AKTS - Maliye Politikası

Maliye Politikası (ECON524) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Maliye Politikası ECON524 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Aşağıda belirtilen konularda gerekli açıklamaların yapılması söz konusudur: 1. Kamu maliyesi alanında ana kavramlar ve temalar. 2. Kamu iktisadi faaliyetlerinin ana işlevleri, bütçe ve bütçeleme süreci, kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri ve etkin sunum modelleri, kamu hizmet üretiminde karar alma yöntemleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri ve vergileme, devlet borçlanması, neoliberal küreselleşmenin kamu kesimi ve kamu maliyesi üzerindeki etkileri.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu maliyesi alanındaki ana temaların anlaşılması ve temel değişkenler arasındaki bağlantının kurulması.
  • Kamu maliyesine ilişkin verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında için gerekli analiz araçlarının kullanılması.
  • Siyasal karar alma süreçleri ve kamu maliyesi arasında bağlantı kurulması.
  • Kamu maliyesi alanında daha ileri düzeyde çalışmalar için gerekli bilgi donanımının verilmesi.
Dersin İçeriği Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları, maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi, farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi, maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler, enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları, bütçe açığı sorunu ve bu açığ

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu kesimi Stiglitz, ss.3-25
2 Piyasa etkinliği ve piyasa başarısızlığı Stiglitz, ss. 56-92
3 Etkinlik ve eşitlik Stiglitz, ss. 93-124
4 Kamu malları ve kamu tarafından sunulan özel nitelikte mallar Stiglitz, ss. 127-155
5 Kamu mallarının etkin sunumu Musgrave and Musgrave, ss. 59-72
6 Dışsallıklar ve çevre Stiglitz, ss. 214-234
7 Arasınav
8 Kamusal seçim Stiglitz, ss. 156-185
9 Kamusal üretim ve bürokrasi Stiglitz, ss. 189-213
10 Vergilemede temel kavramlar Stiglitz,ss. 451-481
11 Vergi yansıması Stiglitz, ss.482-510
12 Vergileme ve iktisadi etkinlik Stiglitz, ss. 518-549
13 Kamu finansmanı ve kamu maliyesinde sürdürebilirlik Stiglitz, ss. 772-793
14 Türk bütçe sistemi Konuya ilişkin metinler ve belgeler
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stiglitz, Joseph E. (2000), Economics of the Public Sector, Third Edition,New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Rosen, Harvey S. (2005),Public Finance, Seventh Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin
3. Musgrave, R. A. and Musgrave P.B (1989), Public Finance in Theory and Practice, McGraw_Hill, 5th edition, New York.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 5
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117