1516977454-Clipboard06.jpg

Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan.

Ankara: Adalet Yayınevi, 2010.

x, 941 p. ; 25 cm. 

KKX 2070 PRO 2010

ISBN: 9786054378975

Table of Contents

1. Önsöz

2. Sunuş

3. Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun yaşam öyküsü

4.  Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' nun edebi eserlerinden bazı örnekler

5.Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu' na ithafen yazılan edebi eserler

 • Yargıç Eray Karınca / "Yalnızlığım Dağ Geceleri"
 • Yargıç Eray Karınca / "Altın Diş"
 • Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin / "İsimsiz bir renk"
 • Arş. Gör. Özge Yücel / "Esintiler"

6. Kamu Hukuku

 • Prof. Dr. Füsun Arsava / Alman anayasası ışığında avrupa tutuklama emrine getirilen yorum
 • Prof. Dr. Nami Çağan / Anayasa mahkemesine göre zamanaşımının durması
 • Prof. Dr. Anıl Çeçen / Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın temel normu
 • Prof. Dr. Mustafa Erdoğan / Hukuk ve siyaset ilişkisi bağlamında Türk Anayasa Mahkemesi' nin laiklik politkası
 • Prof. Dr. Cem Eroğul / Siyasal partilere devlet yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararları
 • Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz / Ulusalüstü insan hakları hukukunda ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi bağlamında "özel ömlemler", "geçici özel önlemler", "pozitif edim" ve destekleyici edim"
 • Av. Ömer Gören / Anayasal vergi ödevi, anayasal mükellef hakları ile dengelenmelidir
 • Prof. Dr. Kemal Gözler / 1982 Anayasası' na göre din eğitim ve öğretimi
 • Doç. Dr. Ece Göztepe / Federal Alman Anayasası' nda güvensizlik oyu sonucu yasama meclisinin feshi kurumu
 • Cumhuriyet Savcısı Kamuran Kaya / Kasten insan öldürme ve kasten insan öldürmenin nitelikli hallerinden töre ve kan gütme saiki
 • Arş. Gör. Abbas Kılıç / İfade özgürlüğüne sanatsal çizgiden bir bakış: siyaset-karikatür ilişkisinde bir sınırlandırma mekanizması olarak manevi tazminat
 • Prof. Dr. Levent Köker / Egemenliği tartışmak: yeni kavramsallaştırmalar ışığında Türkiye' nin anayasa sorunu
 • Prof. Dr. Erdal Onar - Doç. Dr. Levent Gönenç / 1982 Anayasası' nın ara seçime ilişkin 78. maddesine 2002 yılında eklenen fıkra üzerine düşünceler
 • Prof. Dr. Merih Öden / Anayasa hukuku açısından çekişmesiz yargı
 • Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan / Yasama faaliyetinin sınırı olarak hukuk devleti
 • Prof. Dr. Fazıl Sağlam / Anayasa ve değişmez kurallar
 • Öğr. Gör. D. Çiğdem Sever / İdare hukukunda hukukun genel ilkelerinin uygulanışı 
 • Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sezer / Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne dilekçe ile başvuru hakkı
 • Arş. Gör. Çağıl Süt / Mali eylem görev gücü ile Türkiye ilişkileri
 • Arş. Gör. A. Aslı Şimşek / Basının ve basın özgürlüğünün Türkiye' nin modernleşmesine etkisi
 • Arş. Gör. Tolga Şirin / "Hukukun üstünlüğü" (rule of law) ve "hukuk devleti" (rechtsstaat) : aralarında fark var mı?
 • Prof. Dr. Mehmet Turhan / Hakların çatışması 
 • Prof. Dr. Oktay Uygun / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından anayasanın değiştirilemez hükümleri

7. Özel Hukuk

 • Öğr. Gör. Doğa Aydoğan Elçin / Patent hakları ve telif haklarının korunması alanında, mahkemelerin milletlerarası yetkisinin karşılaştırılması
 • Öğr. Gör. Serdar Hızır / Banka teminat mektubunun meydana getirdiği teminat ilişkisi
 • Arş. Gör. Serap Özbey / Vasiyetnamenin yorumu
 • Öğr. Gör. Tuncay Songör / 4054 Sayılı rekabetin korunması hakkında kanun kapsamında aktif işbirliği yönetmeliğinin değerlendirilmesi
 • Prof. Dr. Sarper Süzek / İşverenin işçiyi gözetme borcu
 • Arş. Gör. Özge Yücel / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' ne göre kamulaştırnasız el atma

8. Hukuk Eğitimi

 • Öğr. Gör. Tamer Bozkurt / Hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri üzerine düşünce ve öneriler

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, kitabın önsözünde, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu için şöyle diyor;

“...Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu, binlerce öğrencisinin yanısıra çok sayıda asistanın ve öğretim üyesinin yetişmesine katkıda bulundu... Karamustafaoğlu, her zaman yenileşmeye yeniliklere açık bir hukukçu oldu. O’nun değişmeyen özelliği ise “Atatürkçü, Cumhuriyetçi” kimliğinden ödün vermemesidir...”

Kitap; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’nun yaşam öyküsü, yayınları ve edebi eserlerinden örneklerle başlıyor. İkinci bölümde; Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na ithafen yazılan edebi eserler ve son bölümde üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının Kamu Hukuku, özel hukuk ve hukuk eğitimi konularındaki makalelerine yer veriliyor.