TİRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ CİLT 1-2 /TİRE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2

 (2016: İstanbul, Turkey)

Editorler/Editos: M. Akif ERDOĞRU, Şule PFEİFFER-TAŞ

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.

Yayınlayanlar / Published by:

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of İzmir

Atılım University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;

Takım Numarası / Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )

CONTENT Volume 1

Prof. Dr. M. Akif ERDOGRU, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 1
Prof. Dr. Şule PFEIFFER - TAŞ, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 5
Tayfur ÇİÇEK, Tire Belediye Başkanı Açılış Konuşması 9
Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOGLU, Atılım Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 13
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 17
Tire Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 19
Beral ALACI, 1950 Seçimlerinde Tire 21
D. Ali ARSLAN-Mustafa ÇAGLAYANDERELİ-Gülten ARSLAN, İzmir'in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi 33
D. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN, Dünden Bugüne Tire'nin Siyasi Yapısının Sosyolojik
Analizi: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tire 51
A. Munis ARMAGAN, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunları 69
Atilla AYDIN, Birinci Halk Ağzından Söz Derleme Çalışmasına Tire'den Gönderilen Sözler 75
Mehmet BAŞARAN-Aysun SARIBEY HAYKIRAN, Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar107
Emin BAŞARANBİLEK, Küçük Menderes Havzası 123
Ömer BIYIK, 47/2 Numaralı Tire Şer ' iye Sicili Üzerine Değerlendirmeler 141
H.Kamil BİÇİCİ , Tire Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Açısından İncelenmesi.155
Siren BORA, XIX. Yüzyılın Son Çeyreği İle XX. Yüzyılın İlk Çeyreği Arasında Jewish Colonization Association ve Allience Israelite Universelle'in Tire' deki Etkinlikleri 185
Siren BORA, Tire Yahudi Mezarlığı 211
Murat ÇEKİLMEZ, Tire Müzesi Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Stelleri 237
Bülent ÇELİK, XV. Yüzyıl ' ın Sonlarında Tire Kazası271
Necat ÇETİN, 1320 Yılı (1904) Son Osmanlı Nüfus Tahririnde (Sayım-Yazım ) Tire Yahudileri Kayıtları Üzerine Genel Değerlendirme . 287
Birsen ÇİLEROGLU-Serdar Egemen NADASBAŞ , Beledi Dokumada Yenilikçilik ve Yaşatılmasına Dair Bir İşleyiş313
Tanju DEMİR-Bülent ÇELİK, Divan-ı Hümayun Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Tire 323
İlhan ERDEM, Ortaçağ Sonlarında Tire ve Çevresi 341
M. Akif ERDOGRU, Aydın İli Tahrir Defterleri'nde Aydınoğullan İle İlgili Kayıtlar Üzerine 349
Derya EROL, Tire Müzesi Terrakotta Figürin Kolleksiyonu Hakkında Ön Değerlendirme 355
A.Levent ERTEKİN, İlk Aydın Sancak Beyi Halil Yahşi Bey Vakıfları ve Vakıfnamesi 383
Ertan GÖKMEN, Tire Kazası Çamköy Temettuat Defteri İncelemesi 395

CONTENT Volume 2

Tire Araştırmaları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 1
Ertan GÖKMEN-Ömür YAZICI , Aydın Ayniyat Defterlerinde Tire Kazası (1866 - 18 79 ) 3
Yusuf Turan GÜNAYDIN, Halveti Şeyhi Tirevi İbrahim b. Hamza'nın Arapça Kısmi Tefsiri 19
Mustafa GÜNEŞ, Tireli Dede Ömer Ruşeni ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlend irme 29
Kemal Ramazan HAYKIRAN, Aydınoğulları Zamanında Tire ve Çevresinde İlmi ve Kültürel Faaliyetler 37
Erk İNGER, Batı Anadolu Medeniyetinde Boraks Kullanımının Madenciliğe Katkısı 47
Gözde KALKAN-Eren AKÇİÇEK, Tire' nin Tak Tak Kebabı 57
Ümran KARA, XVI. Yüzyılın Başlarında Tire Kır salının Ekonomik Potansiyeline Dair Gözlemler 63
Mu stafa KAYMAKÇI-Funda ERDOGAN ATAÇ, Tire Tarımı 73
Emine KOCA-Fatma KOÇ-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire Yöresel Kadın Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi. 83
Fatma KOÇ-Emine KOCA-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire'de Kullanılan Yöresel Kısa Kadın Üstlüklerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi 97
Enver KONUKÇU, Aydın İli 'nin Ge liş iminde Aydın Bey 109
Elif Charlotte NE LSON KELE Ş , Tanzimattan Cumhuriyete Tire'de Araz i Kullanımı 119
Gülhan ÖZBAYOGLU, İzmir Civarı Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli 137
Cihan ÖZGÜ N , Kent Kimliği Üze rine Bir Yaklaşım: X IX. Yüzy ılın Sonlarında Tire'de Konut Dışı Yapı Varlıkları 149
Ali ÖZKAN, Arkeolojik Veriler Işığında Kaystros Havzası 'nda Bir Yerleşim: Teira/ Tire 171
Şule PFEIFFE R-TA Ş, Şeyh Bedrettin, Aydınoğlu Cüneyd Bey, Karamanoğulları ve Osmanlıya Dire nişin Propoganda Aracı Olarak Tire Kartalı 193
Olcay PULLUKÇUOGLU YAPUCU, Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire 209
Peter RUGGENDORFER, The Mausoleum of Belevi - new insights on dedication and chronology 219
Aysun SARIBEY HAYKIRAN-Mehmet BAŞARAN, H. 1246/M. 1831 tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi 245
Umut SOYSAL-Ülgen UYAR, Arap Pınarı Mahallesi'nin Nüfus ve Demografik Yapısı 271
Umut SOYSAL, Tire'deki Rum ve Musevi Mektebleri Hakkında Bir Araştırma 283
Umut SOYSAL, Şu'ara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik/Bibliyografik Kaynakların Işığında Tireli Divan Şairleri 299
Pelin TAŞ, Antik Dönemden Günümüze Hasırın Ölü Gömme Geleneği Olarak Kullanımı: Tire Örneği 335
Züleyha USTAOGLU, XVI. Yüzyıl Osmanlı Kayıtlarına Göre Tire Kazası Toponomisi 347
Erdem ÜNVER, Seha Gidel ve Sanatı Üzerine 355
Tire Araştırmaları Sempozyumu ''Anadolu' dan Kültür İzleri" Resim Sergisi 363


 

1516977046-Clipboard03.jpg

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

Price: 30 TL

Table of Contents

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır.


 

1516977240-ancient_small.jpg

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Confrenece AMITEM 2008 (2008: Ankara, Turkey)

Editors: Ünsal Yalçın, Hadi Özbal, A.Günhan Paşamehmetoğlu.

 v, 480 p. ; grap., ill., tabl. : 24 cm.

Atılım University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2.

TN 145 ANC 2008

ISBN: 9789756707203

Price: Free

Table of Contents

1. Introductory contributions

2. Anatolia: mining and the use of raw materials: metal

3. Anatolia: mining and the use of raw materials: non-metal

4. Neighbours of anatolia: mining and the use of raw materials: metal and non-metal

The main topic of the conference was to examine the latest archaelogical and archaeometallurgical research on the raw metarial utilized by the early cultures in Turkey and neighbouring countries. The importance of raw materials and its trade in the development of human culture is very clear : Without salt no domestication, without metal no efficient weapons and tools, without surplus production no weath, without wealth no luxury goods.


 

1516977329-edessaon.jpg

Edessa' dan Urfa' ya. Mehmet Çelik ve diğerleri.

Ankara: 2007. 2 Cilt.

I. Cilt: 

v.1, xxviii, 612 p. ; ill. : 25 cm.

II. Cilt

v.2, xv, 511p. ; ill. : 25 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 25. Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 1.)

DS 51 EDE 2007

ISBN: 9789756707166 (tk)

ISBN: 9789756707196 (v.1)

ISBN: 9789756707197 (v.2)

Price: 30.00 TL

Set Price: 60.00 TL

Table of Contents

Cilt I

1. Dini Menkıbelerle Kutsanan ve Tahkim Edilen Şehir / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

2. Urfa ve Yöresinin İlkçağ Tarihi / Prof. Dr. Recep YILDIRIM

3. Kuruluşundan İslam Fethine Kadar Edessa'nın Siyasi Tarihi / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

4. Şehrin Yerleşimi / Dr. Şükran YAŞAR

5. Şehrin İdari ve Askeri Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

6.  Şehrin Dini Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Dr. Şükran YAŞAR

7. Şehrin Sosyo-Ekonomik Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

Cilt II

1. İslam Fethinden Osmanlı Hakimiyetine Kadar Urfa'nın Siyasi ve Sosyal Tarihi / Prof. Dr. Işın DEMİRKENT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ

2. Şehrin Kültürel Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Necati AVCI, Dr. Şükran YAŞAR

3. Şehrin Mimarisi / Öğrt. Gör. Mehmet OYMAKApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3193 [title_tr] => TÜTAM [title_en] => TÜTAM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => heading [module_class] => Array ( ) [bgClass] => [colorClass] => colorBlue [doubleLineH] => 1 [tag] => h4 [content] => TÜRKİYE TARİH ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt1.png [1] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt2.png ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 110364 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt1.png ) [caption] => 1516976873-TireKapakCilt1.png [width] => 250px [height] => 372px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt1.png ) [1] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 109898 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt2.png ) [caption] => 1516976873-TireKapakCilt2.png [width] => 250px [height] => 362px [key] => 1 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt2.png ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [2] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

TİRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ CİLT 1-2 /TİRE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2

 (2016: İstanbul, Turkey)

Editorler/Editos: M. Akif ERDOĞRU, Şule PFEİFFER-TAŞ

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.

Yayınlayanlar / Published by:

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of İzmir

Atılım University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;

Takım Numarası / Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )

FİYAT:

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Cilt - 1 Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER/CONTENT Cilt1/ Volume 1

Prof. Dr. M. Akif ERDOGRU, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 1
Prof. Dr. Şule PFEIFFER - TAŞ, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 5
Tayfur ÇİÇEK, Tire Belediye Başkanı Açılış Konuşması 9
Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOGLU, Atılım Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 13
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 17
Tire Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 19
Beral ALACI, 1950 Seçimlerinde Tire 21
D. Ali ARSLAN-Mustafa ÇAGLAYANDERELİ-Gülten ARSLAN, İzmir'in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi 33
D. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN, Dünden Bugüne Tire'nin Siyasi Yapısının Sosyolojik
Analizi: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tire 51
A. Munis ARMAGAN, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunları 69
Atilla AYDIN, Birinci Halk Ağzından Söz Derleme Çalışmasına Tire'den Gönderilen Sözler 75
Mehmet BAŞARAN-Aysun SARIBEY HAYKIRAN, Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar107
Emin BAŞARANBİLEK, Küçük Menderes Havzası 123
Ömer BIYIK, 47/2 Numaralı Tire Şer ' iye Sicili Üzerine Değerlendirmeler 141
H.Kamil BİÇİCİ , Tire Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Açısından İncelenmesi.155
Siren BORA, XIX. Yüzyılın Son Çeyreği İle XX. Yüzyılın İlk Çeyreği Arasında Jewish Colonization Association ve Allience Israelite Universelle'in Tire' deki Etkinlikleri 185
Siren BORA, Tire Yahudi Mezarlığı 211
Murat ÇEKİLMEZ, Tire Müzesi Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Stelleri 237
Bülent ÇELİK, XV. Yüzyıl ' ın Sonlarında Tire Kazası271
Necat ÇETİN, 1320 Yılı (1904) Son Osmanlı Nüfus Tahririnde (Sayım-Yazım ) Tire Yahudileri Kayıtları Üzerine Genel Değerlendirme . 287
Birsen ÇİLEROGLU-Serdar Egemen NADASBAŞ , Beledi Dokumada Yenilikçilik ve Yaşatılmasına Dair Bir İşleyiş313
Tanju DEMİR-Bülent ÇELİK, Divan-ı Hümayun Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Tire 323
İlhan ERDEM, Ortaçağ Sonlarında Tire ve Çevresi 341
M. Akif ERDOGRU, Aydın İli Tahrir Defterleri'nde Aydınoğullan İle İlgili Kayıtlar Üzerine 349
Derya EROL, Tire Müzesi Terrakotta Figürin Kolleksiyonu Hakkında Ön Değerlendirme 355
A.Levent ERTEKİN, İlk Aydın Sancak Beyi Halil Yahşi Bey Vakıfları ve Vakıfnamesi 383
Ertan GÖKMEN, Tire Kazası Çamköy Temettuat Defteri İncelemesi 395

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Cilt - 2 Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER / CONTENT Cilt2 / Volume 2

Tire Araştırmaları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 1
Ertan GÖKMEN-Ömür YAZICI , Aydın Ayniyat Defterlerinde Tire Kazası (1866 - 18 79 ) 3
Yusuf Turan GÜNAYDIN, Halveti Şeyhi Tirevi İbrahim b. Hamza'nın Arapça Kısmi Tefsiri 19
Mustafa GÜNEŞ, Tireli Dede Ömer Ruşeni ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlend irme 29
Kemal Ramazan HAYKIRAN, Aydınoğulları Zamanında Tire ve Çevresinde İlmi ve Kültürel Faaliyetler 37
Erk İNGER, Batı Anadolu Medeniyetinde Boraks Kullanımının Madenciliğe Katkısı 47
Gözde KALKAN-Eren AKÇİÇEK, Tire' nin Tak Tak Kebabı 57
Ümran KARA, XVI. Yüzyılın Başlarında Tire Kır salının Ekonomik Potansiyeline Dair Gözlemler 63
Mu stafa KAYMAKÇI-Funda ERDOGAN ATAÇ, Tire Tarımı 73
Emine KOCA-Fatma KOÇ-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire Yöresel Kadın Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi. 83
Fatma KOÇ-Emine KOCA-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire'de Kullanılan Yöresel Kısa Kadın Üstlüklerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi 97
Enver KONUKÇU, Aydın İli 'nin Ge liş iminde Aydın Bey 109
Elif Charlotte NE LSON KELE Ş , Tanzimattan Cumhuriyete Tire'de Araz i Kullanımı 119
Gülhan ÖZBAYOGLU, İzmir Civarı Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli 137
Cihan ÖZGÜ N , Kent Kimliği Üze rine Bir Yaklaşım: X IX. Yüzy ılın Sonlarında Tire'de Konut Dışı Yapı Varlıkları 149
Ali ÖZKAN, Arkeolojik Veriler Işığında Kaystros Havzası 'nda Bir Yerleşim: Teira/ Tire 171
Şule PFEIFFE R-TA Ş, Şeyh Bedrettin, Aydınoğlu Cüneyd Bey, Karamanoğulları ve Osmanlıya Dire nişin Propoganda Aracı Olarak Tire Kartalı 193
Olcay PULLUKÇUOGLU YAPUCU, Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire 209
Peter RUGGENDORFER, The Mausoleum of Belevi - new insights on dedication and chronology 219
Aysun SARIBEY HAYKIRAN-Mehmet BAŞARAN, H. 1246/M. 1831 tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi 245
Umut SOYSAL-Ülgen UYAR, Arap Pınarı Mahallesi'nin Nüfus ve Demografik Yapısı 271
Umut SOYSAL, Tire'deki Rum ve Musevi Mektebleri Hakkında Bir Araştırma 283
Umut SOYSAL, Şu'ara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik/Bibliyografik Kaynakların Işığında Tireli Divan Şairleri 299
Pelin TAŞ, Antik Dönemden Günümüze Hasırın Ölü Gömme Geleneği Olarak Kullanımı: Tire Örneği 335
Züleyha USTAOGLU, XVI. Yüzyıl Osmanlı Kayıtlarına Göre Tire Kazası Toponomisi 347
Erdem ÜNVER, Seha Gidel ve Sanatı Üzerine 355
Tire Araştırmaları Sempozyumu ''Anadolu' dan Kültür İzleri" Resim Sergisi 363

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [3] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977046-Clipboard03.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 65924 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977046-Clipboard03.jpg ) [caption] => 1516977046-Clipboard03.jpg [width] => 390px [height] => 581px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977046-Clipboard03.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [6] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

FİYAT: 30 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [7] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977240-ancient_small.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3980 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977240-ancient_small.jpg ) [caption] => 1516977240-ancient_small.jpg [width] => 100px [height] => 151px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977240-ancient_small.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [10] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Confrenece AMITEM 2008 (2008: Ankara, Turkey)

Editors: Ünsal Yalçın, Hadi Özbal, A.Günhan Paşamehmetoğlu.

 v, 480 p. ; grap., ill., tabl. : 24 cm.

Atılım University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2.

TN 145 ANC 2008

ISBN: 9789756707203

FİYAT: Ücretsiz

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

1. Introductory contributions

2. Anatolia: mining and the use of raw materials: metal

3. Anatolia: mining and the use of raw materials: non-metal

4. Neighbours of anatolia: mining and the use of raw materials: metal and non-metal

The main topic of the conference was to examine the latest archaelogical and archaeometallurgical research on the raw metarial utilized by the early cultures in Turkey and neighbouring countries. The importance of raw materials and its trade in the development of human culture is very clear : Without salt no domestication, without metal no efficient weapons and tools, without surplus production no weath, without wealth no luxury goods.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [11] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [13] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977329-edessaon.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 4302 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977329-edessaon.jpg ) [caption] => 1516977329-edessaon.jpg [width] => 100px [height] => 144px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977329-edessaon.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [14] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Edessa' dan Urfa' ya. Mehmet Çelik ve diğerleri.

Ankara: 2007. 2 Cilt.

I. Cilt: 

v.1, xxviii, 612 p. ; ill. : 25 cm.

II. Cilt

v.2, xv, 511p. ; ill. : 25 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 25. Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 1.)

DS 51 EDE 2007

ISBN: 9789756707166 (tk)

ISBN: 9789756707196 (v.1)

ISBN: 9789756707197 (v.2)

FİYAT: 30.00 TL

TAKIM FİYATI: 60.00 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Detaylı İncele [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

İÇİNDEKİLER

Cilt I

1. Dini Menkıbelerle Kutsanan ve Tahkim Edilen Şehir / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

2. Urfa ve Yöresinin İlkçağ Tarihi / Prof. Dr. Recep YILDIRIM

3. Kuruluşundan İslam Fethine Kadar Edessa'nın Siyasi Tarihi / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

4. Şehrin Yerleşimi / Dr. Şükran YAŞAR

5. Şehrin İdari ve Askeri Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

6.  Şehrin Dini Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Dr. Şükran YAŞAR

7. Şehrin Sosyo-Ekonomik Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

Cilt II

1. İslam Fethinden Osmanlı Hakimiyetine Kadar Urfa'nın Siyasi ve Sosyal Tarihi / Prof. Dr. Işın DEMİRKENT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ

2. Şehrin Kültürel Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Necati AVCI, Dr. Şükran YAŞAR

3. Şehrin Mimarisi / Öğrt. Gör. Mehmet OYMAK

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => owl-carousel [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt1.png [1] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt2.png ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 110364 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt1.png ) [caption] => 1516976873-TireKapakCilt1.png [width] => 250px [height] => 372px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt1.png ) [1] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 109898 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt2.png ) [caption] => 1516976873-TireKapakCilt2.png [width] => 250px [height] => 362px [key] => 1 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516976873-TireKapakCilt2.png ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [items] => 1 [padding] => 0 [margin] => 0 [responsive] => Array ( ) [autoplay] => [autoplayTimeout] => 5000 [center] => [mouseDrag] => 1 [touchDrag] => 1 [pullDrag] => 1 [freeDrag] => [stagePadding] => 0 [merge] => [mergeFit] => 1 [autoWidth] => [startPosition] => 0 [URLhashListener] => [nav] => [rewind] => 1 [dots] => 1 [dotsEach] => [autoplayHoverPause] => [loop] => [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

TİRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ CİLT 1-2 /TİRE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2

 (2016: İstanbul, Turkey)

Editorler/Editos: M. Akif ERDOĞRU, Şule PFEİFFER-TAŞ

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.

Yayınlayanlar / Published by:

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of İzmir

Atılım University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;

Takım Numarası / Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Volume - 1 Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

CONTENT Volume 1

Prof. Dr. M. Akif ERDOGRU, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 1
Prof. Dr. Şule PFEIFFER - TAŞ, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 5
Tayfur ÇİÇEK, Tire Belediye Başkanı Açılış Konuşması 9
Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOGLU, Atılım Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 13
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 17
Tire Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 19
Beral ALACI, 1950 Seçimlerinde Tire 21
D. Ali ARSLAN-Mustafa ÇAGLAYANDERELİ-Gülten ARSLAN, İzmir'in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi 33
D. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN, Dünden Bugüne Tire'nin Siyasi Yapısının Sosyolojik
Analizi: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tire 51
A. Munis ARMAGAN, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunları 69
Atilla AYDIN, Birinci Halk Ağzından Söz Derleme Çalışmasına Tire'den Gönderilen Sözler 75
Mehmet BAŞARAN-Aysun SARIBEY HAYKIRAN, Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar107
Emin BAŞARANBİLEK, Küçük Menderes Havzası 123
Ömer BIYIK, 47/2 Numaralı Tire Şer ' iye Sicili Üzerine Değerlendirmeler 141
H.Kamil BİÇİCİ , Tire Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Açısından İncelenmesi.155
Siren BORA, XIX. Yüzyılın Son Çeyreği İle XX. Yüzyılın İlk Çeyreği Arasında Jewish Colonization Association ve Allience Israelite Universelle'in Tire' deki Etkinlikleri 185
Siren BORA, Tire Yahudi Mezarlığı 211
Murat ÇEKİLMEZ, Tire Müzesi Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Stelleri 237
Bülent ÇELİK, XV. Yüzyıl ' ın Sonlarında Tire Kazası271
Necat ÇETİN, 1320 Yılı (1904) Son Osmanlı Nüfus Tahririnde (Sayım-Yazım ) Tire Yahudileri Kayıtları Üzerine Genel Değerlendirme . 287
Birsen ÇİLEROGLU-Serdar Egemen NADASBAŞ , Beledi Dokumada Yenilikçilik ve Yaşatılmasına Dair Bir İşleyiş313
Tanju DEMİR-Bülent ÇELİK, Divan-ı Hümayun Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Tire 323
İlhan ERDEM, Ortaçağ Sonlarında Tire ve Çevresi 341
M. Akif ERDOGRU, Aydın İli Tahrir Defterleri'nde Aydınoğullan İle İlgili Kayıtlar Üzerine 349
Derya EROL, Tire Müzesi Terrakotta Figürin Kolleksiyonu Hakkında Ön Değerlendirme 355
A.Levent ERTEKİN, İlk Aydın Sancak Beyi Halil Yahşi Bey Vakıfları ve Vakıfnamesi 383
Ertan GÖKMEN, Tire Kazası Çamköy Temettuat Defteri İncelemesi 395

) ) [1] => stdClass Object ( [title] => Volume - 2 Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

CONTENT Volume 2

Tire Araştırmaları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 1
Ertan GÖKMEN-Ömür YAZICI , Aydın Ayniyat Defterlerinde Tire Kazası (1866 - 18 79 ) 3
Yusuf Turan GÜNAYDIN, Halveti Şeyhi Tirevi İbrahim b. Hamza'nın Arapça Kısmi Tefsiri 19
Mustafa GÜNEŞ, Tireli Dede Ömer Ruşeni ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlend irme 29
Kemal Ramazan HAYKIRAN, Aydınoğulları Zamanında Tire ve Çevresinde İlmi ve Kültürel Faaliyetler 37
Erk İNGER, Batı Anadolu Medeniyetinde Boraks Kullanımının Madenciliğe Katkısı 47
Gözde KALKAN-Eren AKÇİÇEK, Tire' nin Tak Tak Kebabı 57
Ümran KARA, XVI. Yüzyılın Başlarında Tire Kır salının Ekonomik Potansiyeline Dair Gözlemler 63
Mu stafa KAYMAKÇI-Funda ERDOGAN ATAÇ, Tire Tarımı 73
Emine KOCA-Fatma KOÇ-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire Yöresel Kadın Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi. 83
Fatma KOÇ-Emine KOCA-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire'de Kullanılan Yöresel Kısa Kadın Üstlüklerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi 97
Enver KONUKÇU, Aydın İli 'nin Ge liş iminde Aydın Bey 109
Elif Charlotte NE LSON KELE Ş , Tanzimattan Cumhuriyete Tire'de Araz i Kullanımı 119
Gülhan ÖZBAYOGLU, İzmir Civarı Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli 137
Cihan ÖZGÜ N , Kent Kimliği Üze rine Bir Yaklaşım: X IX. Yüzy ılın Sonlarında Tire'de Konut Dışı Yapı Varlıkları 149
Ali ÖZKAN, Arkeolojik Veriler Işığında Kaystros Havzası 'nda Bir Yerleşim: Teira/ Tire 171
Şule PFEIFFE R-TA Ş, Şeyh Bedrettin, Aydınoğlu Cüneyd Bey, Karamanoğulları ve Osmanlıya Dire nişin Propoganda Aracı Olarak Tire Kartalı 193
Olcay PULLUKÇUOGLU YAPUCU, Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire 209
Peter RUGGENDORFER, The Mausoleum of Belevi - new insights on dedication and chronology 219
Aysun SARIBEY HAYKIRAN-Mehmet BAŞARAN, H. 1246/M. 1831 tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi 245
Umut SOYSAL-Ülgen UYAR, Arap Pınarı Mahallesi'nin Nüfus ve Demografik Yapısı 271
Umut SOYSAL, Tire'deki Rum ve Musevi Mektebleri Hakkında Bir Araştırma 283
Umut SOYSAL, Şu'ara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik/Bibliyografik Kaynakların Işığında Tireli Divan Şairleri 299
Pelin TAŞ, Antik Dönemden Günümüze Hasırın Ölü Gömme Geleneği Olarak Kullanımı: Tire Örneği 335
Züleyha USTAOGLU, XVI. Yüzyıl Osmanlı Kayıtlarına Göre Tire Kazası Toponomisi 347
Erdem ÜNVER, Seha Gidel ve Sanatı Üzerine 355
Tire Araştırmaları Sempozyumu ''Anadolu' dan Kültür İzleri" Resim Sergisi 363

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [2] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [4] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977046-Clipboard03.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 65924 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977046-Clipboard03.jpg ) [caption] => 1516977046-Clipboard03.jpg [width] => 390px [height] => 581px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977046-Clipboard03.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [5] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

Price: 30 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [6] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [8] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977240-ancient_small.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 3980 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977240-ancient_small.jpg ) [caption] => 1516977240-ancient_small.jpg [width] => 100px [height] => 151px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977240-ancient_small.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Confrenece AMITEM 2008 (2008: Ankara, Turkey)

Editors: Ünsal Yalçın, Hadi Özbal, A.Günhan Paşamehmetoğlu.

 v, 480 p. ; grap., ill., tabl. : 24 cm.

Atılım University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2.

TN 145 ANC 2008

ISBN: 9789756707203

Price: Free

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

1. Introductory contributions

2. Anatolia: mining and the use of raw materials: metal

3. Anatolia: mining and the use of raw materials: non-metal

4. Neighbours of anatolia: mining and the use of raw materials: metal and non-metal

The main topic of the conference was to examine the latest archaelogical and archaeometallurgical research on the raw metarial utilized by the early cultures in Turkey and neighbouring countries. The importance of raw materials and its trade in the development of human culture is very clear : Without salt no domestication, without metal no efficient weapons and tools, without surplus production no weath, without wealth no luxury goods.

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) [10] => stdClass Object ( [type] => clearfix [class_] => Array ( [0] => col-md-12 [1] => clearfix ) [modules] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

 

) ) ) [12] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-3 [1] => col-md-4 [2] => col-sm-4 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977329-edessaon.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 4302 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977329-edessaon.jpg ) [caption] => 1516977329-edessaon.jpg [width] => 100px [height] => 144px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/tutam-1517410940/1516977329-edessaon.jpg ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => [height] => [process] => ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-9 [1] => col-md-8 [2] => col-sm-8 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Edessa' dan Urfa' ya. Mehmet Çelik ve diğerleri.

Ankara: 2007. 2 Cilt.

I. Cilt: 

v.1, xxviii, 612 p. ; ill. : 25 cm.

II. Cilt

v.2, xv, 511p. ; ill. : 25 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 25. Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 1.)

DS 51 EDE 2007

ISBN: 9789756707166 (tk)

ISBN: 9789756707196 (v.1)

ISBN: 9789756707197 (v.2)

Price: 30.00 TL

Set Price: 60.00 TL

) [1] => stdClass Object ( [type] => accordion [module_class] => accordionGray [content] => Array ( [0] => stdClass Object ( [title] => Details [content] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Table of Contents

Cilt I

1. Dini Menkıbelerle Kutsanan ve Tahkim Edilen Şehir / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

2. Urfa ve Yöresinin İlkçağ Tarihi / Prof. Dr. Recep YILDIRIM

3. Kuruluşundan İslam Fethine Kadar Edessa'nın Siyasi Tarihi / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

4. Şehrin Yerleşimi / Dr. Şükran YAŞAR

5. Şehrin İdari ve Askeri Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

6.  Şehrin Dini Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Dr. Şükran YAŞAR

7. Şehrin Sosyo-Ekonomik Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

Cilt II

1. İslam Fethinden Osmanlı Hakimiyetine Kadar Urfa'nın Siyasi ve Sosyal Tarihi / Prof. Dr. Işın DEMİRKENT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ

2. Şehrin Kültürel Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Necati AVCI, Dr. Şükran YAŞAR

3. Şehrin Mimarisi / Öğrt. Gör. Mehmet OYMAK

) ) ) [closeAll] => 1 ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 17:26:29 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 14 [rgt] => 15 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tutam-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 55 [name_en] => Library [url] => library [type] => ) [1] => Array ( [id] => 247 [name_en] => Publications [url] => press [type] => ) ) [pages] => Array ( [3186] => Array ( [id] => 3186 [title_en] => Books [parent_id] => [site_id] => 247 [external_link] => javascript:; [lft] => 1 [rgt] => 22 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3186 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3193 [title_tr] => TÜTAM [title_en] => TÜTAM [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"heading","module_class":[],"bgClass":null,"colorClass":"colorBlue","doubleLineH":true,"tag":"h4","content":"T\u00dcRK\u0130YE TAR\u0130H ARA\u015eTIRMALARI UYGULAMA VE ARA\u015eTIRMA MERKEZ\u0130"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt1.png","\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt2.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":110364,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt1.png"},"caption":"1516976873-TireKapakCilt1.png","width":"250px","height":"372px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt1.png"},{"type":"image","size":109898,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt2.png"},"caption":"1516976873-TireKapakCilt2.png","width":"250px","height":"362px","key":1,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt2.png"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

T\u0130RE ARA\u015eTIRMALARI SEMPOZYUMU B\u0130LD\u0130R\u0130LER\u0130 C\u0130LT 1-2 \/T\u0130RE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2<\/strong><\/p>\n\n

 (2016: \u0130stanbul, Turkey)<\/strong><\/p>\n\n

Editorler\/Editos: M. Akif ERDO\u011eRU, \u015eule PFE\u0130FFER-TA\u015e<\/p>\n\n

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.<\/p>\n\n

Yay\u0131nlayanlar \/ Published by:<\/p>\n\n

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of \u0130zmir<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;<\/p>\n\n

Tak\u0131m Numaras\u0131 \/ Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0<\/p>\n\n

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )<\/p>\n\n

F\u0130YAT: <\/span><\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Cilt - 1 Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER\/CONTENT Cilt1\/ Volume 1<\/strong><\/p>\n\n

Prof. Dr. M. Akif ERDOGRU, Ege Üniversitesi \u0130zmir Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 1
\nProf. Dr. \u015eule PFEIFFER - TA\u015e, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Müdürü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 5
\nTayfur Ç\u0130ÇEK, Tire Belediye Ba\u015fkan\u0131 Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 9
\nProf. Dr. Abdurrahim ÖZGENOGLU, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 13
\nProf. Dr. Cande\u011fer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 17
\nTire Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 19
\nBeral ALACI, 1950 Seçimlerinde Tire 21
\nD. Ali ARSLAN-Mustafa ÇAGLAYANDEREL\u0130-Gülten ARSLAN, \u0130zmir'in Tire \u0130lçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi 33
\nD. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN, Dünden Bugüne Tire'nin Siyasi Yap\u0131s\u0131n\u0131n Sosyolojik
\nAnalizi: Yerel Seçim Sonuçlar\u0131 Temelinde Tire 51
\nA. Munis ARMAGAN, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunlar\u0131 69
\nAtilla AYDIN, Birinci Halk A\u011fz\u0131ndan Söz Derleme Çal\u0131\u015fmas\u0131na Tire'den Gönderilen Sözler 75
\nMehmet BA\u015eARAN-Aysun SARIBEY HAYKIRAN, Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Do\u011fumlu Memurlar107
\nEmin BA\u015eARANB\u0130LEK, Küçük Menderes Havzas\u0131 123
\nÖmer BIYIK, 47\/2 Numaral\u0131 Tire \u015eer ' iye Sicili Üzerine De\u011ferlendirmeler 141
\nH.Kamil B\u0130Ç\u0130C\u0130 , Tire Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Aç\u0131s\u0131ndan \u0130ncelenmesi.155
\nSiren BORA, XIX. Yüzy\u0131l\u0131n Son Çeyre\u011fi \u0130le XX. Yüzy\u0131l\u0131n \u0130lk Çeyre\u011fi Aras\u0131nda Jewish Colonization Association ve Allience Israelite Universelle'in Tire' deki Etkinlikleri 185
\nSiren BORA, Tire Yahudi Mezarl\u0131\u011f\u0131 211
\nMurat ÇEK\u0130LMEZ, Tire Müzesi Hellenistik ve Roma \u0130mparatorluk Dönemi Mezar Stelleri 237
\nBülent ÇEL\u0130K, XV. Yüzy\u0131l ' \u0131n Sonlar\u0131nda Tire Kazas\u0131271
\nNecat ÇET\u0130N, 1320 Y\u0131l\u0131 (1904) Son Osmanl\u0131 Nüfus Tahririnde (Say\u0131m-Yaz\u0131m ) Tire Yahudileri Kay\u0131tlar\u0131 Üzerine Genel De\u011ferlendirme . 287
\nBirsen Ç\u0130LEROGLU-Serdar Egemen NADASBA\u015e , Beledi Dokumada Yenilikçilik ve Ya\u015fat\u0131lmas\u0131na Dair Bir \u0130\u015fleyi\u015f313
\nTanju DEM\u0130R-Bülent ÇEL\u0130K, Divan-\u0131 Hümayun Kay\u0131tlar\u0131na Göre XVII. ve XVIII. Yüzy\u0131llarda Tire 323
\n\u0130lhan ERDEM, Ortaça\u011f Sonlar\u0131nda Tire ve Çevresi 341
\nM. Akif ERDOGRU, Ayd\u0131n \u0130li Tahrir Defterleri'nde Ayd\u0131no\u011fullan \u0130le \u0130lgili Kay\u0131tlar Üzerine 349
\nDerya EROL, Tire Müzesi Terrakotta Figürin Kolleksiyonu Hakk\u0131nda Ön De\u011ferlendirme 355
\nA.Levent ERTEK\u0130N, \u0130lk Ayd\u0131n Sancak Beyi Halil Yah\u015fi Bey Vak\u0131flar\u0131 ve Vak\u0131fnamesi 383
\nErtan GÖKMEN, Tire Kazas\u0131 Çamköy Temettuat Defteri \u0130ncelemesi 395<\/p>"}},{"title":"Cilt - 2 Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER \/ CONTENT Cilt2 \/ Volume 2<\/strong><\/p>\n\n

Tire Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 1
\nErtan GÖKMEN-Ömür YAZICI , Ayd\u0131n Ayniyat Defterlerinde Tire Kazas\u0131 (1866 - 18 79 ) 3
\nYusuf Turan GÜNAYDIN, Halveti \u015eeyhi Tirevi \u0130brahim b. Hamza'n\u0131n Arapça K\u0131smi Tefsiri 19
\nMustafa GÜNE\u015e, Tireli Dede Ömer Ru\u015feni ve \u015eiirleri Üzerine Bir De\u011ferlend irme 29
\nKemal Ramazan HAYKIRAN, Ayd\u0131no\u011fullar\u0131 Zaman\u0131nda Tire ve Çevresinde \u0130lmi ve Kültürel Faaliyetler 37
\nErk \u0130NGER, Bat\u0131 Anadolu Medeniyetinde Boraks Kullan\u0131m\u0131n\u0131n Madencili\u011fe Katk\u0131s\u0131 47
\nGözde KALKAN-Eren AKÇ\u0130ÇEK, Tire' nin Tak Tak Kebab\u0131 57
\nÜmran KARA, XVI. Yüzy\u0131l\u0131n Ba\u015flar\u0131nda Tire K\u0131r sal\u0131n\u0131n Ekonomik Potansiyeline Dair Gözlemler 63
\nMu stafa KAYMAKÇI-Funda ERDOGAN ATAÇ, Tire Tar\u0131m\u0131 73
\nEmine KOCA-Fatma KOÇ-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire Yöresel Kad\u0131n Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin \u0130ncelenmesi. 83
\nFatma KOÇ-Emine KOCA-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire'de Kullan\u0131lan Yöresel K\u0131sa Kad\u0131n Üstlüklerinin Biçimsel Özelliklerinin \u0130ncelenmesi 97
\nEnver KONUKÇU, Ayd\u0131n \u0130li 'nin Ge li\u015f iminde Ayd\u0131n Bey 109
\nElif Charlotte NE LSON KELE \u015e , Tanzimattan Cumhuriyete Tire'de Araz i Kullan\u0131m\u0131 119
\nGülhan ÖZBAYOGLU, \u0130zmir Civar\u0131 Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli 137
\nCihan ÖZGÜ N , Kent Kimli\u011fi Üze rine Bir Yakla\u015f\u0131m: X IX. Yüzy \u0131l\u0131n Sonlar\u0131nda Tire'de Konut D\u0131\u015f\u0131 Yap\u0131 Varl\u0131klar\u0131 149
\nAli ÖZKAN, Arkeolojik Veriler I\u015f\u0131\u011f\u0131nda Kaystros Havzas\u0131 'nda Bir Yerle\u015fim: Teira\/ Tire 171
\n\u015eule PFEIFFE R-TA \u015e, \u015eeyh Bedrettin, Ayd\u0131no\u011flu Cüneyd Bey, Karamano\u011fullar\u0131 ve Osmanl\u0131ya Dire ni\u015fin Propoganda Arac\u0131 Olarak Tire Kartal\u0131 193
\nOlcay PULLUKÇUOGLU YAPUCU, Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire 209
\nPeter RUGGENDORFER, The Mausoleum of Belevi - new insights on dedication and chronology 219
\nAysun SARIBEY HAYKIRAN-Mehmet BA\u015eARAN, H. 1246\/M. 1831 tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin De\u011ferlendirilmesi 245
\nUmut SOYSAL-Ülgen UYAR, Arap P\u0131nar\u0131 Mahallesi'nin Nüfus ve Demografik Yap\u0131s\u0131 271
\nUmut SOYSAL, Tire'deki Rum ve Musevi Mektebleri Hakk\u0131nda Bir Ara\u015ft\u0131rma 283
\nUmut SOYSAL, \u015eu'ara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik\/Bibliyografik Kaynaklar\u0131n I\u015f\u0131\u011f\u0131nda Tireli Divan \u015eairleri 299
\nPelin TA\u015e, Antik Dönemden Günümüze Has\u0131r\u0131n Ölü Gömme Gelene\u011fi Olarak Kullan\u0131m\u0131: Tire Örne\u011fi 335
\nZüleyha USTAOGLU, XVI. Yüzy\u0131l Osmanl\u0131 Kay\u0131tlar\u0131na Göre Tire Kazas\u0131 Toponomisi 347
\nErdem ÜNVER, Seha Gidel ve Sanat\u0131 Üzerine 355
\nTire Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Sempozyumu ''Anadolu' dan Kültür \u0130zleri" Resim Sergisi 363<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977046-Clipboard03.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":65924,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977046-Clipboard03.jpg"},"caption":"1516977046-Clipboard03.jpg","width":"390px","height":"581px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977046-Clipboard03.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .<\/strong><\/p>\n\n

Ankara : At\u0131l\u0131m Üniversitesi, 2011.<\/p>\n\n

xiii, 432 p. ; 24 cm.<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 38. Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Yay\u0131nlar\u0131; 2)<\/p>\n\n

PJ 5423 ÇEL 2011<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707326<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 30 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

1. Süryanca' n\u0131n erken tarihi<\/p>\n\n

2. Yaz\u0131\/Yaz\u0131m sitemi ve sesbilim<\/p>\n\n

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi<\/p>\n\n

4. Fiiller<\/p>\n\n

5. Fiil Çekim Tablolar\u0131 <\/p>\n\n

6. Cümle ve kelime yap\u0131s\u0131 analizleri<\/p>\n\n

7. Süryanca-Türkçe sözlük<\/p>\n\n

8. Türkçe-Süryanca sözlük<\/p>\n\n

\u0130nsanl\u0131\u011f\u0131n en eski dillerinden biri olan ve hala varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Ayn\u0131 zamanda pek çok kutsal metnin yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dil olan Süryanca’n\u0131n tan\u0131t\u0131lmas\u0131, ö\u011fretilmesi ve gelecek ku\u015faklara aktar\u0131lmas\u0131 hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anla\u015f\u0131lmas\u0131 aç\u0131s\u0131ndan önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin 38. yay\u0131n\u0131 olarak kültürümüze kazand\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977240-ancient_small.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3980,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977240-ancient_small.jpg"},"caption":"1516977240-ancient_small.jpg","width":"100px","height":"151px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977240-ancient_small.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Confrenece AMITEM 2008 (2008: Ankara, Turkey)<\/strong><\/p>\n\n

Editors: Ünsal Yalç\u0131n, Hadi Özbal, A.Günhan Pa\u015famehmeto\u011flu.<\/p>\n\n

 v, 480 p. ; grap., ill., tabl. : 24 cm.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2.<\/p>\n\n

TN 145 ANC 2008<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707203<\/p>\n\n

F\u0130YAT: Ücretsiz<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n

1. Introductory contributions<\/p>\n\n

2. Anatolia: mining and the use of raw materials: metal<\/p>\n\n

3. Anatolia: mining and the use of raw materials: non-metal<\/p>\n\n

4. Neighbours of anatolia: mining and the use of raw materials: metal and non-metal<\/p>\n\n

The main topic of the conference was to examine the latest archaelogical and archaeometallurgical research on the raw metarial utilized by the early cultures in Turkey and neighbouring countries. The importance of raw materials and its trade in the development of human culture is very clear : Without salt no domestication, without metal no efficient weapons and tools, without surplus production no weath, without wealth no luxury goods.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977329-edessaon.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":4302,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977329-edessaon.jpg"},"caption":"1516977329-edessaon.jpg","width":"100px","height":"144px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977329-edessaon.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Edessa' dan Urfa' ya. Mehmet Çelik ve di\u011ferleri.<\/strong><\/p>\n\n

Ankara: 2007. 2 Cilt.<\/p>\n\n

I. Cilt: <\/p>\n\n

v.1, xxviii, 612 p. ; ill. : 25 cm.<\/p>\n\n

II. Cilt<\/p>\n\n

v.2, xv, 511p. ; ill. : 25 cm.<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 25. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Yay\u0131nlar\u0131; 1.)<\/p>\n\n

DS 51 EDE 2007<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707166 (tk)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707196 (v.1)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707197 (v.2)<\/p>\n\n

F\u0130YAT: 30.00 TL<\/p>\n\n

TAKIM F\u0130YATI: 60.00 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Detayl\u0131 \u0130ncele","content":{"type":"ckeditor","content":"

\u0130Ç\u0130NDEK\u0130LER<\/span><\/strong><\/p>\n\n

Cilt I<\/p>\n\n

1. Dini Menk\u0131belerle Kutsanan ve Tahkim Edilen \u015eehir \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

2. Urfa ve Yöresinin \u0130lkça\u011f Tarihi \/ Prof. Dr. Recep YILDIRIM<\/p>\n\n

3. Kurulu\u015fundan \u0130slam Fethine Kadar Edessa'n\u0131n Siyasi Tarihi \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

4. \u015eehrin Yerle\u015fimi \/ Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

5. \u015eehrin \u0130dari ve Askeri Yap\u0131s\u0131 \/ Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

6.  \u015eehrin Dini Yap\u0131s\u0131 \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Prof. Dr. \u015einasi GÜNDÜZ, Dr. \u015eükran YA\u015eAR
\n
\n7. \u015eehrin Sosyo-Ekonomik Yap\u0131s\u0131 \/ Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

Cilt II<\/p>\n\n

1. \u0130slam Fethinden Osmanl\u0131 Hakimiyetine Kadar Urfa'n\u0131n Siyasi ve Sosyal Tarihi \/ Prof. Dr. I\u015f\u0131n DEM\u0130RKENT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ<\/p>\n\n

2. \u015eehrin Kültürel Yap\u0131s\u0131 \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Prof. Dr. \u015einasi GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Necati AVCI, Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

3. \u015eehrin Mimarisi \/ Ö\u011frt. Gör. Mehmet OYMAK<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"owl-carousel","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt1.png","\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt2.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":110364,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt1.png"},"caption":"1516976873-TireKapakCilt1.png","width":"250px","height":"372px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt1.png"},{"type":"image","size":109898,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt2.png"},"caption":"1516976873-TireKapakCilt2.png","width":"250px","height":"362px","key":1,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516976873-TireKapakCilt2.png"}]},"settings":{"items":1,"padding":0,"margin":0,"responsive":[],"autoplay":false,"autoplayTimeout":5000,"center":false,"mouseDrag":true,"touchDrag":true,"pullDrag":true,"freeDrag":false,"stagePadding":0,"merge":false,"mergeFit":true,"autoWidth":false,"startPosition":0,"URLhashListener":false,"nav":false,"rewind":true,"dots":true,"dotsEach":false,"autoplayHoverPause":false,"loop":false,"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

T\u0130RE ARA\u015eTIRMALARI SEMPOZYUMU B\u0130LD\u0130R\u0130LER\u0130 C\u0130LT 1-2 \/T\u0130RE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2<\/strong><\/p>\n\n

 (2016: \u0130stanbul, Turkey)<\/strong><\/p>\n\n

Editorler\/Editos: M. Akif ERDO\u011eRU, \u015eule PFE\u0130FFER-TA\u015e<\/p>\n\n

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.<\/p>\n\n

Yay\u0131nlayanlar \/ Published by:<\/p>\n\n

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of \u0130zmir<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;<\/p>\n\n

Tak\u0131m Numaras\u0131 \/ Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0<\/p>\n\n

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Volume - 1 Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

CONTENT Volume 1<\/strong><\/p>\n\n

Prof. Dr. M. Akif ERDOGRU, Ege Üniversitesi \u0130zmir Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 1
\nProf. Dr. \u015eule PFEIFFER - TA\u015e, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Müdürü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 5
\nTayfur Ç\u0130ÇEK, Tire Belediye Ba\u015fkan\u0131 Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 9
\nProf. Dr. Abdurrahim ÖZGENOGLU, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 13
\nProf. Dr. Cande\u011fer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Aç\u0131l\u0131\u015f Konu\u015fmas\u0131 17
\nTire Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 19
\nBeral ALACI, 1950 Seçimlerinde Tire 21
\nD. Ali ARSLAN-Mustafa ÇAGLAYANDEREL\u0130-Gülten ARSLAN, \u0130zmir'in Tire \u0130lçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi 33
\nD. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN, Dünden Bugüne Tire'nin Siyasi Yap\u0131s\u0131n\u0131n Sosyolojik
\nAnalizi: Yerel Seçim Sonuçlar\u0131 Temelinde Tire 51
\nA. Munis ARMAGAN, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunlar\u0131 69
\nAtilla AYDIN, Birinci Halk A\u011fz\u0131ndan Söz Derleme Çal\u0131\u015fmas\u0131na Tire'den Gönderilen Sözler 75
\nMehmet BA\u015eARAN-Aysun SARIBEY HAYKIRAN, Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Do\u011fumlu Memurlar107
\nEmin BA\u015eARANB\u0130LEK, Küçük Menderes Havzas\u0131 123
\nÖmer BIYIK, 47\/2 Numaral\u0131 Tire \u015eer ' iye Sicili Üzerine De\u011ferlendirmeler 141
\nH.Kamil B\u0130Ç\u0130C\u0130 , Tire Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Aç\u0131s\u0131ndan \u0130ncelenmesi.155
\nSiren BORA, XIX. Yüzy\u0131l\u0131n Son Çeyre\u011fi \u0130le XX. Yüzy\u0131l\u0131n \u0130lk Çeyre\u011fi Aras\u0131nda Jewish Colonization Association ve Allience Israelite Universelle'in Tire' deki Etkinlikleri 185
\nSiren BORA, Tire Yahudi Mezarl\u0131\u011f\u0131 211
\nMurat ÇEK\u0130LMEZ, Tire Müzesi Hellenistik ve Roma \u0130mparatorluk Dönemi Mezar Stelleri 237
\nBülent ÇEL\u0130K, XV. Yüzy\u0131l ' \u0131n Sonlar\u0131nda Tire Kazas\u0131271
\nNecat ÇET\u0130N, 1320 Y\u0131l\u0131 (1904) Son Osmanl\u0131 Nüfus Tahririnde (Say\u0131m-Yaz\u0131m ) Tire Yahudileri Kay\u0131tlar\u0131 Üzerine Genel De\u011ferlendirme . 287
\nBirsen Ç\u0130LEROGLU-Serdar Egemen NADASBA\u015e , Beledi Dokumada Yenilikçilik ve Ya\u015fat\u0131lmas\u0131na Dair Bir \u0130\u015fleyi\u015f313
\nTanju DEM\u0130R-Bülent ÇEL\u0130K, Divan-\u0131 Hümayun Kay\u0131tlar\u0131na Göre XVII. ve XVIII. Yüzy\u0131llarda Tire 323
\n\u0130lhan ERDEM, Ortaça\u011f Sonlar\u0131nda Tire ve Çevresi 341
\nM. Akif ERDOGRU, Ayd\u0131n \u0130li Tahrir Defterleri'nde Ayd\u0131no\u011fullan \u0130le \u0130lgili Kay\u0131tlar Üzerine 349
\nDerya EROL, Tire Müzesi Terrakotta Figürin Kolleksiyonu Hakk\u0131nda Ön De\u011ferlendirme 355
\nA.Levent ERTEK\u0130N, \u0130lk Ayd\u0131n Sancak Beyi Halil Yah\u015fi Bey Vak\u0131flar\u0131 ve Vak\u0131fnamesi 383
\nErtan GÖKMEN, Tire Kazas\u0131 Çamköy Temettuat Defteri \u0130ncelemesi 395<\/p>"}},{"title":"Volume - 2 Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

CONTENT Volume 2<\/strong><\/p>\n\n

Tire Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 1
\nErtan GÖKMEN-Ömür YAZICI , Ayd\u0131n Ayniyat Defterlerinde Tire Kazas\u0131 (1866 - 18 79 ) 3
\nYusuf Turan GÜNAYDIN, Halveti \u015eeyhi Tirevi \u0130brahim b. Hamza'n\u0131n Arapça K\u0131smi Tefsiri 19
\nMustafa GÜNE\u015e, Tireli Dede Ömer Ru\u015feni ve \u015eiirleri Üzerine Bir De\u011ferlend irme 29
\nKemal Ramazan HAYKIRAN, Ayd\u0131no\u011fullar\u0131 Zaman\u0131nda Tire ve Çevresinde \u0130lmi ve Kültürel Faaliyetler 37
\nErk \u0130NGER, Bat\u0131 Anadolu Medeniyetinde Boraks Kullan\u0131m\u0131n\u0131n Madencili\u011fe Katk\u0131s\u0131 47
\nGözde KALKAN-Eren AKÇ\u0130ÇEK, Tire' nin Tak Tak Kebab\u0131 57
\nÜmran KARA, XVI. Yüzy\u0131l\u0131n Ba\u015flar\u0131nda Tire K\u0131r sal\u0131n\u0131n Ekonomik Potansiyeline Dair Gözlemler 63
\nMu stafa KAYMAKÇI-Funda ERDOGAN ATAÇ, Tire Tar\u0131m\u0131 73
\nEmine KOCA-Fatma KOÇ-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire Yöresel Kad\u0131n Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin \u0130ncelenmesi. 83
\nFatma KOÇ-Emine KOCA-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire'de Kullan\u0131lan Yöresel K\u0131sa Kad\u0131n Üstlüklerinin Biçimsel Özelliklerinin \u0130ncelenmesi 97
\nEnver KONUKÇU, Ayd\u0131n \u0130li 'nin Ge li\u015f iminde Ayd\u0131n Bey 109
\nElif Charlotte NE LSON KELE \u015e , Tanzimattan Cumhuriyete Tire'de Araz i Kullan\u0131m\u0131 119
\nGülhan ÖZBAYOGLU, \u0130zmir Civar\u0131 Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli 137
\nCihan ÖZGÜ N , Kent Kimli\u011fi Üze rine Bir Yakla\u015f\u0131m: X IX. Yüzy \u0131l\u0131n Sonlar\u0131nda Tire'de Konut D\u0131\u015f\u0131 Yap\u0131 Varl\u0131klar\u0131 149
\nAli ÖZKAN, Arkeolojik Veriler I\u015f\u0131\u011f\u0131nda Kaystros Havzas\u0131 'nda Bir Yerle\u015fim: Teira\/ Tire 171
\n\u015eule PFEIFFE R-TA \u015e, \u015eeyh Bedrettin, Ayd\u0131no\u011flu Cüneyd Bey, Karamano\u011fullar\u0131 ve Osmanl\u0131ya Dire ni\u015fin Propoganda Arac\u0131 Olarak Tire Kartal\u0131 193
\nOlcay PULLUKÇUOGLU YAPUCU, Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire 209
\nPeter RUGGENDORFER, The Mausoleum of Belevi - new insights on dedication and chronology 219
\nAysun SARIBEY HAYKIRAN-Mehmet BA\u015eARAN, H. 1246\/M. 1831 tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin De\u011ferlendirilmesi 245
\nUmut SOYSAL-Ülgen UYAR, Arap P\u0131nar\u0131 Mahallesi'nin Nüfus ve Demografik Yap\u0131s\u0131 271
\nUmut SOYSAL, Tire'deki Rum ve Musevi Mektebleri Hakk\u0131nda Bir Ara\u015ft\u0131rma 283
\nUmut SOYSAL, \u015eu'ara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik\/Bibliyografik Kaynaklar\u0131n I\u015f\u0131\u011f\u0131nda Tireli Divan \u015eairleri 299
\nPelin TA\u015e, Antik Dönemden Günümüze Has\u0131r\u0131n Ölü Gömme Gelene\u011fi Olarak Kullan\u0131m\u0131: Tire Örne\u011fi 335
\nZüleyha USTAOGLU, XVI. Yüzy\u0131l Osmanl\u0131 Kay\u0131tlar\u0131na Göre Tire Kazas\u0131 Toponomisi 347
\nErdem ÜNVER, Seha Gidel ve Sanat\u0131 Üzerine 355
\nTire Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Sempozyumu ''Anadolu' dan Kültür \u0130zleri" Resim Sergisi 363<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977046-Clipboard03.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":65924,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977046-Clipboard03.jpg"},"caption":"1516977046-Clipboard03.jpg","width":"390px","height":"581px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977046-Clipboard03.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .<\/strong><\/p>\n\n

Ankara : At\u0131l\u0131m Üniversitesi, 2011.<\/p>\n\n

xiii, 432 p. ; 24 cm.<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 38. Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Yay\u0131nlar\u0131; 2)<\/p>\n\n

PJ 5423 ÇEL 2011<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707326<\/p>\n\n

Price: 30 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

1. Süryanca' n\u0131n erken tarihi<\/p>\n\n

2. Yaz\u0131\/Yaz\u0131m sitemi ve sesbilim<\/p>\n\n

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi<\/p>\n\n

4. Fiiller<\/p>\n\n

5. Fiil Çekim Tablolar\u0131 <\/p>\n\n

6. Cümle ve kelime yap\u0131s\u0131 analizleri<\/p>\n\n

7. Süryanca-Türkçe sözlük<\/p>\n\n

8. Türkçe-Süryanca sözlük<\/p>\n\n

\u0130nsanl\u0131\u011f\u0131n en eski dillerinden biri olan ve hala varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Ayn\u0131 zamanda pek çok kutsal metnin yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dil olan Süryanca’n\u0131n tan\u0131t\u0131lmas\u0131, ö\u011fretilmesi ve gelecek ku\u015faklara aktar\u0131lmas\u0131 hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anla\u015f\u0131lmas\u0131 aç\u0131s\u0131ndan önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin 38. yay\u0131n\u0131 olarak kültürümüze kazand\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977240-ancient_small.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":3980,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977240-ancient_small.jpg"},"caption":"1516977240-ancient_small.jpg","width":"100px","height":"151px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977240-ancient_small.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Confrenece AMITEM 2008 (2008: Ankara, Turkey)<\/strong><\/p>\n\n

Editors: Ünsal Yalç\u0131n, Hadi Özbal, A.Günhan Pa\u015famehmeto\u011flu.<\/p>\n\n

 v, 480 p. ; grap., ill., tabl. : 24 cm.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2.<\/p>\n\n

TN 145 ANC 2008<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707203<\/p>\n\n

Price: Free<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

1. Introductory contributions<\/p>\n\n

2. Anatolia: mining and the use of raw materials: metal<\/p>\n\n

3. Anatolia: mining and the use of raw materials: non-metal<\/p>\n\n

4. Neighbours of anatolia: mining and the use of raw materials: metal and non-metal<\/p>\n\n

The main topic of the conference was to examine the latest archaelogical and archaeometallurgical research on the raw metarial utilized by the early cultures in Turkey and neighbouring countries. The importance of raw materials and its trade in the development of human culture is very clear : Without salt no domestication, without metal no efficient weapons and tools, without surplus production no weath, without wealth no luxury goods.<\/p>"}}],"closeAll":true}]},{"type":"clearfix","class_":["col-md-12","clearfix"],"modules":[]},{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"


\n

 <\/p>"}]},{"class_":["col-lg-3","col-md-4","col-sm-4","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977329-edessaon.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":4302,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977329-edessaon.jpg"},"caption":"1516977329-edessaon.jpg","width":"100px","height":"144px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/tutam-1517410940\/1516977329-edessaon.jpg"}]},"settings":{"width":null,"height":null,"process":null}}]},{"class_":["col-lg-9","col-md-8","col-sm-8","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Edessa' dan Urfa' ya. Mehmet Çelik ve di\u011ferleri.<\/strong><\/p>\n\n

Ankara: 2007. 2 Cilt.<\/p>\n\n

I. Cilt: <\/p>\n\n

v.1, xxviii, 612 p. ; ill. : 25 cm.<\/p>\n\n

II. Cilt<\/p>\n\n

v.2, xv, 511p. ; ill. : 25 cm.<\/p>\n\n

(At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yay\u0131nlar\u0131; 25. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Türkiye Tarih Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Yay\u0131nlar\u0131; 1.)<\/p>\n\n

DS 51 EDE 2007<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707166 (tk)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707196 (v.1)<\/p>\n\n

ISBN: 9789756707197 (v.2)<\/p>\n\n

Price: 30.00 TL<\/p>\n\n

Set Price: 60.00 TL<\/p>"},{"type":"accordion","module_class":"accordionGray","content":[{"title":"Details","content":{"type":"ckeditor","content":"

Table of Contents<\/strong><\/p>\n\n

Cilt I<\/p>\n\n

1. Dini Menk\u0131belerle Kutsanan ve Tahkim Edilen \u015eehir \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

2. Urfa ve Yöresinin \u0130lkça\u011f Tarihi \/ Prof. Dr. Recep YILDIRIM<\/p>\n\n

3. Kurulu\u015fundan \u0130slam Fethine Kadar Edessa'n\u0131n Siyasi Tarihi \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

4. \u015eehrin Yerle\u015fimi \/ Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

5. \u015eehrin \u0130dari ve Askeri Yap\u0131s\u0131 \/ Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

6.  \u015eehrin Dini Yap\u0131s\u0131 \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Prof. Dr. \u015einasi GÜNDÜZ, Dr. \u015eükran YA\u015eAR
\n
\n7. \u015eehrin Sosyo-Ekonomik Yap\u0131s\u0131 \/ Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

Cilt II<\/p>\n\n

1. \u0130slam Fethinden Osmanl\u0131 Hakimiyetine Kadar Urfa'n\u0131n Siyasi ve Sosyal Tarihi \/ Prof. Dr. I\u015f\u0131n DEM\u0130RKENT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ<\/p>\n\n

2. \u015eehrin Kültürel Yap\u0131s\u0131 \/ Prof. Dr. Mehmet ÇEL\u0130K, Prof. Dr. \u015einasi GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Necati AVCI, Dr. \u015eükran YA\u015eAR<\/p>\n\n

3. \u015eehrin Mimarisi \/ Ö\u011frt. Gör. Mehmet OYMAK<\/p>"}}],"closeAll":true}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 247 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-26 17:26:29 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:17 [parent_id] => 3186 [lft] => 14 [rgt] => 15 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => tutam-1517410940 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 247 [url] => press [name_en] => Publications [type_id] => 19 [parent_id] => 55 [lft] => 313 [rgt] => 314 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 247 [url] => press [name_en] => Publications [type_id] => 19 [parent_id] => 55 [lft] => 313 [rgt] => 314 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1