• Üniversiteye gelen evrakların Elektronik Belge Yönetim Sistemine Kaydının yapılması
 • Tüm akademik personelin YÖKSİS’e girişlerinin yapılması
 • Üniversitedeki görevinden ayrılan veya göreve yeni başlayan akademik personelin YÖKSİS’e işlenmesi
 • YÖKSİS’te öğretim üye sayılarının asgari durumlarının sürekli kontrolünün yapılması
 •  Birimler arasında yapılan öğretim elemanı değişikliği ile ilgili tensip kararlarının alınması ve YÖKSİS’e işlenmesi
 • Lisans ve Lisansüstü programların YÖKSİS’te kontrolünün yapılması  
 • Öğretim üye yardımcılarının istihdamı ile ilgili ilanların YÖKSİS’ te yayımlanması
 • Öğretim Üyelerinin istihdamı ile ilgili ulusal ve resmi gazetede yayımlanacak ilanların hazırlanması ve ilanlar için gereken yazışmaların yapılması
 • Profesör ve doçent kadrolarına atanacak öğretim üyelerinin jüri ve atamaya ilişkin kurul kararlarının yazılması
 • Oluşturulan jüri üyelerine görevlendirme yazılarının yazılması
 • Jürinin belirlenmesi ve öğretim elemanlarının atanmasına dair karar örneklerinin çıkarılarak onaylatılması
 • Jüri üyelerinden gelen raporların korunarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması
 • Tüm personel için belirlenen formatta özlük dosyalarının hazırlanması
 • Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından atamaları uygun görülenlerin atama onaylarının hazırlanması
 • Akademik ve idari personelle ilgili genel yazışmaların yapılması
 • 2547 sayılı kanun 40/a,c ve d maddelerine göre Üniversitede veya Üniversite dışında görevlendirilecek akademik personele ilişkin muvafakat yazılarının yazılması (Üniversitelerarası, birimler arası, Mütevelli Heyet Başkanlığına hitaben yazılan yazılar )
 • Akademik ve idari personele yurtdışına çıkışlarda istenilen yazıların yazılması
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının üniversitede görevlendirilmesine ilişkin YÖK’e ve diğer kuruluşlara yazılan yazılar.
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının izinlerinin uzatılması, kimlik kartlarının hazırlatılması, harçlarının takibi ve ayrılmaları halinde durumlarının YÖK’e ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmesine ilişkin yazışmalar
 • Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Yönetim Kurulu kararlarının yazılması 
 • Senato gündemlerinin yazılması ve üyelere gündem belgeleri ile birlikte gönderilmesi
 • Gündemde yer alan akademik konuların önceden Eğitim Komisyonu ve Öğrenci Dekanlığına gönderilmesi
 • Senato kararlarının yazılması üyelere imzalatılması ve ilgili birimlere duyurulması
 • Senato kararlarının karar defterlerine yapıştırılması, mühürlenmesi
 • Üniversite Yönetim Kurulu toplantı gündemlerinin yazılması ve üyelere gündem belgeleri ile birlikte gönderilmesi
 • Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının yazılması, imzalatılması ve ilgili birimlere duyurulması
 • Kararlarla ilgili üniversite içi ve üniversite dışı yazışmaların yapılması
 • Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının deftere yapıştırılması, mühürlenmesi
 • Birim, bölüm ve program açma kararlarının çıkarılarak YÖK’e gönderilecek dosyaya konulması, bu hususla ilgili YÖK’e yazı yazılması, söz konusu dosyaların bir örneğinin çıkarılarak arşivlenmesi
 • Yönetmeliklerin Başbakanlık formatına göre hazırlanması
 • Yönergelerin Başbakanlık formatına göre hazırlanması
 • Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik sınav jürilerinde görevlendirilen Üniversitemiz Profesörlerinin görevlendirme yazılarının ilgili birime üst yazı ile gönderilmesi ve birimlerden gelen tebellüğ belgelerinin arşivlenmesi. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sistemine giriş yapılarak jüri görevlendirme formlarının onaylanması ve formlardan birer çıktı alınarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi.
 • Denetlemeye ilişkin rehberin ilgili birimlere gönderilmesi
 • İlgili birimlerden gelen bilgilerin rehber planına göre dizayn edilmesi
 • Denetleme dosyasında yer alan ve Birimlerin bilgileri dışında kalan tüm bilgilerin 2547 S.K. 40 a,c,d ‘ ye göre görevlendirilen öğretim elemanları, yabancı uyruklu öğretim elemanları, atanan araştırma görevlileri, idari personel dağılımı, akademik personel dağılımı üniversite kurullarının üyeleri, ilgili yılda akademik kadrolara yükseltilen ve atanan öğretim elemanları vb. listelerin çıkarılması
 • Denetleme dosyasının öngörülen formata göre hazırlanarak YÖK’e gönderilmesi.