CMPE105 - Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (1 + 2) 3

Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; öğrenme yönetim sistemi; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, elektronik tablolama, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

ENG101 - Akademik İngilizce I (4 + 0) 3.5

İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.

ENG102 - Akademik İngilizce II (4 + 0) 3.5

İleri akademik dil becerileri, okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, sunumlar yapma ve teknoloji kullanımı.

ENG201 - Akademik İngilizce III (3 + 0) 3

Eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerileri; bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

ENG302 - İş Yaşamı için İngilizce II (3 + 0) 3

Daha gelişmiş iş ortamı becerileri: toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED183 - Anatomi (3 + 3) 8.5

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

MED184 - Patoloji (2 + 0) 4

Patolojinin tanımı, patolojide kullanılan yöntem ve teknikler, hücresel adaptasyon mekanizmaları, kök hücre, hücresel zedelenme mekanizmaları, nekroz, apoptoz, inflamasyon ve yara iyileşmesi, immunopatoloji, enfeksiyöz hastalıklar, epidemiyoloji, genetik hastalıklar, hemodinamik bozukluklar, neoplazi.

MED185 - Mikrobiyoloji (2 + 2) 4

Temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji, doğal ve edinilmiş bağışıklık, hastane enfeksiyonları ve mikrobiyolojik tanı süreçleri.

MED186 - Biyokimya (2 + 0) 4

Biyokimyanın konusu ve önemi, aminoasitler ve proteinlerin biyokimyası, sindirimi ve metabolizması, karbonhidratların biyokimyası, sindirimi ve metabolizması, lipitlerin biyokimyası, sindirimi ve metabolizması, nükleik asitler, hormonlar, vitaminler ve klinik biyokimya analizlerinin değerlendirilmesi.

MED281 - Farmakoloji (2 + 0) 4

Farmakoloji ve toksikolojiye giriş, farmakokinetik, farmakodinami, ilaçların toksik etkileri, otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler sistem ilaçları, santral sinir sistemi ilaçları, analjezikler ve anestezikler, ilaç suistimali ve bağımlılığı, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları, endokrin sistemi ilaçları ve otokoidler, antibiyotik, antifungal, antiviral ve antiparaziter ilaçlar, kemoterapötikler.

MED283 - Biyoistatistik (2 + 0) 4

Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

NURS101 - Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler (3 + 0) 6

Hemşireliğin tarihsel gelişimi ve tanımı, hemşirelik felsefesi ve meslekleşme süreci, hemşirenin rol ve işlevleri, hemşirelik kuram ve kuramcıları, etik değerler, hemşirelik eğitimi, sağlık bakım sistemi ve sağlık ekibi içinde hemşirenin rolü, hemşirelikte temel kavramlar, insan hakları ve hasta hakları, hemşirelikle ilgili mesleki organizasyonlar, yasa ve yönetmelikler.

NURS102 - Hemşirelik Esasları (4 + 12) 13.5

Hemşirelik mesleği, hemşirelerin rolleri ve görevleri, hemşirelikte temel kavramlar, hasta güvenliği, bireylerin mobilizasyon gereksinimleri, hijyen ihtiyacı, yaşam bulguları, doku onarımı, ilaç uygulamaları, oksijen ve sıvı gereksinimleri, beslenme ve boşaltım gereksinimleri, perioperatif bakım, ölüm ve keder süreci, eleştirel düşünme ve hemşirelik süreci, kanıta dayalı uygulamalar.

NURS201 - İç Hastalıkları Hemşireliği (4 + 12) 15

İç hastalıkları hemşireliği ve temel sağlık hizmetlerindeki yeri, sıvı elektrolit/asit baz dengesi, şok ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem, solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, alerjik hastalıklar, eklem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yatağa bağımlı hasta bakımı, geriatri ve onkoloji hemşireliği.

NURS202 - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (4 + 12) 15

Cerrahinin tanımı ve cerrahi sürecin hasta üzerine etkileri, perioperatif bakım, yara iyileşmesi, cerrahide sıvı-elektrolit dengesi, homeostazis, şok, kardiyopulmoner resüsitasyon, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, vücut sistemlerinin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ortopedi, transplantasyon, meme hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, yanık ve hemşirelik bakımı, cerrahide ağrı ve hemşirelik bakımı.

NURS203 - Sağlıkta İletişim (2 + 0) 4

İletişimin tanımı ve temel kavramları, davranış türleri, dinleme, algılama ve yorumlama, empati, sağlık personelinin hasta ile iletişimi, iletişim engelleri, başarılı iletişim teknikleri, özel durumlarda iletişim, ekip içi iletişim, iletişim çatışmaları, stres ile baş etme, problem çözme.

NURS204 - Hemşirelik ve Liderlik (2 + 1) 3

Liderlik kavramı, liderlik teorileri ve stilleri, liderliği etkileyen kuvvetler, liderliğe liderlik etme sürecinde hemşirelerin yetkinlikleri, yaşam boyu öğrenme ve profesyonel gelişim, hemşire liderlerden beklentiler, hemşire liderlere koçluk yapmak, öğrenci liderliğinin önemi, politikaya ve mükemmelliğe liderlik

NURS206 - Hemşirelikte Etik ve Deontoloji (2 + 0) 2

Hemşireliğin tarihsel gelişimi ve hukuki boyutu, etik kavramlar, etik teoriler, etik ikilem ve etik sorun kavramları, etik değerlendirme ve etik akıl yürütme süreçleri, yaşam dönemlerine göre etik sorunlar ve hemşirenin sorumlulukları, uygulama ortamındaki etik sorunlar

NURS301 - Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (4 + 12) 15

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğine giriş, üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisi, doğum öncesi bakım, riskli gebelikler, fetal sağlığın değerlendirilmesi, doğum eylemi ve riskli durumlar, yeni doğan fizyolojisi ve bakımı, özel bakım gerektiren yeni doğan, doğum sonu dönem ve riskli durumlar, laktasyon, aile planlaması, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sistemi kanserleri.

NURS302 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (4 + 12) 15

Türkiye'de çocuk sağlığı sorunları, yaşlara göre büyüme ve gelişme, pediatride taramalar, aşılar ve ilaç uygulamaları, normal yenidoğan, yüksek riskli yenidoğan, sıvı/elektrolit dengesizlikleri, kaza ve zehirlenmeler, çocukluk çağında vücut sistemlerinin hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda onkolojik hastalıklar, kan hastalıkları ve ruhsal sorunlar, yüksek riskli çocuk ve ailesi.

NURS303 - Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri (2 + 0) 2

Hemşirelikte bilimsel araştırmalar ve hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, araştırma süreci, kaynak tarama yöntemleri, araştırma probleminin yazılması, niteliksel ve niceliksel araştırmalar, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, veri toplama aracının uygulanması, verilerin kayıt edilmesi, çözümlenmesi ve raporlanması, tablo ve grafikler, hemşirelik araştırmalarında etik.

NURS304 - Hemşirelikte Öğretim (1 + 3) 4

Eğitim ve öğretimde temel tanımlar ve teoriler, eğitim-öğretim sürecinin basamakları, öğrenmeye engel olan durumlar, eğitim planı, içeriği ve materyali hazırlama, eğitim-öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, yetişkin eğitim ilkeleri, temel hemşirelik eğitimi ve eğitim modelleri, eğiticinin özellikleri, klinik öğretim ve etik ilkeler, teknolojinin eğitimde kullanımı.

NURS305 - Sağlığın Yükseltilmesi ve Sağlık Politikaları (2 + 0) 2

Sağlığın tanımı, temel sağlık hizmetleri, 1., 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri,0-1 yaş çocuğun,1-3 yaş çocuğun,3-6 yaş çocuğun, 6-12 yaş çocuğun sağlığının yükseltilmesi,adölesanın sağlığının yükseltilmesi, yetişkin kadının ve erkeğin sağlığının yükseltilmesi, yaşlı sağlığının yükseltilmesi,kronik hastalıklarda sağlığın yükseltilmesi,WHO, UNICEF, FAO, Sağlık Bakanlığının görev,yetki ve sorumlulukları,yasalarla sağlık,genel sağlık sigortası,politika ve sağlık,hemşirelik yasa ve yönetmelikleri

NURS401 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (4 + 8) 15

Ruh sağlığında genel ilkeler, ruh sağlığı ve gelişim dönemleri, grup ilkeleri ve dinamiği, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları, duygu durum bozuklukları, acil psikiyatrik durumlar, psikiyatride tedaviler, konsültasyon liyezon hemşireliği, yasal ve etik konular.

NURS402 - Halk Sağlığı Hemşireliği (4 + 8) 15

Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, toplum sağlığı hemşireliğinin amaçları, fonksiyon ve rolleri, temel sağlık hizmetleri, toplumu tanıma süreci ve ev ziyaretleri, ana çocuk sağlığı, çevre sağlığı, okul sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, evde bakım, olağanüstü olaylar ve afetlerde halk sağlığı, risk gruplarının değerlendirilmesi, geleneksel uygulamalar ve alternatif tıp.

NURS405 - Hemşirelikte Yönetim (2 + 2) 5

Yönetim ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar, etkin yönetim ve liderlik, bir sağlık bakım ünitesinin yönetimi ve organizasyonu, hemşirelik misyonu ve felsefesi, yönetim hedefleri, planları ve standartları, risk yönetimi, personel planlaması, bütçe hazırlama, kariyer planlama, performans değerlendirme, iletişim, iş doyumu, motivasyon, kalite yönetimi, akreditasyon ve raporlama.

NURS406 - Hemşirelik Uygulamaları (1 + 24) 13

İç hastalıkları hemşireliği uygulamaları, cerrahi hemşireliği uygulamaları, doğum ve kadın sağlığı hemşireliği uygulamaları, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği uygulamaları.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

NURS307 - Onkoloji Hemşireliği (3 + 0) 4

Kanserin tanımı, önemi, dünyada ve ülkemizde epidemiyolojisi, etiyolojik risk faktörleri, karsinogenezis süreci, kanserin sınıflandırılması, kanserde koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi yöntemleri, semptom kontrolü, onkolojik aciller, terminal dönem hasta bakımı ve palyatif bakım, onkoloji hemşiresinin rol ve sorumlulukları ile yasal ve etik konular.

NURS309 - Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım (2 + 2) 4

Afet ve afetlerin sınıflandırılması, Dünya?da ve Türkiye?de afetler, afet hemşireliği ve afetlerde hemşirenin görevleri, afet yönetimi, olay yerinin ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, afet triajı yaralının kaza ortamından çıkarılması ve taşıma, temel yaşam desteği, tıbbi acil durumlar ve ilk yardım, afetlerin sağlık üzerine etkileri, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer maddeler ve hemşirelik uygulamaları, afetlere toplumsal hazırlık, hastane afet planları.

NURS306 - Geriatri Hemşireliği (3 + 0) 4

Dünyada ve Türkiye'de geriatrinin önemi ve geriatri hemşireliği, yaşlanma ve yaşlılıkta sık görülen fizyolojik değişiklikler, yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve izlemi, geriatrik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, geriatrik aciller, geriatride ilaç kullanımı, geriatride iletişim, geriatrik bireyde yaşam kalitesi, geriatrik bireyin evde ve kurumda bakımı, geriatrik rehabilitasyon, yaşlı istismarı.

NURS308 - Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım (3 + 0) 4

Palyatif bakım kavramlarının tanımı, ilkeleri ve hemşirenin rolleri, multidisipliner yaklaşım ve ekip üyelerinin rolleri, ağrı yönetimi, semptom yönetimi, palyatif bakımda hemşirelik girişimleri, ölüm belirtileri ve ölüme hazırlık, yaşam sonu dönemde bilişsel değişimler, yaşam sonu dönemdeki bireyin ve ailesinin bakımı, palyatif bakım hizmeti veren kuruluşlar, palyatif bakımda etik yaklaşımlar ve karar verme konuları.

NURS310 - Hasta ve Çalışan Güvenliği (3 + 0) 4

Hasta güvenliğinin kapsamı ve temel kavramları, hastaların doğru kimliklendirilmesi, etkili iletişimin iyileştirilmesi, ilaç güvenliği, cerrahi güvenliği, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, transfüzyon güvenliği, düşmeler, çalışan güvenliğinin kapsamı ve temel kavramları, çalışan güvenliğini tehdit eden riskler ve önlemler, iş kazaları, olay bildirim süreci.

NURS312 - Cinsel Sağlık (3 + 0) 4

Cinsellik ve cinsel sağlık kavramı, cinsel haklar ve yasal boyutu, cinselliğin psikososyal boyutu, yaşam evrelerine göre cinsel gelişim, kadın ve erkek cinsel yapı ve fonksiyonları, cinsel eylem fizyolojisi, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma yolları, gebelikten korunma yöntemleri, gençlerde sık görülen cinsel sağlık sorunları ve norm dışı davranışlar, cinselliği etkileyen faktörler.

NURS311 - Üreme Sağlığı ve Hakları (3 + 0) 4

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve üreme hakları, üreme sağlığı hizmetleri, kadın ve erkek üreme organları anatomisi, gebelik süreci, ergenlerde cinsel sağlık, güvenli annelik, aile planlaması, infertilite ve infertil çiftlerde hemşirelik, güvenli cinsellik, cinsel sorunlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sağlığın korunması, kültürün üreme sağlığına etkisi, evlilik öncesi danışmanlık.

NURS407 - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon (3 + 0) 4

Kalite ve akreditasyon sürecinin tarihi gelişimi ve temel kavramlar, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim süreci, kalite ve akreditasyon standartları, dünyada ve ülkemizde toplam kalite yönetimi uygulamaları, kalite indikatörleri, sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi, hasta güvenliği.

NURS409 - Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar (3 + 0) 4

Kanıta dayalı uygulama ve kanıta dayalı hemşirelik, kanıt, kanıt düzeyleri ve kanıta dayalı merkezler, hemşirelikle ilgili kanıt kaynakları ve merkezlerini inceleme, randomize kontrollü çalışma, meta analiz ve sistematik derleme, klinik sorun oluşturma ve çözme, kanıt kaynaklarını araştırma, hemşirelikle ilgili kanıta dayalı kılavuzlar, kanıta dayalı hemşirelikte engeller, kanıta dayalı hemşirelik stratejileri, kanıta dayalı uygulama örnekleri.

NURS411 - Alternatif ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (3 + 0) 4

Alternatif ve tamamlayıcı tedavi tanımı ve tarihçesi, zihin-beden temelli uygulamalar, manipülatif-beden temelli uygulamalar, enerji temelli uygulamalar, biyolojik temelli uygulamalar, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin etik ve yasal boyutu, alternatif ve tamamlayıcı tedavilerde hemşirenin rolü ve hemşirelik araştırmalarında tamamlayıcı tedaviler.

NURS408 - Özel Dal Hemşireliği (3 + 0) 4

Hemşirelikte sertifika programları ve özel alanlar, sertifika programlarına ilişkin yasal düzenlemeler, özel dal hemşirelerinin rol ve sorumlulukları, diyabet hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği, stoma ve yara bakım hemşireliği, nutrisyon hemşireliği, hemodiyaliz ve periton diyaliz hemşireliği, hemovijilans hemşireliği, iş yeri hemşireliği ve emzirme danışmanlığı, konsültasyon liyezon hemşireliği, evde bakım hemşireliği.

NURS413 - Evde Bakım Hemşireliği (3 + 0) 4

Evde bakım ile ilgili temel kavramlar, evde bakım hizmetlerinde mevcut durum, evde bakım ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları, evde bakım hemşireliği ile ilgili yasal düzenlemeler, evde bakım gereksinimi olan bireyler ve öncelikli gruplar, evde bakım vericiler ve yaşadıkları sorunlar, evde bakım modelleri, evde bakım süreci, evde bakım ve sağlığın geliştirilmesi, evde bakımda yaşanan etik sorunlar.

NURS410 - İş Sağlığı ve Güvenliği (3 + 0) 4

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, iş ve sağlık ilişkisi, iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hemşireliğinin tarihsel gelişimi, çalışan sağlığının değerlendirilmesi, işyeri ortamının değerlendirilmesi ve risk analizi, meslek hastalıkları ve yaygın iş sağlığı sorunları ve iş kazaları, işyerinde sağlık eğitimi/danışmanlık, mevzuat ve etik konular, iş sağlığı hemşireliğinde vaka yönetimi.

NURS412 - Okul Sağlığı Hemşireliği (3 + 0) 4

Okul sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi, okul sağlığı ekibi, Türkiye'de okul sağlığı hemşireliği, okul sağlığı hizmetinde okul toplumu, güvenli okul çevresi, besin güvenliği, okul çağı çocuklarında yaygın sağlık sorunları, riskli davranışlar, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, okul sağlığı taramaları, okulda acil durumlar, sağlık eğitimi ve okul sağlığını geliştirme programları.

NURS415 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 2) 4

Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Alfabe ve sesler; kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Kiril alfabesi; kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Kanji alfabesi; kişisel bilgi verme, sorma, yiyecek sipariş etme, zaman söyleme, alışkanlıklar hakkında konuşma, aile ile ilgili bilgi verme, giyecekler hakkında konuşma, vb.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Kiril alfabesi kullanarak seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Kanji alfabesi kullanarak seyahat ve tatil konularında bilgi alıp verme, talep ve rica etme, alışveriş hakkında konuşma, plan ve amaçlar hakkında bilgi alıp verme.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Rica ve istek bildirme, sayı ve fiyatlarla ilgili bilgi alıp verme, günlük rutin işlerden bahsetme, planlama yapma, nesnelerin miktarı hakkında bilgi alıp verme.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Bir yer veya şehir tanımlama, öneri ve görüş bildirme, insanları tanımlama, mazeret bildirme, ulaşım hakkında bilgi alıp verme, hava durumu ve tahmini hakkında konuşma, tavsive verme ve yardım teklif etme, sağlık ve hastalık hakkında bilgi alıp verme.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART271 - Yaratıcı Drama (2 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (0 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

LAW426 - Adli Tıp (2 + 0) 4

Veri mevcut değildir

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

ETI308 - Tıp Metinleri Çevirisi (2 + 2) 6

İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

MAN315 - Kişilik ve Örgüt Psikolojisi (3 + 0) 5

Kişilik ve örgüt psikolojisi ile ilgili temel konular; kişilikle ilgili motivasyon, tutum, algı; bireylerin iş ortamındaki davranışları.

MAN449 - Tüketici Davranışları (3 + 0) 5

Tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri; tüketici davranışını etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler.

MAN409 - Girişimcilik (4 + 0) 5

Girişimcilik kavramının tanıtımı, girişimcilik kavramı ve tarihsel süreci, girişimci özellikleri, iç girişimcilik, yeni bir iş kurma, aile işletmeleri, kadın ve genç girişimciler, iş planı hazırlama aşamaları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, girişimcilik fikrinin toplumda yaygınlaştırılması.

ART202 - Karikatür (3 + 0) 4

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

PR119 - Sosyolojinin Temelleri (3 + 0) 5

Toplumu ve toplumdaki konumları ve sorumlulukları anlamak, yorumlamak ve eleştirel bir bilinç kazanmak; toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlar, toplumsal ilişkiler ve süreçler.

ART235 - Çok Sesli Koro (3 + 0) 4

Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

MAN101 - Davranış Bilimlerine Giriş (3 + 0) 5

Davranış bilimi ve eleştirel düşünme, zihnin biyolojisini keşfetme, insan çeşitliliğini tanımlama, hisler ve algının oluşması, öğrenme süreci ve koşullanma, hafıza olgusu ve hafızanın inşaası, düşünme ve dil, motivasyon ve iş, hisler, kişilik.

PSY419 - Sağlık Psikolojisi (3 + 2) 8

Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

ART266 - Takı Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi; takı tezgahı ve tezgahta çalışma koşulları; el aletleri; basit modelleme teknikleri ile üretim; kesim ve tesviye teknikleri, montaj ve patinaj işlemleri;

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

ART285 - Yenilikçi Görsel Anlatı (3 + 0) 4

Görsel anlatım süreçlerinin seçilen örnek eserler aracılığı ile irdelenmesi; belirlenen bir görsel anlatım türüne yönelik araştırma raporunun hazırlanması; görsellerin ve/veya görsel anlatımın düşünme, karar verme, kişisel ifade ve iletişimdeki etkinliğine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme; yenilikçi yaklaşımların görsel anlatı uygulamalarına etki

NUT409 - Genel Beslenme Bilgisi (2 + 0) 4

Makro ve mikro besin öğelerinin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı, özellikleri, sınıflaması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri; özel durumlarda beslenme ve besin gruplarında yer alan besinlerin tanımlanması.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

RUS402 - Rusça VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN402 - İspanyolca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

ART287 - Eşli Danslar (3 + 0) 4

Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

KOR201 - Korece I (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR202 - Korece II (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

ART295 - Türk Sanat Müziği (3 + 0) 4

Geleneksel, klasik ve modern dönem Klasik Türk Müziği nazariyatı ve icra teknikleri

HUM291 - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART297 - Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum (3 + 0) 4

3D modelleme tekniklerinin bilgisayar destekli 3D tanıtım animasyonu alanında kullanımı; modellerin animasyonlarının programlar arası geçiş yöntemleri; sahne ışık ve render ayarları; montaj aşamasında farklı render katmanlarının birleştirilmesi; renk düzenlemesi sırasında kullanılan yöntemler.

MAN313 - 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler (3 + 0) 5

Kişisel Yönetim, Kişisel Finansal Yönetim , Zaman ve Stress Yönetimi ve Örgütsel Yetenekler, Etiket ve Profesyonel Giyim, Etik, Politika ve Çeşitlilik, Hesap verebilirlik ve İşyeri İlişkileri, İletişim ve Elektronik İletişim, Motivasyon, Liderlik ve Takımlar, Çatışma ve Müzakere, Sosyal Ağ Oluşturma, İş arama Yeteneği geliştirme, Özgeçmiş hazırlama, Mülakat teknikleri, Kariyer yönetimi

MAN374 - Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. (3 + 0) 5

Endüstri 4.0 bileşenleri: Büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojiler, yapay zeka, entegre sistemler, 3d yazıcılar, bulut uygulamalar.

ART298 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Amaç ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak, ders öğrencilerin sahne makyajının çeşitli yönlerini kavramalarına yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Ders tarihsel perspektif içinde, sahne makyajında kullanılan ürün, araç ve gereçler ile teknikleri öğrencilere aktarır.

PSY103 - Genel Psikoloji (3 + 0) 4

Psikoloji bilimi, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, deneysel ve bilişsel psikoloji, kişilik, sağlık psikolojisi ve klinik psikoloji

KOR301 - Korece III (3 + 0) 4

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar çerçevesindedir.

HUM310 - Toplumsal Dilbilimine Giriş (3 + 0) 4

Dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler; dil değişimi süreci; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörler; çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimler; çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin dilin korunmasına yaptığı katkı; dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemler; alan çalışması.

ART260 - Kısa Film (3 + 0) 4

Kısa bir film yapmak için gerekli senaryo yazımı, çekim planı, bütçe, aksesuar, kostüm ve yönetmenlikler.

ART226 - Dünya Müzik Kültürleri (3 + 0) 4

Dünyanın belli başlı bölgelerindeki müziklerin özellikleri ve bu özellikleri kazandıran coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında ele alınması.

HUM108 - Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) (3 + 0) 4

Coğrafi keşiflerden Fransız Devrimine kadar olan dönemde, Akdeniz?in genel manada betimlemesi; Erken Modern Dönem Akdeniz?inde siyasi, sosyal, tarihsel ve ekonomik gelişmeler, dönüşümler; havzadaki Osmanlı-İspanyol egemenlik mücadelesi ekseninde savaşlar ve ticaret.

HUM202 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (3 + 0) 4

Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

ART227 - Opera Tarihi (3 + 0) 5

Belli başlı operaların bestecilerinin müzik yazım dilindeki benzer ve farklı özellikleri; operaların coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında yazılış amacı.

MAN408 - Sürdürebilirliğe Giriş (3 + 0) 5

Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

HUM204 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 0) 4

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

HUM322 - Etiğe Giriş (3 + 0) 4

Egoizm, eudaimonizm, faydacılık, ahlak yasası ve özbelirlenim etiği gibi etiğin temel kavramlarını analiz etmek ve tartışmak; ayrıca, Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Mill, Bentham ve Sartre'ın etik düşüncelerini incelemek.

HUM323 - Eleştirel Düşünmeye Giriş (3 + 0) 4

Anlaşılır şekilde yazma ve düşünme, uslamlamaların ve savunuların çeşitlerini öğrenme ve analiz etme, akılcı kararlar alma, yanlış düşünme biçimlerini öğrenme gibi konuların irdelenmesi ve tartışılması, tüm bunları anlaşılır kılmak adına yapılacak olan alıştırmalar.

HUM412 - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (3 + 0) 4

İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili temel kavramlar, hukuki sonuçlar ile iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri.

HUM105 - Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi (3 + 0) 4

Güvenlik kavramının tarihsel gelişimi, dönemlere göre farklılık gösteren güvenlik sorunları ve tehditleri; dünya ve özellikle Türkiye tarihinde espiyonaj ve istihbarat faaliyetlerinin küreselleşmeyle birlikte yaşadığı dönüşümün güncel kavramlarla yeniden yapılandırılması.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

PR419 - Medya Okuryazarlığı (3 + 0) 4

Bu ders sosyoloji ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları ele almaktadır. Bu anlamda medya okuryazarlığı kavramından başlayarak önemli kuramsal yaklaşımlar incelenmektir. Daha sonra farklı medya materyalleri üzerinden şiddet, toplumsal cinsiyet, azınlıkların temsili analiz edilmektedir.

HUM319 - Mantığa Giriş (3 + 0) 4

Temel mantık kavramları, akıl yürütme, argüman çözümlemesi, biçimsel olmayan mantık, dil ve tanımlar, safsatalar, tasımlar mantığı, kategorik önermeler, gündelik dilde tasımlar, modern sembolik mantık, önermeler mantığı, doğruluk değerleri ve bağlaçlar, türetim yöntemleri, yüklemler mantığı.

ART289 - Mozaik Sanatı (3 + 0) 4

Yüzyıllardır bir bezeme ögesi olarak kullanılan mozaik sanatı ve mozaik yapım teknikleri; farklı malzemeler ile mozaik uygulamaları.

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.