Prof. Dr. Nüzhet Berrin AKSOY

berrin.aksoy@atilim.edu.tr

Dear Prospective Students,

I warmly wish all of you a fruitful term of selection and placement. As the faculty of Atılım University, Department of Translation and Interpretation we are proud to provide best quality academic and professional education and training while making use of cutting edge technology in the classroom and in our interpreting laboratories. Among the degrees offered in the field of Foreign Languages, Translation and Interpretation degree is the most comprehensive and professionally-oriented programme due to its high potential and capacity to be able to employ a multi-disciplinary and technologically oriented content. Types of Interpreting, localization work, freelance working environment, face-to-face contact situations, a variety of translation and interpretation environment are the luring elements for high-school graduates to pursue a career at Atılım University, Translation and Interpretation Department. We are looking forward to meeting you and answering your further queries anytime during the selection and placement periods...

Wishing you all the success in your future plans,

Department Chair, Prof. Dr. N. Berrin Aksoy App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3885 [title_tr] => Bölüm Hakkında [title_en] => About Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Sevgili Aday Öğrenciler,

Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü olarak üniversite sınavlarınızda hepinize başarılar, kolaylıklar ve bol şans diliyoruz. Yorucu bir sınav takvimi sonunda tercih dönemi sizi beklemekte. Yabancı Dil alanında, Mütercim-Tercümanlık eğitimi görmek isteyenleriniz için Bölümümüzü seçmenin sonsuz yararlarını sizlere kısaca anlatmak isterim.

Mütercim-Tercümanlık eğitimi, Bölümümüzde 4 yıllık bir Program (gerektiğinde +1 yıl Hazırlık) çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviriyi tüm akademik ve mesleki boyutuyla ve gerçek simülasyon ortamlarında öğrenciye aktaran son derece geniş kapsamlı, zevkli ve çok alanlı bir eğitim sunar. Yazılı ve sözlü çeviri, meslek yaşamında gerekli olan tüm alanlarda ve çeviri türlerinde örneğin teknik çeviri, tıp çevirisi, hukuk ve uluslararası ilişkiler çevirisi, yerelleştirme, kültürel aktarım gibi konularda teknolojik donanımları en üst düzeyde kullanma becerisini kazanmış mezunlar yetiştirir ve mezunlarımızın bir üst derece (Yüksek Lisans, vb.) almalarına gerek kalmadan meslek yaşamına atılmalarını sağlar. İş dünyası ile Bölümümüzün yürüttüğü sıkı işbirliği sayesinde mezunlarımız ve öğrencilerimiz işe yerleşme ya da yurt içi ve yurt dışında staj yapma konularında hiç sıkıntı çekmemektedirler. Öğretim Elemanlarımız akademik alanlarında başarılı, eğitime gönül vermiş ve çeviri eğitiminin uygulama alanlarında uzmanlaşmış kişilerdir.

Bölümümüzün eğitim kalitesi, AB Komisyonu himayesinde oluşturulan OPTIMALE Ağı üyesi olduğundan Avrupa Üniversiteleri’nin benzer programlarıyla uyumlaşmıştır. Ayrıca, Üniversitemizin sunduğu çift ana dal olanağı öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmekte, özellikle Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Lojistik ve Ticaret vb. Bölümlerde çift ana dal yapan öğrencilerimiz Bölümümüzde öğrendikleri ve geliştirdikleri yabancı dil ve edindikleri alan bilgisi sayesinde çok başarılı olmaktadırlar. Bölümümüzün öğrencilerine sunduğu çok çeşitli akademik, sosyal ve kültürel olanakları ve eğitim ortamımızı daha yakından tanımanız için sizleri üniversitemize bekliyoruz. Hepinize gönlünüzden geçen eğitim programına yerleşmeniz dileğiyle sevgilerimi yolluyorum.

                                                               

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. N. Berrin Aksoy

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Dear Prospective Students,

I warmly wish all of you a fruitful term of selection and placement. As the faculty of Atılım University, Department of Translation and Interpretation we are proud to provide best quality academic and professional education and training while making use of cutting edge technology in the classroom and in our interpreting laboratories. Among the degrees offered in the field of Foreign Languages, Translation and Interpretation degree is the most comprehensive and professionally-oriented programme due to its high potential and capacity to be able to employ a multi-disciplinary and technologically oriented content. Types of Interpreting, localization work, freelance working environment, face-to-face contact situations, a variety of translation and interpretation environment are the luring elements for high-school graduates to pursue a career at Atılım University, Translation and Interpretation Department. We are looking forward to meeting you and answering your further queries anytime during the selection and placement periods...

Wishing you all the success in your future plans,

Department Chair, Prof. Dr. N. Berrin Aksoy 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-05 12:22:59 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 18 [depth] => 0 [employee_id] => 171 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-baskaninin-mesaji-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_en] => School of Arts and Sciences [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 37 [name_en] => Department of Translation and Interpretation [url] => mtb [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3885 [title_tr] => Bölüm Hakkında [title_en] => About Department [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Sevgili Aday Ö\u011frenciler,<\/h3>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütercim-Tercümanl\u0131k Bölümü olarak üniversite s\u0131navlar\u0131n\u0131zda hepinize ba\u015far\u0131lar, kolayl\u0131klar ve bol \u015fans diliyoruz. Yorucu bir s\u0131nav takvimi sonunda tercih dönemi sizi beklemekte. Yabanc\u0131 Dil alan\u0131nda, Mütercim-Tercümanl\u0131k e\u011fitimi görmek isteyenleriniz için Bölümümüzü seçmenin sonsuz yararlar\u0131n\u0131 sizlere k\u0131saca anlatmak isterim.<\/p>\n\n

Mütercim-Tercümanl\u0131k e\u011fitimi, Bölümümüzde 4 y\u0131ll\u0131k bir Program (gerekti\u011finde +1 y\u0131l Haz\u0131rl\u0131k) çerçevesinde yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviriyi tüm akademik ve mesleki boyutuyla ve gerçek simülasyon ortamlar\u0131nda ö\u011frenciye aktaran son derece geni\u015f kapsaml\u0131, zevkli ve çok alanl\u0131 bir e\u011fitim sunar. Yaz\u0131l\u0131 ve sözlü çeviri, meslek ya\u015fam\u0131nda gerekli olan tüm alanlarda ve çeviri türlerinde örne\u011fin teknik çeviri, t\u0131p çevirisi, hukuk ve uluslararas\u0131 ili\u015fkiler çevirisi, yerelle\u015ftirme, kültürel aktar\u0131m gibi konularda teknolojik donan\u0131mlar\u0131 en üst düzeyde kullanma becerisini kazanm\u0131\u015f mezunlar yeti\u015ftirir ve mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n bir üst derece (Yüksek Lisans, vb.) almalar\u0131na gerek kalmadan meslek ya\u015fam\u0131na at\u0131lmalar\u0131n\u0131 sa\u011flar. \u0130\u015f dünyas\u0131 ile Bölümümüzün yürüttü\u011fü s\u0131k\u0131 i\u015fbirli\u011fi sayesinde mezunlar\u0131m\u0131z ve ö\u011frencilerimiz i\u015fe yerle\u015fme ya da yurt içi ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda staj yapma konular\u0131nda hiç s\u0131k\u0131nt\u0131 çekmemektedirler. Ö\u011fretim Elemanlar\u0131m\u0131z akademik alanlar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131, e\u011fitime gönül vermi\u015f ve çeviri e\u011fitiminin uygulama alanlar\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015f ki\u015filerdir.<\/p>\n\n

Bölümümüzün e\u011fitim kalitesi, AB Komisyonu himayesinde olu\u015fturulan OPTIMALE A\u011f\u0131 üyesi oldu\u011fundan Avrupa Üniversiteleri’nin benzer programlar\u0131yla uyumla\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca, Üniversitemizin sundu\u011fu çift ana dal olana\u011f\u0131 ö\u011frencilerimiz taraf\u0131ndan büyük ilgi görmekte, özellikle Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler, Uluslararas\u0131 Lojistik ve Ticaret vb. Bölümlerde çift ana dal yapan ö\u011frencilerimiz Bölümümüzde ö\u011frendikleri ve geli\u015ftirdikleri yabanc\u0131 dil ve edindikleri alan bilgisi sayesinde çok ba\u015far\u0131l\u0131 olmaktad\u0131rlar. Bölümümüzün ö\u011frencilerine sundu\u011fu çok çe\u015fitli akademik, sosyal ve kültürel olanaklar\u0131 ve e\u011fitim ortam\u0131m\u0131z\u0131 daha yak\u0131ndan tan\u0131man\u0131z için sizleri üniversitemize bekliyoruz. Hepinize gönlünüzden geçen e\u011fitim program\u0131na yerle\u015fmeniz dile\u011fiyle sevgilerimi yolluyorum.<\/p>\n\n

                                                               <\/p>\n\n

Bölüm Ba\u015fkan\u0131<\/p>\n\n

Prof. Dr. N. Berrin Aksoy<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Dear Prospective Students,<\/h3>\n\n

I warmly wish all of you a fruitful term of selection and placement. As the faculty of At\u0131l\u0131m University, Department of Translation and Interpretation we are proud to provide best quality academic and professional education and training while making use of cutting edge technology in the classroom and in our interpreting laboratories. Among the degrees offered in the field of Foreign Languages, Translation and Interpretation degree is the most comprehensive and professionally-oriented programme due to its high potential and capacity to be able to employ a multi-disciplinary and technologically oriented content. Types of Interpreting, localization work, freelance working environment, face-to-face contact situations, a variety of translation and interpretation environment are the luring elements for high-school graduates to pursue a career at At\u0131l\u0131m University, Translation and Interpretation Department. We are looking forward to meeting you and answering your further queries anytime during the selection and placement periods...<\/p>\n\n

Wishing you all the success in your future plans,<\/p>\n\n

Department Chair, Prof. Dr. N. Berrin Aksoy <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 37 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-05 12:22:59 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => [lft] => 3 [rgt] => 18 [depth] => 0 [employee_id] => 171 [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-baskaninin-mesaji-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_en] => Department of Translation and Interpretation [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 37 [url] => mtb [name_en] => Department of Translation and Interpretation [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 89 [rgt] => 90 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => App\Employee Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 171 [name] => Nüzhet Berrin AKSOY [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":294223,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"},"caption":"berrin_aksoy.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"}]} [email] => berrin.aksoy@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [original:protected] => Array ( [id] => 171 [name] => Nüzhet Berrin AKSOY [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":294223,"extra":{"file":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"},"caption":"berrin_aksoy.jpg","width":"1200px","height":"1400px","key":0,"target_url":"\/uploads\/employees\/berrin-aksoy\/berrin_aksoy.jpg"}]} [email] => berrin.aksoy@atilim.edu.tr [academic_title_en] => Prof. Dr. ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1