ECTS - Turkish Tax Legislation I

Turkish Tax Legislation I (MLY501) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Turkish Tax Legislation I MLY501 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
N/A
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Demonstration.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu
Course Assistants
Course Objectives The aim of the course is to increase the general knowledge and skills of students about taxation procedures and transactions in accordance with the Turkish Tax Legislation.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • Have an advanced level of basic theoretical knowledge related to the field of finance in order to obtain the practical gains.
  • It can identify the issues related to the field of finance by dealing with it within the framework of a method, and report and evaluate it from an analytical point of view.
  • Understanding tax theory, learning the legal background, following the developments and gaining a professional competence in tax matters effectively develop it.
Course Content Definition of taxation law and legislation, funds, subject of tax, taxpayer, tax qualification, the case which causes tax, privilege, exemptions, tax assesment, rate card, imposition of a tax, notification, income realization, receipt, cancelment, prescription, tax amnesty.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 Definition of Tax Law and Its Relationship with Other Law Branches
2 Legality Principle and Sources of Tax Law
3 Application of Tax Laws in Terms of Place, Time and Meaning
4 Taxation Process and Termination of Tax Claims
5 Taxpayer's Duties in Taxation
6 Midterm
7 Ways of Resolving Tax Disputes
8 MIDTERM
9 General Framework of Income Tax and Taxation in the Concept of Commercial Activity
10 Taxes on expenditures (special consumption tax, value added tax, etc.) - judicial decisions
11 Subject of Corporate Tax, Taxpayer, Exceptions and Exemptions
12 Determination of Institution Profit and Submission of Declaration
13 General Framework of VAT Legislation
14 General and Collective Evaluation of the Turkish Tax System
15 Taxes on wealth (property tax etc.) - judicial decisions
16 general exam

Sources

Course Book 1. • Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN - VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ, (Temel İlke ve Esaslar, Vergileme ve Vergiler Hukuku, Uygulama Örnekleri), Gazi Kitabevi
Other Sources 2. Öğrenciler, sadece öğretim üyesinin derste anlattıklarında sorumlu tutulacaktır. Derslerde anlatılan konular hakkında daha geniş bilgi edinmek için birçok WEB sitesinden yararlanılabilir.

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments 1 30
Presentation - -
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury 1 40
Final Exam/Final Jury 1 60
Toplam 3 130
Percentage of Semester Work 1
Percentage of Final Work 99
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir. X
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir. X
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır. X
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) 3 16 48
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class
Presentation/Seminar Prepration
Project
Report
Homework Assignments 2 6 12
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury 1 6 6
Prepration of Final Exams/Final Jury 1 5 5
Total Workload 71