Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 Öğrencisi programı, topluma ve Üniversite'mize yararlı hizmetlerde bulunmuş çok yönlü öğrencilerimizi tanımak ve onların başarılarını kutlamak amacıyla geliştirilmiş bir ödül programıdır.

Üçüncü ve daha üst dönem lisans öğrencileri arasından seçilecek bu öğrenciler, akademik başarılarının yanısıra(en az 2.25 genel not ortalaması) topluma ve Üniversite'ye gönüllü hizmetler vermiş, öğrenci topluluklarında faaliyet göstermiş, girişimcilik ve liderlik niteliklerine sahip, araştırma ve çalışma deneyimleri olan öğrencilerden oluşacaktır. Seçilecek bu öğrencilerimizin, Üniversitemiz’i en iyi şekilde temsil edeceğine ve topluma yararlı kişiler olmaya devam edeceklerine inanıyor, onların başarı ve deneyimlerinden yararlanmayı planlıyoruz.

Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 Öğrencisi ödülünü kazanacak öğrencilere verilecek başarı sertifikasının yanısıra, en üst sırada olan beş öğrenciye 1.000 TL’lik ödül verilecek, birinci sıradaki öğrenciye de ek olarak 2.000 TL’lik ödül verilecektir. Ayrıca, tüm öğrenciler şerefine yıl sonunda misafirlerinin de davet edileceği yemekli bir törende ödülleri sunulacak, başarıları kutlanacaktır.

Önceki yılların İz Bırakanları hakkındaki bilgileri ve yapılan ödül törenlerinden görüntüleri sol taraftaki menüdeki ilgili sayfalara girerek izleyebilirsiniz.

İlgilenen öğrenciler doğrudan yan taraftaki bağlantıları kullanarak başvuru koşullarını öğrenebilirler ve başvuru formlarını çevrimiçi doldurabilirler. Öğrenciler, ayrıca herhangi bir Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeli tarafından da aday gösterilebilirler veya kendileri doğrudan aday olabilirler. Aday gösterilmek bir avantaj sağlamamaktadır.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2843 [title_tr] => Program Hakkında [title_en] => About the Program [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 Öğrencisi programı, topluma ve Üniversite'mize yararlı hizmetlerde bulunmuş çok yönlü öğrencilerimizi tanımak ve onların başarılarını kutlamak amacıyla geliştirilmiş bir ödül programıdır.

Üçüncü ve daha üst dönem lisans öğrencileri arasından seçilecek bu öğrenciler, akademik başarılarının yanısıra(en az 2.25 genel not ortalaması) topluma ve Üniversite'ye gönüllü hizmetler vermiş, öğrenci topluluklarında faaliyet göstermiş, girişimcilik ve liderlik niteliklerine sahip, araştırma ve çalışma deneyimleri olan öğrencilerden oluşacaktır. Seçilecek bu öğrencilerimizin, Üniversitemiz’i en iyi şekilde temsil edeceğine ve topluma yararlı kişiler olmaya devam edeceklerine inanıyor, onların başarı ve deneyimlerinden yararlanmayı planlıyoruz.

Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 Öğrencisi ödülünü kazanacak öğrencilere verilecek başarı sertifikasının yanısıra, en üst sırada olan beş öğrenciye 1.000 TL’lik ödül verilecek, birinci sıradaki öğrenciye de ek olarak 2.000 TL’lik ödül verilecektir. Ayrıca, tüm öğrenciler şerefine yıl sonunda misafirlerinin de davet edileceği yemekli bir törende ödülleri sunulacak, başarıları kutlanacaktır.

Önceki yılların İz Bırakanları hakkındaki bilgileri ve yapılan ödül törenlerinden görüntüleri sol taraftaki menüdeki ilgili sayfalara girerek izleyebilirsiniz.

İlgilenen öğrenciler doğrudan yan taraftaki bağlantıları kullanarak başvuru koşullarını öğrenebilirler ve başvuru formlarını çevrimiçi doldurabilirler. Öğrenciler, ayrıca herhangi bir Atılım Üniversitesi akademik veya idari personeli tarafından da aday gösterilebilirler veya kendileri doğrudan aday olabilirler. Aday gösterilmek bir avantaj sağlamamaktadır.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım University’s 50 Outstanding Students Programme, which will take place for the eight time in 2018, is an award programme developed for purposes of being acquainted with our versatile students, who have provided beneficial services to the society and our University, and celebrating their achievements.

These students to be elected among the third-grade or higher-grade undergraduate students shall consist of those who have provided voluntary services to the society and the University alongside their academic achievements (a CGPA of minimum 2,25), who have carried out activities at the student clubs, who possess the entrepreneurship and leadership characteristics and who have research and working experiences. We believe that these students to be elected will represent our University in the best way and will continue to be the people beneficial for the society, and plan to avail ourselves of their achievements and experiences.

Alongside with the achievement certificates to be given to the students who will be rewarded the Atılım University’s 50 Outstanding Students, the top five students shall be awarded TL 1,000 and the first-ranking student shall be awarded an additional amount of TL 2,000. Moreover, their awards shall be submitted and their achievements shall be celebrated at a dinner ceremony at the end of the academic year in honour of all awarded students to which their guests shall also be invited.

By clicking the relevant pages in the menu at the left side, you may access information about the 50 Outstanding Students of 2017 as well as the videos from the award ceremony held last year in May.

Those interested students may directly find out the application requirements by using the links at the left side, and may fill out the application forms online. Moreover, students may be either nominated by any academic or administrative staff of the Atılım University or may directly run themselves as candidates.  To be nominated shall not provide any advantage.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 244 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-07 11:32:39 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-hakkinda-1517410937 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 241 [name_tr] => Öğrenci Odaklı Programlar [url] => ## [type] => ) [1] => Array ( [id] => 244 [name_tr] => İz Bırakan 50 Öğrenci [url] => izbirakan50ogrenci [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2843 [title_tr] => Program Hakkında [title_en] => About the Program [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin \u0130z B\u0131rakan 50 Ö\u011frencisi program\u0131, topluma ve Üniversite'mize yararl\u0131 hizmetlerde bulunmu\u015f çok yönlü ö\u011frencilerimizi tan\u0131mak ve onlar\u0131n ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131 kutlamak amac\u0131yla geli\u015ftirilmi\u015f bir ödül program\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

Üçüncü ve daha üst dönem lisans ö\u011frencileri aras\u0131ndan seçilecek bu ö\u011frenciler, akademik ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131n yan\u0131s\u0131ra(en az 2.25 genel not ortalamas\u0131) topluma ve Üniversite'ye gönüllü hizmetler vermi\u015f, ö\u011frenci topluluklar\u0131nda faaliyet göstermi\u015f, giri\u015fimcilik ve liderlik niteliklerine sahip, ara\u015ft\u0131rma ve çal\u0131\u015fma deneyimleri olan ö\u011frencilerden olu\u015facakt\u0131r. Seçilecek bu ö\u011frencilerimizin, Üniversitemiz’i en iyi \u015fekilde temsil edece\u011fine ve topluma yararl\u0131 ki\u015filer olmaya devam edeceklerine inan\u0131yor, onlar\u0131n ba\u015far\u0131 ve deneyimlerinden yararlanmay\u0131 planl\u0131yoruz.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin \u0130z B\u0131rakan 50 Ö\u011frencisi ödülünü kazanacak ö\u011frencilere verilecek ba\u015far\u0131 sertifikas\u0131n\u0131n yan\u0131s\u0131ra, en üst s\u0131rada olan be\u015f ö\u011frenciye 1.000 TL’lik ödül verilecek, birinci s\u0131radaki ö\u011frenciye de ek olarak 2.000 TL’lik ödül verilecektir. Ayr\u0131ca, tüm ö\u011frenciler \u015ferefine y\u0131l sonunda misafirlerinin de davet edilece\u011fi yemekli bir törende ödülleri sunulacak, ba\u015far\u0131lar\u0131 kutlanacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Önceki y\u0131llar\u0131n \u0130z B\u0131rakanlar\u0131 hakk\u0131ndaki bilgileri ve yap\u0131lan ödül törenlerinden görüntüleri sol taraftaki menüdeki ilgili sayfalara girerek izleyebilirsiniz.<\/p>\n\n

\u0130lgilenen ö\u011frenciler do\u011frudan yan taraftaki ba\u011flant\u0131lar\u0131 kullanarak ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131n\u0131 ö\u011frenebilirler ve ba\u015fvuru formlar\u0131n\u0131 çevrimiçi doldurabilirler. Ö\u011frenciler, ayr\u0131ca herhangi bir At\u0131l\u0131m Üniversitesi akademik veya idari personeli taraf\u0131ndan da aday gösterilebilirler veya kendileri do\u011frudan aday olabilirler. Aday gösterilmek bir avantaj sa\u011flamamaktad\u0131r.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m University’s 50 Outstanding Students Programme, which will take place for the eight time in 2018, is an award programme developed for purposes of being acquainted with our versatile students, who have provided beneficial services to the society and our University, and celebrating their achievements.<\/p>\n\n

These students to be elected among the third-grade or higher-grade undergraduate students shall consist of those who have provided voluntary services to the society and the University alongside their academic achievements (a CGPA of minimum 2,25), who have carried out activities at the student clubs, who possess the entrepreneurship and leadership characteristics and who have research and working experiences. We believe that these students to be elected will represent our University in the best way and will continue to be the people beneficial for the society, and plan to avail ourselves of their achievements and experiences.<\/p>\n\n

Alongside with the achievement certificates to be given to the students who will be rewarded the At\u0131l\u0131m University’s 50 Outstanding Students, the top five students shall be awarded TL 1,000 and the first-ranking student shall be awarded an additional amount of TL 2,000. Moreover, their awards shall be submitted and their achievements shall be celebrated at a dinner ceremony at the end of the academic year in honour of all awarded students to which their guests shall also be invited.<\/p>\n\n

By clicking the relevant pages in the menu at the left side, you may access information about the 50 Outstanding Students of 2017 as well as the videos from the award ceremony held last year in May.<\/p>\n\n

Those interested students may directly find out the application requirements by using the links at the left side, and may fill out the application forms online. Moreover, students may be either nominated by any academic or administrative staff of the At\u0131l\u0131m University or may directly run themselves as candidates.  To be nominated shall not provide any advantage.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 244 [start] => [end] => [created_at] => 2018-01-07 11:32:39 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:16 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 2 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-hakkinda-1517410937 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 244 [url] => izbirakan50ogrenci [name_tr] => İz Bırakan 50 Öğrenci [type_id] => 2 [parent_id] => 241 [lft] => 307 [rgt] => 308 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 244 [url] => izbirakan50ogrenci [name_tr] => İz Bırakan 50 Öğrenci [type_id] => 2 [parent_id] => 241 [lft] => 307 [rgt] => 308 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1