ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

MLY500 - Seminer (0 + 0) 5

Seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda araştırma yapılarak sunulması.

MLY599 - Tez (0 + 0) 80

Maliye ve vergi alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel araştırma kurallarına uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya konulması, analizi ve sonuçların bir tez halinde ortaya konulması.

SBE-MLY-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-GE1FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-GE1FA2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

Seçmeli Dersler

AB512 - Avrupa Birliği`nde Güncel Sorunlar (3 + 0) 5

AB`nin ekonomik, hukuki ve dış politika alanlarındaki problemleri ve AB bünyesinde farklı vaka çalışmaları.

ECON506 - Makroiktisat Uygulamaları (3 + 0) 5

Makroiktisadın modern ve geleneksel okulları; ekonomik büyüme modelleri; büyüme muhasebesi; üretim fonksiyonu yaklaşımı; Okun kanunu; Philips eğrisi; tüketim, yatırım ve tasarruf davranışları ve makro uygulamaları; para talebi teori ve uygulaması; kamu bütçe kısıtı; açıklar, borçlar, ödemeler bilançosu ve cari açık problemi; eşanlı denklem modeller

ECON509 - Uluslararası İktisat (3 + 0) 5

İşgücü verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlük: Ricardo modeli, kaynaklar, karşılaştırmalı üstünlük ve gelir dağılımı, standart ticaret modeli, ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret, uluslararası faktör hareketleri, ticaret politikasının araçları, ticaret politikasının ekonomi politiği, gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikas

ECON510 - Kamu Ekonomisi (3 + 0) 5

Kapitalizmde devlet ve kamu ekonomisi bağlantısı; refah iktisadı ile kamu ekonomisi arasındaki bağlantılar; etkin kaynak tahsisi ölçütleri ve modeller; dışsallıklar; regülasyon, deregülasyon ve özelleştirme; sosyal fayda ve maliyet; kamusal tercih; bürokratik üretim; vergilemede adalet ve etkinlik.

ECON511 - İktisat Politikası (3 + 0) 5

Tarihsel perspektifte iktisat politikaları, para politikası, maliye politikası, küreselleşme, vergi politikası ve çevre politikası.

ECON512 - Finansal İktisat (3 + 0) 5

Finansal sistemin yapısı ve işleyişi, finansal araçlar ve değerlemesi (pay senedi, tahvil, forward, futures, opsiyon), paranın zaman değeri, sermayenin maliyeti, risk yönetimi, finansman türleri, uluslararası finans, ekonomik krizler, finansal piyasalar; reel ekonomi, makroekonomik faaliyetler, para politikası ve bankacılık sektörü ile ilişkileri v

ECON514 - Ekonomik Bütünleşme (3 + 0) 5

Avrupa Birliği fikrinin tarihsel gelişimi, büyük piyasalar kuramı, entegrasyonun ekonomik ve teknik yararları, entegrasyon türleri, entegrasyon teorisi (gümrük birlikleri kuramı), entegrasyon teorisi, Avrupa Topluluğu?ndan Avrupa Birliği?ne: kuruluşu, gelişimi, AB?nin kurumsal yapısı, hukuku, Avrupa para sistemi ve euro, AB?nin ortak politikaları:

ECON515 - Küreselleşme ve Bölgeselleşme (3 + 0) 5

Küreselleşme ve boyutları, finansal küreselleşme, doğrudan yabancı yatırımlar, çok uluslu şirketler, küreselleşme ve ekonomik gelişme, sınırlı serbest ticaretten koşullu serbest ticarete, yeni sanayileşen ülkeler, entegrasyon kuramı, entegrasyon türleri, ekonomik birlikler; AB deneyimi, bölgeselleşme ve bölgesel birlikler, bölgeselleşmenin kuramsal

ECON522 - Ekonomik Büyüme ve Kalkınma (3 + 0) 5

Kalkınma iktisadının temelleri, ekonomik büyüme, kalkınma ve eşitsizlik, sağlık ekonomisi, eğitim ekonomisi, cinsiyet ve aile, yardım ve kalkınma, yolsuzluk, mikrokredi, kredi, tasarruf ve sigorta, tarım ekonomisi, şehirleşme, çevre ve kalkınma.

ECON523 - Türkiye Ekonomisi (3 + 0) 5

Lozan Antlaşması?nın iktisadi etkileri ve İzmir İktisat Kongresi, açık ekonomi koşullarında yeniden inşa, yeniden inşanın sonuçları ve devletçiliği hazırlayan koşullar, korumacı dış ticaret rejiminde ithal ikameci sanayileşme, kesinti: II. Dünya Savaşı, liberal iktisat politikaları: dünya kapitalist sistemiyle eklemlenme çabaları, tıkanma, müdahale

ECON524 - Maliye Politikası (3 + 0) 5

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları, maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi, farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi, maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler, enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları, bütçe açığı sorunu ve bu açığ

ECON526  - Para ve Para Politikası (3 + 0) 5

Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

FNCE504 - Finansal Yönetim (3 + 0) 5

Finansın temel konularından sermaye yapısı kararları, yatırım ve işletme sermayesi yönetimi konularında optimal kararlar için yöntemler, firma değerinin maksimizasyonu.

FNCE508 - Mali Analiz (3 + 0) 5

Mali tabloların analiz yorumu, karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi teknikleri.

FNCE514 - Muhasebe Kuramı ve Standartları (3 + 0) 5

Muhasebe sistemi, defter tutma sistemleri, düzenlenmesi gereken mali tabloların şekil ve içeriği, farklı muhasebe standartlarının karşılaştırması, mali tablo kalemlerinin değerleme sorunları.

FNCE517 - Finansal Piyasalar (3 + 0) 5

Finansal piyasalar, aracı kurumlar, para piyasaları, tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları, döviz piyasaları, türev piyasalarının işleyişi.

KMH527 - Vergi Hukuku I (3 + 0) 5

Ekonomik yorum, ekonomik yakaşım, vergi borcunu etkilemeye yönelik girişimler, muvazaa, peçeleme.

KMH530 - Vergi Hukuku II (3 + 0) 5

Vergi hukuku-anayasa hukuku ilişkileri (anayasal vergileme ilkeleri-vergilerin yasallığı-ödeme gücüne göre vergilendirme, diğer anayasal ilkeler, vergi hukukunda KHK?ların, Bakanlar Kurulunun özel düzenleyici işlemlerinin hukuki rejimi) ile vergi hukukunun etkileşimi; vergi hukuku idare hukuku ilişkileri (idarenin vergi alanındaki düzenleyici,

LOJ503 - Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri (3 + 0) 5

Gümrük mevzuatı, gümrük kolaylaştırmaları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü düzenleme şekli, gerekli yaptırımlar ve faydaları, ISO belgeleri.

LOJ506 - Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3 + 0) 5

Finansal sistem, faiz oranları, finansal kurumlar, para politikası, para piyasası, tahvil, borsa, ipotek ve döviz piyasaları.

LOJ508 - Temel Muhasebe ve Mali Tablolar (3 + 0) 5

Temel muhasebe ve finans terimleri, vergi yükümlülükleri; temel finansal tablolar: bilanço, gelir tablosu, öz sermaye tablosu, nakit akım tablosu, yatay, dikey oran analizleri.

MLY501 - Türk Vergi Mevzuatı I (3 + 0) 5

Vergi hukukunun tanımı, kaynakları, verginin konusu, mükellefi, sorumlusu, vergi ehliyeti, vergiyi doğuran olay, muafiyet, istisna, matrah, tarife, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili, terkini, zaman aşımı, vergi affı.

MLY502 - Türk Vergi Mevzuatı II (3 + 0) 5

Gelir, servet-servet transferi ve harcama üzerinden alınan vergiler açısından Türk vergi sisteminin genel yapısının analizi; Türkiye?deki gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi kanunlarının temel kavramlarının (konuları, mükellefleri, vergiyi doğuran olayları, muafiyet-istisna-indirim uygulamaları, matrahları, tarifeleri, ödeme yöntemleri-zamanı ve yeri, v.d.) incelenmesi.

MLY503 - Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı (3 + 0) 5

Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları, vergi alacağının ortadan kalkması, süreler, vergi suç ve cezaları, çözüm yolları, vergi yargısı, Türkiye?de vergi yargısının gelişimi, vergi yargı kuruluşlarının yapısı ve işleyişi, vergi yargı usulü ve işleyişi.

MLY504 - Bütçe Sistemleri (3 + 0) 5

Türk bütçe sisteminin hazırlanması, uygulanması, denetlenmesi (bu çerçevede iç kontrol sistemi ve dış denetim) ve Türkiye?de bütçe uygulamalarının siyasal, sosyal ve iktisadi açılardan analizi; ek bütçe ve geçici bütçe uygulamaları.

MLY505 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Sorunları (3 + 0) 5

Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye?de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar.

MLY506 - E-Ticaret ve Vergilendirme (3 + 0) 5

E-ticaretin tanımı, e-ticaretin kapsamı, e-ticaretin vergilendirilmesi, uluslararası vergileme sorunu, vergi hukuku kavramlarının e-ticaret açısından değerlendirilmesi, e-ticaretin Türk vergi hukukuna etkisi, e-ticaret ve gelir üzerinden alınan vergiler, e-ticarette katma değer vergisinin uygulanabilirliği, e-ticaretin ortaya çıkardığı vergi sorunları.

MLY507 - AB Vergi Politikaları (3 + 0) 5

Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik boyutu, Türkiye-AB ilişkilerinin sosyal boyutu, AB vergi uyumlaştırılması ve Türkiye.

MLY508 - Vergi Politikası (3 + 0) 5

Vergileme ilkeleri, vergi politikaları ve vergi politikalarının ekonomik büyüme ve kalkınmayla ilişkisi, politika etkinsizliği/yetersizliğinin yol açtığı sorunlar, vergilemenin mikro iktisadi analizi, vergilemenin makro iktisadi analizi, vergi politikalarının mükellef üzerindeki etkisi.

MLY509 - Mali Suçlar Hukuku (3 + 0) 5

Mali suç kavramında tanım ve çerçeve, Türk Ceza Kanunu bakımından mali suçlar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu, vergi suçları, bankacılık suçları, sermaye piyasası suçları, kambiyo suçları, mali yönetim suçları, terörün finansmanı suçları, yeni ticaret kanunu bakımından mali suçlar.

MLY510 - Gümrük Vergileri (3 + 0) 5

Gümrükle ilgili temel kavramlar, Türkiye?de gümrük idaresinin yapılanması, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, çıkış rejimi, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, diğer gümrük rejimleri, gümrük cezaları, bilgisayarlı gümrük işlemleri.

MLY511 - Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi (3 + 0) 5

Anonim şirketlerin vergilendirilmesi, limited şirketlerin vergilendirilmesi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin vergilendirilmesi.

MLY513 - Finansman Hukuku (3 + 0) 5

Finansman piyasalar, banka finansmanı ve bankalar, bireysel finansman, ödünç verme işleri, finansman sermaye kavramı ve sermaye yoluyla finansman, borçlanma yoluyla finansman, diğer finansman yolları.

MLY515 - Vergi Teorisi ve Politikası (3 + 0) 5

Kavramsal açıdan vergilerin tanımlanması, vergilerin fonksiyonlarının belirlenmesi, vergi türleri, vergileme ilkeleri ve politikaları.