AKTS - Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı

Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı (MLY503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı MLY503 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Vergi hukukunda yer alan kabahat ve suçlara ilişkin ceza hükümlerini anlatmak ve vergi yargısı sistemimiz ve vergi uyuşmazlıklarında başvurulabilecek yargı yolları hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda öğrenci; vergi kabahat ve vergi suç ve cezalarla ilgili ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda başvurulabilecek yargı yollarını öğrenmiş olacaktır. Derste hem teorik hem de ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik konular detaylı olarak ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliye alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
  • Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
Dersin İçeriği Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları, vergi alacağının ortadan kalkması, süreler, vergi suç ve cezaları, çözüm yolları, vergi yargısı, Türkiye?de vergi yargısının gelişimi, vergi yargı kuruluşlarının yapısı ve işleyişi, vergi yargı usulü ve işleyişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel olarak Kabahat ve Suç kavramı. Kabahatler ve Suçlar arasındaki farklar. Vergi Ceza Hukukunun kapsamı
2 Vergi Kabahatları ve Çeşitleri : Vergi Ziyaı, Genel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük
3 Vergi Suçları ve Çeşitleri: Kaçakçılık Suçu, Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu, Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu
4 Vergi Suçlarında; Birleşme, İştirak ve Tekerrür
5 Vergi Anlaşmazlıkları / Uyuşmazlıkları Çeşitleri : Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil aşamalarında uyuşmazlıklar
6 Vergi Anlaşmazlıkları / Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları : İdari ve Adli Çözüm Yollları
7 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ( Barışçıl ) Yollarla Çözümü : Uzlaşma, Hataların Düzeltilmesi, Üst Makamlara Başvuru
8 . Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Yollarla Çözümü ve Türk Yargı Sistemi
9 Vergi Yargısı Hakkında Genel Bilgiler : Vergi Yargılaması Hukukuna Egemen Olan İlkeler
10 Vergi Yargılama Usulü : Vergi Davalarının Açılması ve Sonuçları, Davanın Görülme Süreci, Ispat ve Delil
11 Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları -Olağan Kanun Yolları ( İstinaf, Temyiz ) -Olağanüstü Kanun Yollları ( Kanun Yararına Bozma, Yargılamanın Yenilenmesi ) -Diğer Yollar ( Açıklama, Yanlışlıkların Düzeltilmesi )
12 Vergi Yargılamasında Süreler
13 İdari ve Yargı Kararları ile Örnek Olaylar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mehmet Yüce, Vergi Yargılama Hukuku, Ekin Kitabevi, 2019
2. Mehmet Yüce, Vergi Dava Rehberi, Ekin Kitabevi, 2017
3. N. Edizdoğan-M. Taş-Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku,Bursa, 2007
4. Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Bursa: Ekin Kitabevi, 2011
5. Ahmet Erol, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, 2021

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar. X
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. X
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 1 48 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 25 25
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 103