ECTS - - Maliye - Vergi (Tezli)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1 - Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. X X X
Beceriler 1 - Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X X
2 - Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. X X X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. X X
2 - Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. X X
3 - Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. X X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir X X X
2 - Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X X X
2 - Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. X X X
3 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X X X
4 - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X X X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X X X X X
2 - Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. X X X
3 - Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. X X
4 - Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. X X X
5 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X X X X