AKTS - Bütçe Sistemleri

Bütçe Sistemleri (MLY504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bütçe Sistemleri MLY504 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, doktora öğrencilerine mali yönetim ve bütçeye ilişkin ilişkin teorik bilgileri geliştirme ve analitik bir çerçevede kullanma konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında kamunun gelişen ve değişen çehresi karşılaştırmalı bir şekilde ülkelerin mali yönetim sistemlerindeki reformlar ve yeniden yapılanma arayışları ve uygulamalarıyla birlikte değerlendirilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
  • Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
  • Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
Dersin İçeriği Türk bütçe sisteminin hazırlanması, uygulanması, denetlenmesi (bu çerçevede iç kontrol sistemi ve dış denetim) ve Türkiye?de bütçe uygulamalarının siyasal, sosyal ve iktisadi açılardan analizi; ek bütçe ve geçici bütçe uygulamaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamusal müdahale meselesine tekrar bir bakış, asil vekil ilişkisi ve kamu sektörü Richard, A. Musgrave and Alan T. Peacock, Theory of Public Finance (Introduction), 1958
2 Bütçenin ekonomi politiği ve kamu müdahalesi Adolf Wagner, Three Extracts on Public Finance, 1958
3 Temsili demokrasi, kollektif açmazlar, yetki devri, asil vekil ilişkisi Besley, Timothy, (2006), Principal Agents
4 Ulusal hesaplar sistemi ve devlet (kamu sektörü, genel yönetim, merkezi yönetim ve yerel yönetimler) Tony B., Elke L.. (2009), “The Changing Context of Public Policy”, Public Management and Governance, Ed. Tony B., Elke L., (2009).
5 Kamu sektörü tanımları, bütçe sınıflandırmaları Peter M. J., (2009), “The Size and Scope of the Public Sector”, Public Management and Governance, Ed. Tony B., Elke L., (2009).
6 kamu sektörü büyüklüğündeki gelişmelere karşılaştırmalı bakış Fölscher, A.,“A Balancing Act: Fiscal Responsibility, Accountability and Power of the Purse”, 2006, OECD Journal on Budgeting Von.6, No.2.
7 Bütçe Teorisi: Politika Oluşturma, Planlama ve Bütçeleme Jurgen B., (2009), “Public Management Reforms Across OECD Countries”, Public Management and Governance, Ed. Tony B., Elke L., (2009).
8 Bütçe kavramı, kuramsal gelişimi ve son dönem tartışma alanları Allen Schick, Reflections on Two Decades of Public Financial Management Reforms (Ed: Marco Cangiano, Teresa Curristine,and Michel Lazare), 2013, Public Financial Management and Its Emerging Architecture, p. 21-77, IMF.
9 Mali yönetim ve reform alanları, orta vadeli harcama sistemi Cursitine, T., Flynn, S., In Search of Results: Strengthening Public Sector Performance (Ed: Marco Cangiano, Teresa Curristine,and Michel Lazare), 2013, Public Financial Management and Its Emerging Architecture, p. 225-253, IMF.
10 Bütçe Sistemleri ve kaynak tahsisinde etkinlik Matthew Andrews (2006), What Would an Ideal Public Finance Management System Look Like?, Budgeting and Budgetary Institutions World Bank
11 Katılımcılık, vatandaş odaklı bütçeleme, cinsiyet temelli bütçeleme ve tematik bütçeler Anwar Shah and Chunli Shen (2006), Primer on Performance Budgeting, Budgeting and Budgetary Institutions, World Bank
12 Seçilmiş Ülkelerde Maliye ve Bütçe Politika Uygulamaları ve Ülke Bütçe Sistemleri OECD, Budgeting and public expenditures, http://www.oecd.org/governance/ budgeting/
13 Politika oluşturulması, Planlama ve Programlama süreci - Ulusal Planlar, Makro Plan ve Program Belgeleri: 2014-2019 Dönemi Seçilmiş Ülkelerin Makro Çerçevesi ve Temel Politika Dokümanları - Maliye politikası uygulamasında son dönem tartışma alanları: kapsayıcı büyüme, mali alan, maliye politikasının kalitesi, gelir dağılımı ve kurallı maliye politikası uygulamaları Alesina, A. (2010). Fiscal Adjustments: Lessons From Recent History. Erişim: Eylül 2011. http://www.economics.harvard.edu/faculty/alesina/files/Fiscal%2BAdj ustments_lessons.pdf
14 Mali yönetim reformları ve bütçe uygulamaları - Seçilmiş ülkelerin yönetim yapısı ve mali yönetim - Bütçe hazırlık süreçleri ve merkezi kurumlar - Bütçe sistemleri, politikalar ve kamusal hizmet programları ilişkisi - Parlamento ve Bütçe Denetimi (Dış denetim) - Kurumsal plan ve programlar bütçe ilişkisi - Bütçe sürecinde saydamlık ve hesap verebilirlik Abuzer Pınar, 2010, Maliye Politikası: Teori ve Uygulama

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Richard, A. Musgrave and Alan T. Peacock, Theory of Public Finance (Introduction), 1958
2. 2. Adolf Wagner, Three Extracts on Public Finance, 1958
3. 3. Besley, Timothy, (2006), Principal Agents
15. 15. Allen Schick, Reflections on Two Decades of Public Financial Management Reforms (Ed: Marco Cangiano, Teresa Curristine,and Michel Lazare), 2013, Public Financial Management and Its Emerging Architecture, p. 21-77, IMF.
Diğer Kaynaklar 4. 4. Tony B., Elke L.. (2009), “The Changing Context of Public Policy”, Public Management and Governance, Ed. Tony B., Elke L., (2009).
5. 5. Peter M. J., (2009), “The Size and Scope of the Public Sector”, Public Management and Governance, Ed. Tony B., Elke L., (2009).
6. 6. Fölscher, A.,“A Balancing Act: Fiscal Responsibility, Accountability and Power of the Purse”, 2006, OECD Journal on Budgeting Von.6, No.2.
7. 7. Mariana Mazzucato, From Market Fixing to Market-Creating: A new framework for economic policy, 2015
8. 8. Baki Kerimoğlu, Ulusal Ekonominin Sektörel Sınıflandırması ve Ulusal Hesaplarin Konsolidasyonu, Mali Kılavuz 22, Ekim Aralık 2003
9. 9. H. Hakan YILMAZ, (2017), Government, Redistribution and Social Protection UNDP (Unpublished Study)
10. 10. Ersan İlal, Magna Carta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1968 (http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuhfm/article/viewFile/1023004330/1023003924%20(13.04.2017)
11. 11. Sina Akşin, "Sened-i İttifak İle Magna Carta'nın Karşılaştırılması",Tarih Araştırmaları Dergisi,Cilt 16,sayı 27,s.121, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/22/83.pdf
12. 12. IMF, GFS 2014, Coverage of the GFS System; EUROSTAT, ESA 2010; COFOG, (UN) 2000
13. 13. OECD, EUROSTAT veri sistemleri
14. 14. Jurgen B., (2009), “Public Management Reforms Across OECD Countries”, Public Management and Governance, Ed. Tony B., Elke L., (2009).
16. 16. Cursitine, T., Flynn, S., In Search of Results: Strengthening Public Sector Performance (Ed: Marco Cangiano, Teresa Curristine,and Michel Lazare), 2013, Public Financial Management and Its Emerging Architecture, p. 225-253, IMF.
17. 17. Matthew Andrews (2006), What Would an Ideal Public Finance Management System Look Like?, Budgeting and Budgetary Institutions World Bank
18. 18. Anwar Shah and Chunli Shen (2006), Primer on Performance Budgeting, Budgeting and Budgetary Institutions, World Bank

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir X
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. X
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar. X
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. X
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır. X
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 16 48
Laboratuar
Uygulama 2 8 16
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 4 6 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128