AKTS - Finansman Hukuku

Finansman Hukuku (MLY513) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansman Hukuku MLY513 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin konusu, dağınık halde düzenlenmiş bulunan finansman piyasalarının hukuki çerçevesinin genel hatları ile anlatılmasıdır. Bu çerçevede; Banka Kredileri, Sermaye Piyasasında Halka Açılma, Borçlanma Araçları, Finansman Şirketleri ve Finansal Kiralama, Factoring, Forfeiting, Konut Kredisi, Kredi Kartları, Vadeli Çek, Barter, Şirket Birleşme ve Bölünmeleri, Borç Yeniden Yapılandırmaları – Uzlaşma ve Faiz konuları ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliye alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
  • Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
Dersin İçeriği Finansman piyasalar, banka finansmanı ve bankalar, bireysel finansman, ödünç verme işleri, finansman sermaye kavramı ve sermaye yoluyla finansman, borçlanma yoluyla finansman, diğer finansman yolları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistem ve Hukuki Yapısı -Para Piyasaları ve Kurumları -Sermaye Piyasaları ve Kurumları
2 Özkaynak Finansmanı -Sermaye Yoluyla Finansman -Halka Açılma -Kitle Fonlaması
3 Banka Finansmanı -Banka Kredileri -Bankaların Denetimi - Sorumluluk -Bankaların Fona (TMSF) Devredilmesi
4 Borçlanma Yoluyla Finansman -Cari Hesap -Tahvil -Yabancı Sermaye -Vadeli İşlemler – Opsiyon Sözleşmeleri
5 Kurumsal Finansman -Finansal Kiralama -Factoring - Forfeiting -Finasman ve Tasarruf Finansman Şirketleri
6 Bireysel Finansman -Konut Kredileri (Mortgage) -Kredi Kartları
7 Diğer Finansman Yöntemleri -Vadeli Çek -İflasın Ertelenmesi-Konkordato -Barter -Şirket Bölünme ve Birleşmeleri -Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Uzlaşma
8 Faiz Düzenlemeleri

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Av. Ömer Gören, Finansman Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2008 - Güncel Ders Notları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. X
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir. X
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir. X
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 3 16 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 20 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 88