AKTS - Muhasebe Kuramı ve Standartları

Muhasebe Kuramı ve Standartları (FNCE514) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe Kuramı ve Standartları FNCE514 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ali Rıza Zafer Sayar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Muhasebenin ne gibi ihtiyaçlardan doğduğunu, ihtiyaca göre muhasebenin nasıl şekillendiğini ve sonuçta tarihi gelişim içinde geçirdiği evrelerden sonra geldiği çift taraflı kayıt sisteminin sayesinde ne gibi bilgilerin özet bir şekilde işletme içine ve dışına sunulabileceği hakkında bir fikir edinilmiş olacaktır. Her tür işletmeye aynı veya standart mali tablolardan ziyade ihtiyaca uygun, zamanında, anlaşılabilir bilgiler sunabilmenin gerekçesi anlaşılmış olacaktır. Değişik muhasebe standardı yayınlayan kurumların çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel prensiplerini ve kavramlarını öğrenir.
  • Muhasebedeki güncel akademik makaleleri ve yeni trendleri takip eder
  • Ulusal ve uluslararası muhasebe düzenlemelerinin fonksiyonları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
  • İşletmelerin karşılaşabilecekleri olası tüm muhasebe sorunlarını analiz edebilme ve çözebilme yeteneği kazanır
  • Temel muhasebe teorilerini bilir ve modern teorilerle kıyaslayabilir
Dersin İçeriği Muhasebe sistemi, defter tutma sistemleri, düzenlenmesi gereken mali tabloların şekil ve içeriği, farklı muhasebe standartlarının karşılaştırması, mali tablo kalemlerinin değerleme sorunları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmelerin bulundukları sektörler ve büyüklükler, hukuki yapılarına göre bilgi ihtiyacı ve ihtiyacı karşılamak üzere tutulan defterler, defterlerden türetilen mali tablolar Tek taraflı muhasebe/çift taraflı muhasebe düzeni ve bunların çıktıları, Türk mevzuatına göre tutulan defterler, kullanılan belgeler, düzenlenen mali tablolar Finansal Bilgiler / Finansal Olmayan Bilgiler / Sosyal Sorumluluk Raporlaması, Entegre Raporlama Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku kitaplarından tutulması zorunlu ve zorunlu olmayan defterler ve bunların niteliği, Alpaslan Peker, Modern Yönetim Muhasebesi kitabından Üretim/Tahakkuk/ Tahsil Esaslı Muhasebenin öğrenilmesi, Değişik makalelerden Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması ve Sosyal Sorumluluk Muhasebesi hakkında bilgi edinilmesi,
2 Asimetrik Bilgi Teorisi, Simetrik bilgi boşluğunu doldurmak için yapılan düzenlemeler. Para ve sermaye piyasalarında farklı kurumların kullandıkları finansal raporlama modellerine genel bir bakış. Banka ve Sigorta Şirketleri ile Yatırım Fonları'nın mali tablolarının incelenmesi, Bunların sundukları ek veya özel mali tablolar ve dipnotlar. Bankalar, Halka Açık Şirketler, yatırım fonları ve sigortalardan bir şirket örneği alınarak, mali tablolarının gözden geçirilmesi, derse bunların incelenmesi yapılmış bir şekilde başlanılması
3 Tek Taraflı/İki Taraflı Kayıt Sistemi (Kameralistik Muhasebe (Devlet Muhasebesi) Ticari Muhasebe, Ticari Olmayan Kuruluşların Muhasebesi) Fon Hesapları, Üretim Esaslı, Tahakkuk Esaslı, Tahsil Esaslı Muhasebe sistemleri
4 Dünyada uygulandığı bilinen muhasebe sistemlerine genel bir bakış. Dünya'da ve Türkiye'de kullanılan muhasebe sistemleri, Türkiye'de muhasebenin gelişmesine genel bir bakış. Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarının genel olarak incelenmesi, BOBİ Finansal Raporlama Standartlarının Genel Olarak İncelenmesi, Önemli farklılıklarının ortaya konulması Kamu Gözetimi Kurumu Web sayfalarından her iki standart düzenleme ile genel bilgi alınması
5 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi Finansal Araçlar Muhasebesi, Finansal Araçların Sınıflaması, İlk iktisaplarda muhasebeleştirme, daha sonraki dönemlerde muhasebeleştirme, Varlıklarda değer düşüklüğü, itfa değeri ile değerleme, gerçeğe uygun değerle değerleme Kar/Zarar'da muhasebeleştirme, Özkaynaklarda Muhasebeleştirme. Korunma Muhasebesinin Konusu Ticari Alacak ve Borçların, Menkul Kıymetlerin genel muhasebe kapsamında değerlemesi önceden öğrenilmiş ve hatırlanmış bir şekilde derse gelinmiş olacak.
6 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlıkların ilk iktisabında muhasebeleştirilmeleri, Bunların amortismanının esasları Dönem sonlarında Yeniden Değerleme Modeli/Maliyet Bedeli ile değerlemenin esasları Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Özel Durumlar (Ar-Ge Harcamaları) Satın alınan /kendi kendine üretilen maddi olmayan duran varlıklar ayırımı Türkiye mevzuatına göre maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve bunların muhasebeleştirilmesinin çalışılarak gelinmesi Şerefiye ve muhasebesinin çalışılarak gelinmesi
7 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Satış Amaçlı Gayrimenkuller ve Elden Çıkarılacak Duran Varlıklar Durdurulan Faaliyetler standardının incelenmesi Yukarıdaki standartların KGK sayfalarından incelenerek gelinmesi, Kitabın ilgili konularla olan bölümlerinin çalışılarak gelinmesi
8 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Kar Üzerinden Alınan Vergiler, Ertelenen Vergi Alacağı/Yükümlülüğü Sürekli farklar/Geçici farklar ayırımı, bunların ertelenmiş vergi alacağı veya borcu doğurması, Ertelenmiş Vergilerin Özkaynaklarda/Kar Zararda muhasebeleştirme durumlarının gerekçesi Kitaptan ilgili bölümlerin çalışılarak gelinmesi
9 Vize Sınavı
10 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Karşılıklar, Koşullu Varlıklar Koşullu Yükümlülükler Standardının İncelenmesi, Karşılık Ayırmayı Doğuran Durumların incelenmesi Koşullu Varlıkların örneklenmesi ve Raporlanması Koşulla Yükümlülüklerin Örneklenmesi ve Raporlanması kitaptan ilgili konu ile ilgili bölümlerin çalışılarak gelinmesi, Herhangi bir denetim raporunda bu konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaların incelenmesi
11 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar Çalışanlara Çalışma Döneminden Sonra Sağlanan Faydalar Çalışanlara Sağlanan Diğer Faydalar Çalışanlara İş Akdinin Sonlandırılması Nedeniyle Sonra Sağlanan Faydalar Kitabın ilgili bölümünün çalışılarak derse gelinmesi
12 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Hasılat Standardı: Hasılatın niteliğinin öğrenilmesi için kısımlara ayrılması ve ayrı ayrı muhasebeleştirme esasları Yıllara Sari İşlerin Muhasebeleştirilmesi Vade farkları ve ek işlem gelirleri Kamu Gözetimi Kurumu Web sayfasından standardın esasına göz atılarak gelinecek. Vergi Yasalarına göre geçerli olan işin tamamlanma esasına göre muhasebeleştirilme hatırlanarak gelinecek
13 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Konsolide Finansal Tablolar Bu tabloları düzenleme zorunluluğunda olanlar ve konsolidasyona alınacak işletmelerin tespiti Sermaye hesaplarının konsolidasyonu Birleşme döneminde konsolidasyon, daha sonraki dönemlerde konsolidasyon Borç ve Alacakların konsolidasyonu Karşılıklı Alım ve Satımların Konsolidasyonu BOBİ Raporlaması / TMS/TFRS arasındaki farklılıkları İşletme birleşmeleri ile ilgili yayınlar gözden geçirilecek. Kitabın ilgili bölümleri incelenerek gelinecek
14 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Standardı Genelde Muhasebe Politikaları ve politikaları oluştururken dikkate alınan özellikler Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler Hataların düzeltilmesi ve raporlanması Kitaptan ilgili bölümlerin çalışılarak gelinmesi
15 Türkiye'de Uygulanan Muhasebe Standartlarına Göre Özelliği Olan Hesapların İncelenmesi: Yabancı Paralı İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Bankalarda çift taraflı kayıt işlemleri Yabancı paralı borç ve alacakların yıl sonu değerlemesi Yabancı Para ile düzenlenmiş mali tabloların Türk Lirasına çevrilmesinde yöntem TL üzerinden düzenlenmiş mali tabloların başka bir para birimine çevrilmesi Kitabın ilgili bölümlerinin çalışılması
16 Dönem sonu sınav haftası

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları-Uygulama ve Yorumları
2. Alpaslan Peker, Modern Yönetim Muhasebesi
Diğer Kaynaklar 3. Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları Kamu Gözetimi Kurumu

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir.
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir.
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar.
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir.
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 128