım ve ilkeleri, radyoterapi süreci, radyoterapide kullanılan aygıtlar, kanserli hastaya yaklaşım, radyoterapide enfeksiyon takibi, merkezi sinir sistemi tümörleri, oral kavite tümörleri, nazofarinks ve larinks kanserleri, sindirim sistemi kanserleri, akciğer kanseri.

TGT299 - Staj II (0 + 0) 6

İlaçlı radyografi uygulamaları ve ilaç enjeksiyonu, anjiyografi uygulamaları, cerrahide radyoterapi uygulamaları, nükleer tıp ünitesinde cihaz kullanımı, cihaz bakımı.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

TGT108 - Tıbbi Görüntüleme Sektörü (2 + 0) 3

Tıbbi görüntüleme teknikerinin istihdam alanları, radyoloji teknikerinin görev ve sorumlulukları, radyografik tetkiklerde tıbbi görüntüleme teknikeri, onkolojide tıbbi görüntüleme teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikerinin mesleki süreci.

TGT110 - Radyasyon Fiziği (2 + 0) 3

Radyasyon tipleri, iyonizasyon, fotoelektrik olay, X ışınlarnın elde edilmesi ve parametreleri, X ışınlarının madde ile etkileşimi, enerji seviyeleri ve atom spektrumları, kararlı çekirdekler, radyoaktif ışınımlar, doğal radyoaktiflik, nükleer fiziğin uygulama alanları, radyolojik görüntülemelerin temel ilkeleri.

TGT106 - Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma (2 + 0) 3

Radyasyonun temel kavramları, radyoaktif bozunmalar, radyoaktvitenin doku ile etkileşimi, radyasyonun hücresel etkileri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktivite ölçümü, radyoaktif dozaj ve doz sınırlama ilkeleri, radyasyondan korunma kanunları, radyasyondan korunma ekipmanları.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

SMYO116 - İletişim Becerileri (2 + 0) 2

Formal ve informal iletişim tipleri, formal yazılı iletişim, resmi beyan esasları, formal sözlü iletişim, beden dili, resmi mail yazımı, özgeçmişin amacı

SMYO201 - Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi (2 + 0) 2

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlik hizmetleri kavramı ve gelişimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, üreme, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, yaşlanma sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

SMYO215 - Hasta Psikolojisi (2 + 0) 3

Hastalık ve sağlık kavramları, hasta davranışlarının nedenleri, stres, acil hastalarda gözlenen tepkiler, acil hastalara sağlık personelinin yaklaşımı, kronik hasta psikolojisi ve davranışlarının nedenleri, kronik hastalarla iletişim, bireyin hastalığa verdiği tepki, travma sonrası hasta psikolojisi, hasta yakını ile iletişim.

TGT207 - Acil Vakalarda Radyolojik İşlemler (2 + 0) 3

Radyolojik işlem gerektiren acil vakaların kliniği, acil röntgen tanımı, acil rontgende hasta pozisyonları, acil vakalarda Bt, acil vakalarda US, acil vakalarda kranial MR, acil durum kodları

TGT209 - Görüntüleme Cihaz Teknolojileri (2 + 0) 3

Görüntüleme cihazlarının tarihsel gelişimi, cerrahi ekipmana entegre görüntüleme cihazları, görüntü kalitesini etkileyen faktörler, fonksiyonel MRI, mobil görüntüleme cihazları, görüntüleme cihazlarında olası teknolojik gelişmeler

TGT208 - Radyoloji Tarihi (2 + 0) 2

Wilhelm Conrad Röntgen'in hayatı ve çalışmaları, X ışınının keşfi, radyoloji tarihçesi, geçmişten bugüne radyolojideki gelişmeler, bilgisayarlı tomografinin tarihçesi, mnayetik rezonans görüntülemenin tarihçesi, floroskopinin tarihçesi, ultrasonografinin gelişimi, nükleer tıp gelişimi, radyoterapi tarihçesi, mammografinin tarihçesi.

SMYO218 - Hasta Güvenliği Yaklaşımları (2 + 0) 2

Hasta güvenliğinin temel kavramları, Türkiyede hasta güvenliği, radyolojide hasta güvenliği, sağlık hukuku açısından hasta güvenliği, tele tıp uygulamaları, akreditasyon ve hasta güvenliği, hata yakınları ve hasta güvenliği, acil görüntüleme uygulamarında hasta güvenliği.

SMYO208 - İlk Yardım (2 + 0) 3

İlk yardıma giriş, insan vücudu ve yaşamsal bulgular, temel yaşam desteği, kanamalar, şoklar, bilinç bozuklukları, yaralar, pansuman ve sargılar, travmalar, kırıklar, burkulmalar, çıkıklar, yanıklar ve donuklar, elektrik çarpması, sıcak ve güneş çarpması, boğulmalar, zehirlenmeler, burun, boğaz ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, hayvan ısırma ve sokmasında ilk yardım, doğal afetlerde ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, hasta taşınma ilkeleri.

SMYO220 - Gönüllülük Çalışmaları (2 + 0) 3

Bitki dikimi ve doğaya katkı, hayvan kulübesi yapımı, hayvan besleme çalışmaları, engelli ve yaşlı ziyaretleri, gönüllü aktiviteler