AKTS - Para ve Para Politikası

Para ve Para Politikası (ECON526 ) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Para ve Para Politikası ECON526  Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dersin Öğretim Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı para ve finans piyasalarını anlamak ve çeşitli ülkelerdeki para politikası uygulamalarını incelemektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal sistemlerin ekonomide neden bir kilit role sahip olduğunu ve nasıl işlediği hakkında temel bilgi edinmek
  • Para politikasının amaçlarını ve araçlarını öğrenmek ve sınırlarını çizmek
  • Para politikasına ilişkin değişik bakış açılarını değerlendirmek
  • Ekonomik modellerin kullanımı ve uygulamasıyle ilgili deneyim kazanmak
Dersin İçeriği Para ve kredi sistemleri, faiz hareketleri, finansal sistemler, para arzı ve para talebi, para teorilerinin karşılaştırılması, para politikası araçlarıyla ekonomik istikrarın sağlanması, para teorisinde güncel yaklaşımlar, enflasyon hedeflemesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Para, Bankacılık ve Finans Piyasalarını neden Çalışmalıyız? Finans Piyasasına Genel Bakış Mishkin, Bölüm 1-2.
2 Paranın Tanımı Faiz Oranlarını Anlamak Mishkin, Bölüm 3-4.
3 Faiz Hareketleri; Faiz Oranlarında Risk Mishkin, Bölüm 5-6.
4 Finansal Yapının Ekonomik Analizi; Bankacılık ve Finansal Kurumların İdaresi Mishkin, Bölüm 8-9.
5 Bankacılık Endüstrisi: Yapısı ve Rekabet; Banka Düzenlemelerinin Ekonomik Analizi Mishkin, Bölüm 10-11.
6 Merkez Bankalarının Yapısı; Mevduat Yaratılması ve Para Arzı Süreci Mishkin, Bölüm 12-13
7 ARA SINAV
8 Para Arzını Belirleyen Faktörler; Para Politikası Araçları; Para Politikasının İdaresi: Amaçlar ve Hedefler Mishkin, Bölüm 14-15-16
9 Döviz Piyasası; Uluslararası Finans Sistemi Mishkin, Bölüm 17-18
10 Para Talebi; ISLM Modeli Mishkin, Bölüm 19-20
11 ISLM Modelinde Para ve Maliye Politikası Mishkin, Bölüm 21
12 Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi Mishkin, Bölüm 22
13 Para Politikasında Aktarma Mekanizmaları Mishkin, Bölüm 23
14 Para ve Enflasyon Mishkin, Bölüm 24
15 Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mishkin, Frederic S. (2007) The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th International Edition, Boston: Addison-Wesley.
2. Mishkin, Frederic S. (2000) Para Teorisi ve Politikası, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. (Çevirenler: İlyas Şıklar, Ahmet Çakmak ve Suat Yavuz)
3. Aren, Sadun (2007) 100 Soruda Para ve Para Politikası, İmge Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 2 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 16 1 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 16 1 16
Toplam İş Yükü 118