TÜRKİYE TARİH ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TİRE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ CİLT 1-2 /TİRE RESEARCH SYMPOSIUM PROCEEDINGSVOLUME 1-2

 

 (2016: İstanbul, Turkey)

Editorler/Editos: M. Akif ERDOĞRU, Şule PFEİFFER-TAŞ

 v, 451 p. ; grap., ill., tabl. : 29,7 cm.

Yayınlayanlar / Published by:

Ege Üniversity - Reserach and Application Center of İzmir

Atılım University - Research and Applications Center of Historial Studies of Turkey;

Takım Numarası / Volume 1-2 ISBN: 978-605-63415-4-0

ISBN:978-605-63415-5-7(Cilt 1 )

FİYAT:

İÇİNDEKİLER/CONTENT Cilt1/ Volume 1

Prof. Dr. M. Akif ERDOGRU, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 1
Prof. Dr. Şule PFEIFFER - TAŞ, Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Açılış Konuşması 5
Tayfur ÇİÇEK, Tire Belediye Başkanı Açılış Konuşması 9
Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOGLU, Atılım Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 13
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ, Ege Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 17
Tire Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 19
Beral ALACI, 1950 Seçimlerinde Tire 21
D. Ali ARSLAN-Mustafa ÇAGLAYANDERELİ-Gülten ARSLAN, İzmir'in Tire İlçesinin Nüfusunun Sosyolojik Analizi 33
D. Ali ARSLAN-Gülten ARSLAN, Dünden Bugüne Tire'nin Siyasi Yapısının Sosyolojik
Analizi: Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tire 51
A. Munis ARMAGAN, Tire Tarihinin Bilimsel Sorunları 69
Atilla AYDIN, Birinci Halk Ağzından Söz Derleme Çalışmasına Tire'den Gönderilen Sözler 75
Mehmet BAŞARAN-Aysun SARIBEY HAYKIRAN, Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar107
Emin BAŞARANBİLEK, Küçük Menderes Havzası 123
Ömer BIYIK, 47/2 Numaralı Tire Şer ' iye Sicili Üzerine Değerlendirmeler 141
H.Kamil BİÇİCİ , Tire Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Açısından İncelenmesi.155
Siren BORA, XIX. Yüzyılın Son Çeyreği İle XX. Yüzyılın İlk Çeyreği Arasında Jewish Colonization Association ve Allience Israelite Universelle'in Tire' deki Etkinlikleri 185
Siren BORA, Tire Yahudi Mezarlığı 211
Murat ÇEKİLMEZ, Tire Müzesi Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi Mezar Stelleri 237
Bülent ÇELİK, XV. Yüzyıl ' ın Sonlarında Tire Kazası271
Necat ÇETİN, 1320 Yılı (1904) Son Osmanlı Nüfus Tahririnde (Sayım-Yazım ) Tire Yahudileri Kayıtları Üzerine Genel Değerlendirme . 287
Birsen ÇİLEROGLU-Serdar Egemen NADASBAŞ , Beledi Dokumada Yenilikçilik ve Yaşatılmasına Dair Bir İşleyiş313
Tanju DEMİR-Bülent ÇELİK, Divan-ı Hümayun Kayıtlarına Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Tire 323
İlhan ERDEM, Ortaçağ Sonlarında Tire ve Çevresi 341
M. Akif ERDOGRU, Aydın İli Tahrir Defterleri'nde Aydınoğullan İle İlgili Kayıtlar Üzerine 349
Derya EROL, Tire Müzesi Terrakotta Figürin Kolleksiyonu Hakkında Ön Değerlendirme 355
A.Levent ERTEKİN, İlk Aydın Sancak Beyi Halil Yahşi Bey Vakıfları ve Vakıfnamesi 383
Ertan GÖKMEN, Tire Kazası Çamköy Temettuat Defteri İncelemesi 395

İÇİNDEKİLER / CONTENT Cilt2 / Volume 2

Tire Araştırmaları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu 1
Ertan GÖKMEN-Ömür YAZICI , Aydın Ayniyat Defterlerinde Tire Kazası (1866 - 18 79 ) 3
Yusuf Turan GÜNAYDIN, Halveti Şeyhi Tirevi İbrahim b. Hamza'nın Arapça Kısmi Tefsiri 19
Mustafa GÜNEŞ, Tireli Dede Ömer Ruşeni ve Şiirleri Üzerine Bir Değerlend irme 29
Kemal Ramazan HAYKIRAN, Aydınoğulları Zamanında Tire ve Çevresinde İlmi ve Kültürel Faaliyetler 37
Erk İNGER, Batı Anadolu Medeniyetinde Boraks Kullanımının Madenciliğe Katkısı 47
Gözde KALKAN-Eren AKÇİÇEK, Tire' nin Tak Tak Kebabı 57
Ümran KARA, XVI. Yüzyılın Başlarında Tire Kır salının Ekonomik Potansiyeline Dair Gözlemler 63
Mu stafa KAYMAKÇI-Funda ERDOGAN ATAÇ, Tire Tarımı 73
Emine KOCA-Fatma KOÇ-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire Yöresel Kadın Alt Beden Giysilerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi. 83
Fatma KOÇ-Emine KOCA-Zeynep KIRKINCIOGLU, Tire'de Kullanılan Yöresel Kısa Kadın Üstlüklerinin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi 97
Enver KONUKÇU, Aydın İli 'nin Ge liş iminde Aydın Bey 109
Elif Charlotte NE LSON KELE Ş , Tanzimattan Cumhuriyete Tire'de Araz i Kullanımı 119
Gülhan ÖZBAYOGLU, İzmir Civarı Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli 137
Cihan ÖZGÜ N , Kent Kimliği Üze rine Bir Yaklaşım: X IX. Yüzy ılın Sonlarında Tire'de Konut Dışı Yapı Varlıkları 149
Ali ÖZKAN, Arkeolojik Veriler Işığında Kaystros Havzası 'nda Bir Yerleşim: Teira/ Tire 171
Şule PFEIFFE R-TA Ş, Şeyh Bedrettin, Aydınoğlu Cüneyd Bey, Karamanoğulları ve Osmanlıya Dire nişin Propoganda Aracı Olarak Tire Kartalı 193
Olcay PULLUKÇUOGLU YAPUCU, Bir Ticaret Merkezi Olarak Tire 209
Peter RUGGENDORFER, The Mausoleum of Belevi - new insights on dedication and chronology 219
Aysun SARIBEY HAYKIRAN-Mehmet BAŞARAN, H. 1246/M. 1831 tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi 245
Umut SOYSAL-Ülgen UYAR, Arap Pınarı Mahallesi'nin Nüfus ve Demografik Yapısı 271
Umut SOYSAL, Tire'deki Rum ve Musevi Mektebleri Hakkında Bir Araştırma 283
Umut SOYSAL, Şu'ara Tezkireleri ve Mevcut Biyografik/Bibliyografik Kaynakların Işığında Tireli Divan Şairleri 299
Pelin TAŞ, Antik Dönemden Günümüze Hasırın Ölü Gömme Geleneği Olarak Kullanımı: Tire Örneği 335
Züleyha USTAOGLU, XVI. Yüzyıl Osmanlı Kayıtlarına Göre Tire Kazası Toponomisi 347
Erdem ÜNVER, Seha Gidel ve Sanatı Üzerine 355
Tire Araştırmaları Sempozyumu ''Anadolu' dan Kültür İzleri" Resim Sergisi 363

Süryanca Dilbilgisi. Mehmet Çelik, Mehmet Sait Toprak .

1516977046-Clipboard03.jpg

Ankara : Atılım Üniversitesi, 2011.

xiii, 432 p. ; 24 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 38. Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 2)

PJ 5423 ÇEL 2011

ISBN: 9789756707326

FİYAT: 30 TL

İÇİNDEKİLER

1. Süryanca' nın erken tarihi

2. Yazı/Yazım sitemi ve sesbilim

3. Biçimbilim-Sarf bilgisi

4. Fiiller

5. Fiil Çekim Tabloları 

6. Cümle ve kelime yapısı analizleri

7. Süryanca-Türkçe sözlük

8. Türkçe-Süryanca sözlük

İnsanlığın en eski dillerinden biri olan ve hala varlığını sürdürmekte olan Süryanca, Anadolu’nun zenginliklerinden biridir. Aynı zamanda pek çok kutsal metnin yazıldığı dil olan Süryanca’nın tanıtılması, öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hem bilimsel bir zorunluluktur hem de kültür tarihimizin anlaşılması açısından önemlidir. Bu amaca hizmet eden eser, Atılım Üniversitesi’nin 38. yayını olarak kültürümüze kazandırılmıştır.

Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean : International Confrenece AMITEM 2008 (2008: Ankara, Turkey)

1516977240-ancient_small.jpg

 

Editors: Ünsal Yalçın, Hadi Özbal, A.Günhan Paşamehmetoğlu.

 v, 480 p. ; grap., ill., tabl. : 24 cm.

Atılım University Turkey Historical Research Applications and Research Center Publications; 2.

TN 145 ANC 2008

ISBN: 9789756707203

FİYAT: Ücretsiz

İÇİNDEKİLER

1. Introductory contributions

2. Anatolia: mining and the use of raw materials: metal

3. Anatolia: mining and the use of raw materials: non-metal

4. Neighbours of anatolia: mining and the use of raw materials: metal and non-metal

The main topic of the conference was to examine the latest archaelogical and archaeometallurgical research on the raw metarial utilized by the early cultures in Turkey and neighbouring countries. The importance of raw materials and its trade in the development of human culture is very clear : Without salt no domestication, without metal no efficient weapons and tools, without surplus production no weath, without wealth no luxury goods.

Edessa' dan Urfa' ya. Mehmet Çelik ve diğerleri.

1516977329-edessaon.jpg

Ankara: 2007. 2 Cilt.

I. Cilt: 

v.1, xxviii, 612 p. ; ill. : 25 cm.

II. Cilt

v.2, xv, 511p. ; ill. : 25 cm.

(Atılım Üniversitesi Yayınları; 25. Atılım Üniversitesi Türkiye Tarih Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları; 1.)

DS 51 EDE 2007

ISBN: 9789756707166 (tk)

ISBN: 9789756707196 (v.1)

ISBN: 9789756707197 (v.2)

FİYAT: 30.00 TL

TAKIM FİYATI: 60.00 TL

İÇİNDEKİLER

Cilt I

1. Dini Menkıbelerle Kutsanan ve Tahkim Edilen Şehir / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

2. Urfa ve Yöresinin İlkçağ Tarihi / Prof. Dr. Recep YILDIRIM

3. Kuruluşundan İslam Fethine Kadar Edessa'nın Siyasi Tarihi / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Dr. Şükran YAŞAR

4. Şehrin Yerleşimi / Dr. Şükran YAŞAR

5. Şehrin İdari ve Askeri Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

6.  Şehrin Dini Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Dr. Şükran YAŞAR

7. Şehrin Sosyo-Ekonomik Yapısı / Dr. Şükran YAŞAR

Cilt II

1. İslam Fethinden Osmanlı Hakimiyetine Kadar Urfa'nın Siyasi ve Sosyal Tarihi / Prof. Dr. Işın DEMİRKENT, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ

2. Şehrin Kültürel Yapısı / Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ, Yrd. Doç. Dr. Necati AVCI, Dr. Şükran YAŞAR

3. Şehrin Mimarisi / Öğrt. Gör. Mehmet OYMAK

SOSYAL MEDYADA ANKARA: SOCIAL ANKARA

1575963865-social_ankara_kapak.jpg

Atılım Üniversitesi Yayınları; 61

Tarih Yayınları: 4

Ankara Tarihi Dizisi: 3 

ISBN 978-975-6707-59-3

Atılım Üniversitesi Adına Sahibi:  Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ

Atılım Üniversitesi Yerleşkesi Kızılcaşar Mahallesi 06830 İncek - Ankara

Tel: 0312 586 80 00 • Faks: 0312 586 80 90 - 91 www.atilim.edu.tr • info@atilim.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni: Özgür Kalın
Editör-Yazar: Dr. Öğr. Gör. Günseli Gümüşel
Tasarım & Teknik Hazırlık: REMARK CREATIVE Turan Güneş Blv. Aleksander Dupçek Cad. No: 28/9 06550 Yıldız-Çankaya / Ankara Tel: 0312 436 27 28 • Faks: 0312 436 27 00 www.remarkreklam.com • info@remarkreklam.com
Baskı: Desen Ofset San. Tic. A.Ş. Birlik Mahallesi 448. Cadde 476. Sokak No: 2 Çankaya-Ankara Sertifika No: 11289 Tel: 0312 496 43 43
HM742 .G86 2019 Gümüşel, Günseli. Sosyal Medyada Ankara / Editor-Yazar: Ögr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel. 1. Baskı Eylül 2019. -- Ankara: Atılım Üniversitesi, 2019.      64 sayfa: resim, fotoğraf; 26 cm. -- (Atılım

Üniversitesi Yayınları; 61. Tarih Yayınları; 4. Ankara Tarihi dizisi; 3.) Bibliyografik bilgi içerir. ISBN 978-975-6707-59-3
Social media-Turkey--Ankara 2. Sosyal medya-Türkiye-Ankara. 3. Ankara (Turkey)--History. 4. Ankara (Türkiye)--Tarih. 5. Ankara (Turkey)--Pictorial works. 6. Ankara (Türkiye)--Resimli çalışmalar.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK KIZILAY GENÇLİĞİ

1575964759-gecmisten_gunumuze_turk_kizilayi_gencligi_kapak1-On.jpg

Atılım Üniversitesi Yayınları; 60

Tarih Yayınları: 3

Kurum Tarihi: 1 

ISBN 978-975-6707-41-8

Atılım Üniversitesi Adına Sahibi: Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ

Atılım Üniversitesi Yerleşkesi Kızılcaşar Mahallesi 06830 İncek - Ankara Tel: 0312 586 80 00 • Faks: 0312 586 80 90 - 91 www.atilim.edu.tr • info@atilim.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni: Özgür Kalın

Editör-Yazar: Dr. Öğr. Gör. Günseli Gümüşel

Tasarım & Teknik Hazırlık: REMARK CREATIVE Turan Güneş Blv. Aleksander Dupçek Cad. No: 28/9 06550 Yıldız-Çankaya / Ankara Tel: 0312 436 27 28 • Faks: 0312 436 27 00 www.remarkreklam.com • info@remarkreklam.com

Baskı: Desen Ofset San. Tic. A.Ş. Birlik Mahallesi 448. Cadde 476. Sokak No:2 Çankaya-Ankara Sertifika No: 11289 Tel: 0312 496 43 43

volume 1, 200 pages : illustrations, maps, photos ; 26 cm. Atılım Üniversitesi Yayınları ; Geçmişten Günümüze Türk Kızılay Gençliği 86. Yıl Includes bibliographical references.

ISBN 978-975-6707-41-8 1. Ankara (Turkey) -- History. 2. Ankara (Türkiye) -- Tarih. 3. Ankara (Turkey) -- Pictorial works. 4. Ankara (Türkiye) – Resimli çalışmalar. I. Gümüşel, Günseli (1985-).

ANKARA TARIHININ IZINDE

1575966947-ankara_tarihi_izinde_kapak_2---On-1.jpg

ÖĞR. GÖR. DR. GÜNSELİ GÜMÜŞEL

Ankara Tarihinin İzinde: Jeolojik Zamanlardan Cumhuriyete Ankara Tarihinin Bilinmeyenlerini Tespit Etme Denemesi 

 Atılım Üniversitesi Yayınları; 58

Tarih Yayınları: 1 Ankara Tarihi Dizisi; 1

2. Baskı Temmuz 2018 -

Baskı Adeti:2000

ISBN 9789756707579
 

Atılım Üniversitesi Adına Sahibi: Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ

Atılım Üniversitesi Yerleşkesi Kızılcaşar Mahallesi 06830 İncek - Ankara Tel: 0312 586 80 00 • Faks: 0312 586 80 90 - 91 www.atilim.edu.tr • info@atilim.edu.tr

Genel Yayın Yönetmeni: Özgür Kalın Çizer: Bahri Gözbaşı Düzelti: Demet Koç

Tasarım & Teknik Hazırlık: REMARK CREATIVE Turan Güneş Blv. Aleksander Dupçek Cad. No: 28/9 06550 Yıldız-Çankaya / Ankara Tel: 0312 436 27 28 • Faks: 0312 436 27 00 www.remarkreklam.com • info@remarkreklam.com

Baskı: Desen Ofset San. Tic. A.Ş. Birlik Mahallesi 448. Cadde 476. Sokak No:2 Çankaya-Ankara Sertifika No: 11289 Tel: 0312 496 43 43        

volume 2, 72 pages  : illustrations, maps, photos ; 26 cm.        

Atılım Üniversitesi Yayınları ; 58. Ankara Tarihi Dizisi ; 1.        

Includes bibliographical references.        

ISBN 9789756707579        1. Ankara (Turkey) -- History. 2. Ankara (Türkiye) -- Tarih. 3. Ankara (Turkey) -- Pictorial works.  4. Ankara (Türkiye) – Resimli çalışmalar. I. Gümüşel, Günseli (1985-). DS51.A6 G86 2018