AKTS - Türk Vergi Mevzuatı I

Türk Vergi Mevzuatı I (MLY501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Vergi Mevzuatı I MLY501 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı Türk Vergi Mevzuatı uyarınca vergilemeye dair usul ve işlemler hakkında öğrencilerin genel bilgi ve becerilerini artırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliye alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
  • Maliye alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
  • Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
Dersin İçeriği Vergi hukukunun tanımı, kaynakları, verginin konusu, mükellefi, sorumlusu, vergi ehliyeti, vergiyi doğuran olay, muafiyet, istisna, matrah, tarife, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku, tahsili, terkini, zaman aşımı, vergi affı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vergi Hukukunun Tanımı ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
2 Vergi Hukukunun Yasallık İlkesi ve Kaynakları
3 Vergi Kanunlarının Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanması
4 Vergilendirme Süreci (4 T) ve Vergi Alacağının Sona Ermesi Halleri
5 Vergilemede Mükellefin Ödevleri
6 Vergi Cezaları
7 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü Yolları
8 VİZE
9 Gelir Vergisinin Genel Çerçevesi ve Ticari Faaliyet Kavramında Vergileme
10 Gelir Vergisinde Diğer Gelir Unsurları ve Beyanname Verilmesi
11 Kurumlar Vergisinin Konusu, Mükellefi, İstisna ve Muafiyetler
12 Kurum Kazancının Tespiti ve Beyanname Verilmesi
13 KDV Mevzuatının Genel Çerçevesi
14 Türk Vergi Sisteminin Genel ve Toplu Değerlendirmesi
15 Servet üzerinden alınan vergiler (emlak vergisi vd.) - yargı kararları
16 Genel sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN - VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ, (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), Gazi Kitabevi
Diğer Kaynaklar 2. Öğrenciler, sadece öğretim üyesinin derste anlattıklarında sorumlu tutulacaktır. Derslerde anlatılan konular hakkında daha geniş bilgi edinmek için birçok WEB sitesinden yararlanılabilir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 1
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 99
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir. X
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. X
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır. X
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 16 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 71