ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

MLY500 - Seminer (0 + 0) 5

Seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda araştırma yapılarak sunulması.

MLY599 - Tez (0 + 0) 80

Maliye ve vergi alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel araştırma kurallarına uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya konulması, analizi ve sonuçların bir tez halinde ortaya konulması.

SBE-MLY-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-GE1FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-MLY-GE1FA2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

Seçmeli Dersler

MLY501 - Türk Vergi Mevzuatı I (3 + 0) 5

Vergi hukukunun tanımı, kaynakları, verginin konusu, mükellefi, sorumlusu, vergi ehliyeti, vergiyi doğuran olay, muafiyet, istisna, matrah, tarife, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili, terkini, zaman aşımı, vergi affı.

MLY502 - Türk Vergi Mevzuatı II (3 + 0) 5

Gelir, servet-servet transferi ve harcama üzerinden alınan vergiler açısından Türk vergi sisteminin genel yapısının analizi; Türkiye?deki gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi kanunlarının temel kavramlarının (konuları, mükellefleri, vergiyi doğuran olayları, muafiyet-istisna-indirim uygulamaları, matrahları, tarifeleri, ödeme yöntemleri-zamanı ve yeri, v.d.) incelenmesi.

MLY503 - Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü ve Vergi Yargısı (3 + 0) 5

Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları, vergi alacağının ortadan kalkması, süreler, vergi suç ve cezaları, çözüm yolları, vergi yargısı, Türkiye?de vergi yargısının gelişimi, vergi yargı kuruluşlarının yapısı ve işleyişi, vergi yargı usulü ve işleyişi.

MLY504 - Bütçe Sistemleri (3 + 0) 5

Türk bütçe sisteminin hazırlanması, uygulanması, denetlenmesi (bu çerçevede iç kontrol sistemi ve dış denetim) ve Türkiye?de bütçe uygulamalarının siyasal, sosyal ve iktisadi açılardan analizi; ek bütçe ve geçici bütçe uygulamaları.

MLY505 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Sorunları (3 + 0) 5

Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye?de karşılaşılan kamu açıkları, kayıt dışı ekonomi, mali istikrarsızlıklar ve mali piyasaların yeniden yapılanmasına ilişkin sorunlar.

MLY506 - E-Ticaret ve Vergilendirme (3 + 0) 5

E-ticaretin tanımı, e-ticaretin kapsamı, e-ticaretin vergilendirilmesi, uluslararası vergileme sorunu, vergi hukuku kavramlarının e-ticaret açısından değerlendirilmesi, e-ticaretin Türk vergi hukukuna etkisi, e-ticaret ve gelir üzerinden alınan vergiler, e-ticarette katma değer vergisinin uygulanabilirliği, e-ticaretin ortaya çıkardığı vergi sorunları.

MLY507 - AB Vergi Politikaları (3 + 0) 5

Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik boyutu, Türkiye-AB ilişkilerinin sosyal boyutu, AB vergi uyumlaştırılması ve Türkiye.

MLY508 - Vergi Politikası (3 + 0) 5

Vergileme ilkeleri, vergi politikaları ve vergi politikalarının ekonomik büyüme ve kalkınmayla ilişkisi, politika etkinsizliği/yetersizliğinin yol açtığı sorunlar, vergilemenin mikro iktisadi analizi, vergilemenin makro iktisadi analizi, vergi politikalarının mükellef üzerindeki etkisi.

MLY509 - Mali Suçlar Hukuku (3 + 0) 5

Mali suç kavramında tanım ve çerçeve, Türk Ceza Kanunu bakımından mali suçlar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu, vergi suçları, bankacılık suçları, sermaye piyasası suçları, kambiyo suçları, mali yönetim suçları, terörün finansmanı suçları, yeni ticaret kanunu bakımından mali suçlar.

MLY510 - Gümrük Vergileri (3 + 0) 5

Gümrükle ilgili temel kavramlar, Türkiye?de gümrük idaresinin yapılanması, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, çıkış rejimi, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, diğer gümrük rejimleri, gümrük cezaları, bilgisayarlı gümrük işlemleri.

MLY511 - Sermaye Şirketlerinin Vergilendirilmesi (3 + 0) 5

Anonim şirketlerin vergilendirilmesi, limited şirketlerin vergilendirilmesi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin vergilendirilmesi.

MLY513 - Finansman Hukuku (3 + 0) 5

Finansman piyasalar, banka finansmanı ve bankalar, bireysel finansman, ödünç verme işleri, finansman sermaye kavramı ve sermaye yoluyla finansman, borçlanma yoluyla finansman, diğer finansman yolları.

MLY515 - Vergi Teorisi ve Politikası (3 + 0) 5

Kavramsal açıdan vergilerin tanımlanması, vergilerin fonksiyonlarının belirlenmesi, vergi türleri, vergileme ilkeleri ve politikaları.