AKTS - Mali Suçlar Hukuku

Mali Suçlar Hukuku (MLY509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mali Suçlar Hukuku MLY509 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı; uygulamada kullanım yaygınlığı olan, belirli ve tek bir hukuki düzenlemesi olmayan ve Türk Ceza Kanunu ile diğer mevzuat düzenlemelerinde yer alan mali suçların neler olduğu konusunda öğrencilere bilgi verilmesidir. Bu dersin sonunda öğrenciler, mali suçları, hem teorik hem de ilgili mevzuatın uygulanması çerçevesinde detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Mali suç kavramında tanım ve çerçeve, Türk Ceza Kanunu bakımından mali suçlar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu, vergi suçları, bankacılık suçları, sermaye piyasası suçları, kambiyo suçları, mali yönetim suçları, terörün finansmanı suçları, yeni ticaret kanunu bakımından mali suçlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Dersin Takdimi, Temel Kavramlar, Ekonomik Suç – Mali Suç
2 -Dolandırıclık Suçları:Nitelikli Dolandırıcılık, Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılık
3 -Yolsuzluk Suçları: Zimmet, İrtikap
4 -Yolsuzluk Suçları: Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma
5 -Gümrük Suçları
6 -Parada Sahtecilik Suçu (Kalpazanlık) , Tefecilik Suçu
7 -Parada Sahtecilik Suçu (Kalpazanlık) , Tefecilik Suçu
8 -Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para Aklama), Terörün Finansmanı Suçu
9 -A R A S I N A V
10 -Bankacılık Suçları: Bankacılık Faaliyetine Münhasır Bankacılık Suçları
11 -Bankacılık Suçları: Bankacılık Faaliyetine Münhasır Olmayan Bankacılık Suçları
12 -Sermaye Piyasası Suçları
13 -Vergi Suçları
14 -Kambiyo Suçları, Hileli İflas
15 -Karşılıksız Çek Keşide Etme,
16 -Mali Yönetim Suçları, Ticaret Kanunu Bakımından Mali Suçlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mali Suçlar Hukuku, Av. Ömer Gören, Adalet Yayınevi
Diğer Kaynaklar 2. Güncel Ders Notları, Konulara İlişkin Yargıtay Kararları, İnternet Kaynakları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir X
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. X
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar. X
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir. X
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır. X
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 48