HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST201 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

SMYO105 - İş Sağlığı ve Güvenliği (2 + 0) 3

İş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları, iş kazaları, meslek hastalıkları, temel korunma yöntemleri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği, biyolojik ve kimyasal risk faktörleri, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri, acil durum planları.

SMYO101 - Temel Fizyoloji (2 + 4) 4

Sinir sistemi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp ve dolaşım fizyolojisi, böbrek fonksiyonları, solunum fizyolojisi, gastrointestinal fonksiyon, endokrin sistem fizyolojisi.

SMYO103 - Temel Anatomi (2 + 4) 4

İnsan vücudunun bölümleri ve bölgeleri, kemik dokusunun yapısı ve iskelet sistemi, eklem sistemi ve bağları, kas sistemi ve fonksiyonları, pulmoner sistem doku ve organları ve fonksiyonları, kardiyovasküler sistem doku ve organları ve işleyişleri, gastrointestinal ve sindirime yardımcı organlar ve işleyişleri, ürogenital sistem yapı ve faaliyetleri, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi ve işleyişi, duyu organları, endokrin sistemi ve fonksiyonları.

SMYO107 - Temel Anestezi ve Uygulamaları (2 + 8) 7

Anestezinin tarihçesi ve anestezistlerin sorumlulukları, genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, anestezi riskinin belirlenmesi, preoperatif değerlendirmede hazırlık, premedikasyon ve kayıtları, anestezi ve mönitörizasyon, endotrakeal entübasyon, alternatif hava yolu yöntemleri, periferik ve santral damar yolu açma ve kateterizasyon, intravenöz anestezikler, inhalasyon anestezikleri, narkotik analjezikler, genel anestezinin sonlandırılması

SMYO109 - Tıbbi Biyoloji (2 + 4) 4

Hücrenin temel yapısı ve fonksiyonları, genetik materyalin yapısı ve kalıtım prensibi, DNA replikasyonu,transkripsiyon ve translasyon mekanizmaları, hücre döngüsü ve bölünmesi, DNA mutasyon türleri ve tamiri, Kanser ve apoptozun moleküler temeli

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

HIST102 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

ANES199 - Staj I (0 + 0) 6

Anestezi cihazının tanınması, monitörizasyon takibi, damar yolu açma (en az 10 kez), kan alma (en az 10 kez), anestezik ilaçları hazırlama (en az 5 kez), entübasyonun hasta üzerinde gözlemlenmesi (en az 10 kez) ve maket üzerinde uygulanması, anestezi çeşitleri ve her çeşit anestezik ajanın hastaya uygulanmasının gözlemlenmesi (en az ikişer kez)

SMYO106 - Temel Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmokolojide temel tanımlar ve kavramlar,ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği,ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların uygulama yolları,reçete tipleri ve yazım kuralları,otonom sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar, santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar,santral sinir sistemi ile ilişkili ilaçlar ve narkotik olmayan analjezikler,kanama ve kanama ile ilişkili ilaçlar,kalp damar sistemi ile ilişkili ilaçlar, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile ilişkili ilaçlar

ANES102 - İleri Anestezi ve Uygulamaları (4 + 10) 10

"Kardiopulmoner resüsitasyon, spinal, epidural, kombine spinal epidural, kaudal blok uygulamaları, periferik sinir blokları ve Rejyonel İntravenöz Anestezi (RİVA) uygulaması, sedoanaljezi uygulaması ve monitörize hasta bakımı, çeşitli tıbbi girişimlerde anestezi uygulamaları (endoskopik, elektrokonvülsif tedavisi, radyoterapi, ağrı üniteleri vb.), önemli solunum sistemi hastalıklarında anestezi, anestezide pozisyonlar ve komplikasyonlar, anestezinin dolaşım sistemine etkileri, anestezi altında k

SMYO112 - Temel Biyokimya (2 + 0) 4

Biyokimyaya giriş, Karbonhidratlar, Lipidler, Proteinler ve aminoasitler, Mineraller ve vitaminler, Karaciğerin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü, Böbreğin biyokimyasal reaksiyonlarda rolü, Kan biyokimyası, Asit-baz dengesi, İdrar biyokimyası, Periton sıvısının biyokimyası, Genetik hastalıklar.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

ANES201 - Postoperatif Bakım (1 + 2) 3

Anestezi sonrası bakım bölümleri ve donanımı,Postanestezik Bakım Ünitesine (PACU)transfer şartları,solunum fonksiyonunun takibi,solunum desteğinin sağlanması,oksijen tedavisi,postoperatif bakımda takip edilen veriler: kardiyovasküler fonksiyon,nöromusküler fonksiyon,termoregülasyon,post operatif ağrı, bulantı,kusma, drenaj,kanama,boşaltım sistemi; sıvı tedavisi,kan transfüzyonu,erken ve geç postoperatif komplikasyonlar,yenidoğan,bebek ve çocuk hastalarda,geriatrik hastalarda postoperatif takip

SMYO207 - Reanimasyon I (2 + 0) 2

Reanimasyon ünitesinde is? organizasyonu, pozisyon deg?is?iklig?i, bası yarası, kanül/kateter bakımı, stoma bakımı, endotrakeal tüp bakımı, ağız bakımı, enteral beslenme, parenteral beslenme, mekanik ventilator ve kullanımı, reanimasyon ünitesinde hasta takibi, hasta transferi, şok, emboli, sepsis.

ANES203 - Fizyopatoloji (2 + 0) 2

Fizyopatolojiye giriş (hücre yapısı, hücre içi sinyal iletimindeki anormallikler, nekrotik ve apoptotik hücre ölümü), tümör gelişimi ve etkileri, hipertermi, hipotermi ve donma, beslenme bozuklukları ve obezite, alerji, hemostaz, kardiyovasküler, solunum, endokrin, sinir, immün ve üreme sistemlerindeki hastalıkların fizyopatolojisi.

ANES205 - Klinik Anestezi ve Uygulama I (3 + 18) 14

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), restriktif akciğer hastalığı gibi üst solunum yolları hastalıklarında anestezi, tek akciğer ventilasyonunda anestezi, kalp, damar ve non-kardiyak cerrahide anestezi, nöroşirurjik girişimlerde anestezi, karaciğer hastalıklarında anestezi, genito-üriner girişimlerde anestezi, böbrek hastalıklarında anestezi.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

ANES204 - Anestezik Farmakoloji (2 + 0) 3

Premedikasyon için kullanılan ilaçlar (sedatif, anksiyolitik, antihistaminik, antikolinerjik, antiemetikler), gaz anestezikler, buharlaşabilen sıvı anestezikler, intravenöz anestezikler, intravenöz anestezik antagonistleri -opoidler- tiva, lokal anestezikler, nöromusküler bloke edici ilaçlar, vazoaktif, antihipertansif, adrenerjik ajanlar, ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar, oksijen ve diğer tedavi gazları.

ANES299 - Staj II (0 + 0) 6

Anestezinin uygulama alanları, genel anestezi öncesi hastanın değerlendirmesi (en az 10 örnek), anestezide güvenlik tedbirleri ve steril çalışma koşulları, anestezi cihazının kullanımı ve bakımının gözlemlenmesi, uygulanacak ilaçların hazırlanması ve ilaç uygulama (en az 5 kez), intravenöz infüzyon (en az 5 kez), kan veya kan ürünlerinin transfüzyonu (en az 2 kez), kan alınması (venöz, arterial - en az 5 kez), monitorizasyon takibi, oksijen tedavisi uygulanması (en az 2 kez)

SMYO212 - Reanimasyon II (2 + 0) 2

Respiratuar sorunlar, respiratuar sorunlarda tedavi protokolü, akut böbrek yetmezliği, nörolojik problemler, travma ve zehirlenme, koma ve beyin ölümü, bazı özel durumlarda tedavi protokolü, yoğun bakımda ağrı ve sedasyon/analjezi.

ANES202 - Cerrahi Hasta ve İşlemler (2 + 0) 3

Cerrahiye giriş, güvenli cerrahi gereklilikleri ve tıbbi etik, cerrahi standartlar ve prosedürler, ameliyathane, cerrahi ekipman ve setler, ameliyat öncesi asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, anestezi ile ağrı yönetimi, gastrointestinal sistem cerrahisi, sinir sistemi cerrahisi, solunum sistemi cerrahisi, ürogenital sistem cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, endokrin sistem cerrahisi, kas iskelet sistemi cerrahisi, göz hastalıkları ve kulak burun boğaz hastalıkları cerrahisi, ope

SMYO202 - Mesleki Etik (2 + 0) 4

Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları, etik kuramlar, evrensel etik ilkeler, insan hakları ve hasta hakları, sağlık hizmetlerinde meslek etiği ilkeleri, klinikte etik kurulları, sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ilişkisi, hasta ile iletişim ve çözüm üretebilme.

ANES206 - Klinik Anestezi ve Uygulama II (0 + 18) 12

Diyabetik hastalarda anestezi, tiroid bezi hastalıkları ve metabolik hastalıklarda anestezi, pediatrik hastalarda anestezi, geriatrik anestezi, obezite hastalarında anestezi, KBB ve oftalmik cerrahisinde anestezisi, ortopedi ve plastik cerrahide anestezi, abdominal girişimlerde anestezi, obstetrik ve jinekolojik anestezi, nöromüsküler ve hematolojik hastalıklarda anestezi, şok ve travma anestezisi.

SMYO104 - Hastane Enfeksiyonları ve Korunma (2 + 0) 2

Enfeksiyon oluşumu ve belirtileri, mikroorganizma çeşitleri, fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar, deri ve mukoza yoluyla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hastane enfeksiyonları ve enfeksiyon kontrol önlemleri, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, kişisel korunma yöntemleri ve el hijyeni, tıbbi atıkların sterilizasyonu.

Alan Dışı

FTR108 - Ergoterapi (2 + 0) 2

Ergoterapi ile ilgili genel terimler, aktivite ve katılımın tanımı, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve boş zaman aktiviteleri,sosyal roller, Dünya Sağlık Örgütünün özür ile ilgili fonksiyon sınıflandırması, yaşam kalitesi, zaman yönetimi, kişi merkezli yaklaşımlar, çok yönlü bakış, mental sağlık hizmetleri, engelin psikolojik yönleri, ergoterapinin sosyal yönünün tartışılması, kişisel ve çevresel faktörlerin ergoterapi ile bağlantılarının gerçek yaşam örnekleri üzerinden anlatılması.

Alan Dışı

SMYO110 - EKG Analizi (2 + 0) 2

Elektrokradiyografinin tanımı, amacı, çekim tekniği, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisindeki yeri ve gerekliliği, EKG cihazları, çekim sırasında dikkat edilmesi gereken konular, EKG değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar, normal EKG verileri, ritim bozuklukları, ileti bozuklukları, koroner kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, diğer kalp hastalıklarında gözlenen EKG değişiklikleri, EKG bozukluklarının nedenleri, acil tedavi yaklaşımları.

Alan Dışı

ANES104 - Anestezi Cihaz ve Ekipmanları (2 + 2) 3

Anestezi cihazının hazırlanması ve kullanılması, anestezi cihazının bakım ve kalibrasyonu, medikal gaz kaynakları, yedek gaz silindirleri, airwayler, yüz maskesi, laringoskop hazırlığı, fiberoptik bronkoskop, Laringeal Maske Havayolu (LMA), Endotrakeal Tüp (ETT), özofageal trakeal kombitüp hazırlığı, infüzyon pompası, kan pompası hazırlığı, temel monitörizasyon ekipmanları, defibrilasyon ve defibrilatör çeşitleri, kardiyoversiyon ve pacemaker kullanımı, cell saver kullanımı, ventilatör kullanım

SMYO201 - Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi (2 + 0) 2

Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, temel sağlik hizmetleri kavramı ve gelişimi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, üreme, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, yaşlanma sağlığı, kronik hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar.

Alan Dışı

SMYO203 - Tıbbi Terminoloji (2 + 0) 2

Terminoloji tarihçesi ve kuralları, kas-iskelet sistemi terminolojisi, pulmoner sistemi terminolojisi, kardiyovasküler sistem terminolojisi, laboratuvar ve hematoloji terimleri ve terminolojisi, sindirim sistemi terminolojisi, sinir sistemi terminolojisi, endokrin sistem terminolojisi, ürogenital sistemler terminolojisi, duyu organları terminolojisi, farmokolojik terimler, radyoloji terminolojisi, neoplazi terminolojisi, patoloji terminolojisi.

Alan Dışı

SMYO211 - Biyoistatistik (2 + 0) 2

Temel istatistiksel kavramları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler, temel istatistiksel yöntemleri kullanma ve yorumlama, hipotez testlerine giriş, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemler, korelasyon ve basit doğrusal regresyon.

Alan Dışı

SMYO213 - Halk Sağlığı (2 + 0) 2

Halk sağlığı tanımı, halk sağlığı kapsamındaki öncelikli konular, çağdaş sağlık anlayışı, korunma kavramı, epidemiyoloji tanımı, uygulama alanları, Türkiye'de sağlık hizmetleri, epidemiyolojik ölçütlerin hesaplanması, halk sağlığı açısından önemli sağlık sorunlarının özellikleri, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar, kazalar, afetler, kadın sağlığı ve üreme sağlığı, çocuk sağlığı ve bağışıklama, sağlık eğitimi.

Alan Dışı

SMYO215 - Hasta Psikolojisi (2 + 0) 3

Hastalık ve sağlık kavramları, hasta davranışlarının nedenleri, stres, acil hastalarda gözlenen tepkiler, acil hastalara sağlık personelinin yaklaşımı, kronik hasta psikolojisi ve davranışlarının nedenleri, kronik hastalarla iletişim, bireyin hastalığa verdiği tepki, travma sonrası hasta psikolojisi, hasta yakını ile iletişim.

Alan Dışı

SMYO204 - Cerrahi Tarihi (2 + 0) 2

Tıp tarihi, tarihte cerrahi ve medikal uygulamalar, geçmişten günümüze cerrahi aletlerin tanımı, kullanımı ve gelişimi, cerrahinin gelişimi, kanıta dayalı tıbbın gelişimi, 19, 20 ve 21. yüzyıllarda Türk cerrahisi, dünyadaki gelişmeler.

Alan Dışı

FTR212 - Onkolojik Rehabilitasyon (2 + 0) 2

Onkolojik fizyoterapinin tanımı, korunma-tanı-operasyon evrelerinde fizyoterapi, kemoterapi-radyoterapi-kanser ile yas?ama evrelerinde fizyoterapi, toraks kanserleri ve fizyoterapi, sindirim sistemi kanserleri ve fizyoterapi, meme kanseri ve fizyoterapi, lenfo?demde fizyoterapi, kas-iskelet sistemi kanserleri ve fizyoterapi, genitou?riner kanserler ve fizyoterapi, jinekolojik kanserler ve fizyoterapi, cilt kanserleri ve fizyoterapi.

Alan Dışı

TLT206 - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon (2 + 0) 2

Kan gruplama sistemleri ve yöntemleri, tarama testleri, aferez uygulaması, transfüzyon sırasında oluşabilecek reaksiyonlar, kan bankacılığı kalite kontrol sistemi, bio-emniyet kuralları.

Alan Dışı

SMYO210 - Parazitoloji (2 + 0) 2

Parazitolojiye genel bir giriş, parazit-konak ilişkileri, parazit çeşitleri ve kaynakları, parazitlerin bulaşma ve konaktan atılım yolları, parazitlerin sınıflandırılması, gaita analizi, parazitik kan analizi, vücut sıvıları, idrar ve doku örneklerinin incelenmesi, parazitolojide serolojik tanı yöntemleri, klinik önemi olan paraziter enfeksiyonlarda tanısal yaklaşım.

Alan Dışı

SMYO206 - Sağlık Yönetimi (2 + 0) 2

Giriş ve Yönetimin Temelleri, Yönetim Fonksiyonları, Sağlık Kurumlarında Planlama ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Yöneltme ve Kontrol, Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Örgütsel Tasarım, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Karar Verme Yöntemleri, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumları Yönetiminde Liderlik ve Çalışan Motivasyonu, Sağlık Kurumlarında Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sağlık Kurumlarında Takım

Alan Dışı