ECTS - Resolution of Disputes and Tax Jurisdiction

Resolution of Disputes and Tax Jurisdiction (MLY503) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Resolution of Disputes and Tax Jurisdiction MLY503 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
N/A
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Question and Answer.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Course Assistants
Course Objectives t is to explain the criminal provisions regarding misdemeanors and crimes in tax law and to give information about our tax jurisdiction system and the legal remedies that can be applied in tax disputes. At the end of this course, the student; will have learned the legal remedies that can be resorted to in disputes that may arise regarding tax misdemeanors and tax crimes and penalties. In the course, both the theoretical and the implementation of the relevant legislation will be discussed in detail.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • Have an advanced level of basic theoretical knowledge related to the field of finance in order to obtain the practical gains.
  • Understanding tax theory, learning the legal background, following the developments and gaining a professional competence in tax matters effectively develop it.
Course Content Basic concepts and institutions of tax law, the elimination of tax receivables, durations, tax offenses and penalties, remedies, tax jurisdiction, the development of tax jurisdiction in Turkey, the structure and functioning of the tax judiciary institutions, tax judicial procedure and functioning.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 The concept of Misdemeanor and Crime in general. Differences between Misdemeanors and Offenses. Scope of Tax Criminal Law
2 Tax Misdemeanors and Types: Tax Loss, General Irregularity and Special Irregularity
3 Tax Crimes and Types: Smuggling Crime, Violation of Tax Privacy Crime, Private Affairs of Taxpayers crime of doing
4 In Tax Crimes; Merger, Affiliate and Recurrence
5 Tax Disputes / Types of Disputes: Disputes at the stages of Imposition, Notification, Accrual and Collection
6 Tax Disputes / Remedies for Disputes: Administrative and Judicial Remedies
7 Resolution of Tax Disputes by Administrative (Peaceful) Means: Reconciliation, Correction of Errors, Referring to Higher Authorities Application
8 Judicial Resolution of Tax Disputes and Turkish Judicial System
9 General Information on Tax Jurisdiction: Principles Dominating the Tax Jurisdiction Law
10 Tax Judgment Procedure: Filing and Results of Tax Cases, Process of Hearing the Case, Proof and Evidence
11
12 Timeframes in Tax Judgment
13 Case Studies with Administrative and Judicial Decisions

Sources

Course Book 1. Mehmet Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, Ekin Kitabevi, 2019
2. Mehmet Yüce, Vergi Dava Rehberi, Ekin Kitabevi, 2017
3. N. Edizdoğan-M. Taş-Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku,Bursa, 2007
4. Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Bursa: Ekin Kitabevi, 2011
5. Ahmet Erol, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, 2021

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments - -
Presentation 1 10
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury 1 40
Final Exam/Final Jury 1 50
Toplam 3 100
Percentage of Semester Work
Percentage of Final Work 100
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar. X
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. X
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) 1 48 48
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class
Presentation/Seminar Prepration
Project
Report
Homework Assignments 1 25 25
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury 1 30 30
Prepration of Final Exams/Final Jury
Total Workload 103