Yüksek öğretim Kurulunca yapılan çalışmalara paralel olarak 2004 yılından bu yana Atılım Üniversitesi’nde Bologna süreci çalışmaları başlamıştır. Öncelikle Üniversitemizce sunulan öğretim programlarında yer alan derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredileri akademik birimlerimizce belirlenmiş, Üniversitemiz Senatosunun onayından sonra yürürlüğe konulmuştur.

Atılım Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri için Diploma ekleri (DS) hazırlamış, 2013 yılında Avrupa Komisyonu’na yaptığı başvurunun değerlendirilmesi sonucunda “Diploma Eki Etiketi” ödülü almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz yükseköğretim diplomasına ek olarak Diploma ekini de öğrencilerine ücretsiz olarak vermeye başlamıştır.

Öğretim programlarımızın “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ve “Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu  ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyi derslerin öğrenme çıktılarının hazırlanması ve bu derslerin iş yüküne dayalı AKTS kredilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 24.07.2013 tarih ve 05 Sayılı Senatomuz kararı gereği olarak da Üniversitemiz, tamamen AKTS kredi sistemine geçmiştir.

Bologna Komisyon Üyelerimiz

Prof. Dr. Yılmaz Kaptan (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy (Öğrenci Dekanı)

Prof. Dr. Ali Yazıcı (Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Turan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu (Kurum Bologna Uzmanı)

Dr. Öğretim Üyesi Cenk Aygül (İşletme Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Çılga Resuloğlu (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Öğr. Gör. Serdar Hızır (Hukuk Fakültesi)

Öğrenci Konseyi Başkanı veya Konsey TemsilcisiApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3524 [title_tr] => Bologna Komisyonu [title_en] => Bologna Commission [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Yüksek öğretim Kurulunca yapılan çalışmalara paralel olarak 2004 yılından bu yana Atılım Üniversitesi’nde Bologna süreci çalışmaları başlamıştır. Öncelikle Üniversitemizce sunulan öğretim programlarında yer alan derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredileri akademik birimlerimizce belirlenmiş, Üniversitemiz Senatosunun onayından sonra yürürlüğe konulmuştur.

Atılım Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri için Diploma ekleri (DS) hazırlamış, 2013 yılında Avrupa Komisyonu’na yaptığı başvurunun değerlendirilmesi sonucunda “Diploma Eki Etiketi” ödülü almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz yükseköğretim diplomasına ek olarak Diploma ekini de öğrencilerine ücretsiz olarak vermeye başlamıştır.

Öğretim programlarımızın “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ve “Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu  ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyi derslerin öğrenme çıktılarının hazırlanması ve bu derslerin iş yüküne dayalı AKTS kredilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 24.07.2013 tarih ve 05 Sayılı Senatomuz kararı gereği olarak da Üniversitemiz, tamamen AKTS kredi sistemine geçmiştir.

Bologna Komisyon Üyelerimiz

Prof. Dr. Yılmaz Kaptan (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy (Öğrenci Dekanı)

Prof. Dr. Ali Yazıcı (Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Turan (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu (Kurum Bologna Uzmanı)

Dr. Öğretim Üyesi Cenk Aygül (İşletme Fakültesi)

Dr. Öğretim Üyesi Çılga Resuloğlu (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Öğr. Gör. Serdar Hızır (Hukuk Fakültesi)

Öğrenci Konseyi Başkanı veya Konsey Temsilcisi

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

 

In line with the work done by the Council of Higher Education since 2004, the Bologna process has been initiated in the Atılım Universit. First, ECTS (European Credit Transfer System) credits of  the courses offered by our university in all programs were determined by our academic units, then our university Senate approved these credits and they are now applied.

 

Atılım University prepared, diploma supplements (DS) for associate, bachelor's, postgraduate degrees and, In 2013, the University was awarded for “Diploma Supplement Label" as a result of the evaluation of the application to the European Commission. Our university gives the Diploma Supplement to students in addition to ‘diploma of higher education’ and it is free of charge.

 

In Atılım University the work related to prepareation of the learning outcomes of all associate, bachelor's,  master and doctoral level courses in line with "National Qualifications Framework " and " European Higher Education Qualifications Framework " was copleted. Additionally,  determination and calculation of ECTS credits based on workload of those courses were also completed. Our universtiy completely passed the ECTS credit system by 24/07/2013 No. 05 Senate decision.

 

Atılım University Bologna Commission Members

 

Prof. Dr. Yılmaz Kaptan (Vise President)

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy (Dean of Students)

Prof. Dr. Ali Yazıcı (Faculty of Engineering)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Turan (Faculty of Arts & Sciences)

Asst. Prof. Dr. Cenk Aygül (Faculty of Management)

Asst. Prof. Dr. Çılga Resuloğlu (Faculty of Art, Design and Architecture)

Asst. Prof. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu (Institutional Bologna Expert)

Instructor Serdar Hızır (Faculty of Law)

President of the Student Council or Representative of the Council

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:29:16 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:24 [parent_id] => [lft] => 75 [rgt] => 76 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3524 [title_tr] => Bologna Komisyonu [title_en] => Bologna Commission [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Yüksek ö\u011fretim Kurulunca yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalara paralel olarak 2004 y\u0131l\u0131ndan bu yana At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde Bologna süreci çal\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Öncelikle Üniversitemizce sunulan ö\u011fretim programlar\u0131nda yer alan derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredileri akademik birimlerimizce belirlenmi\u015f, Üniversitemiz Senatosunun onay\u0131ndan sonra yürürlü\u011fe konulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans dereceleri için Diploma ekleri (DS) haz\u0131rlam\u0131\u015f, 2013 y\u0131l\u0131nda Avrupa Komisyonu’na yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurunun de\u011ferlendirilmesi sonucunda “Diploma Eki Etiketi” ödülü almaya hak kazanm\u0131\u015ft\u0131r. Üniversitemiz yüksekö\u011fretim diplomas\u0131na ek olarak Diploma ekini de ö\u011frencilerine ücretsiz olarak vermeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Ö\u011fretim programlar\u0131m\u0131z\u0131n “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” ve “Avrupa Yüksekö\u011fretim Yeterlilikler Çerçevesi” ile uyumlu  ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyi derslerin ö\u011frenme ç\u0131kt\u0131lar\u0131n\u0131n haz\u0131rlanmas\u0131 ve bu derslerin i\u015f yüküne dayal\u0131 AKTS kredilerinin belirlenmesi çal\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlanm\u0131\u015ft\u0131r. 24.07.2013 tarih ve 05 Say\u0131l\u0131 Senatomuz karar\u0131 gere\u011fi olarak da Üniversitemiz, tamamen AKTS kredi sistemine geçmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bologna Komisyon Üyelerimiz<\/p>\n\n

Prof. Dr. Y\u0131lmaz Kaptan (Rektör Yard\u0131mc\u0131s\u0131)<\/p>\n\n

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy (Ö\u011frenci Dekan\u0131)<\/p>\n\n

Prof. Dr. Ali Yaz\u0131c\u0131 (Mühendislik Fakültesi)<\/p>\n\n

Doç. Dr. Mehmet Turan (Fen-Edebiyat Fakültesi)<\/p>\n\n

Dr. Ö\u011fretim Üyesi Ceyhan Çi\u011fdemo\u011flu (Kurum Bologna Uzman\u0131)<\/p>\n\n

Dr. Ö\u011fretim Üyesi Cenk Aygül (\u0130\u015fletme Fakültesi)<\/p>\n\n

Dr. Ö\u011fretim Üyesi Ç\u0131lga Resulo\u011flu (Güzel Sanatlar, Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi)<\/p>\n\n

Ö\u011fr. Gör. Serdar H\u0131z\u0131r (Hukuk Fakültesi)<\/p>\n\n

Ö\u011frenci Konseyi Ba\u015fkan\u0131 veya Konsey Temsilcisi<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n
\n
\n

 <\/p>\n\n

In line with the work done by the Council of Higher Education since 2004, the Bologna process has been initiated in the At\u0131l\u0131m Universit. First, ECTS (European Credit Transfer System) credits of  the courses offered by our university in all programs were determined by our academic units, then our university Senate approved these credits and they are now applied.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University prepared, diploma supplements (DS) for associate, bachelor's, postgraduate degrees and, In 2013, the University was awarded for “Diploma Supplement Label" as a result of the evaluation of the application to the European Commission. Our university gives the Diploma Supplement to students in addition to ‘diploma of higher education’ and it is free of charge.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

In At\u0131l\u0131m University the work related to prepareation of the learning outcomes of all associate, bachelor's,  master and doctoral level courses in line with "National Qualifications Framework " and " European Higher Education Qualifications Framework " was copleted. Additionally,  determination and calculation of ECTS credits based on workload of those courses were also completed. Our universtiy completely passed the ECTS credit system by 24\/07\/2013 No. 05 Senate decision.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m University Bologna Commission Members<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Prof. Dr. Y\u0131lmaz Kaptan (Vise President)<\/p>\n\n

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy (Dean of Students)<\/p>\n\n

Prof. Dr. Ali Yaz\u0131c\u0131 (Faculty of Engineering)<\/p>\n\n

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Turan (Faculty of Arts & Sciences)<\/p>\n\n

Asst. Prof. Dr. Cenk Aygül (Faculty of Management)<\/p>\n\n

Asst. Prof. Dr. Ç\u0131lga Resulo\u011flu (Faculty of Art, Design and Architecture)<\/p>\n\n

Asst. Prof. Dr. Ceyhan Çi\u011fdemo\u011flu (Institutional Bologna Expert)<\/p>\n\n

Instructor Serdar H\u0131z\u0131r (Faculty of Law)<\/p>\n\n

President of the Student Council or Representative of the Council<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:29:16 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:24 [parent_id] => [lft] => 75 [rgt] => 76 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1