SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO102 - Temel Mikrobiyoloji (2 + 0) 4

Mikroorganizma grupları ve özellikleri, mikrobiyal flora ve özellikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, mikroskopi, direkt bakı, preparat hazırlama ve boyama yöntemleri, besiyerleri, ekim yöntemleri ve koloni özellikleri, antibiyotik duyarlılık testleri, uygun örnek alımı, örnek ret gerekçeleri ve örneklerin laboratuvara gönderimi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

SMYO106 - Temel Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmokolojide temel tanımlar ve kavramlar,ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği,ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları,reçete tipleri ve yazım kuralları,otonom sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar, santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar,santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar ve narkotik olmayan analjezikler,kanama ve kanama ile ilişkili ilaçlar,kalp damar sistemi ile ilişkili ilaçlar, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile ilişkili ilaçlar

SMYO107 - Temel Anestezi ve Uygulamaları (2 + 2) 7

Anestezinin tarihçesi ve anestezistlerin sorumlulukları, genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, anestezi riskinin belirlenmesi, preoperatif değerlendirmede hazırlık, premedikasyon ve kayıtları, anestezi ve mönitörizasyon, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, periferik ve santral damar yolu açma ve kateterizasyon, intravenöz anestezikler, inhalasyon anestezikleri, narkotik analjezikler, genel anestezinin sonlandırılması

SMYO108 - Biyofizik (2 + 0) 2

Moleküller biyofiziğin temelkavramları. Biyoenerjetik. Hücrede fiziksel olaylar, Uyarılabilir dokular ve aksiyon potansiyelleri. Canlılarda biyoelektrik olaylar, gözlem ve uygulama araçları. Dolaşım, solunum, görme, işitme ve radyasyon biyofiziği. Tıbbi görüntüleme tekniklerinin temel ilkeleri.

SMYO109 - Tıbbi Biyoloji (2 + 1) 4

Hücrenin temel yapısı ve fonksiyonları, genetik materyalin yapısı ve kalıtım prensibi, DNA replikasyonu,transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları, hücre döngüsü ve bölünmesi, DNA mutasyon türleri ve tamiri, Kanser ve apoptozun moleküler temeli

SMYO110 - EKG Analizi (2 + 1) 2

Elektrokradiyografinin tanımı, amacı, çekim tekniği, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisindeki yeri ve gerekliliği, EKG cihazları, çekim sırasında dikkat edilmesi gereken konular, EKG değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar, normal EKG verileri, ritim bozuklukları, ileti bozuklukları, koroner kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, diğer kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, EKG bozukluklarının nedenleri, acil tedavi yaklaşımları.

SMYO111 - Tıbbi Biyoloji (2 + 4) 6

Hücrenin temel yapısı ve fonksiyonları, genetik materyalin yapısı ve kalıtım prensibi, DNA replikasyonu,transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları, hücre döngüsü ve bölünmesi, DNA mutasyon türleri ve tamiri, Kanser ve apoptozun moleküler temeli

SMYO112 - Temel Biyokimya (2 + 0) 4

Biyokimyaya giriş, Karbonhidratlar, Lipidler, Proteinler ve aminoasitler, Mineraller ve vitaminler, Karaciğerin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü, Böbreğin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü, Kan biyokimyası, Asit-baz dengesi, İdrar biyokimyası, Periton sıvısının biyokimyası, Genetik hastalıklar.

SMYO114 - Sterilizasyon Esasları (2 + 0) 2

Temel kavramlar, mikroorganizmalar, sterilizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, kaynatma ile sterilizasyon, sıcak hava ile sterilizasyon, basınçlı buhar ile sterilizasyon, flambaj, kimyasal yöntem ile sterilizasyon, sterilizasyon devamlılığının sağlanması, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tanıtımı ve işleyişi

SMYO116 - İletişim Becerileri (2 + 0) 2

Formal ve informal iletişim tipleri, formal yazılı iletişim, resmi beyan esasları, formal sözlü iletişim, beden dili, resmi mail yazımı, özgeçmişin amacı

SMYO201 - Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi (2 + 0) 2

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlik hizmetleri kavramı ve gelişimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, üreme, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, yaşlanma sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

SMYO204 - Cerrahi Tarihi (2 + 0) 2

Tıp tarihi, tarihte cerrahi ve medikal uygulamalar, geçmişten günümüze cerrahi aletlerin tanımı, kullanımı ve gelişimi, cerrahinin gelişimi, kanıta dayalı tıbbın gelişimi, 19, 20 ve 21. yüzyıllarda Türk cerrahisi, dünyadaki gelişmeler.

SMYO205 - İleri Mikrobiyoloji (3 + 0) 5

Gram pozitif kokları identifiye etme, Gram negatif kokları identifiye etme, Gram pozitif sporlu basillerin laboratuar tanısını yapma, Küçük gram negatif basillerin laboratuvar tanısını yapma, Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuvar tanısını yapma, Nonfermanterlerin laboratuvar tanısını yapma, Anaerop bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Zorunlu hücre içi bakterilerin laboratuar tanısını yapma, Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma

SMYO206 - Sağlık Yönetimi (2 + 0) 2

Giriş ve Yönetimin Temelleri, Yönetim Fonksiyonları, Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol, Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu, Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Kurumlarında Takım

SMYO207 - Reanimasyon I (2 + 0) 2

Reanimasyon ünitesinde is? organizasyonu, pozisyon deg?is?iklig?i, bası yarası, kanül/kateter bakımı, stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı, ağız bakımı, enteral beslenme, parenteral beslenme, mekanik ventilator ve kullanımı, reanimasyon ünitesinde hasta takibi, hasta transferi, şok, emboli, sepsis.

SMYO208 - İlk Yardım (2 + 0) 3

İlk yardıma giriş, insan vücudu ve yaşamsal bulgular, temel yaşam desteği, kanamalar, şoklar, bilinç bozuklukları, yaralar, pansuman ve sargılar, travmalar, kırıklar, burkulmalar, çıkıklar, yanıklar ve donuklar, elektrik çarpması, sıcak ve güneş çarpması, boğulmalar, zehirlenmeler, burun, boğaz ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, hayvan ısırma ve sokmasında ilk yardım, doğal afetlerde ilk yardım, ilk yardım malzemeleri, hasta taşınma ilkeleri.

SMYO210 - Parazitoloji (2 + 0) 2

Parazitolojiye genel bir giriş, parazit-konak ilişkileri, parazit çeşitleri ve kaynakları, parazitlerin bulaşma ve konaktan atılım yolları, parazitlerin sınıflandırılması, gaita analizi, parazitik kan analizi, vücut sıvıları, idrar ve doku örneklerinin incelenmesi, parazitolojide serolojik tanı yöntemleri, klinik önemi olan paraziter enfeksiyonlarda tanısal yaklaşım.

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

SMYO212 - Reanimasyon II (2 + 0) 2

Respiratuar sorunlar, respiratuar sorunlarda tedavi protokolü, akut böbrek yetmezliği, nörolojik problemler, travma ve zehirlenme, koma ve beyin ölümü, bazı özel durumlarda tedavi protokolü, yoğun bakımda ağrı ve sedasyon/analjezi.

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

SMYO214 - Tıbbi Atık Yönetimi (2 + 0) 3

Atığın tanımı ve sınıflandırması, atık yönetimiyle ilgili genel kavramlar, sağlık kuruluşlarında üretilen atıkların nitelikleri, tıbbi atıkların neden olabileceği sağlık riskleri, tıbbi atık yönetimiyle ilgili yasal mevzuat, tıbbi atıkların sınıflandırılması, tıbbi atıkların toplanması ve taşınması, tıbbi atıkların geçici depolanması, sağlık kuruluşlarında evsel atık yönetimi, sağlık kuruluşlarında tıbbi atık yönetimi, tıbbi atıkların bertarafı, sağlık kuruluşlarında tehlikeli atık yönetimi

SMYO215 - Hasta Psikolojisi (2 + 0) 3

Hastalık ve sağlık kavramları, hasta davranışlarının nedenleri, stres, acil hastalarda gözlenen tepkiler, acil hastalara sağlık personelinin yaklaşımı, kronik hasta psikolojisi ve davranışlarının nedenleri, kronik hastalarla iletişim, bireyin hastalığa verdiği tepki, travma sonrası hasta psikolojisi, hasta yakını ile iletişim.

SMYO216 - Enfeksiyon Hastalıkları (2 + 0) 5

Enfeksiyon oluşumu, enfeksiyon belirti ve bulguları, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, kişisel korunma yöntemleri, izolasyon yöntemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi.

SMYO217 - İşaret Dili I (0 + 2) 4

Türk işaret dili tarihçesi ve Türk İşaret Dili alfabesindeki el-parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonuna yönelik temel bilgilerin verilmesidir.

SMYO218 - Hasta Güvenliği Yaklaşımları (2 + 0) 2

Hasta güvenliğinin temel kavramları, Türkiyede hasta güvenliği, radyolojide hasta güvenliği, sağlık hukuku açısından hasta güvenliği, tele tıp uygulamaları, akreditasyon ve hasta güvenliği, hata yakınları ve hasta güvenliği, acil görüntüleme uygulamarında hasta güvenliği.

SMYO220 - Gönüllülük Çalışmaları (2 + 0) 3

Bitki dikimi ve doğaya katkı, hayvan kulübesi yapımı, hayvan besleme çalışmaları, engelli ve yaşlı ziyaretleri, gönüllü aktiviteler

SMYO222 - İşaret Dili II (0 + 2) 3

Ev ve ev eşyaları,Takvim ve saat,Taşıtlar ve trafik işaretleri,Bitkiler ,Hayvanlar,Meslekler,Spor dalları,Meteorolojik olaylar,İllerimiz,Dini kavramlar,TİD? de cümle yapısı ve öğeler,TiD ile karşılıklı konuşma,TiD ile karşılıklı konuşma,TiD ile karşılıklı konuşma; konularını içermektedir.

SMYO224 - Kalite Yönetimi (2 + 0) 2

Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi ve Gerekliliği,Sağlıkta Kalite Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar,Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetiminin Özellikleri,Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Ölçülmesi,Kalite İyileştirmede Kullanılan Araçlar ve Uygulama Teknikleri,Tıbbi Hatalar ve Nedenleri,Tıbbi Hataların Bildirimi ve Yönetimi ,Hasta Güvenliği,Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü,İlaç Hataları ve Önleme Stratejileri,İnvaziv/Noninvaziv Girişimlerde Hataların Önlenmesi

SMYO226 - İşitme Cihazı Merkezinde Satış Pazarlama (2 + 0) 2

Pazarlama Yönetiminin Gelişimi ve Satış Yönetimi,Pazarlamada Satışın Yeri ve Önemi,İşitme Cihazı İşletmelerinde Satış ve Satış Gücü,İşitme Cihazı İşletmelerinde Satışta Etkili Olan Faktörler,İşitme Cihazı İşletmelerinde Satışta İletişimin Önem,İşitme Cihazı İşletmelerinde Satış Öncesi Çalışmalar,İşitme Cihazı İşletmelerinde Potansiyel Müşteri Bulma,İşitme Cihazı İşletmelerinde Satış Teknikleri,İşitme Cihazı İşletmelerinde Pazarlama Planları,İşitme Cihazı İşletmelerinde Müşteri Yönetimi