NURS101 - Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler (3 + 0) 6

Hemşireliğin tarihsel gelişimi ve tanımı, hemşirelik felsefesi ve meslekleşme süreci, hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik kuram ve kuramcıları, etik değerler, hemşirelik eğitimi, sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi içinde hemşirenin rolü, hemşirelikte temel kavramlar, insan hakları ve hasta hakları, hemşirelikle ilgili mesleki organizasyonlar, yasa ve yönetmelikler.

NURS102 - Hemşirelik Esasları (4 + 8) 13.5

Hemşirelik mesleği, hemşirelerin rolleri ve görevleri, hemşirelikte temel kavramlar, hasta güvenliği, bireylerin mobilizasyon gereksinimleri, hijyen ihtiyacı, yaşam bulguları, doku onarımı, ilaç uygulamaları, oksijen ve sıvı gereksinimleri, beslenme ve boşaltım gereksinimleri, perioperatif bakım, ölüm ve keder süreci, eleştirel düşünme ve hemşirelik süreci, kanıta dayalı uygulamalar.

NURS201 - İç Hastalıkları Hemşireliği (4 + 8) 15

İç hastalıkları hemşireliği ve temel sağlık hizmetlerindeki yeri, sıvı elektrolit/asit baz dengesi, şok ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem, solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, alerjik hastalıklar, eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yatağa bağımlı hasta bakımı, geriatri ve onkoloji hemşireliği.

NURS203 - Sağlıkta İletişim (2 + 0) 4

İletişimin tanımı ve temel kavramları, davranış türleri, dinleme, algılama ve yorumlama, empati, sağlık personelinin hasta ile iletişimi, iletişim engelleri, başarılı iletişim teknikleri, özel durumlarda iletişim, ekip içi iletişim, iletişim çatışmaları, stres ile baş etme, problem çözme.

NURS206 - Hemşirelikte Etik ve Deontoloji (2 + 0) 2

Hemşireliğin tarihsel gelişimi ve hukuki boyutu, etik kavramlar, etik teoriler, etik ikilem ve etik sorun kavramları, etik değerlendirme ve etik akıl yürütme süreçleri, yaşam dönemlerine göre etik sorunlar ve hemşirenin sorumlulukları, uygulama ortamındaki etik sorunlar

NURS204 - Hemşirelik ve Liderlik (2 + 1) 3

Liderlik kavramı, liderlik teorileri ve stilleri, liderliği etkileyen kuvvetler, liderliğe liderlik etme sürecinde hemşirelerin yetkinlikleri, yaşam boyu öğrenme ve profesyonel gelişim, hemşire liderlerden beklentiler, hemşire liderlere koçluk yapmak, öğrenci liderliğinin önemi, politikaya ve mükemmelliğe liderlik

NURS202 - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (4 + 8) 15

Cerrahinin tanımı ve cerrahi sürecin hasta üzerine etkileri, perioperatif bakım, yara iyileşmesi, cerrahide sıvı-elektrolit dengesi, homeostazis, şok, kardiyopulmoner resüsitasyon, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, vücut sistemlerinin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ortopedi, transplantasyon, meme hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yanık ve hemşirelik bakımı, cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı.

NURS303 - Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri (2 + 0) 2

Hemşirelikte bilimsel araştırmalar ve hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, araştırma süreci, kaynak tarama yöntemleri, araştırma probleminin yazılması, niteliksel ve niceliksel araştırmalar, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, veri toplama aracının uygulanması, verilerin kayıt edilmesi, çözümlenmesi ve raporlanması, tablo ve grafikler, hemşirelik araştırmalarında etik.

NURS399 - Yaz Uygulaması I (0 + 8) 10

Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersleri kapsamında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kullanıldığı klinik uygulamalar.

NURS301 - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (4 + 8) 15

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğine giriş, üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi, doğum öncesi bakım, riskli gebelikler, fetal sağlığın değerlendirilmesi, doğum eylemi ve riskli durumlar, yeni doğan fizyolojisi ve bakımı, özel bakım gerektiren yeni doğan, doğum sonu dönem ve riskli durumlar, laktasyon, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sistemi kanserleri.

NURS305 - Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları (2 + 0) 2

Sağlığın tanımı, temel sağlık hizmetleri, 1., 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri,0-1 yaş çocuğun,1-3 yaş çocuğun,3-6 yaş çocuğun, 6-12 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi,adölesanın sağlığının yükseltilmesi, yetişkin kadının ve erkeğin sağlığının yükseltilmesi, yaşlı sağlığının yükseltilmesi,kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi,WHO, UNICEF, FAO, Sağlık Bakanlığının görev,yetki ve sorumlulukları,yasalarla sağlık,genel sağlık sigortası,politika ve sağlık,hemşirelik yasa ve yönetmelikleri

NURS307 - Onkoloji Hemşireliği (3 + 0) 4

Kanserin tanımı, önemi, dünyada ve ülkemizde epidemiyolojisi, etiyolojik risk faktörleri, karsinogenezis süreci, kanserin sınıflandırılması, kanserde koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi yöntemleri, semptom kontrolü, onkolojik aciller, terminal dönem hasta bakımı ve palyatif bakım, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları ile yasal ve etik konular.

NURS309 - Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım (2 + 2) 4

Afet ve afetlerin sınıflandırılması, Dünya?da ve Türkiye?de afetler, afet hemşireliği ve afetlerde hemşirenin görevleri, afet yönetimi, olay yerinin ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, afet triajı yaralının kaza ortamından çıkarılması ve taşıma, temel yaşam desteği, tıbbi acil durumlar ve ilk yardım, afetlerin sağlık üzerine etkileri, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddeler ve hemşirelik uygulamaları, afetlere toplumsal hazırlık, hastane afet planları.

NURS306 - Geriatri Hemşireliği (3 + 0) 4

Dünyada ve Türkiye'de geriatrinin önemi ve geriatri hemşireliği, yaşlanma ve yaşlılıkta sık görülen fizyolojik değişiklikler, yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve izlemi, geriatrik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, geriatrik aciller, geriatride ilaç kullanımı, geriatride iletişim, geriatrik bireyde yaşam kalitesi, geriatrik bireyin evde ve kurumda bakımı, geriatrik rehabilitasyon, yaşlı istismarı.

NURS308 - Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım (3 + 0) 4

Palyatif bakım kavramlarının tanımı, ilkeleri ve hemşirenin rolleri, multidisipliner yaklaşım ve ekip üyelerinin rolleri, ağrı yönetimi, semptom yönetimi, palyatif bakımda hemşirelik girişimleri, ölüm belirtileri ve ölüme hazırlık, yaşam sonu dönemde bilişsel değişimler, yaşam sonu dönemdeki bireyin ve ailesinin bakımı, palyatif bakım hizmeti veren kuruluşlar, palyatif bakımda etik yaklaşımlar ve karar verme konuları.

NURS310 - Hasta ve Çalışan Güvenliği (3 + 0) 4

Hasta güvenliğinin kapsamı ve temel kavramları, hastaların doğru kimliklendirilmesi, etkili iletişimin iyileştirilmesi, ilaç güvenliği, cerrahi güvenliği, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, transfüzyon güvenliği, düşmeler, çalışan güvenliğinin kapsamı ve temel kavramları, çalışan güvenliğini tehdit eden riskler ve önlemler, iş kazaları, olay bildirim süreci.

NURS312 - Cinsel Sağlık (3 + 0) 4

Cinsellik ve cinsel sağlık kavramı, cinsel haklar ve yasal boyutu, cinselliğin psikososyal boyutu, yaşam evrelerine göre cinsel gelişim, kadın ve erkek cinsel yapı ve fonksiyonları, cinsel eylem fizyolojisi, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yolları, gebelikten korunma yöntemleri, gençlerde sık görülen cinsel sağlık sorunları ve norm dışı davranışlar, cinselliği etkileyen faktörler.

NURS311 - Üreme Sağlığı ve Hakları (3 + 0) 4

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve üreme hakları, üreme sağlığı hizmetleri, kadın ve erkek üreme organları anatomisi, gebelik süreci, ergenlerde cinsel sağlık, güvenli annelik, aile planlaması, infertilite ve infertil çiftlerde hemşirelik, güvenli cinsellik, cinsel sorunlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sağlığın korunması, kültürün üreme sağlığına etkisi, evlilik öncesi danışmanlık.

NURS302 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (4 + 8) 15

Türkiye'de çocuk sağlığı sorunları, yaşlara göre büyüme ve gelişme, pediatride taramalar, aşılar ve ilaç uygulamaları, normal yenidoğan, yüksek riskli yenidoğan, sıvı/elektrolit dengesizlikleri, kaza ve zehirlenmeler, çocukluk çağında vücut sistemlerinin hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda onkolojik hastalıklar, kan hastalıkları ve ruhsal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve ailesi.

NURS304 - Hemşirelikte Öğretim (2 + 2) 4

Eğitim ve öğretimde temel tanımlar ve teoriler, eğitim-öğretim sürecinin basamakları, öğrenmeye engel olan durumlar, eğitim planı, içeriği ve materyali hazırlama, eğitim-öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, yetişkin eğitim ilkeleri, temel hemşirelik eğitimi ve eğitim modelleri, eğiticinin özellikleri, klinik öğretim ve etik ilkeler, teknolojinin eğitimde kullanımı.

NURS401 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (4 + 8) 15

Ruh sağlığında genel ilkeler, ruh sağlığı ve gelişim dönemleri, grup ilkeleri ve dinamiği, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları, acil psikiyatrik durumlar, psikiyatride tedaviler, konsültasyon liyezon hemşireliği, yasal ve etik konular.

NURS403 - Mezuniyet Projesi I (2 + 0) 4

Hemşirelik ile ilgili güncel literatür taraması, proje oluşturulması, uygulanması, analizi, değerlendirilmesi.

NURS405 - Hemşirelikte Yönetim (2 + 2) 5

Yönetim ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar, etkin yönetim ve liderlik, bir sağlık bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu, hemşirelik misyonu ve felsefesi, yönetim hedefleri, planları ve standartları, risk yönetimi, personel planlaması, bütçe hazırlama, kariyer planlama, performans değerlendirme, iletişim, iş doyumu, motivasyon, kalite yönetimi, akreditasyon ve raporlama.

NURS499 - Yaz Uygulaması II (0 + 8) 10

Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşrieliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği derslerinde edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanıldığı klinik uygulamalar.

NURS407 - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon (3 + 0) 4

Kalite ve akreditasyon sürecinin tarihi gelişimi ve temel kavramlar, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim süreci, kalite ve akreditasyon standartları, dünyada ve ülkemizde toplam kalite yönetimi uygulamaları, kalite indikatörleri, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi, hasta güvenliği.

NURS409 - Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar (3 + 0) 4

Kanıta dayalı uygulama ve kanıta dayalı hemşirelik, kanıt, kanıt düzeyleri ve kanıta dayalı merkezler, hemşirelikle ilgili kanıt kaynakları ve merkezlerini inceleme, randomize kontrollü çalışma, meta analiz ve sistematik derleme, klinik sorun oluşturma ve çözme, kanıt kaynaklarını araştırma, hemşirelikle ilgili kanıta dayalı kılavuzlar, kanıta dayalı hemşirelikte engeller, kanıta dayalı hemşirelik stratejileri, kanıta dayalı uygulama örnekleri.

NURS411 - Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (3 + 0) 4

Alternatif ve tamamlayıcı tedavi tanımı ve tarihçesi, zihin-beden temelli uygulamalar, manipülatif-beden temelli uygulamalar, enerji temelli uygulamalar, biyolojik temelli uygulamalar, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin etik ve yasal boyutu, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerde hemşirenin rolü ve hemşirelik araştırmalarında tamamlayıcı tedaviler.

NURS408 - Özel Dal Hemşireliği (3 + 0) 4

Hemşirelikte sertifika programları ve özel alanlar, sertifika programlarına ilişkin yasal düzenlemeler, özel dal hemşirelerinin rol ve sorumlulukları, diyabet hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği, stoma ve yara bakım hemşireliği, nutrisyon hemşireliği, hemodiyaliz ve periton diyaliz hemşireliği, hemovijilans hemşireliği, iş yeri hemşireliği ve emzirme danışmanlığı, konsültasyon liyezon hemşireliği, evde bakım hemşireliği.

NURS413 - Evde Bakım Hemşireliği (3 + 0) 4

Evde bakım ile ilgili temel kavramlar, evde bakım hizmetlerinde mevcut durum, evde bakım ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları, evde bakım hemşireliği ile ilgili yasal düzenlemeler, evde bakım gereksinimi olan bireyler ve öncelikli gruplar, evde bakım vericiler ve yaşadıkları sorunlar, evde bakım modelleri, evde bakım süreci, evde bakım ve sağlığın geliştirilmesi, evde bakımda yaşanan etik sorunlar.

NURS412 - Okul Sağlığı Hemşireliği (3 + 0) 4

Okul sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi, okul sağlığı ekibi, Türkiye'de okul sağlığı hemşireliği, okul sağlığı hizmetinde okul toplumu, güvenli okul çevresi, besin güvenliği, okul çağı çocuklarında yaygın sağlık sorunları, riskli davranışlar, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, okul sağlığı taramaları, okulda acil durumlar, sağlık eğitimi ve okul sağlığını geliştirme programları.

NURS404 - Mezuniyet Projesi II (0 + 5) 4

Hemşirelik ile ilgili güncel literatür taraması, proje oluşturulması, uygulanması, analizi, değerlendirilmesi.

NURS406 - Hemşirelik Uygulamaları (0 + 8) 5

İç hastalıkları hemşireliği uygulamaları, cerrahi hemşireliği uygulamaları, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği uygulamaları, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamaları.

NURS402 - Halk Sağlığı Hemşireliği (4 + 8) 15

Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, toplum sağlığı hemşireliğinin amaçları, fonksiyon ve rolleri, temel sağlık hizmetleri, toplumu tanıma süreci ve ev ziyaretleri, ana çocuk sağlığı, çevre sağlığı, okul sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, evde bakım, olağanüstü olaylar ve afetlerde halk sağlığı, risk gruplarının değerlendirilmesi, geleneksel uygulamalar ve alternatif tıp.

NURS410 - İş Sağlığı ve Güvenliği (3 + 0) 4

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, iş ve sağlık ilişkisi, iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hemşireliğinin tarihsel gelişimi, çalışan sağlığının değerlendirilmesi, işyeri ortamının değerlendirilmesi ve risk analizi, meslek hastalıkları ve yaygın iş sağlığı sorunları ve iş kazaları, işyerinde sağlık eğitimi/danışmanlık, mevzuat ve etik konular, iş sağlığı hemşireliğinde vaka yönetimi.