ECTS - Turkish Tax Legislation II

Turkish Tax Legislation II (MLY502) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Turkish Tax Legislation II MLY502 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
N/A
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Question and Answer, Drill and Practice, Observation Case Study.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Course Assistants
Course Objectives
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • Understanding tax theory, learning the legal background, following the developments and gaining a professional competence in tax matters effectively develop it.
  • Able to understand, interpret and analyze economic and financial events, equipped with knowledge of certain disciplines, especially economics, business and law
Course Content Realization of the general structure of the Turkish tax mechanism in terms of income, wealth-wealth transfer and taxes; sales tax, corporate tax, motor vehicle tax, vehicle purchase tax, inheritance and transfer tax, the basic concepts of value-added tax laws (accounting, taxpayers, tax incidents, exemption-exception-discount tools, bases, tariffs, payment methods-time and place, etc).

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sources

Course Book 1. . Bu derste vergi hukuku ile ilgili yazılmış tüm kitapların yanı sıra, ilgili konuda çıkmış yargı kararları incelenmektedir

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments - -
Presentation - -
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury 1 40
Final Exam/Final Jury 1 60
Toplam 2 100
Percentage of Semester Work
Percentage of Final Work 100
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir X
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. X
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours)
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class
Presentation/Seminar Prepration
Project
Report
Homework Assignments
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury
Prepration of Final Exams/Final Jury
Total Workload 0