Financial Law (MLY513) Course Detail

Course Name Course Code Season Lecture Hours Application Hours Lab Hours Credit ECTS
Financial Law MLY513 3 0 0 3 5
Pre-requisite Course(s)
N/A
Course Language Turkish
Course Type N/A
Course Level Social Sciences Master's Degree
Mode of Delivery Face To Face
Learning and Teaching Strategies Lecture, Discussion, Question and Answer.
Course Coordinator
Course Lecturer(s)
  • Prof. Dr. Doğan Cansızlar
Course Assistants
Course Objectives The subject of this course is to explain the legal framework of the dispersed financial markets in general terms. In this context; Bank Loans, Going Public in the Capital Markets, Debt Instruments, Financing Companies and Financial Leasing, Factoring, Forfeiting, Housing Loans, Credit Cards, Timed Checks, Barter, Mergers and Splits, Debt Restructurings - Reconciliation and Interest will be discussed.
Course Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • It can identify the issues related to the field of finance by dealing with it within the framework of a method, and report and evaluate it from an analytical point of view.
  • By establishing the relationship of public financial management and budget theory with public policies, he/she makes strong budget analysis, develops analyzes on public finance and establishes the policy implementation relationship.
Course Content Financial markets, bank financing and banks, individual financing, lending, financing capital and financing through capital, financing through borrowing, other means of financing.

Weekly Subjects and Releated Preparation Studies

Week Subjects Preparation
1 Financial System and Legal Structure -Money Markets and Institutions -Capital Markets and Institutions
2 Özkaynak Finansmanı -Sermaye Yoluyla Finansman -Halka Açılma -Kitle Fonlaması
3 Bank Financing -Bank credits - Supervision of Banks - Responsibility -Transfer of Banks to the Fund (TMSF)
4 Financing Through Borrowing -Current account -Bond -Foreign Capital -Futures – Options Contracts
5 Corporate Finance -Financial Leasing -Factoring - Forfeiting -Financing and Savings Financing Companies
6 Individual Financing -Housing Loans (Mortgage) -Credit Cards
7 Other Financing Methods -Dated Check - Postponement of Bankruptcy-Concordat -Barter -Company Splits and Mergers -Debt Restructuring and Settlement
8 Interest Regulations

Sources

Course Book 1. Av. Ömer Gören, Finansman Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2008 - Güncel Ders Notları

Evaluation System

Requirements Number Percentage of Grade
Attendance/Participation - -
Laboratory - -
Application - -
Field Work - -
Special Course Internship - -
Quizzes/Studio Critics - -
Homework Assignments - -
Presentation 1 20
Project - -
Report - -
Seminar - -
Midterms Exams/Midterms Jury 1 30
Final Exam/Final Jury 1 50
Toplam 3 100
Percentage of Semester Work
Percentage of Final Work 100
Total 100

Course Category

Core Courses X
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Managment Skills Courses
Transferable Skill Courses

The Relation Between Course Learning Competencies and Program Qualifications

# Program Qualifications / Competencies Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Maliye-Vergi alan ile ilgili temel kuramsal bilgileri uygulamaya yönelik kazanımları da elde edecek şekilde ileri seviyede sahip olur.
2 Maliye-Vergi alanına ilişkin konuları bir yöntem çerçevesinde ele almak suretiyle tespit edebilir ve analitik bakış açısıyla raporlayıp değerlendirebilir.
3 İktisat, işletme ve hukuk başta olmak üzere belli disiplinlere yönelik bilgilerle donanımlı bir şekilde ekonomik ve mali olayları anlayıp, yorumlayıp analiz edebilir
4 Teorik bilgiler ve güncel tartışmalar üzerinden mali ve ekonomik sorunlara ilişkin sebep-sonuç ilişkisini kurarak, mali analizler yaparak problemlerin çözümüne ilişkin politikalar ve stratejiler geliştirir. X
5 Kamu mali yönetimi ve bütçe teorisinin kamu politikaları ilişkisini kurmak suretiyle güçlü bir şekilde bütçe analizleri yapar, kamu finansmanına ilişkin analizleri geliştirir ve politika uygulama ilişkisini kurar.
6 Vergi teorisini anlama, hukuki altyapısını öğrenme, gelişmeleri takip edebilme ve vergisel konularda mesleki bir yeterlik kazanılması ile birlikte etkin bir şekilde geliştirir. X
7 Özel ve kamu kurum ve işletmelerinde muhasebe sistemleri bilgisine sahip olur, kazandığı bilgi ve yetkinlikle işletmelerin mali ve finansal yapısını analiz eder ve yorumlar. X
8 Makro ekonomik yapı ve büyüme teorisine ilişkin teorik ve ülke örneklerini kapsayacak şekilde bilgi sahibi olur, ekonomik gelişmeleri kuramsal açıdan değerlendirir. X
9 Mali ve ekonomik alanda yabancı dili kullanabilir, uluslararası literatürü takip edebilir, mesleki konularda iletişim kurabilir.
10 Bilgi teknolojilerini, dijital gelişmeleri ile yaygın yazılımları kullanarak, alanına özgü çalışmalarda teknolojik gelişmelerden yararlanır.
11 Ekonomik, mali, sosyal, kurumsal olayların analiz edilmesi için gerekli olan nitel ve nicel yöntemleri kullanır.
12 Akademik ve mesleki sorumluluklarını yerine getirirken birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, temel özgürlüklere, dezavantajlı gruplara, çevreye, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı bir yaklaşım geliştirir.

ECTS/Workload Table

Activities Number Duration (Hours) Total Workload
Course Hours (Including Exam Week: 16 x Total Hours) 3 16 48
Laboratory
Application
Special Course Internship
Field Work
Study Hours Out of Class
Presentation/Seminar Prepration
Project
Report
Homework Assignments 2 20 40
Quizzes/Studio Critics
Prepration of Midterm Exams/Midterm Jury
Prepration of Final Exams/Final Jury
Total Workload 88